Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

13.5.2015/603

Statsrådets förordning om agens och andra faktorer i arbetet som medför risker för den reproduktiva hälsan och om avvärjande av risker

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av arbetarskyddslagen (738/2002):

1 §
Agens som medför risker

Följande agens medför i arbetet risker för den reproduktiva hälsan:

1) kemiska ämnen och blandningar som uppfyller de i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 angivna kriterierna för klassificering i en eller flera av följande faroklasser eller farokategorier med en eller flera av följande faroangivelser:

a) mutagenitet i könsceller, kategori 1A, 1B eller 2 (H340, H341),

b) cancerogenitet, kategori 1A, 1B eller 2 (H350, H350i, H351),

c) reproduktionstoxicitet, kategori 1A, 1B eller 2 eller tilläggskategorin för effekter på eller via amning (H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361f, H361fd, H362),

d) specifik organtoxicitet vid enstaka exponering, kategori 1 eller 2 (H370, H371),

2) följande andra kemiska agens:

a) anestesigaser,

b) kvicksilver och dess föreningar,

c) kolmonoxid, dvs. kolos,

d) organiska lösningsmedel,

e) cytostatika,

f) syntetiska östrogener och progestiner,

3) följande biologiska agens:

a) hepatitvirus,

b) herpesvirus,

c) hivvirus,

d) listeriabakterie,

e) cytomegalovirus,

f) toxoplasma,

g) virus som orsakar vattkoppor,

h) virus som orsakar röda hund,

i) virus som orsakar femte sjukan,

4) följande fysikaliska agens:

a) joniserande strålning inklusive radionuklider,

b) arbete i miljö med förhöjt tryck, inbegripet underjordiskt gruvarbete, arbete i tryckreglerade utrymmen och undervattensdykning.

2 §
Ersättande av agens och andra faktorer som medför risker

Arbetsgivaren ska se till att de agenser enligt 1 § som medför risker för den reproduktiva hälsan ersätts med agens som medför mindre risker, när det är tekniskt möjligt och rimligen kan genomföras.

3 §
Skydd av graviditet

Arbetsgivaren ska se till att en gravid arbetstagare inte exponeras för ett sådant i 1 § avsett kemiskt, fysikaliskt eller biologiskt agens eller använder en sådan arbetsmetod att det finns motiverad anledning att misstänka att agenser eller arbetsmetoden kan medföra risker för fostrets utveckling eller för graviditeten. Arbetstagaren ska, till dess att föräldraledigheten börjar, så långt möjligt förflyttas till andra uppgifter som lämpar sig för henne med beaktande av hennes yrkeskunskap och erfarenhet, om de agens eller andra faktorer som medför risker inte har kunnat avlägsnas.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska arbetsgivaren se till att en gravid arbetstagare inte exponeras för kemiska agens enligt 1 § i en utsträckning som överskrider de indikativa gränsvärden för skadliga koncentrationer som anges i en sådan förordning av social- och hälsovårdsministeriet som utfärdats med stöd av 38 § 4 mom. i arbetarskyddslagen (738/2002).

Arbetsgivaren ska underrätta arbetstagarna om de risker som fostrets utveckling eller graviditeten utsätts för, om det i arbetet används eller förekommer agens eller andra faktorer som kan medföra sådana risker. I ett sådant arbete ska en gravid arbetstagare informera arbetsgivaren eller företagshälsovården om sin graviditet.

När arbetsmetoder väljs för en gravid arbetstagare ska storleken av lass och bördor som hanteras manuellt samt arbetsställningar eller arbetsrörelser som kan vara skadliga för fostret beaktas.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om avvärjande av risk för genetiska skador och fosterskador samt fara för fortplantningen som orsakas i arbete (1043/1991) och arbetsministeriets beslut om faktorer i arbetet som medför risk för genetiska skador och fosterskador samt fara för fortplantningen (1044/1991).

Europarlamentets och rådets direktiv 2014/27/EU, EUT L 65, s. 1-7

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.