Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

30.4.2015/551

Statsrådets förordning om verkställighet av samhällspåföljder

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om verkställighet av samhällspåföljder (400/2015):

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 kap

Ordnande av verkställigheten

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om verkställighet av samhällspåföljder.

2 §
Förordnande av en biträdande övervakare

När en biträdande övervakare som avses i 7 § 2 mom. i lagen om verkställighet av samhällspåföljder (400/2015) utses ska det bedömas huruvida personen har sådan utbildning och arbetserfarenhet och sådana andra färdigheter att han eller hon lämpar sig för uppdraget som biträdande övervakare. Som bedömningsgrund ska användas personens examens- och arbetsintyg, eller kunskaper som personen visar på annat sätt eller som man i övrigt känner till och som anger att personen har de färdigheter som krävs för uppdraget.

Lämpligheten ska bedömas av enhetschefen eller den i brottspåföljdscentralens arbetsordning angivna biträdande direktören vid den behöriga byrån för samhällspåföljder. I samband med detta ska den som blir biträdande övervakare ge sitt samtycke till uppdraget och informeras om de uppgifter som den biträdande övervakaren har enligt 8 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder. Samtidigt ska vikten av att den biträdande övervakaren står i regelbunden kontakt med den dömde och med övervakaren betonas. (30.6.2022/530)

2 mom. har ändrats genom F 530/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

Lämpligheten ska bedömas av direktören eller av den i arbetsordningen angivna biträdande direktören för den behöriga byrån för samhällspåföljder. I samband med detta ska den som blir biträdande övervakare ge sitt samtycke till uppdraget och informeras om de uppgifter som den biträdande övervakaren har enligt 8 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder. Samtidigt ska vikten av att den biträdande övervakaren står i regelbunden kontakt med den dömde och med övervakaren betonas.

2 kap

Utredning av förutsättningarna för avtjänande av en samhällspåföljd

3 §
Förfarandet för utarbetande av en påföljdsutredning

I en begäran om påföljdsutredning som avses i 10 § 1 mom. i lagen om verkställighet av samhällspåföljder ska åklagaren ange vilket brott personen misstänks ha gjort sig skyldig till, tidpunkten för brottet samt andra uppgifter som kommit fram vid förundersökningen och åtalsprövningen och som är av betydelse med tanke på utarbetandet av påföljdsutredningen. I begäran ska också anges kontaktuppgifterna till den myndighet som handlägger brottmålet samt datumet då brottmålet behandlas, om det är känt. Den misstänkte kan föreslå för åklagaren att en sådan utredning ska inhämtas.

Om domstolen har konstaterat att den misstänkte sannolikt kommer att dömas till samhällstjänst, övervakningsstraff eller övervakning av villkorligt fängelse för den som hade fyllt 21 år när han eller hon begick brottet, men åklagaren inte har begärt en påföljdsutredning, ska domstolen be Brottspåföljdsmyndigheten utarbeta en sådan. I begäran ska anges de uppgifter som föreskrivs i 1 mom. (21.11.2019/1088)

När en begäran från den misstänkte enligt 10 § 1 mom. i lagen om verkställighet av samhällspåföljder övervägs, kan som vägande skäl betraktas att den misstänkte, utifrån förändringar i sin livssituation eller av någon annan motsvarande orsak, kan bedömas kunna avtjäna samhällstjänst, övervakningsstraff eller övervakning av villkorligt fängelse för den som hade fyllt 21 år när han eller hon begick brottet, och att de övriga förutsättningarna för utdömande av dessa påföljder uppfylls. (21.11.2019/1088)

Brottspåföljdsmyndigheten svarar för utarbetandet av påföljdsutredningen. Brottspåföljdsmyndigheten ska utarbeta påföljdsutredningen utan ogrundat dröjsmål.

4 §
Innehållet i påföljdsutredningen

När Brottspåföljdsmyndigheten utreder den misstänktes förutsättningar att avtjäna samhällstjänst eller övervakningsstraff ska myndigheten beakta den misstänktes förmåga och vilja att klara av att avtjäna påföljden samt dennes familjeförhållanden, boendearrangemang, utbildning, arbetserfarenhet, hälsotillstånd och övriga omständigheter. Samtidigt ska innehållet i och omfattningen av den verksamhetsskyldighet eller den övervakning av villkorligt fängelse för den som hade fyllt 21 år när han eller hon begick brottet som är förknippad med avtjänandet av samhällspåföljden planeras och den misstänktes behov av stödåtgärder utredas. För att utreda ovannämnda omständigheter ska Brottspåföljdsmyndigheten vid behov samarbeta med den misstänkte samt med de myndigheter och eventuella andra parter och personer som sköter den misstänktes angelägenheter. (21.11.2019/1088)

När förutsättningarna för avtjänande av en samhällspåföljd utreds och en påföljdsutredning utarbetas ska den misstänkte informeras om innehållet i den övervakning och verksamhet som den planerade påföljden omfattar, om villkoren för påföljden samt om påföljderna av överträdelse av villkoren. Den misstänkte bör därefter tillfrågas om han eller hon samtycker till att avtjäna påföljden i form av samhällstjänst eller övervakningsstraff. Samtycket ska antecknas i påföljdsutredningen.

Brottspåföljdsmyndigheten ska sända påföljdsutredningen till den åklagare som har begärt den. Om en påföljdsutredning inte har utarbetats ska Brottspåföljdsmyndigheten underrätta åklagaren om grunderna för detta. Om en domstol eller den misstänkte har begärt utredningen ska utredningen sändas till den berörda domstolen.

5 §
Särskilda förutsättningar för utdömande av övervakningsstraff

Vid prövningen av om en misstänkt ska dömas till övervakningsstraff ska det med den misstänktes samtycke utredas om den misstänktes bostad eller ett annat i 41 § 2 mom. i lagen om verkställighet av samhällspåföljder avsett ställe är lämpligt för avtjänande av övervakningsstraff. Brottspåföljdsmyndigheten ska försäkra sig om att det i bostaden finns tillräckliga datakommunikationsförbindelser. Dessutom ska den misstänktes familjeförhållanden och övriga personliga förhållanden utredas.

I samband med att verkställigheten av ett övervakningsstraff bereds ska den som bor i samma bostad som den misstänkte tillfrågas om han eller hon ger sitt samtycke enligt 6 kap. 11 a § i strafflagen (39/1889) till att övervakningsstraffet verkställs i denna bostad. Samtycket ska registreras på det sätt som fastställs av Brottspåföljdsmyndigheten. Om den som avtjänar ett övervakningsstraff under verkställigheten av straffet avser att flytta till en annan bostad, ska Brottspåföljdsmyndigheten innan verkställighetsplatsen ändras begära ett samtycke som avses ovan av dem som bor i den berörda bostaden.

Minderåriga som bor i samma bostad som den misstänkte ska tillfrågas om sin åsikt och höras i ostörda och för barnet trygga omständigheter. Ett minderårigt barns åsikt ska registreras på det sätt som fastställs av Brottspåföljdsmyndigheten.

6 § (10.3.2022/170)

6 § har upphävts genom F 10.3.2022/170.

7 § (10.3.2022/170)
Innehållet i planen för strafftiden

Vid utarbetandet av en plan för strafftiden och en preciserad plan för strafftiden ska följande beaktas:

1) den misstänktes eller den dömdes tidigare brottslighet, arten av det eller de brott som den misstänkte eller den dömde har begått och det utdömda straffets längd,

2) den misstänktes eller den dömdes sociala förhållanden, individuella behov och resurser samt den misstänktes funktionsförmåga,

3) förutsättningarna för den misstänkte eller den dömde att klara av en samhällspåföljd,

4) faktorer som ökar sannolikheten att den misstänkte eller den dömde gör sig skyldig till nya brott,

5) faktorer genom vilka sannolikheten att den misstänkte eller den dömde gör sig skyldig till nya brott kan minskas,

6) faktorer som bidrar till att påföljden avtjänas på ett tryggt sätt.

Den plan för strafftiden som fogas till påföljdsutredningen ska innehålla följande uppgifter:

1) målen för och innehållet i arbetet, det oavlönade arbetet, rehabiliteringen, utbildningen eller annan verksamhet,

2) innehållet i det övervakningsstraff som gäller skyldigheten att stanna i bostaden,

3) innehållet i skyldigheten avseende på drogfrihet,

4) hur övervakningen ska ordnas genom övervakarmöten, annan kontakt mellan den dömde och övervakaren, tekniska övervakningsanordningar eller andra övervakningsmetoder,

5) verksamhet, rehabilitering eller vård som hänför sig till verkställigheten av samhällspåföljden och som stöder den dömdes livshantering och avtjänandet av straff.

Den preciserade planen för strafftiden ska innehålla uppgifter om

1) den dag då verkställigheten börjar och den dag då avtjänandet av påföljden upphör,

2) målen, innehållet, kravnivåerna, platserna för genomförande och deltagande samt tidsplanen när det gäller arbetet, det oavlönade arbetet, rehabiliteringen, utbildningen eller annan verksamhet,

3) de uppgifter som avses i enligt 46 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder om skyldigheten att stanna i bostaden för den som dömts till övervakningsstraff,

4) innehållet i skyldigheten avseende på drogfrihet och i andra skyldigheter för den dömde,

5) övervakarmöten och tidsplanen för dem samt uppgifter om hur ofta övervakaren och den dömde ska ha kontakt med varandra,

6) genomförandet av den övervakning som sker med hjälp av tekniska anordningar och skyldigheter i anslutning till den,

7) verksamhet, rehabilitering eller vård som hänför sig till verkställigheten av samhällspåföljden och som stöder den dömdes livshantering och avtjänandet av straff,

8) kontinuiteten i den verksamhet som stöder den dömdes livshantering när straffet har avtjänats,

9) andra nödvändiga villkor för avtjänandet av samhällspåföljden samt de villkor som följer av förhållandena i anslutning till tjänstgöringsplatsen uppgifterna.

I samarbete med de myndigheter som avses i 12 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder och med samtycke av den som dömts till samhällspåföljder ska det ses till att planen för strafftiden och den preciserade planen för strafftiden samordnas med en eventuell klientplan inom socialvården och andra tjänster och stödåtgärder som tillhandahålls av olika förvaltningsområden och som den dömde behöver.

3 kap

Inledande av verkställigheten

8 §
Handlingar för verkställighet

Handlingar för verkställighet av samhällspåföljder är verkställighetshandlingen och de övriga handlingar som är nödvändiga för den formella verkställigheten av samhällspåföljden.

Verkställighetshandlingen för en samhällspåföljd som en domstol har dömt ut är en utskrift ur registret över avgöranden och meddelanden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem som innehåller uppgifter om meddelandet om beslut. Verkställighetshandlingen för en samhällspåföljd som högsta domstolen har dömt ut är en kopia av beslutet. Verkställighetshandlingen för en person som blivit villkorligt frigiven från ett övervakningsstraff är beslutet om ställande under övervakning.

Verkställighetshandlingen för en samhällspåföljd som har överförts från en annan stat till Finland för att verkställas här är ett beslut av Brottspåföljdsmyndighetens ansvarsområde för klientprocesser. (30.6.2022/530)

3 mom. har ändrats genom F 530/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

Verkställighetshandlingen för en samhällspåföljd som har överförts från en annan stat till Finland för att verkställas här är ett beslut av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet.

9 §
Utredning om verkställbarhet

Brottspåföljdsmyndighetens verkställighetsenhet ska utreda om domen är verkställbar.

10 §
Hur verkställighetshandlingar och vissa meddelanden ska sändas

Brottspåföljdsmyndighetens verkställighetsenhet ska sända verkställighetshandlingen och de andra uppgifter som behövs för verkställigheten till den byrå för samhällspåföljder som bestäms enligt var den dömde är bosatt eller vistas. Om den dömde inte har någon hem- eller boningskommun i Finland, ska verkställighetsenheten sända verkställighetshandlingarna till den byrå för samhällspåföljder inom vars verksamhetsområde den domstol som har dömt ut straffet är belägen. (30.6.2022/530)

1 mom. har ändrats genom F 530/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

Brottspåföljdsmyndighetens verkställighetsenhet ska sända verkställighetshandlingen och de andra uppgifter som behövs för verkställigheten till den byrå för samhällspåföljder i brottspåföljdsregionen som bestäms enligt var den dömde är bosatt eller vistas. Om den kommun där den dömde är bosatt eller vistas har ändrats, ska den behöriga byrån för samhällspåföljder överföra verkställighetshandlingarna till den behöriga enheten vid Brottspåföljdsmyndigheten. Verkställighetsenheten ska underrättas om överföringen. Om den dömde inte har någon hem- eller boningskommun i Finland, ska verkställighetsenheten sända verkställighetshandlingarna till den byrå för samhällspåföljder inom vars verksamhetsområde den domstol som har dömt ut straffet är belägen.

Brottspåföljdsmyndighetens verkställighetsenhet ska utan dröjsmål underrätta den behöriga byrån för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten om förbud mot inledande av verkställigheten eller om avbrott i verkställigheten som meddelats av hovrätten eller högsta domstolen.

11 § (10.3.2022/170)

11 § har upphävts genom F 10.3.2022/170.

12 § (10.3.2022/170)

12 § har upphävts genom F 10.3.2022/170.

13 § (10.3.2022/170)

13 § har upphävts genom F 10.3.2022/170.

14 § (10.3.2022/170)
Inledande av verkställigheten

Om det är känt var den dömde är bosatt eller vistas, ska Brottspåföljdsmyndigheten sända den dömde en skriftlig uppmaning att kontakta en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten vid en bestämd tidpunkt för utarbetande av en preciserad plan för strafftiden och för bestämmande av begynnelsetidpunkten för avtjänandet av straffet. Om det är fråga om inledande av verkställigheten i fråga om övervakning av villkorlig frihet ska en preciserad plan för strafftiden göras upp under fängelsetiden, och den dömde ska före frigivningen informeras om tidpunkten då han eller hon ska anmäla sig hos byrån för samhällspåföljder.

15 §
Verksamhet som omfattas av verksamhetsskyldigheten

Verksamhet där den dömdes deltagande kan övervakas på ett ändamålsenligt sätt kan godkännas som sådan verksamhetsskyldighet som hör till samhällspåföljden. Platsen och tidpunkten för verksamheten ska kunna anges på förhand. Verksamhetsskyldigheten kan inte omfatta sådan verksamhet som förutsätter att den dömde övernattar någon annanstans än i en bostad eller ett annat ställe som anges i planen för strafftiden.

Om verksamhetsskyldigheten omfattar oavlönat arbete som den dömde utför ska Brottspåföljdsmyndigheten ingå ett avtal med en representant för platsen där verksamheten utförs om hur verksamhetsskyldigheten ska fullgöras. I avtalet ska parternas rättigheter och skyldigheter samt kontaktpersonen på verksamhetsplatsen fastställas.

16 §
Installation av övervakningsanordningarna

Tidpunkten för installation av tekniska övervakningsanordningar ska överenskommas med den dömde senast när han eller hon delges den preciserade planen för strafftiden. Den tidpunkt som avses ovan ska överenskommas i god tid före den tidpunkt då den dömde börjar avtjäna övervakningsstraffet. Också de övriga personer som bor i bostaden ska underrättas i god tid om installationen av anordningarna. De tekniska övervakningsanordningarna ska installeras i den dömdes bostad vid den överenskomna tiden av en för denna uppgift utbildad tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten.

När övervakningsanordningar installeras ska man försäkra sig om att de placeras så att de inte stör och så att de inte är tillgängliga för utomstående.

17 § (10.3.2022/170)

17 § har upphävts genom F 10.3.2022/170.

4 kap

Överträdelse av villkoren för samhällspåföljden

18 § (10.3.2022/170)
Registrering av uppgifter om kontroll av drogfrihet

Vid en kontroll av den dömdes drogfrihet ska följande registreras:

1) den dömdes personuppgifter,

2) tidpunkt och plats för kontrollen av drogfrihet,

3) den tjänsteman som beslutat om kontrollen av drogfrihet,

4) den tjänsteman som utfört kontrollen av drogfrihet,

5) grunden för kontrollen av drogfrihet och utförd åtgärd,

6) den tidpunkt då den dömde har underrättats om grunden för kontrollen av drogfrihet,

7) uppgifter om behandlingen av urin-, saliv- och blodprov,

8) observationer om det berusningstillstånd som avses i 22 § 3 mom. i lagen om verkställighet av samhällspåföljder och uppgift om att den dömde inte har krävt att utandnings-, saliv-, urin- eller blodprov ska tas,

9) resultatet av utandnings-, saliv-, urin- eller blodprov och uppgifter om säkerställandet av resultatet.

19 § (10.3.2022/170)
Utredning och registrering av brott mot skyldigheter

Vid misstänkta brott mot skyldigheter ska en anmälan registreras. I anmälan ska följande antecknas:

1) den som gör anmälan,

2) tidpunkt och plats för händelsen,

3) personuppgifter om den som misstänks för brott mot skyldigheter,

4) vilken skyldighet den dömde misstänks ha brutit mot,

5) andra personer med anknytning till händelsen,

6) en redogörelse för det skedda och de åtgärder som vidtagits med anledning av händelsen.

Vid utredning av brott mot skyldigheter ska följande registreras:

1) den dömdes personuppgifter,

2) händelsens identifieringsuppgifter,

3) den tjänsteman som utfört utredningen,

4) vilken skyldighet den dömde misstänks ha brutit mot,

5) uppgifter om hörandet av den dömde och den dömdes yttrande samt annan bevisning,

6) uppgifter om tidigare anmärkningar eller varningar som meddelats den dömde,

7) uppgifter om när verkställigheten av ett beslut enligt 25 § 2 mom. och 26 § 2 mom. i lagen om verkställighet av samhällspåföljder inleds och avslutas.

Om den dömde misstänks för grovt brott mot skyldigheter ska uppgifter om lämnande av utredning till åklagaren registreras.

20 §

En sammanställning enligt 19 § ska sändas till åklagaren i samband med anmälan om en misstanke enligt 26 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder om grovt brott mot skyldigheterna.

20 §
Förfarande vid brott mot skyldigheter

En sammanställning enligt 19 § ska sändas till åklagaren i samband med anmälan om en misstanke enligt 26 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder om grovt brott mot skyldigheterna.

21 §
Anmälningar i ärenden som gäller förvandlande till fängelsestraff eller andra påföljder som föreskrivs vid grovt brott mot de skyldigheter som ålagts den dömde

Om den behöriga byrån för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten har anmält att den dömde grovt brutit mot sina skyldigheter, ska åklagaren meddela byrån om sitt beslut att inte framställa ett yrkande på att samhällspåföljden ska förvandlas till fängelse eller på att någon annan påföljd som föreskrivs vid överträdelse av villkoren för samhällspåföljden i fråga ska dömas ut.

När ett yrkande på att en samhällpåföljd ska förvandlas till fängelse blir anhängigt i ett mål där ändring har sökts ska domstolen underrätta fullföljdsdomstolen om yrkandet.

Domstolen ska sända Brottspåföljdsmyndighetens verkställighetsenhet ett meddelande om beslut enligt vilka den har förlängt påföljdstiden, ansett att den redan avtjänade samhällspåföljden motsvarar ett fullt avtjänat straff eller har förbjudit att avtjänandet av samhällspåföljden påbörjas eller fortgår. Ett meddelande ska också sändas om beslut genom vilka åklagarens yrkande på att en samhällspåföljd ska förvandlas till fängelse eller till någon annan påföljd som föreskrivs vid överträdelse av villkoren för samhällspåföljden i fråga har godkänts eller förkastats.

5 kap

Särskilda bestämmelser

22 § (10.3.2022/170)
Ersättning för resekostnader

De resekostnader som avses i 32 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder ersätts genom att en biljett ges eller skickas till den misstänkte eller dömde eller genom att de faktiska kostnaderna betalas till ett bankkonto som den misstänkte eller dömde har uppgett, eller på något annat ändamålsenligt sätt.

23 §
Utredande av skadefallet i fråga om en olycka som den dömde har orsakat

Den byrå för samhällspåföljder som ansvarar för verkställigheten av samhällspåföljden ska i fråga om ett skadefall enligt 33 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder omedelbart göra en skriftlig utredning av händelsen, på det sätt som fastställs av Brottspåföljdsmyndigheten. Utredningen ska sändas till Statskontoret.

24 §
Efterlysning och återkallande av efterlysning

Om den som har dömts till en samhällspåföljd inte anträffas och det inte har gått att få reda på var han eller hon vistas ska den behöriga byrån för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten sända verkställighetshandlingarna till Brottspåföljdsmyndighetens verkställighetsenhet. Verkställighetsenheten ska utfärda en efterlysning av den dömde, där han eller hon uppmanas att för verkställighet av samhällspåföljden senast på utsatt dag ta kontakt med den byrå för samhällspåföljder som ansvarar för verkställigheten, vid hot om att det inleds ett förfarande för att förvandla samhällspåföljden till ett ovillkorligt fängelsestraff eller för att döma ut någon annan påföljd som föreskrivits för överträdelse av villkoren för samhällspåföljden i fråga. Byrån för samhällspåföljder ska underrätta Brottspåföljdsmyndighetens verkställighetsenhet om sina åtgärder med anledning av efterlysningen.

Om den dömde trots uppmaningen inte tar kontakt med byrån för samhällspåföljder ska han eller hon instämmas till domstolen för att samhällspåföljden ska förvandlas till fängelse eller någon annan påföljd dömas ut. Vid behov utfärdas en ny efterlysning för att stämning ska kunna verkställas.

AVDELNING II

SAMHÄLLSPÅFÖLJDER

6 kap

Samhällstjänst

25 §
Åtgärder som krävs för förberedande och genomförande av vård som tillhandahålls av en serviceproducent inom social- och hälsovården

När vård enligt 37 § 2 mom. i lagen om verkställighet av samhällspåföljder som ingår i utförandet av samhällstjänst och som tillhandahålls av en offentlig eller privat serviceproducent inom social- och hälsovården i form av öppen vård förbereds och genomförs, ska den byrå för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten som ansvarar för verkställigheten av påföljden se till att det i den handling som upprättas för förberedande och därefter för genomförande av vården antecknas åtminstone följande uppgifter:

1) kontaktinformation för övervakaren, den biträdande övervakaren, den dömde och serviceproducentens ansvariga person,

2) syftet med kontakterna mellan övervakaren och serviceproducentens ansvariga person och hur kontakterna sker,

3) vårdens mål och innehåll och tidsplanen för vården samt hur vården ska genomföras i praktiken,

4) stödåtgärder i samband med vården,

5 punkten har upphävts genom F 10.3.2022/170. (10.3.2022/170)

6) uppgift om de skyldigheter som föreskrivs för den dömde i lag och med stöd av lag samt om övervakning av att skyldigheterna fullgörs och om anmälning av misstänkta brott mot skyldigheterna.

Åtgärderna enligt 1 mom. ska vidtas i samarbete med den dömde. Den dömde ska ges en kopia av den handling som avses i 1 mom.

I samarbete med social- och hälsovårdsmyndigheterna ska det sörjas för att de åtgärder som avses i 1 mom. stöder den service-, vård- eller rehabiliteringsplan eller motsvarande plan som eventuellt har utarbetats för den övervakade.

26 §
Anordnare av tjänstgöringsplatser för samhällstjänst

Tjänstgöringsplatser för samhällstjänst kan ordnas av offentliga sammanslutningar eller offentligrättsliga föreningar eller av andra sammanslutningar eller stiftelser som inte bedriver verksamheten i vinstsyfte. Tjänstgöringsplatser kan dessutom ordnas av sammanslutningar eller stiftelser som under offentlig tillsyn producerar tjänster för offentliga sammanslutningar, även om sammanslutningen eller stiftelsen bedriver verksamhet i vinstsyfte. Tjänstgöringsplatser för samhällstjänst kan också ordnas av näringsidkare som avses i lagen om sociala företag (1351/2003).

Den behöriga byrån för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten godkänner dem som har rätt att ordna tjänstgöringsplatser för samhällstjänst.

7 kap

Övervakningsstraff

27 §
Förberedande och genomförande av vård som tillhandahålls av en serviceproducent inom social- och hälsovården

När vård enligt 41 § 3 mom. i lagen om verkställighet av samhällspåföljder som ingår i avtjänandet av samhällspåföljder och som tillhandahålls av en offentlig eller privat serviceproducent inom social- och hälsovården på en anstalt förbereds och genomförs, ska den byrå för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten som ansvarar för verkställigheten av övervakningsstraffet se till att det i fråga om förberedandet och genomförandet av vården antecknas åtminstone följande uppgifter:

1) kontaktinformation för övervakaren, den biträdande övervakaren, den dömde och serviceproducentens ansvariga person,

2) syftet med kontakterna mellan övervakaren och serviceproducentens ansvariga person och hur kontakterna sker,

3) vårdens mål och innehåll och hur vården ska genomföras i praktiken,

4) övervakningen under vården,

5) de program och uppgifter som ingår i vården,

6) tidsplanen för vården,

7) stödåtgärder i samband med vården,

8) uppgifter som gäller uppföljningen av att vårdens syfte nås,

9) uppgift om den dömdes lagstadgade skyldigheter och om övervakningen av att skyldigheterna fullgörs, om utredning och registrering av misstänkta brott mot skyldigheterna samt om påföljderna av dem med tanke på vården,

10 punkten har upphävts genom F 10.3.2022/170. (10.3.2022/170)

11) föreskrifter för den dömde.

När vård som ingår i avtjänandet av övervakningsstraff och som tillhandahålls av en offentlig eller privat serviceproducent inom social- och hälsovården i form av öppen vård förbereds och genomförs, ska den byrå för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten som ansvarar för verkställigheten av påföljden se till att det i fråga om förberedandet och genomförandet av vården antecknas åtminstone följande uppgifter:

1) kontaktinformation för övervakaren, den biträdande övervakaren, den dömde och serviceproducentens ansvariga person,

2) syftet med kontakterna mellan övervakaren och serviceproducentens ansvariga person och hur kontakterna sker,

3) vårdens mål och innehåll och tidsplanen för vården samt hur vården ska genomföras i praktiken,

4) stödåtgärder i samband med vården,

5) uppgift om de skyldigheter som föreskrivs för den dömde i lag och med stöd av lag samt om övervakning av att skyldigheterna fullgörs och om anmälning av misstänkta brott mot skyldigheterna.

Åtgärderna enligt 1 och 2 mom. ska vidtas i samarbete också med den dömde. Den dömde ska skriftligen ges de uppgifter som avses i 1 eller 2 mom.

I samarbete med social- och hälsovårdsmyndigheterna ska det sörjas för att de åtgärder som avses i 1 och 2 mom. stöder den service-, vård- eller rehabiliteringsplan eller motsvarande plan som eventuellt har utarbetats för den dömde.

28 § (10.3.2022/170)
Plats för säkerhetskontroll och registrering av uppgifter om den

En säkerhetskontroll som gäller den dömde ska genomföras i den dömdes bostad, i Brottspåföljdsmyndighetens fordon eller på något annat ställe där kontrollen kan utföras utan att väcka uppmärksamhet.

Vid säkerhetskontrollen ska följande registreras:

1) den dömdes personuppgifter,

2) tidpunkt och plats för säkerhetskontrollen,

3) den tjänsteman som beslutat om säkerhetskontrollen,

4) den tjänsteman som utfört säkerhetskontrollen,

5) grunden för säkerhetskontrollen och utförd åtgärd,

7) observationer och fynd som gjorts vid säkerhetskontrollen,

8) grunden för att frånta den dömde av föremål eller ämnen,

9) uppgifter om de fråntagna föremålen och ämnena,

10) uppgifter om behandling och eventuellt återlämnande av de fråntagna föremålen och ämnena.

29 §
Beslut om villkorlig frigivning

Den som avtjänar ett övervakningsstraff försätts i villkorlig frihet under den tid som anges i 17 § 2 mom. avsett beslut om strafftid.

Villkorlig frigivning för den som dömts till övervakningsstraff i stället för ett fängelsestraff som kan dömas ut med stöd av 74 eller 75 § i civiltjänstlagen (1446/2007) eller 118 § i värnpliktslagen (1438/2007) sker på den dömdes egen ansökan. I beslutet om frigivning nämns inte då prövotidens sista dag.

30 §
Förfarande vid frigivning av den som dömts till övervakningsstraff

Innan den dömde försätts i villkorlig frihet ska en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten den sista dagen för verkställigheten av övervakningsstraffet mellan klockan 7 och 17 avhämta de anordningar som använts vid övervakningen. Om avhämtningen av anordningarna ska överenskommas med den dömde i god tid innan de avhämtas.

Den som försätts i villkorlig frihet ska ges en frigivningshandling som innehåller den dömdes personuppgifter samt uppgifter om verkställighet och frigivning. I frigivningshandlingen för den som friges från ett övervakningsstraff enligt 29 § 2 mom. ska antecknas den tid under vilken den dömde har avtjänat sitt straff samt den dag då den dömde ska anmäla sig hos civiltjänstcentralen.

31 §
Meddelande om frigivning

Brottspåföljdsmyndigheten ska underrätta civiltjänstcentralen om att den som blivit villkorligt frigiven från ett övervakningsstraff enligt 29 § 2 mom. har frigivits genom att till centralen sända en kopia av frigivningshandlingen. Likaså ska civiltjänstcentralen underrättas om frigivning av en person som avtjänat ett övervakningsstraff i dess helhet.

8 kap

Övervakning av en person som dömts till villkorligt fängelse

31 a § (21.11.2019/1088)
Åtgärder som krävs för förberedande och genomförande av rehabilitering och öppen vård som tillhandahålls av en serviceproducent inom social- och hälsovården

När sådan rehabilitering eller öppen vård enligt 60 § 3 mom. i lagen om verkställighet av samhällspåföljder som ingår i övervakning av villkorligt fängelse förbereds och genomförs, ska den byrå för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten som ansvarar för verkställigheten av påföljden se till att det i den handling som upprättas för förberedande och därefter för genomförande av rehabiliteringen eller vården antecknas åtminstone följande uppgifter:

1) kontaktinformation för övervakaren, den biträdande övervakaren, den dömde och serviceproducentens ansvariga person,

2) syftet med kontakterna mellan övervakaren och serviceproducentens ansvariga person och hur kontakterna sker,

3) vårdens mål och innehåll och tidsplanen för vården samt hur vården ska genomföras i praktiken,

4) stödåtgärder i samband med vården,

5 punkten har upphävts genom F 10.3.2022/170. (10.3.2022/170)

6) uppgift om den dömdes lagstadgade skyldigheter och de skyldigheter som påförts den dömde med stöd av lag samt om övervakning av att skyldigheterna fullgörs och om anmälning av misstänkta överträdelser av skyldigheterna.

Åtgärderna enligt 1 mom. ska vidtas i samarbete med den dömde. Den dömde ska ges en kopia av den handling som avses i 1 mom.

I samarbete med social- och hälsovårdsmyndigheterna ska det sörjas för att de åtgärder som avses i 1 mom. stöder den service-, vård- eller rehabiliteringsplan eller motsvarande plan som eventuellt har utarbetats för den övervakade.

32 § (10.3.2022/170)

32 § har upphävts genom F 10.3.2022/170.

33 §
Avslutande av övervakning

En byrå för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten kan med stöd av 60 § 4 mom. i lagen om verkställighet av samhällspåföljder avsluta övervakningen, om det på basis av den övervakningstid som förflutit, ett tillräckligt antal sammanträffanden mellan övervakaren och den dömde samt uppgifter från andra myndigheter kan anses att den dömdes levnadsförhållanden är stabiliserade och om det inte längre finns en uppenbar risk för att den dömde gör sig skyldig till brott. (21.11.2019/1088)

När övervakningen varat minst sex månader kan den avslutas också om den dömde med stöd av 148 eller 149 § i utlänningslagen (301/2004) har avvisats eller utvisats ur landet, permanent har flyttat till ett annat land eller vårdas långvarigt på institution på grund av sjukdom eller har någon annan, svår sjukdom. Att den dömde flyttar till ett annat nordiskt land eller en medlemsstat i Europeiska unionen är emellertid ingen grund för avslutande av övervakning, om övervakningen kan ordnas i överensstämmelse med 22 § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (326/1963) eller med 2 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet (1170/2011).

9 kap

Ungdomsstraff

34 §
Platser för orientering i arbetslivet och i arbete

Den dömde ska orientera sig i arbetslivet och i arbete i arbetsuppgifter hos offentliga samfund, offentligrättsliga föreningar eller andra sammanslutningar eller stiftelser som inte bedriver verksamheten i vinstsyfte. Platser för orientering kan dessutom ordnas av sammanslutningar eller stiftelser som under offentlig tillsyn producerar tjänster för offentliga sammanslutningar, även om de bedriver verksamheten i vinstsyfte.

Den behöriga byrån för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten godkänner dem som har rätt att ordna platser för orientering.

Byrån för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten ska ingå avtal om orientering i arbetslivet och i arbete med de sammanslutningar eller stiftelser som avses i 1 mom. I avtalet ska anges parternas rättigheter och skyldigheter samt vem som är kontaktperson på respektive plats för orientering.

10 kap

Övervakning av en person som försatts i villkorlig frihet

35 § (10.3.2022/170)

35 § har upphävts genom F 10.3.2022/170.

36 § (10.3.2022/170)

36 § har upphävts genom F 10.3.2022/170.

37 §
Innehållet i planen för strafftiden för en dömd som förbundit sig att iaktta villkoren för läkemedelsbehandling och tillhörande annan behandling och stöd

Utöver det som i 14 § 1 mom. i lagen om verkställighet av samhällspåföljder bestäms om innehållet i planen för strafftiden, ska planen för strafftiden för en dömd som ställts under övervakning med stöd av 70 § 1 mom. 4 punkten i den lagen innehålla följande uppgifter och föreskrifter som gäller läkemedelsbehandling och annan behandling och stöd:

1) målen för behandlingen och stödet,

2) innehållet i behandlingen och stödet och de besök hos en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård som krävs,

3) de särskilda villkor som gäller behandlingen och stödet samt innehållet i och förfarandena vid övervakningen av att villkoren iakttas,

4) de kontakter som krävs mellan verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård, den dömdes hemkommun, övervakaren och den dömde med tanke på behandlingen och stödet,

5) de åtgärder som krävs om behandlingen och stödet avslutas eller avbryts,

6) andra behövliga uppgifter om kontakt eller övervakning.

AVDELNING III

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

11 kap

Ändringssökande

38 § (10.3.2022/170)

38 § har upphävts genom F 10.3.2022/170.

39 § (10.3.2022/170)

39 § har upphävts genom F 10.3.2022/170.

40 § (10.3.2022/170)

40 § har upphävts genom F 10.3.2022/170.

12 kap

Ikraftträdande

41 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015.

Ikraftträdelsestadganden:

21.11.2019/1088:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

10.3.2022/170:

Denna förordning träder i kraft den 4 april 2022.

30.6.2022/530:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2022.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.