Beaktats t.o.m. FörfS 939/2023.

10.4.2015/390

Idrottslag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om främjande av idrott och elitidrott, om statsförvaltningens och kommunernas ansvar och samarbete, om statens förvaltningsorgan och om statsfinansiering inom idrotten.

Utöver denna lag ska de internationella förpliktelser som är bindande för Finland iakttas.

2 § (3.2.2023/144)
Lagens syften

Denna lag syftar till att främja

1) olika befolkningsgruppers möjlighet att röra på sig och utöva motion och idrott,

2) befolkningens välbefinnande och hälsa,

3) upprätthållande och förbättrande av den fysiska funktionsförmågan,

4) barns och ungas uppväxt och utveckling,

5) medborgarverksamhet inom idrotten,

6) elitidrott,

7) ärlighet och etiska principer inom idrott och elitidrott,

8) minskande av ojämlikhet inom motion och idrott samt

9) hållbar utveckling inom motion, idrott och elitidrott.

Dessa syften ska uppnås med utgångspunkt i jämlikhet, likvärdighet, gemenskap, kulturell mångfald, sunda levnadsvanor, en trygg verksamhetskultur och respekt för miljön.

3 § (3.2.2023/144)
Definitioner

I denna lag avses med

1) idrott all motions- och idrottsverksamhet som idkas på eget initiativ eller organiserat, med undantag för elitidrott,

2) elitidrott nationellt betydande och på internationell framgång inriktad, målinriktad idrottsverksamhet som främjas genom att stödja idrottsutövarnas träning och utveckla träningskompetensen, dubbelkarriärvägar, samordningen av elitidrott, forsknings- och innovationsverksamhet inom elitidrott, finansieringen av elitidrott och tävlings- och träningsförhållandena samt genom att stödja ordnandet av internationella idrottsevenemang,

3) motion som främjar hälsa och välbefinnande all sådan fysisk aktivitet i olika skeden av livet som syftar till att upprätthålla och förbättra hälsan och välbefinnandet och som främjas genom att utveckla verksamheten, samordningen och finansieringen på området.

4 §
Statens ansvar

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för den allmänna ledningen, samordningen och utvecklingen av idrottspolitiken samt för att allmänna förutsättningar för idrott skapas inom statsförvaltningen.

För den regionala förvaltningen av idrotten svarar regionförvaltningsverken. Närmare bestämmelser om deras uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

Staten ska vid skötseln av sina uppgifter vid behov samarbeta med kommunerna, medborgarorganisationerna och andra aktörer inom idrottssektorn.

5 §
Kommunens ansvar

Det är kommunernas uppgift att skapa allmänna förutsättningar för idrott på lokal nivå. Kommunen ska skapa förutsättningar för kommuninvånarnas idrottsutövning genom att

1) ordna idrottstjänster samt motion som främjar hälsa och välbefinnande med tanke på olika målgrupper,

2) stödja medborgarverksamhet, medräknat föreningsverksamhet, samt

3) bygga och driva idrottsanläggningar.

Ovan i 1 mom. avsedda uppgifter ska inom kommunerna skötas i samarbete mellan olika sektorer samt genom att kommunerna utvecklar det lokala samarbetet, samarbetet mellan kommunerna och det regionala samarbetet och vid behov svarar för andra verksamhetsformer som lämpar sig för de lokala förhållandena och behoven.

Kommunen ska höra sina invånare i centrala beslut som gäller idrotten inom ramen för sin uppgift enligt 22 § i kommunallagen (410/2015) att skapa förutsättningar för kommuninvånarna att delta i och påverka kommunens verksamhet. Kommunen ska utvärdera kommuninvånarnas idrottsaktivitet inom ramen för främjande av hälsa och välfärd enligt 6 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021). (8.7.2022/639)

När kommunen sköter de uppgifter som avses i 1 mom. verkar kommunen inte i ett konkurrensläge på marknaden, såvida uppgifterna inte genomförs i affärsmässigt syfte och på affärsmässiga grunder.

6 §
Statens idrottsråd

Statens idrottsråd, som tillsätts av statsrådet för riksdagens mandatperiod, är sakkunnigorgan för undervisnings- och kulturministeriet.

Rådet har till uppgift att behandla ärenden som är av omfattande och principiell betydelse för idrotten, särskilt att utvärdera effekten av statsförvaltningens åtgärder på idrottens område, ta initiativ och göra framställningar för utvecklande av idrotten samt inom sitt verksamhetsområde ge utlåtanden om användningen av idrottsanslagen och om frågor som gäller idrott och är strategiskt betydelsefulla. Rådet har sektioner för beredning av ärenden. (3.2.2023/144)

Närmare bestämmelser om tillsättande av statens idrottsråd, om rådets sammansättning och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Regionala idrottsråd

Vid regionförvaltningsverken finns som sakkunnigorgan regionala idrottsråd som tillsätts av landskapsförbunden.

Närmare bestämmelser om tillsättande av regionala idrottsråd, om rådens sammansättning och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 kap

Statlig finansiering

8 §
Statsandel till kommunens idrottsverksamhet

Bestämmelser om den statsandel som kommunen beviljas för driftskostnader för idrottsverksamheten finns i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). Statsandelen ska användas för verksamhet enligt 5 § i denna lag.

9 §
Finansiering av regionförvaltningens idrottsverksamhet

Undervisnings- och kulturministeriet anvisar årligen verksamhetsanslag för regionförvaltningens idrottsverksamhet och avtalar med respektive regionförvaltningsverk om hur anslagen ska användas. Ministeriet kan anvisa regionförvaltningsverken också andra anslag som fördelas vidare i form av understöd.

10 §
Rätt till statsbidrag för organisationer som främjar idrott

För att en organisation som främjar idrott ska kunna få statsbidrag krävs det att undervisnings- och kulturministeriet godkänner organisationen som berättigad till statsbidrag.

En registrerad förening vars ändamål är att främja idrott och vars verksamhet har de syften som avses i 2 § kan godkännas som en organisation som är berättigad till statsbidrag. Vid prövning av en organisations rätt till statsbidrag beaktas verksamhetens art, omfattning och samhälleliga verkningar samt hur organsationen främjar likvärdighet och jämlikhet.

Av specialidrottsförbunden kan endast ett riksomfattande förbund inom varje gren godkännas som berättigad till statsbidrag. En förutsättning för godkännande är att specialidrottsförbundet har en internationell organisation eller ett internationellt tävlingssystem eller att idrottsgrenen är nationellt betydande. Vid prövning av om ett specialidrottsförbund har rätt till statsbidrag beaktas verksamhetens art, omfattning och samhälleliga verkningar samt hur förbundet främjar likvärdighet och jämlikhet och hur det beaktar idrottens etiska principer och de internationella bestämmelser som är bindande för Finland.

Undervisnings- och kulturministeriet kan återkalla en organisations rätt till statsbidrag, om organisationen i sin verksamhet oavbrutet i två års tid brister i att uppfylla de förutsättningar för att en organisation ska få understöd som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för att nya organisationer ska godkännas som berättigade till statsbidrag i enlighet med denna paragraf och om det förfarande som ska följas vid godkännandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 § (3.2.2023/144)
Ändringssökande

I fråga om ett i 10 § avsett beslut som fattats av undervisnings- och kulturministeriet får omprövning begäras. Bestämmelser om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

12 §
Beviljande av statsunderstöd till organisationer som främjar idrott

I statsbudgeten tas det årligen in ett anslag för stödjande av verksamheten i organisationer som främjar idrott.

Nya organisationer beviljas inte statsunderstöd utan särskilda skäl innan de har varit verksamma som registrerade föreningar i minst två år.

Vid prövningen av statsunderstödets belopp beaktas arten av den verksamhet som organisationen bedriver, verksamhetens omfattning och samhälleliga verkningar, hur organisationen förverkligar de syften som avses i denna lag, hur den beaktar idrottens etiska principer och de internationella bestämmelser som är bindande för Finland och på vilket sätt organisationen främjar likvärdighet och jämlikhet.

Som verksamhetsutgifter som det kan beviljas statsunderstöd för betraktas inte utgifter för affärsverksamhet.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av statsunderstöd som avses i denna paragraf får utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
Statsunderstöd för idrottsanläggningar

I statsbudgeten tas det årligen in ett anslag för beviljande av understöd för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar och tillhörande fritidslokaler. Understöd beviljas för uppförande, förvärv, ombyggnad och utrustning av idrottsanläggningar avsedda för breda användargrupper. Dessutom kan understöd av särskilda skäl beviljas för annat uppförande av idrottsanläggningar.

Understöd beviljas kommuner eller samkommuner eller sammanslutningar där en kommun eller samkommun har bestämmanderätten. Understöd kan även beviljas andra sammanslutningar, om understödet behövs för att uppnå denna lags syften.

Bestämmelser om statsunderstöd som avses i 1 mom. finns i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

14 §
Statsunderstöd för andra ändamål som främjar idrotten

I statsbudgeten tas det årligen in ett anslag för understöd och stipendier som beviljas för idrottsvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete, forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller uppförande av idrottsanläggningar, idrottsvetenskapliga sammanslutningars verksamhet, idrottens informationsförsörjning, utbildning, internationellt samarbete, främjande av elitidrott, aktuella samarbets- och utvecklingsprojekt inom idrotten samt för annan verksamhet som avses i 2 §.

15 § (3.2.2023/144)
Statsbidragsmyndighet

Undervisnings- och kulturministeriet är statsbidragsmyndighet i fråga om de understöd som avses i 8–14 §. Regionförvaltningsverket är statsbidragsmyndighet i fråga om andra anläggningsprojekt än sådana som medför betydande kostnader samt i fråga om beviljande av anslag enligt 9 § som regionförvaltningsverket blivit anvisat. Finlands Akademi kan vara statsbidragsmyndighet vid beviljande av idrottsvetenskapliga understöd. Närmare bestämmelser om behörighetsfördelningen mellan statsbidragsmyndigheterna får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap

Särskilda bestämmelser

16 § (3.3.2023/318)

16 § har upphävts genom L 3.3.2023/318, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

16 § (21.12.2016/1301)
Finansieringen av statsandelar och statsunderstöd

Statsandelar och statsunderstöd som avses i denna lag ska i första hand betalas med penningspelsbolagets avkastning enligt 17 § i lotterilagen (1047/2001).

17 §
Hänvisningsbestämmelse

Utöver bestämmelserna i 12 och 14 § finns det bestämmelser om statsunderstöd i statsunderstödslagen (688/2001).

4 kap

Ikraftträdande

18 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

Genom denna lag upphävs idrottslagen (1054/1998).

19 §
Övergångsbestämmelser

Undervisnings- och kulturministeriet bedömer utan särskild ansökan om de organisationer som beviljats statsunderstöd med stöd av den genom denna lag upphävda idrottslagen har statsbidragsrätt. Närmare bestämmelser om bedömning av statsbidragsrätt och bedömningsförfarandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Statens vid denna lag ikraftträdande tillsatta idrottsråd fortsätter sin verksamhet till utgången av sin mandatperiod.

De vid denna lags ikraftträdande tillsatta regionala idrottsrådens mandatperioder går ut vid utgången av 2015. Om en mandatperiod skulle gå ut före utgången av 2015, fortgår mandatperioden dock till utgången av 2015.

RP 190/2014, KuUB 18/2014, RSv 277/2014

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2016/1301:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 132/2016, FvUB 25/2016, RSv 240/2016

8.7.2022/639:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 56/2021, RP 18/2022, ShUB 9/2022, RSv 66/2022

3.2.2023/144:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2023.

RP 259/2022, KuUB 20/2022, RSv 232/2022

3.3.2023/318:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

RP 282/2022, KuUB 21/2022, RSv 271/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.