Beaktats t.o.m. FörfS 940/2023.

20.3.2015/300

Lag om bedömning av den strukturella säkerheten hos byggnader med stor spännvidd

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på sådana byggnader med stor spännvidd för vilka bygglov beviljats före ikraftträdandet av denna lag och som används i enlighet med byggnadens huvudsakliga ändamål för idrotts-, rekreations- eller fritidsverksamhet, tillhandahållande av handelstjänster eller för andra motsvarande sammankomster eller som djurstall, och som dessutom har följande utmärkande drag:

1) i byggnaden finns någon del som har en stor spännvidd och en våningsyta som i någon våning är minst 1 000 kvadratmeter, och

2) byggnadens bärande takkonstruktion är

a) fabrikstillverkad och har en spännvidd på minst 18 meter, eller

b) tillverkad på plats och har en spännvidd på minst 15 meter.

Lagen tillämpas dessutom på maneger för vilka bygglov beviljats före ikraftträdandet av denna lag och vars bärande takkonstruktion, om den är tillverkad på plats, har en spännvidd på minst 15 meter eller, om den är fabrikstillverkad, en spännvidd på minst 18 meter.

Lagen tillämpas inte på byggnader i fråga om vilka konstruktionsplanerna för de bärande konstruktionerna och byggandet av de bärande konstruktionerna har visats överensstämma med kraven under bygglovsfasen eller vid övervakningen under byggnadsfasen eller frivilligt före ikraftträdandet av denna lag i ett särskilt förfarande eller en extern granskning i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (132/1999) eller i ett annat motsvarande förfarande som uppfyller de krav som i denna lag ställs på bedömningen.

2 §
Bedömningsskyldighet

Ägaren till en sådan byggnad med stor spännvidd som avses i 1 § ska se till att en i denna lag avsedd kvalificerad sakkunnig bedömer säkerheten hos de viktiga bärande konstruktionerna i en sådan del av byggnaden som har en stor spännvidd. Den sakkunnige ska visa ägaren att han eller hon har behörighet för bedömningsuppdraget. På sakkunnigas behörighet tillämpas 120 e § i markanvändnings- och bygglagen. Den som varit projekterare för byggnadens bärande konstruktioner får inte bedöma byggnaden.

3 §
Sakkunnigas uppgifter och bedömningens innehåll

Den sakkunnige ska bedöma om det hos konstruktioner som är viktiga med tanke på byggnadens bärförmåga finns sådana fel eller brister som kan leda till att byggnaden eller en del av den rasar.

Bedömningen ska grunda sig på konstruktionsplaner eller på annan tillräcklig utredning samt på observation på plats av byggnaden och konstruktionerna.

Närmare bestämmelser om innehållet i en bedömning av de bärande konstruktionerna får utfärdas genom förordning av miljöministeriet.

4 §
Bedömningsintyg

Den sakkunnige ska ge byggnadens ägare ett intyg över sin bedömning.

Bedömningsintyget ska innehålla

1) en motiverad bedömning av om det hos konstruktioner som är viktiga med tanke på byggnadens bärförmåga har upptäckts sådana fel eller brister som kan leda till att byggnaden eller en del av den rasar, och

2) rekommendationer om kontroll-, skötsel-, vård- och andra underhållsåtgärder av konstruktioner som är viktiga med tanke på den strukturella säkerheten, inklusive tidsplan.

Om det är uppenbart att de fel eller brister som konstaterats i de bärande konstruktionerna kan leda till att byggnaden eller en del av den rasar, ska bedömningsintyget dessutom innehålla rekommendationer om åtgärder för att förbättra den strukturella säkerheten hos byggnaden och en bedömning av hur brådskande åtgärderna är.

Den sakkunnige ska till bedömningsintyget foga utredning om sin behörighet enligt 120 e § i markanvändnings- och bygglagen.

Närmare bestämmelser om innehållet i och utformningen av bedömningsintyget samt om hur behörighet visas får utfärdas genom förordning av miljöministeriet.

5 §
Sakkunnigas skyldighet att anmäla överhängande fara

Den sakkunnige ska utan dröjsmål underrätta byggnadens ägare och innehavare, kommunens byggnadstillsynsmyndighet och räddningsmyndigheterna, om han eller hon i samband med bedömningen upptäcker ett sådant fel eller en sådan brist i byggnaden eller i de viktiga bärande konstruktionerna i den som kan medföra överhängande fara för personsäkerheten.

6 §
Ägarens skyldighet att se till att bruks- och underhållsanvisningar utarbetas och kompletteras

Ägaren till en byggnad som avses i 1 § ska se till att de bruks- och underhållsanvisningar som avses i 117 i § i markanvändnings- och bygglagen innehåller kontrollåtgärder av konstruktioner som är viktiga med tanke på bärförmågan, inklusive tidsplan, samt de specialbeskrivningar för de bärande konstruktionerna som behövs med tanke på underhållet.

Bruks- och underhållsanvisningar ska till den del som avses i 1 mom. utarbetas så att byggnadens ägare anvisas att regelbundet, på det sätt som byggnadens egenskaper kräver, kontrollera konstruktioner som är viktiga med tanke på byggnadens bärförmåga.

Bruks- och underhållsanvisningar ska utarbetas till den del som avses i 1 mom. även när detta inte krävs enligt 117 i § i markanvändnings- och bygglagen.

Närmare bestämmelser om innehållet i bruks- och underhållsanvisningar för bärande konstruktioner till den del som avses i 1 mom. får utfärdas genom förordning av miljöministeriet.

7 §
Skyldighet att visa upp bedömningsintyget och bruks- och underhållsanvisningarna

Byggnadens ägare ska på begäran visa upp bedömningsintyget samt uppdaterade bruks- och underhållsanvisningar för myndigheterna.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

 9 §
Övergångsbestämmelser

Ägaren till en sådan byggnad som avses i 1 § ska se till att byggnadens strukturella säkerhet har bedömts senast fyra år från ikraftträdandet av denna lag, om de som ansvarat för konstruktionsplanerna, de som ansvarat för byggandet och de som ansvarat för leveransen av stommen har varit oberoende av varandra. I byggnader där de som ansvarat för planerna och byggandet har varit beroende av varandra eller beroende av den som levererat stommen ska den strukturella säkerheten dock bedömas senast två år från ikraftträdandet av denna lag.

En bruks- och underhållsanvisning som uppfyller kraven i 6 § ska utarbetas inom ett år från den bedömning som avses i denna lag.

RP 336/2014, MiUB 21/2014, RSv 290/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.