Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

19.3.2015/241

Statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 4 mom. i lagen om strukturstöd till lantbruket (1476/2007), sådant momentet lyder i lag 1187/2014:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om verksamhet som ska stödjas med investeringsstöd till gårdsbruk enligt lagen om strukturstöd till lantbruket (1476/2007) samt om investeringsstödets maximibelopp och form.

2 §
Bygginvestering

Med bygginvestering avses i denna förordning uppförande, utbyggnad och totalrenovering av byggnader, anläggningar eller konstruktioner som används i produktionsverksamheten inom jordbruket samt anskaffning av maskiner och anordningar som är nödvändiga med hänsyn till byggobjektets användningsändamål och funktion.

Om sökanden beviljas stöd för investeringar som avses i 3–7, 10 och 11 §, kan sökanden även beviljas stöd på samma nivå som för produktionsbyggnaden för bygginvesteringar som gäller rastgårdar och gödselstäder och för produktionslager som är nödvändiga vid jordbruksproduktion, förutsatt att stödansökningarna görs samtidigt.

Stöd kan beviljas för uppförande eller utbyggnad av en byggnad där det finns djurutrymmen endast om det i byggnaden efter det att investeringen genomförts finns ett reservkraftssystem som är ändamålsenligt med tanke på byggnadens storlek och den produktion som bedrivs i byggnaden.

3 § (5.11.2020/751)
Mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som behövs vid mjölkboskapsskötsel och inom nötkreatursskötsel för bygginvesteringar som hänför sig till dikoproduktion.

För bygginvesteringar i stallar med bås för bundna djur och för andra bygginvesteringar inom nötkreatursskötsel än sådana som avses i 1 mom. kan stöd beviljas endast för totalrenovering. Stöd för totalrenovering beviljas dock inte för kostnader som föranleds av en utökning av produktionsbyggnadens yta eller volym.

4 §
Svinhushållning

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som behövs vid svinhushållning.

5 §
Fjäderfähushållning för köttproduktion

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som behövs vid fjäderfähushållning för köttproduktion.

6 §
Får- och getskötsel

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som behövs vid får- och getskötsel.

7 §
Hästhushållning

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som behövs vid hästuppfödning.

Stöd beviljas inte för investeringar som hänför sig till serviceverksamhet inom hästhushållningen.

8 §
Biodling

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som behövs vid biodling och för anskaffning av maskiner eller anordningar. Detta förutsätter att stödmottagaren har minst 80 bikupor efter det att investeringen genomförts.

9 §
Pälsdjursuppfödning

Stöd kan endast beviljas för bygginvesteringar i för pälsdjursuppfödningen behövliga skugghus, oisolerade djurhallar, hanteringslokaler, gödselstäder och produktionslager samt för kringgärdande av farmen med ett stängsel som hindrar djuren från att rymma från farmen.

Trots det som föreskrivs i 1 mom. kan stöd beviljas för andra än i 1 mom. avsedda investeringar enligt 16 och 18 §.

10 §
Växthusproduktion

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som behövs vid växthusproduktion och för anskaffning av odlingstunnlar som behövs vid produktionen av trädgårdsväxter som odlas för livsmedelsbruk.

11 §
Torkanläggningar

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar i torkar avsedda för torkning av spannmål eller hö och för anskaffning av vagnstorkar för spannmål.

Stöd för sådana värmeproduktionssystem som behövs vid torkning beviljas i enlighet med 16 §.

12 §
Täckdikning

Stöd kan beviljas för täckdikning och reglerbar dränering av åker.

Stöd beviljas inte för täckdikning av utfallsdiken och inte heller för investeringar i små pumpstationer.

13 §
Skördemaskiner för gemensamt bruk

Stöd kan beviljas för anskaffning av upptagningsmaskiner för potatis eller sockerbetor när maskinerna anskaffas för gemensamt bruk.

14 §
Produktionslager

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar i sådana produkt-, produktionsinsats- eller tillbehörslager som är nödvändiga vid jordbruksproduktion.

15 §
Maskinhallar

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar i hallar som används för förvaring av jordbruksmaskiner.

16 §
Energiproduktion

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som behövs vid en gårdsbruksenhets energiproduktion till den del som energin används vid produktionsverksamheten inom jordbruket.

En förutsättning för att stöd ska beviljas är att förnybara energikällor utnyttjas i energianläggningen. Stöd kan beviljas för bygginvestering i en gårdsbruksenhets värmecentral fastän där utnyttjas torv, förutsatt att där kan produceras värme även med hjälp av förnybara energikällor.

En förutsättning för att stöd ska beviljas för en investering vars främsta syfte är att producera el från biomassa är att den värmeenergi som utnyttjas utgör minst 10 procent av den totala energiproduktionen.

17 §
Iordningställande av jordbruksprodukter för försäljning

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar och anskaffning av maskiner eller anordningar som behövs vid iordningställande av jordbruksprodukter för försäljning. Stöd beviljas dock inte för investeringar för iordningställande av renkött för försäljning eller för äggpackeriernas investeringar.

Följande förutsättningar gäller för beviljande av stöd enligt 1 mom.:

1) vid iordningställande för försäljning utnyttjas i huvudsak råvaror från den gårdsbruksenhet som stödet avser,

2) produkterna bereds för försäljning till återförsäljare eller vidareförädlare,

3) efter iordningställandet för försäljning är produkten fortfarande en jordbruksprodukt enligt bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

18 §
Investeringar för främjande av arbetsmiljön, produktionshygienen, djurens välbefinnande eller miljöns tillstånd

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar och anskaffning av maskiner eller anordningar när syftet är att förbättra

1) arbetsförhållandena för personer som arbetar i en produktionsbyggnad inom jordbruket,

2) produktionshygienen i ett jordbruksföretag,

3) djurens välbefinnande,

4) miljöns tillstånd.

Stöd kan beviljas för sådana ändamål som avses i 1 mom. 1–3 punkten endast om investeringen förbättrar en redan existerande produktionsbyggnad och inte ökar den befintliga produktionskapaciteten.

19 §
Stödets form och maximibelopp

Maximibeloppen för understöd och räntestöd anges i bilagan.

Det maximala beloppet av investeringsstöd per gårdsbruksenhet enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 är 1 500 000 euro under tre skatteår.

Investeringsstöd i form av understöd beviljas delvis finansierat av Europeiska unionen inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 och resten av stödet av nationella medel. (9.12.2021/1083)

20 § (14.12.2017/887)
Maximibeloppet av det stöd som ingår i statsborgen

För lån som tas upp för investeringar som avses i 3–7, 9, 10 och 16 § kan det beviljas statsborgen. Maximibeloppet av statsborgen är 500 000 euro per investering. Statsborgen kan beviljas för högst 80 procent av lånets belopp under hela lånetiden.

21 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2015.

Denna förordning tillämpas på ansökningar om beviljande av stöd som har blivit anhängiga den 24 mars 2015 eller därefter. De bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande ska tillämpas på stöd som har beviljats innan denna förordning trädde i kraft.

Stödobjekt Räntestödslånets belopp av de godtagbara kostnaderna, procent Räntestödets belopp av de godtagbara kostnaderna, procent Understödets belopp av de godtagbara kostnaderna, procent Förhöjning
      Stödregion AB Andra regioner än AB
Mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel (3 §) 60 10 40 35 1 och 5
Svinhushållning (4 §) 65 10 30 30 1 och 5
Fjäderfähushållning för köttproduktion (5 §) 65 10 20 20 1 och 5
Får- och getskötsel (6 §) 60 10 40 35 1 och 5
Hästhushållning (7 §) 65 10 30 30 5
Biodling (8 §) - - 25 25 5
Pälsdjursuppfödning (9 §) 65 10 - - 5
Växthusproduktion (10 §) 65 10 30 30 1 och 5
Torkanläggningar (11 §) 65 10 25 25 2 och 5
Täckdikning (12 §) - - 35 35 3 och 5
Skördemaskiner för gemensamt bruk (13 §) - - 10 10 5
Produktionslager (14 §) 65 10 30 30 5
Maskinhallar (15 §) - - 20 20 5
Energiproduktion (16 §) - - 40 40 5 och 6
Iordningställande av jordbruksprodukter för försäljning (17 §) - - 30 30 5
Investeringar för främjande av arbetsmiljön, produktionshygienen, djurens välbefinnande eller miljöns tillstånd (18 §) - - 4 och 5
1 mom. 1 och 2 punkten 30 30
1 mom. 3 och 4 punkten 35 35

1 Understödsbeloppet höjs med 10 procentenheter, om sökanden uppfyller förutsättningarna för beviljande av startstöd för unga jordbrukare, och det vid tidpunkten för ansökan inte har förflutit mer än fem år sedan etableringen.

2 Understödsbeloppet höjs med 5 procentenheter, om torkanläggningen används för torkning av två eller flera gårdsbruksenheters spannmål eller hö.

3 Understödsbeloppet höjs med 5 procentenheter vid reglerbar dränering.

4 Understödsbeloppet höjs med 5 procentenheter, om det är fråga om anskaffning av en anordning som främjar nedmyllning av flytgödsel och anskaffningen görs inom ett sådant styrningsområde för växttäcke på åkrar vintertid som omfattas av miljöersättning enligt programmet för utvecklingen av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020, eller om anordningen används av två eller flera gårdsbruksenheter inom vilket område som helst.

5 Understödsbeloppet höjs med 20 procentenheter, om investeringen genomförs i anknytning till europeiska innovationspartnerskapet (EIP).

6 Understödsbeloppet höjs med 10 procentenheter, om det är fråga om produktion av biogas.

Ikraftträdelsestadganden:

14.4.2016/271:

Denna förordning träder i kraft den 20 april 2016.

Denna förordning tillämpas också på stödansökningar som är anhängiga vid förordningens ikraftträdande.

14.12.2017/887:

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2017.

Denna förordning tillämpas också på stödansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning.

22.3.2018/188:

Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2018.

På stödansökningar som har anhängiggjorts före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas 3 § i den lydelse som gällde vid ikraftträdandet.

13.6.2018/453:

Denna förordning träder i kraft den 20 juni 2018 och gäller till och med den 31 december 2018.

Förordningen tillämpas på ansökningar om beviljande av stöd som har blivit anhängiga den 16 mars 2018 eller därefter.

3.10.2019/1002:

Denna förordning träder i kraft den 8 oktober 2019 och gäller till och med den 31 december 2019.

Förordningen tillämpas på ansökningar om beviljande av stöd som har blivit anhängiga den 16 mars 2019 eller därefter.

12.3.2020/115:

Denna förordning träder i kraft den 16 mars 2020.

Förordningen tillämpas på ansökningar om beviljande av stöd som har blivit anhängiga den 16 oktober 2019 eller därefter.

5.11.2020/751:

Denna förordning träder i kraft den 9 november 2020.

På ansökningar om beviljande av stöd som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas 3 § i den lydelse den hade vid ikraftträdandet av förordningen. Bestämmelserna i 19 § 3 mom. i denna förordning tillämpas på ansökningar om beviljande av stöd som har blivit anhängiga den 16 augusti 2020 eller därefter.

29.4.2021/366:

Denna förordning träder i kraft den 3 maj 2021.

Denna förordning tillämpas också på stödansökningar som är anhängiga vid förordningens ikraftträdande.

9.12.2021/1083:

Denna förordning träder i kraft den 14 december 2021.

Förordningen tillämpas på ansökningar om beviljande av stöd som har blivit anhängiga den 16 oktober 2021 eller därefter. På ansökningar om beviljande av stöd som blivit anhängiga före den dagen tillämpas de bestämmelser om gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.