Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

19.3.2015/239

Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion, ersättning för djurens välbefinnande och ersättning för icke-produktiva investeringar 2015

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014):

1 §
Miljöförbindelse

En förbindelse som gäller miljöersättning och som avses i 5 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014) kan ingås av en aktiv jordbrukare 2015. Som ersättningsberättigande åkerareal som förbindelsen omfattar kan på ansökan av jordbrukaren godkännas åkerareal enligt 4 och 5 § i statsrådets förordning om miljöersättning (235/2015).

2 §
Miljöavtal

En aktiv jordbrukare kan 2015 ingå följande miljöavtal enligt 5 § 1 mom. 2 punkten i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare:

1) avtal om skötsel av våtmarker,

2) avtal om skötsel av landsbygdsnaturens mångfald samt landskapsvård,

3) avtal om upprätthållande av tran-, gås- och svanåkrar,

4) avtal om uppfödning av lantraser.

En registrerad förening enligt 5 § 5 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare kan 2015 ansöka om ett avtal enligt 1 mom. 1 och 2 punkten i den här paragrafen. En sådan vattenrättslig sammanslutning som avses i 12 kap. i vattenlagen (587/2011) kan ingå ett avtal enligt 1 mom. 1 punkten i den här paragrafen.

Den som upprätthåller en ursprungssort och som avses i 5 § 6 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare och de aktörer som svarar för att växt- och djurgenetiska resurser bevaras och som avses i 7 mom. i den paragrafen kan 2015 ingå ett avtal enligt 5 § 1 mom. 3 punkten i den lagen.

3 §
Förbindelse om ekologisk produktion och om ekologisk husdjursproduktion

En aktiv jordbrukare kan 2015 ingå en förbindelse om ekologisk produktion och en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion enligt 8 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare. Som ersättningsberättigande areal som förbindelsen omfattar kan på ansökan av jordbrukaren godkännas åkerareal enligt 4 och 5 § i statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion (237/2015).

4 §
Förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande

En aktiv jordbrukare kan 2015 ingå en förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande enligt 7 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare.

5 §
Ersättningsberättigande areal vid ansökan om kompensationsersättning

Vid beviljande av kompensationsersättning enligt 6 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare kan 2015 på ansökan av en aktiv jordbrukare som ersättningsberättigande areal godkännas en areal enligt 3 och 4 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning (236/2015).

6 §
Ansökan om ersättning för icke-produktiva investeringar

Den som ansöker om ersättning och som avses i 9 § 1 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare kan 2015 ansöka om ersättning för icke-produktiva investeringar för våtmarksinvesteringar samt för inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturlig betesmark.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2015.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487, Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 22 7, 31.7.2014, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.