Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

19.3.2015/237

Statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om verkställighet av det stöd för ekologiskt jordbruk, nedan ersättning för ekologisk produktion, som avses i artikel 29 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005, nedan landsbygdsförordningen. Ersättningen för ekologisk produktion utgör en del av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland åren 2014–2020 som Europeiska kommissionen har godkänt. Ersättning kan beviljas och betalas under den tid som utvecklingsprogrammet är i kraft inom ramen för de medel som anvisats i statsbudgeten.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) förbindelse om ekologisk produktion en förbindelse om ekologisk växtproduktion och en förbindelse om ekologisk produktion av husdjur,

2) jordbrukare en aktiv jordbrukare som enligt 2 § 4 punkten i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014),

3) basskifte ett i geografiskt hänseende sammanhängande odlingsområde eller annat område som jordbrukaren odlar och besitter och som avgränsas av en kommungräns, en gräns för äganderätt, en stödregionsgräns, en gräns för ett avtalsområde, ett vattendrag, ett gräns- eller utfallsdike, en väg, en skog eller någon annan motsvarande gräns,

4) jordbruksskifte ett enhetligt område som hör till ett basskifte och på vilket en växtart eller en blandning av flera växtarter odlas i ett visst syfte och som är en i 3 § 1 punkten i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren (4/2015) avsedd icke odlad åker som sköts eller som tillfälligt inte odlas eller som tillfälligt används för andra ändamål än jordbruk.

3 §
Förbindelse om ekologisk produktion

En förbindelse om ekologisk produktion träder i kraft den första maj det år då förbindelsen ingås. Förbindelseåret och förbindelseperioden börjar den 1 maj och slutar den 30 april.

En förbindelse som en jordbrukare har ingått förblir i kraft även om jordbrukaren inte ansöker om årlig utbetalning av ersättningen, om orsaken till att utbetalning inte har sökts är en sådan som avses i 13 § 2 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare.

4 §
Ersättningsberättigande åkerareal vid förbindelse om ekologisk produktion

En förbindelse om ekologisk produktion ingås för en ersättningsberättigande areal enligt 4 § i statsrådets förordning om miljöersättning (235/2015). En förbindelse kan även ingås för enbart de ersättningsberättigande åkerskiften på en gårdsbruksenhet där sådana frilandsgrönsaker som avses i bilaga 1 ingår i växtföljden under förbindelseperioden. Om förbindelsen ingås enbart för odling av frilandsgrönsaker, får förutom frilandsgrönsaker också andra grödor odlas på de åkerskiften som omfattas av förbindelsen. Utöver en förbindelse om odling av frilandsgrönsaker kan en gårdsbruksenhet inte ha någon annan förbindelse om ekologisk produktion.

En förbindelse om ekologisk produktion ingås för gårsbruksenhetens hela ersättningsberättigande åkerareal och permanent gräsmark som används som åkermark. Åkrar på vilka det är svårt att producera de avsalugrödor som avses i bilaga 2 eller som tas ur jordbruksproduktion under förbindelseperioden får lämnas utanför förbindelsen. En förbindelse kan inte ingås för en åkerareal på vilken rörflen odlas i energiproduktionssyfte. På en gårdsbruksenhet kan dock rörflen odlas antingen konventionellt eller ekologiskt. Produktionen av rörflen ska ordnas i produktionsenheter i enlighet med rådets förordning nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91, nedan förordningen om ekologisk produktion. Det kan på en gårdsbruksenhet bedrivas växthusproduktion som inte är ekologisk, om det i växthusen odlas andra arter och sorter än på friland och produktionen har ordnats i produktionsenheter i enlighet med förordningen om ekologisk produktion och arealen inte omfattas av förbindelsen.

Den åkerareal som omfattas av förbindelsen är fortfarande ersättningsberättigande fastän ersättning för ekologisk produktion inte söks för den eller arealen arrenderas eller säljs till någon annan jordbrukare, om arealen fortfarande är sådan åker som avses i 1 mom.

Det minsta ersättningsberättigande jordbruksskifte som kan godkännas för en förbindelse är 0,01 hektar. Icke odlad areal godkänns inte som ersättningsberättigande areal. Åkerskiften som är icke odlad åker som sköts eller som tillfälligt inte odlas betraktas inte som icke odlad areal.

5 § (22.4.2021/346)
Fogande av åkerareal till en förbindelse om ekologisk produktion

Högst fem hektar ersättningsberättigande areal enligt 4 § i statsrådets förordning om miljöersättning får med beaktande av anslagen i statsbudgeten fogas till en förbindelse om ekologisk produktion under det andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde och åttonde förbindelseåret. Om en åkerareal som omfattas av en förbindelse är mindre än fem hektar, kan den åkerareal som ska fogas till förbindelsen vara högst en hektar.

Om den areal som ska fogas till förbindelsen överskrider maximistorleken, får jordbrukaren ingå en ny förbindelse om ekologisk produktion 2016–2022 i samband med den årliga stödansökan inom gränserna för anslagen i statsbudgeten. Om en ny förbindelse inte ingås, ska åkerarealerna odlas utan ersättning i enlighet med förbindelsevillkoren.

6 § (22.4.2021/346)
Behovsprövad möjlighet till ersättning

Arealer som inte berättigar till ersättning och som avses i 5 § 1–4 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning får med beaktande av anslagen i statsbudgeten på det sätt som avses i 5 § fogas till en förbindelse om ekologisk produktion under det andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde och åttonde förbindelseåret.

7 §
Fogande av areal som inte berättigar till ersättning till ett ersättningsberättigande basskifte

Till ett basskifte som omfattas av en förbindelse om ekologisk produktion kan inom ramen för anslagen i statsbudgeten på ansökan av jordbrukaren varje år fogas högst 0,1 hektar sådan åkerareal eller permanent gräsmark som används som åkermark för vilken jordbrukaren inte tidigare har haft rätt till ersättning för ekologisk produktion.

8 § (22.4.2021/346)
Byte av rätt till ersättning

En jordbrukare kan genomföra ett byte av rätten till ersättning mellan ersättningsberättigande areal enligt 4 och 6 § och icke ersättningsberättigande areal som kan läggas om till ekologisk produktion. En förutsättning är att den rätt till ersättning som byts ut omfattar hela basskiftet. Basskiftet kan i samband med bytet delas. Rätten till ersättning får inte bytas, om den areal som bytet gäller är mindre än 0,2 hektar per lägenhet.

Rätten till ersättning får inte bytas, om bytet leder till att den ersättningsberättigande arealen ökar. En rätt till ersättning får bytas endast så att bytet är bestående. Rätten till ersättning får bytas endast mellan arealer som ägs av jordbrukaren.

På förfarandet vid ansökan om byte av rätten till ersättning tillämpas 3 kap. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013).

9 §
Fogande av areal som omfattas av en förbindelse om ekologisk produktion till en annan förbindelse om ekologisk produktion

Till en förbindelse om ekologisk produktion kan fogas en sådan ersättningsberättigande åkerareal och permanent gräsmark som används som åkermark och som en annan jordbrukare har ingått en förbindelse om ekologisk produktion för och som denna jordbrukare har uppgett i den årliga stödansökan under det föregående förbindelseåret. Två jordbrukare som vardera har ingått en förbindelse om ekologisk produktion kan sinsemellan under förbindelseperioden byta ersättningsberättigande areal som omfattas av förbindelserna.

10 §
Avförande av ersättningsberättigande areal ur en förbindelse om ekologisk produktion

Om det uppges att ett ersättningsberättigande åkerskifte som omfattas av en förbindelse om ekologisk produktion efter det första förbindelseåret är icke odlat eller det vid kontroll konstateras att det är icke odlat, förloras rätten till ersättning för skiftet. Även i fråga om åkerareal som omfattats av en förbindelse och som tas ur jordbruksproduktion på det sätt som avses i 7 § 2 mom. i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (234/2015), förloras rätten till ersättning. En jordbrukare ska återbetala en ersättning som har utbetalats för åkerareal för vilken rätten till ersättning har förlorats.

11 §
Användning av areal som omfattas av en förbindelse om ekologisk produktion för annat än jordbruksverksamhet

Ersättningsberättigande areal som omfattas av en förbindelse om ekologisk produktion får användas för också annat än jordbruksverksamhet med iakttagande av 7 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare.

12 §
Förbindelse om ekologisk produktion och miljöförbindelse

En jordbrukare som har ingått en förbindelse om ekologisk produktion får ingå också en miljöförbindelse enligt 5 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare om de åkerskiften som omfattas av förbindelsen om ekologisk produktion. Jordbrukaren får dock inte för åkerskiften som omfattas av förbindelsen om ekologisk produktion som skiftesspecifika åtgärder enligt 14 § i statsrådets förordning om miljöersättning välja det alternativa växtskydd för trädgårdsväxter som avses i 8 punkten i den paragrafen.

13 §
Förbindelse om ekologisk produktion av husdjur och ersättning för djurens välbefinnande

Om en jordbrukare har ingått en förbindelse om ekologisk produktion av husdjur får han eller hon inte i fråga om den djurart som omfattas av förbindelsen välja de åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 7 och 8 punkten, 2 mom. 2–5 punkten, 3 mom. 4 och 5 punkten samt 4 mom. 6 punkten i statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (121/2015).

En förbindelse om ekologisk produktion av husdjur får ingås, om de åtgärder som avses i 1 mom. byts ut mot andra åtgärder eller slopas.

14 § (11.6.2015/709)
Minimikraven på en förbindelse om ekologisk produktion

På en gårdsbruksenhet ska de bestämmelser om användning av fosfor iakttas som utfärdats med stöd av lagen om gödselfabrikat (539/2006). Vid fosforgödsling får det årliga över- och underskottet dock utjämnas under utjämningsperioden (fosforutjämning). Utjämningsperioden får omfatta högst fem år. Fosforutjämningen ska inledas när den tillåtna årliga fosfornivån överskrids. Fosforutjämningen kan inledas också när den tillåtna årliga mängden fosfor underskrids. Tidpunkten för utjämningsperiodens början och slut ska anges i de skiftesspecifika anteckningarna.

I statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014) avsedda tabellvärden och värden från analys av stallgödsel får inte användas korsvis. Av den sammanlagda fosforn i stallgödsel och cellsaft från potatis beaktas 100 procent. Av den sammanlagda fosforn i pälsdjursspillning, i köttbenmjöl och i livsmedelsavfall från livsmedelsindustrin samt av den sammanlagda fosforn i bearbetat slam från slamavskiljare och slam från reningsverk beaktas 60 procent. Fosforn i organiska gödselfabrikat beaktas på basis av den råvara som gödselfabrikatet innehåller mest av.

Vid användning av växtskyddsmedel ska de allmänna principerna för integrerat växtskydd enligt lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) iakttas. På en gårdsbruksenhet får växtskyddsmedel spridas endast av den som har avlagt den examen som avses i 10 § i lagen om växtskyddsmedel, eller som fått rätt att ordna denna examen eller som har sådan i 28 § 4 mom. i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007–2013 (366/2007) avsedd utbildning som fortfarande är i kraft.

På en gårdsbruksenhet ska en växtskyddsspruta som används för spridning av växtskyddsmedel testas på det sätt som föreskrivs i 4 kap. i lagen om växtskyddsmedel. En ny växtskyddsspruta behöver inte testas förrän fem år efter att den skaffats, om växtskyddssprutan uppfyller kraven i statsrådets förordning om maskiners säkerhet (400/2008) och bestämmelserna i standardserien EN ISO 16119 eller, när det gäller växtskyddsprutor som skaffats före den 15 december 2011, om växtskyddssprutan uppfyller bestämmelserna i standardserien SFS-EN 12761. Traktorsprutor i yrkesmässig användning ska testas en gång senast den 26 november 2016 och därefter vart femte år. Om spridningsutrustningen har testats tidigare på det sätt som avses i 28 § 3 mom. i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007–2013, behöver utrustningen inte testas på nytt förrän fem år efter testningen.

L om gödselffabrikat har upphävts genom L 8.7.2022/711.

15 §
Öppen jordbruksmark

En jordbrukare som har ingått en förbindelse om ekologisk produktion ska hålla åkerareal som omfattas av en förbindelse öppen på det sätt som föreskrivs i 6 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare.

16 § (11.6.2015/709)
Krav som gäller basnivån vid förbindelse om ekologisk produktion

En jordbrukare som har ingått en förbindelse om ekologisk produktion ska såsom krav på basnivån iaktta

1) 14 och 15 §,

2) 12 § 1, 2 och 4 mom. i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren,

3) 10 § 1–3, 7 och 8 mom. samt 11–13 § i statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling, samt

4) när det gäller användning och behandling av växtskyddsmedel det tionde föreskrivna verksamhetskravet i bilaga 2 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs (7/2015).

17 §
Utbildning i ekologisk produktion

En förutsättning för att en förbindelse om ekologisk produktion ska kunna ingås är att jordbrukaren eller den som svarar för gårdsbruksenhetens skötsel har genomgått en minst fem dagar lång grundkurs i ekologisk odling eller har motsvarande utbildning i bedrivande av ekologisk jordbruksproduktion.

En förutsättning för att en förbindelse om ekologisk produktion av husdjur ska kunna ingås är förutom det som anges i 1 mom. dessutom att jordbrukaren eller den som svarar för gårdsbruksenhetens skötsel har genomgått en minst två dagar lång utbildning i ekologisk husdjursskötsel.

Är det fråga om jordbruk som bedrivs i form av en sammanslutning, ska den som svarar för gårdsbruksenhetens skötsel uppfylla det utbildningskrav som är en förutsättning för en förbindelse. Intyg över att utbildningskravet uppfyllts ska ges in till närings-, trafik- och miljöcentralen senast den sista dagen för ansökan om arealstöd det år då förbindelsen ingås.

18 § (18.2.2016/131)
Anmälan till kontrollsystemet för ekologisk produktion

En jordbrukare ska lämna in en ansökan om anslutning till det kontrollsystem som avses i artikel 27 i förordningen om ekologisk produktion senast den 30 april det år då en förbindelse om ekologisk produktion söks. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska senast den 15 juni det första förbindelseåret ha gjort en första produktionskontroll i enlighet med kontrollsystemet på jordbrukarens gårdsbruksenhet. Jordbrukaren ska omfattas av kontrollsystemet under hela förbindelseperioden.

Jordbrukaren ska omfattas av kontrollsystemet för åkerbrukets och växthusproduktionens del. En förutsättning för att en förbindelse om ekologisk produktion av husdjur ska kunna ingås är dessutom att jordbrukaren har godkänts för kontrollsystemet beträffande det djurslag som förbindelsen avser. I fråga om byte av produktionsinriktning ska en anmälan lämnas till kontrollsystemet.

19 § (11.6.2015/709)
Omläggning av åkerskiften till ekologisk produktion

Samtliga åkerskiften som omfattas av en förbindelse om ekologisk produktion på en gårdsbruksenhet som ingått en sådan förbindelse ska läggas om till ekologisk produktion. Ekologisk odling på en åkerareal på en gårdsbruksenhet ska inledas från ingången av det första förbindelseåret på en areal på minst fem hektar eller, om det är fråga om odling av sådana frilandsgrönsaker som avses i bilaga 1 eller odling av sådana trädgårdsväxter som avses i bilagan till statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren eller i bilaga 1 till statsrådets förordning om miljöersättning, på en areal på minst en hektar. Samtliga skiften ska vara ekologiskt odlade senast från ingången av det andra förbindelseåret. Omläggningen till ekologisk produktion kan ske också per jordbruksskifte.

Vid odling på åkerareal som fogats till en förbindelse om ekologisk produktion under förbindelseperioden ska vad som i 1 mom. föreskrivs om inledande av ekologisk odling iakttas.

20 §
Grödor som odlas ekologiskt

På en gårdsbruksenhet för vilken det har ingåtts en förbindelse om ekologisk produktion ska det under förbindelseperioden odlas avsalugrödor enligt bilaga 2 på sammanlagt i genomsnitt minst 30 procent av den areal som omfattas av förbindelsen. På en gårdsbruksenhet som i förbindelsen om ekologisk produktion har förbundit sig att lägga om åkrarna till ekologisk produktion ska det under det fjärde och femte förbindelseåret odlas avsalugrödor enligt bilagan på sammanlagt i genomsnitt minst 30 procent av den areal som omfattas av förbindelsen. Om jordbrukaren ingår en ny förbindelse i de fall som avses i 5 § 2 mom., ska ovannämnda tidsfrister bestämmas utifrån den tidigare förbindelsen.

På hela den areal som omfattas av förbindelsen kan med avvikelse från 1 mom. vall odlas endast på en sådan gårdsbruksenhet där skörden i huvudsak används som foder för den egna boskapen eller som foder för boskapen på gårdsbruksenheter som har ingått en förbindelse om ekologisk produktion av husdjur och som regelbundet samarbetar med den gårdsbruksenheten. Högst 25 procent av den areal som omfattas av förbindelsen kan utgöras av trädesareal eller vall på naturvårdsåker. Om den areal som avses ovan är större än detta kan ersättning för träda och naturvårdsåkrar dock betalas för den areal som fås då summan av gårdsbruksenhetens övriga ersättningsberättigande åkerareal delas med tre. Hela den areal som omfattas av förbindelsen kan odlas som gröngödslingsvall i högst två år. Om odling av trädgårdsväxter omfattas av förbindelsen ska trädgårdsväxter dock odlas på minst en hektar åkerareal. Ett enskilt åkerskifte kan odlas som gröngödslingsvall i högst tre år i följd.

21 §
Ekologisk husdjursproduktion

På en gårdsbruksenhet för vilken det har ingåtts en förbindelse om ekologisk produktion, ska husdjursproduktionen under förbindelseperioden fortgående vara ekologisk. De djurslag som produceras kan dock variera. När antalet djurenheter beräknas beaktas mjölkkor, dikor, övriga nötkreatur, får, getter, suggor, slaktsvin, galtar samt hönor, tuppar, broilrar, kalkoner, gäss, ankor och moderdjur av fjäderfä som är i ekologisk husdjursproduktion på jordbrukarens gårdsbruksenhet och som jordbrukaren eller jordbrukarens familjemedlemmar innehar. Produktionsbyggnaderna ska vara i jordbrukarens besittning.

På en gårdsbruksenhet enligt 1 mom. kan det finnas också annan djurproduktion än ekologisk produktion, om djuren är av en annan djurart än de som den ekologiska husdjursproduktionen omfattar och skötseln av dem har ordnats i produktionsenheter i enlighet med förordningen om ekologisk produktion.

22 § (18.2.2016/131)
Beräkning av djurantalet

Vid beräkning av antalet djurenheter enligt 8 § 3 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare ska det genomsnittliga djurantalet på gården under det kalenderår som ligger till grund för ersättningen beaktas i enlighet med 4, 5 och 5 a § i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015). Om djurarten ändras ska djurantalet beaktas vid beräkningen av antalet djurenheter från ingången av kalenderåret efter anslutningen till kontrollsystemet för ekologisk produktion för djurarten i fråga eller, om förbindelseåret börjar före nämnda tidpunkt, från ingången av förbindelseåret till utgången av kalenderåret i fråga. Den djurart som utgör grund för beräkningen kan ändras endast från ingången av ett förbindelse- eller kalenderår. Utifrån jordbrukarens redogörelse kan man då medeltalet beräknas bortse från djurantalet under ett sådant kortvarigt produktionsuppehåll som produktionsformen kräver eller som beror på grundlig reparation eller utvidgning av en husdjursbyggnad, ändring av produktionsinriktningen eller ett oöverstigligt hinder.

Djuren vid ett företag i sammanslutningsform kan räknas endast en sådan gårdsbruksenhet till godo, som medlemmarna i ett familjeföretag besitter i dess helhet i enlighet med 10 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning (236/2015).

23 §
Ersättning för ekologisk produktion

Ersättning för ekologisk produktion betalas till följande belopp per hektar:

produktionsgreneuro per år
ekologisk produktion160
grönsaksproduktion på friland600
ekologisk husdjursproduktion134
24 § (22.4.2021/346)
Betalning av ersättning för ekologisk produktion

Ersättning för ekologisk produktion kan betalas för ersättningsberättigande arealer som ingår i en förbindelse om ekologisk produktion och som uppges i stödansökan för året i fråga på det sätt som Livsmedelsverket bestämt och som är i jordbrukarens besittning senast den 15 juni det året. Om en gård har ingått en förbindelse om ekologisk produktion enbart för grönsaksodling på friland, betalas ersättning för ekologisk produktion årligen enligt den gröda som odlas. Ersättning för ekologisk produktion betalas inte för

1) åkerareal som är icke odlad eller som tillfälligt inte odlas,

2) åkerareal där det odlas rörflen i energiproduktionssyfte,

3) produktion av plantmaterial för skogsträd, arealer med energiväxter med vedstam och arealer med sådan hampa som inte berättigar till grundstöd som Europeiska unionen finansierar fullt ut.

Ersättning för ekologisk produktion får det första förbindelseåret betalas först när den produktionskontroll som utförts på jordbrukarens gård har godkänts. Ersättning betalas endast för arealer som redan har lagts om till ekologisk produktion.

Om utvintringsskador förekommer på ett jordbruksskifte kan ersättning för ekologisk produktion betalas förutsatt att skötseln av den odlade åkerarealen uppfyller kraven i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren och förutsatt att det på huvuddelen av skiftesarealen finns ett växtbestånd som producerar en bärgnings- och marknadsduglig skörd. Om det på grund av utvintringsskador är omöjligt att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd på huvuddelen av skiftet, kan ersättning för skiftet inte betalas, om inte det skadedrabbade området besås på nytt på våren.

Till en jordbrukare som har valt en åtgärd som avses i 14 § 1 eller 2 punkten i statsrådets förordning om miljöersättning kan ersättning betalas endast för sådana organiska gödselfabrikat som är tillåtna i ekologisk produktion. Ersättning för ekologisk produktion betalas inte för en sådan åkerareal för vilken jordbrukaren har valt en skiftesspecifik åtgärd enligt 4 punkten underpunkt a i den paragrafen, eller för vilken gäller ett avtal om miljöspecialstöd för jordbruket enligt 39 § 1, 2, 8 eller 13 punkten i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007–2013 eller enligt 22 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000). Ersättning för ekologisk produktion betalas inte heller för åkerareal som omfattas av ett i 27 § 3 punkten i statsrådets förordning om miljöersättning avsett avtal som jordbrukaren ingått.

Till en jordbrukare som har ingått en förbindelse om ekologisk produktion av husdjur betalas årligen i enlighet med 23 § ersättning för husdjursproduktion utöver den ersättning som betalas för växtproduktion, om kravet på djurtäthet enligt 8 § 3 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare uppfylls på gårdsbruksenheten. Om kravet på djurtäthet inte uppfylls under förbindelseåret eller om produktionsinriktningen ändras från djurproduktion till växtproduktion, betalas ersättning endast för växtproduktion. Ersättning för ekologisk husdjursproduktion betalas inte för skiftet utöver den ersättning som betalas för odling av frilandsgrönsaker.

Det minsta jordbruksskifte som berättigar till ersättning och för vilket ersättning för ekologisk produktion betalas är 0,05 hektar.

25 § (22.4.2021/346)
Förlängning av en förbindelse om ekologisk produktion

Om det på en gårdsbruksenhet finns konventionell husdjursproduktion, kan en förbindelse om ekologisk produktion inte förlängas på det sätt som avses i 8 § 4 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare, om inte djuren överförs till ekologisk produktion eller om det inte odlas avsalugrödor på gården på det sätt som avses i 20 § 1 mom. i denna förordning.

En förbindelse om ekologisk produktion av husdjur kan förlängas på det sätt som avses i 8 § 4 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare, om gården senast det sista förbindelseåret producerar ekologiska husdjursprodukter eller levande ekologiskt uppfödda husdjur till försäljning. Om jordbrukaren ingår en ny förbindelse i de fall som avses i 5 § 2 mom. i denna förordning, ska ovannämnda tidsfrist bestämmas utifrån den tidigare förbindelsen.

Om jordbrukaren efter det att förbindelsen om ekologisk produktion har upphört inleder annan än ekologisk odling på sin gård får han eller hon ingå en ny förbindelse om ekologisk produktion tidigast två år efter inledningen av den växtperiod när annan än ekologisk odling inleddes på gården.

Om förbindelsen om ekologisk produktion inte kan förlängas av en sådan orsak som avses i 1 mom. och jordbrukaren ingår en ny förbindelse om ekologisk produktion, ska djuren överföras till ekologisk produktion eller ska det på gården från och med det första förbindelseåret odlas avsalugrödor på det sätt som avses i 20 §.

26 §
Uppföljningsuppgifter som gäller ersättning för ekologisk produktion

Bestämmelser om ersättningstagarens skyldighet att till stödmyndigheten ge in de uppgifter som behövs för övervakning och bedömning av ersättningen för ekologisk produktion finns i artikel 71 i landsbygdsförordningen.

27 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2015. Förordningens 7 § tillämpas dock först från och med den 1 januari 2016.

28 §
Övergångsbestämmelser

Om jordbrukaren har haft ett gällande avtal enligt 45 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007–2013, krävs inte att det utbildningskrav som avses i 17 § 1 mom. i denna förordning uppfylls. Om jordbrukaren har haft ett gällande avtal enligt 46 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007–2013, krävs inte att det utbildningskrav som avses i 17 § 1 och 2 mom. i denna förordning uppfylls.

Om jordbrukaren har ingått ett sådant avtal enligt 45 eller 46 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007–2013 som omvandlas till en förbindelse om ekologisk produktion enligt 8 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare, ska kravet enligt 20 § 1 mom. i denna förordning på 30 procent avsalugrödor iakttas från och med den 1 januari 2016. Om det ovannämnda avtalet har ingåtts 2014, ska kravet iakttas från och med den 1 januari 2017.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487, Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Frilandsgrönsaker

Trädgårdsärt, buskböna, vitkål (huvudkål), kinakål, blomkål, morot, kålrot, rova, rotselleri, palsternacka, sticklök, purjo, frilandsgurka, pumpa, spenat, huvudsallat, rabarber, rödbeta, gulbeta, matlök (inkluderar rödlök och jättelök), rödkål, savojkål (kruskål), brysselkål, broccoli, kålrabbi, bladselleri, zucchini, isbergssallat, dill, persilja, vitlök, melon, nyzeeländsk spenat, övriga grönsaker, sparris, örtväxter (under eller över 5-åriga), sallat.

Avsalugrödor

Höstvete, hösthavre, vårvete, durumvete, höstspeltvete, vårspeltvete, rågvete, vårråg, höstråg, foderkorn, maltkorn, höstkorn, havre, blandade grödor av spannmål, blandade grödor av spannmål och oljeväxter, bovete, hirs, quinoa, majs, sockermajs, övriga spannmål, matärt, foderärt, blandade grödor av oljeväxter och i denna bilaga nämnda proteingrödor, blandade grödor av spannmål och i denna bilaga nämnda proteingrödor, bondböna, sojaböna, blålupin, matpotatis, matindustripotatis, stärkelsepotatis, tidig potatis, utsädespotatis, sockerbeta, tobak, fibernässla, oljedådra (Camelina, dådra), vårrybs, höstrybs, vårraps, höstraps, solros, blandade grödor av oljeväxter, humle, fiberhampa, oljehampa, oljelin, spånadslin, frökryddor och medicinalväxter, groblad, kummin, senap, medicinalvide, rödklint (för energiproduktion), trädgårdsärt, buskböna, vitkål (huvudkål), kinakål, blomkål, morot, kålrot, rova, rädisa, rotselleri, palsternacka, sticklök, purjo, frilandsgurka, pumpa, spenat, sallat (släkten Lactuca), rabarber, rödbeta, gulbeta, matlök (inkluderar rödlök och jättelök), rödkål, savojkål (kruskål), brysselkål, broccoli, kålrabbi, bladselleri, zucchini, cicoria (släkten Cichorium), fänkål, grönkål, dill, persilja, vitlök, melon, nyzeeländsk spenat, pepparrot, jordärtskocka, mangold, kronärtskocka, koriander, övriga grönsaker, sparris, äpple, rönnbär (för bärproduktion), päron, övriga frukter, plommon, havtorn, körsbär, vindruva, svarta vinbär, röda vinbär, vita vinbär, krusbär, hallon och åkerbärshallon, jordgubbe, åkerbär, buskblåbär, bäraronia, saskatoon (bärhäggmispel), övriga bärväxter, prydnadsväxter (under eller över 5-åriga), snittgrönt och barrväxter till snitt (under eller över 5-åriga), plantskolor (under eller över 5-åriga, bär-, frukt- och prydnadsväxter), örtväxter (under eller över 5-åriga), honungsfacelia, linser och växter för honungsproduktion. Övervakad produktion av följande fröväxter: klöver, engelskt rajgräs, italienskt rajgräs, rörsvingel, timotej, ängssvingel.

Ikraftträdelsestadganden:

11.6.2015/709:

Denna förordning träder i kraft den 16 juni 2015.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487, Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

18.2.2016/131:

Denna förordning träder i kraft den 23 februari 2016.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487, Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

4.4.2019/452:

Denna förordning träder i kraft den 9 april 2019.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487, Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

27.2.2020/95:

Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2020.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487, Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

22.4.2021/346:

Denna förordning träder i kraft den 26 april 2021.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487, Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.