Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

20.3.2015/227

Lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor, nedan förordningen.

2 §
Behöriga domstolar

Helsingfors tingsrätt är behörig att i enlighet med artikel 4 i förordningen erkänna och verkställa en skyddsåtgärd som en annan medlemsstat i Europeiska unionen meddelat och som omfattas av förordningens tillämpningsområde. Helsingfors tingsrätt är också behörig att justera en skyddsåtgärd i enlighet med artikel 11, att besluta om vägran av erkännande och verkställighet i enlighet med artikel 13 samt att skjuta upp eller upphäva erkännandet eller verkställigheten i enlighet med artikel 14.2.

En allmän domstol är behörig att i enlighet med artiklarna 5 och 14 i förordningen utfärda ett intyg över ett i lagen om besöksförbud (898/1998) avsett besöksförbud som har meddelats i Finland och omfattas av förordningens tillämpningsområde. Intyget utfärdas av den domstol som har meddelat besöksförbudet.

3 §
Förfarande som tillämpas

Ärenden som avses i artiklarna 11 och 13 i förordningen avgörs vid skriftligt förfarande utan huvudförhandling på det sätt som föreskrivs i denna paragraf.

Tingsrätten begär att den skyddade personen och den person som är orsak till fara ska ge in en skriftlig utsaga i ärendet, om det inte är uppenbart onödigt. Den som har del i saken ska samtidigt underrättas om ansökan eller begäran, om inte denne är den som gjort ansökan eller den som framställt begäran. Den som har del i saken ska dessutom underrättas om under vilka förutsättningar ärendet kan avgöras.

Om tingsrätten anser att det är behövligt, kan den ge den som har del i saken tillfälle att avge en muntlig utsaga på det sätt som föreskrivs i 5 a kap. 3 § 2 och 3 mom. och 4 § i lagen om rättegång i brottmål (689/1997).

I god tid innan avgörandet meddelas ska tingsrätten skriftligen underrätta dem som har del i saken om vilken dag detta kommer att ske. Om inte något annat föreskrivs i förordningen, ska den skyddade personen och den person som är orsak till fara underrättas på det sätt som föreskrivs i 9 § 1 och 2 mom. i lagen om besöksförbud och samtidigt lämnas de fullföljdsanvisningar som avses i 25 kap. 3 § 2 mom. i rättegångsbalken.

Om inte något annat föreskrivs i förordningen, iakttas i övrigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av förordningens tillämpningsområde vad som föreskrivs om behandlingen av ärenden som gäller besöksförbud.

4 §
Verkställighet och registeranmälan av skyddsåtgärder

En skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat i Europeiska unionen verkställs i Finland genom att skyddsåtgärden anmäls till det register som avses i 15 § i lagen om besöksförbud på det sätt som anges i 9 § 3 mom. i den lagen. Till samma register anmäls även ett sådant beslut och en sådan åtgärd som domstolen meddelat med stöd av denna lag eller förordningen och som innebär att skyddsåtgärden har upphävts eller ändrats.

5 §
Underrättelse om intyg

Domstolen underrättar i enlighet med artikel 8 i förordningen den person som är orsak till fara om intyget på det sätt som föreskrivs i 9 § 2 mom. i lagen om besöksförbud.

6 §
Rättelse av intyg

På rättelse av intyg enligt artikel 9 i förordningen tillämpas vad som i 11 kap. 9 § i lagen om rättegång i brottmål föreskrivs om rättelse av fel.

7 §
Återkallelse av intyg

Ärenden som gäller återkallelse av intyg enligt artikel 9 i förordningen avgörs med iakttagande i tillämpliga delar av förfarandet enligt 3 §.

8 §
Språk och översättningar

Ett i artikel 5 i förordningen avsett intyg som har översänts till Finland godtas, om det har avfattats på finska, svenska eller engelska eller åtföljs av en översättning till något av dessa språk. Även ett intyg som avfattats på något annat språk får godtas, om det inte annars finns hinder mot att godta det.

Domstolen ska se till att ett intyg som utfärdats i Finland översätts till ett språk som godtas av den anmodade medlemsstaten i Europeiska unionen.

Om ett intyg som översänts till Finland har avfattats på något annat språk än finska eller svenska, ska Helsingfors tingsrätt se till att intyget översätts till finska eller svenska.

9 § (10.5.2019/637)
Registrering av skyddsåtgärder

Bestämmelser om registrering av uppgifter om i Finland verkställda skyddsåtgärder som har meddelats i en annan medlemsstat i Europeiska unionen i polisens informationssystem och om radering av uppgifter ur systemet finns i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019).

10 §
Hänvisning till strafflagen

Bestämmelser om straff för brott mot besöksförbud finns i 16 kap. 9 a § i strafflagen (39/1889).

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 24 mars 2015.

RP 262/2014, LaUB 22/2014, RSv 281/2014

Ikraftträdelsestadganden:

10.5.2019/637:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 242/2018, FvUB 39/2018, GrUU 51/2018, RSv 318/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.