Beaktats t.o.m. FörfS 940/2023.

6.3.2015/180

Lag om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att säkerställa pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven och fria rörlighet. Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av pyrotekniska artiklar, nedan pyroteknikdirektivet, samt kommissionens genomförandedirektiv 2014/58/EU om inrättande av ett system för pyrotekniska artiklars spårbarhet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/23/EG.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på pyrotekniska artiklar.

Lagen tillämpas dock inte på

1) pyrotekniska artiklar som är avsedda att användas av försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet, räddningsväsendet eller polisen,

2) explosiva varor som omfattas av sådana bestämmelser om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven som utfärdats med stöd av lagen om explosionsfarliga ämnen (263/1953),

3) utrustning som omfattas av lagen om marin utrustning (1503/2011),

4) knallskott som omfattas av lagen om leksakers säkerhet (1154/2011),

5) ammunition, som avser projektiler, drivladdningar och lös ammunition som används i handeldvapen, andra skjutvapen och artilleri,

6) pyrotekniska artiklar avsedda att användas inom flyg- och rymdindustrin.

Vid identifiering av sådana pyrotekniska artiklar och sådan ammunition som avses i 2 mom. iakttas kommissionens direktiv 2004/57/EG om identifiering av pyrotekniska artiklar och viss ammunition för rådets direktiv 93/15/EEG om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och kontroll av explosiva varor för civilt bruk.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) pyroteknisk artikel ett föremål eller ett medel som till följd av kemiska reaktioner innehåller ämnen eller blandningar som producerar värme, ljus, ljud, gas, rök eller kombinationer av dessa,

2) fyrverkeripjäs en pyroteknisk artikel som producerats för nöjesbruk,

3) pyrotekniska sceneffekter pyrotekniska artiklar avsedda för scenbruk inomhus eller utomhus, inklusive för film- och tv-inspelningar eller liknande användningsområden,

4) pyrotekniska artiklarför fordon komponenter i säkerhetsanordningar för fordon, vilka innehåller pyrotekniska satser som används för att aktivera dessa eller andra anordningar,

5) tillhandahållande på marknaden leverans av en pyroteknisk artikel för distribution, förbrukning eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt,

6) utsläppande på marknaden första gången en pyroteknisk artikel tillhandahålls på unionsmarknaden,

7) tillverkare en fysisk eller juridisk person som tillverkar en pyroteknisk artikel eller som låter konstruera eller tillverka en sådan artikel och saluför artikeln i sitt eget namn eller under eget varumärke,

8) importör en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och släpper ut en pyroteknisk artikel från ett tredjeland på unionsmarknaden,

9) distributör en annan fysisk eller juridisk person i leveranskedjan än tillverkaren eller importören, som tillhandahåller en pyroteknisk artikel på marknaden,

10) verksamhetsutövare tillverkare, importörer och distributörer,

11) teknisk dokumentation dokument som tillverkaren ska utarbeta beträffande en pyroteknisk artikels egenskaper, för att visa att artikeln överensstämmer med kraven,

12) teknisk specifikation dokument där det bestäms vilka tekniska krav en pyroteknisk artikel ska uppfylla,

13) harmoniserad standard en europeisk standard som antagits på grundval av Europeiska kommissionens begäran för tillämpningen av unionens harmoniseringslagstiftning,

14) ackreditering en förklaring från ett nationellt ackrediteringsorgan om att ett organ för bedömning av överensstämmelse uppfyller kraven i harmoniserade standarder och vid behov eventuella ytterligare krav, inklusive sådana som fastställs i sektorspecifika program, för att utföra specifika bedömningar av överensstämmelse med kraven,

15) nationellt ackrediteringsorgan det enda organet i en medlemsstat som har statligt bemyndigande att genomföra ackrediteringar,

16) bedömning av överensstämmelse med kraven den process där det utreds huruvida en pyroteknisk artikel uppfyller de väsentliga säkerhetskraven i pyroteknikdirektivet,

17) organ för bedömning av överensstämmelse ett organ som utför kalibrering, provning, certifiering, kontroll och andra bedömningar av överensstämmelse med kraven,

18) anmält organ ett organ som utsetts av en av Europeiska unionens medlemsstater och anmälts till Europeiska kommissionen samt har rätt att utföra bedömningar av överensstämmelse med kraven,

19) återkallelse åtgärder för att dra tillbaka en pyroteknisk artikel som redan tillhandahållits slutanvändaren,

20) tillbakadragande åtgärder för att förhindra att en pyroteknisk artikel i leveranskedjan tillhandahålls på marknaden,

21) CE-märkning märkning genom vilken tillverkaren visar att en pyroteknisk artikel överensstämmer med de tillämpliga kraven i den harmoniserade unionslagstiftning som föreskriver CE-märkning,

22) harmoniserad unionslagstiftning all unionslagstiftning som harmoniserar villkoren för saluföring av produkter.

4 § (1.4.2022/252)
Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om minimikraven för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse och för CE-märkning av produkter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, nedan NLF-förordningen.

Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen.

Bestämmelser om trygg tillverkning och upplagring av pyrotekniska artiklar, om tillståndsplikt för och användning av pyrotekniska artiklar samt om de begränsningar som uppställs för överlåtelse av pyrotekniska artiklar finns i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005).

Bestämmelser om klassificering och märkning av kemikalier och explosiva varor samt om säkerhetsdatabladet finns i Europeiska unionens kemikalielagstiftning och bestämmelser om de språkkrav som gäller dessa finns i kemikalielagen (599/2013).

Bestämmelser om farlighetsklassificering av farliga ämnen finns i lagen om transport av farliga ämnen (541/2023). (23.3.2023/551)

Bestämmelser om förseelser vid användningen av CE-märkning finns i lagen om CE-märkningsförseelse (187/2010).

Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll enligt artiklarna 25–28 i marknadskontrollförordningen, tillsynsmyndigheter och ändringssökande finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016).

Bestämmelser om krav på anmälda organ, tillsyn över anmälda organ och ändringssökande finns i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (278/2016).

2 kap

Överensstämmelse med kraven och tillverkarens skyldigheter

5 §
Väsentliga säkerhetskrav för pyrotekniska artiklar

En pyroteknisk artikel ska uppfylla de väsentliga säkerhetskrav som anges i denna lag för att den ska få släppas ut på marknaden.

En pyroteknisk artikel som släpps ut på marknaden ska konstrueras och tillverkas så att den under normala och förutsebara användningsförhållanden orsakar så liten fara som möjligt för människors hälsa, säkerhet och egendom samt miljön.

En pyroteknisk artikel ska lämpa sig för sitt ändamål och fungera korrekt när den används för sitt avsedda ändamål. En pyroteknisk artikel ska konstrueras och tillverkas så att den kan förstöras på ett säkert sätt. Oavsiktlig antändning ska med beaktande av artikelns användningsändamål vara så osannolik som möjligt.

En pyroteknisk artikel ska vara ändamålsenligt förpackad och förses med sådan märkning som behövs för en trygg användning av artikeln. Artikeln ska åtföljas av anvisningar och information om trygg upplagring och användning.

Närmare bestämmelser om de väsentliga säkerhetskraven för pyrotekniska artiklar utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Presumtion om överensstämmelse med kraven

En pyroteknisk artikel anses uppfylla de väsentliga säkerhetskraven om den överensstämmer med den harmoniserade standard som gäller den.

En pyroteknisk artikel kan uppfylla de väsentliga säkerhetskraven fastän den inte överensstämmer med en harmoniserad standard, om artikelns överensstämmelse med kraven kan påvisas på ett tillförlitligt sätt.

7 §
Kategorisering av pyrotekniska artiklar

Tillverkaren ska kategorisera pyrotekniska artiklar utifrån deras användning, syfte samt risk- och ljudnivå. De anmälda organ som avses i 18 § ska bekräfta kategoriseringen i anslutning till den bedömning av överensstämmelse med kraven som avses i 27 §. Pyrotekniska artiklar kategoriseras på grundval av sina egenskaper som fyrverkeripjäser, pyrotekniska sceneffekter samt övriga pyrotekniska artiklar.

Närmare bestämmelser om kategoriseringen av pyrotekniska artiklar utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Tillverkarens skyldighet att säkerställa pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven

Tillverkaren ska innan en pyroteknisk artikel släpps ut på marknaden säkerställa och kunna visa att artikeln har konstruerats och tillverkats i enlighet med de krav som anges i denna lag.

Tillverkaren ska låta utföra en lämplig bedömning av den pyrotekniska artikelns överensstämmelse med kraven med hjälp av de förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven som tillverkaren valt. Vid bedömningen ska ett anmält organ anlitas.

Tillverkaren ska utarbeta den tekniska dokumentation som behövs för att visa att artikeln överensstämmer med kraven. Tillverkaren ska upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse och förse artikeln med CE-märkning i enlighet med 11 §, när det har visats att den pyrotekniska artikeln överensstämmer med de tillämpliga kraven.

Tillverkaren ska bevara den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse i tio år från det att den pyrotekniska artikeln har släppts ut på marknaden.

Närmare bestämmelser om förfarandet för bedömning av överensstämmelse med kraven, den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Tillverkarens skyldighet att se till att serietillverkning överensstämmer med kraven

Tillverkaren ska se till att serietillverkade pyrotekniska artiklar överensstämmer med kraven. Tillverkaren ska ta hänsyn till ändringar i en pyroteknisk artikels konstruktion eller egenskaper och till ändringar i de harmoniserade standarder eller andra tekniska specifikationer som det hänvisas till vid försäkran om en pyroteknisk artikels överensstämmelse med kraven.

10 §
Märkning av pyrotekniska artiklar med registreringsnummer samt registerföring

Tillverkaren ska märka pyrotekniska artiklar med ett registreringsnummer som meddelas av ett anmält organ som avses i 18 §. Vid numreringen av artiklarna ska ett enhetligt system som fastställts av Europeiska kommissionen användas.

Tillverkarna och importörerna ska föra register över registreringsnumren på de pyrotekniska artiklar som de tillhandahåller på marknaden. Uppgifterna ska bevaras i minst tio år från det att en artikel har släppts ut på marknaden. Uppgifterna ska hållas tillgängliga för tillsynsmyndigheten.

Närmare bestämmelser om Europeiska kommissionens registreringssystem och om de uppgifter som ska bevaras utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 § träder i kraft 17.10.2016.

11 §
CE-märkning och fästande av annan märkning

Tillverkaren ska förse pyrotekniska artiklar som uppfyller kraven i denna lag med CE-märkning innan de släpps ut på marknaden. Märkningen ska vara synlig, lätt läsbar och varaktig. Om ett anmält organ medverkar i produktionskontrollen, ska CE-märkningen åtföljas av det anmälda organets identifikationsnummer. Det anmälda organets identifikationsnummer ska fästas av organet självt eller, efter dess anvisningar, av tillverkaren. CE-märkningen och det anmälda organets identifikationsnummer får åtföljas av annan information som berör en särskild fara eller ett särskilt användningsområde. Om det inte är möjligt eller lämpligt att fästa CE-märkningen på artikeln, ska den fästas på artikelns förpackning och i de medföljande dokumenten.

Bestämmelser om de allmänna principerna för CE-märkning finns i artikel 30 i NLF-förordningen.

12 §
Märkningar, kontaktuppgifter, åtföljande dokument och språkkrav

Tillverkaren ska säkerställa att en pyroteknisk artikel som släppts ut på marknaden är försedd med de märkningar som krävs enligt denna lag och att artikeln åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation.

Tillverkaren ska ange sitt namn, sitt registrerade produktnamn eller registrerade varumärke samt postadress. Uppgifterna ska anges på den pyrotekniska artikeln eller, om detta inte är möjligt, på artikelns förpackning eller i ett dokument som åtföljer artikeln. Adressen ska ange en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas.

En pyroteknisk artikels märkningar, säkerhetsinformation och bruksanvisningar samt de dokument som åtföljer artikeln ska finnas på finska och svenska.

Närmare bestämmelser om de krav som ställs på märkningen av pyrotekniska artiklar och om undantagen från dessa krav utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap

Importörens och distributörens skyldigheter

13 §
Importörens skyldigheter när en pyroteknisk artikel släpps ut på marknaden

Importören får på marknaden släppa ut bara sådana pyrotekniska artiklar som överensstämmer med kraven.

Innan en pyroteknisk artikel släpps ut på marknaden ska importören säkerställa att

1) tillverkaren har utfört en sådan bedömning av överensstämmelse med kraven som avses i 8 §,

2) tillverkaren har utarbetat den tekniska dokumentationen,

3) artikeln är försedd med CE-märkning,

4) artikeln åtföljs av de dokument som krävs,

5) artikeln är försedd med de märkningar och den information som krävs,

6) artikeln åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation på finska och svenska.

Om importören har anledning att misstänka att en pyroteknisk artikel inte uppfyller de väsentliga säkerhetskraven, får importören inte släppa ut artikeln på marknaden innan den uppfyller de kraven. Om en pyroteknisk artikel medför fara ska importören informera tillverkaren och tillsynsmyndigheten om detta.

Importören ska, under den tid importören ansvarar för den pyrotekniska artikeln, säkerställa att artikelns förvarings- eller transportförhållanden inte äventyrar artikelns överensstämmelse med kraven.

Importören ska ange sitt namn, sitt registrerade produktnamn eller registrerade varumärke samt den postadress på vilken importören kan kontaktas. Uppgifterna ska anges på den pyrotekniska artikeln eller, om detta inte är möjligt, på artikelns förpackning eller i ett dokument som åtföljer artikeln. Kontaktuppgifterna ska anges på finska och svenska.

Importören ska hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för tillsynsmyndigheten i tio år från det att den pyrotekniska artikeln släpptes ut på marknaden och se till att myndigheterna har tillgång till den tekniska dokumentationen.

14 §
Distributörens skyldigheter när en pyroteknisk artikel tillhandahålls på marknaden

Innan en pyroteknisk artikel tillhandahålls på marknaden ska distributören kontrollera att den är försedd med de märkningar och den information som krävs och åtföljs av de dokument som krävs samt av bruksanvisningar och säkerhetsinformation på finska och svenska.

Distributören ska, under den tid distributören ansvarar för den pyrotekniska artikeln, säkerställa att artikelns förvarings- eller transportförhållanden inte äventyrar artikelns överensstämmelse med kraven.

Om distributören har anledning att misstänka att en pyroteknisk artikel inte överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven, får distributören tillhandahålla den pyrotekniska artikeln på marknaden först när den överensstämmer med de krav som anges i denna lag. Om artikeln medför fara ska distributören informera tillverkaren eller importören samt tillsynsmyndigheten om detta.

15 §
Tillämpning av tillverkarens skyldigheter på importören och distributören

Importören och distributören har samma skyldigheter som tillverkaren, om de släpper ut en pyroteknisk artikel på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en pyroteknisk artikel som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med kraven i denna lag kan påverkas.

16 §
Verksamhetsutövarens skyldigheter när en artikel inte överensstämmer med kraven

En tillverkare eller importör som har anledning att misstänka att en pyroteknisk artikel som den har släppt ut på marknaden inte uppfyller kraven i denna lag, ska omedelbart vidta åtgärder för att få den pyrotekniska artikeln att överensstämma med kraven eller för att dra tillbaka eller återkalla artikeln. Också distributören ska vid behov vidta dessa åtgärder.

Verksamhetsutövaren ska omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater i Europeiska unionen där den pyrotekniska artikeln tillhandahålls på marknaden om saken och ge detaljerad information om den bristande överensstämmelsen med kraven och om alla vidtagna åtgärder. (16.12.2016/1141)

När det anses behövligt för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet, ska tillverkaren och importören på begäran av tillsynsmyndigheten utföra slumpvis provning av pyrotekniska artiklar som tillhandahålls på marknaden, undersöka klagomål, pyrotekniska artiklar som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av pyrotekniska artiklar samt vid behov föra register över dem och informera distributörerna om all sådan övervakning.

17 §
Pyrotekniska artiklar för marknadsförings-, utvecklings-, provnings- eller forskningsändamål

En verksamhetsutövare får ställa ut eller använda en pyroteknisk artikel för marknadsföringsändamål trots att dess överensstämmelse med kraven inte har visats på det sätt som avses i 8 §. Artikeln ska då vara försedd med en synlig märkning där mässans, förevisningens eller utställningens namn och datum anges. Av märkningen ska det dessutom tydligt framgå att artikeln inte överensstämmer med kraven och att den inte får saluföras förrän tillverkaren eller importören har sett till att den överensstämmer med kraven.

En pyroteknisk artikel som tillverkats för forskning, utveckling eller provning behöver inte överensstämma med denna lag. Artikeln ska då vara försedd med en synlig märkning där det tydligt framgår att artikeln inte är tillgänglig för andra ändamål än utveckling, provning eller forskning.

Tillsynsmyndigheten får meddela behövliga föreskrifter för att garantera säkerheten vid tillställningar som avses 1 mom.

4 kap

Bestämmelser om anmälda organ

18 § (16.12.2016/1141)

18 § har upphävts genom L 16.12.2016/1141.

19 § (16.12.2016/1141)

19 § har upphävts genom L 16.12.2016/1141.

20 § (16.12.2016/1141)

20 § har upphävts genom L 16.12.2016/1141.

21 § (16.12.2016/1141)

21 § har upphävts genom L 16.12.2016/1141.

22 § (16.12.2016/1141)

22 § har upphävts genom L 16.12.2016/1141.

23 § (16.12.2016/1141)

23 § har upphävts genom L 16.12.2016/1141.

24 § (16.12.2016/1141)

24 § har upphävts genom L 16.12.2016/1141.

25 § (16.12.2016/1141)

25 § har upphävts genom L 16.12.2016/1141.

26 § (16.12.2016/1141)

26 § har upphävts genom L 16.12.2016/1141.

27 § (16.12.2016/1141)

27 § har upphävts genom L 16.12.2016/1141.

28 §
Intyg om överensstämmelse

Om en pyroteknisk artikel överensstämmer med kraven i denna lag ska det anmälda organet utfärda ett EU-typintyg eller ett intyg om överensstämmelse till tillverkaren.

Det anmälda organet ska bevara kopior av de intyg som avses i 1 mom. och av tilläggen till dem samt av den tekniska dokumentationen, inklusive de dokument som överlämnats av tillverkaren, tills intygets giltighetstid löper ut.

Närmare bestämmelser om EU-typintyg och intyg om överensstämmelse samt om deras innehåll utfärdas genom förordning av statsrådet.

29 §
Avslag och återkallande av intyg

Om ett anmält organ konstaterar att en pyroteknisk artikel inte överensstämmer med de väsentliga säkerhetskrav som gäller den, ska organet kräva att tillverkaren avhjälper bristen. Organet får då inte utfärda något intyg om överensstämmelse till tillverkaren.

Om ett anmält organ efter att ett intyg har utfärdats konstaterar att en pyroteknisk artikel inte längre överensstämmer med kraven, ska organet kräva att tillverkaren avhjälper bristen och vid behov återkalla intyget tillfälligt eller slutgiltigt.

Om bristen inte avhjälps eller om åtgärderna inte får önskat resultat, ska det anmälda organet enligt behov återkalla intyget tillfälligt eller slutgiltigt eller belägga intyget med restriktioner.

30 §
Register över pyrotekniska artiklar

Ett anmält organ ska föra register över de pyrotekniska artiklar för vilka det utfärdat EU-typintyg eller intyg om överensstämmelse.

Registeruppgifterna ska bevaras i tio år. Registret ska hållas uppdaterat samt offentliggöras på internet.

Om godkännandet som anmält organ återkallas för ett organ för bedömning av överensstämmelse, ska organet överföra registret till ett annat anmält organ eller en behörig myndighet.

Närmare bestämmelser om registrering utfärdas genom förordning av statsrådet.

31 § (16.12.2016/1141)

31 § har upphävts genom L 16.12.2016/1141.

32 § (16.12.2016/1141)

32 § har upphävts genom L 16.12.2016/1141.

5 kap

Särskilda bestämmelser (16.12.2016/1141)

33 § (16.12.2016/1141)

33 § har upphävts genom L 16.12.2016/1141.

34 § (16.12.2016/1141)

34 § har upphävts genom L 16.12.2016/1141.

35 § (16.12.2016/1141)

35 § har upphävts genom L 16.12.2016/1141.

36 §
Lämnande av information och skyldigheten att samarbeta

Verksamhetsutövarna ska på begäran ge tillsynsmyndigheterna den information och dokumentation som behövs för tillsynen över att denna lag iakttas och för lagens verkställighet, på finska eller svenska eller något annat språk som tillsynsmyndigheten godtar, samt även i övrigt samarbeta med tillsynsmyndigheterna för att säkerställa att pyrotekniska artiklar överensstämmer med kraven.

Verksamhetsutövarna ska på begäran identifiera följande verksamhetsutövare för tillsynsmyndigheterna:

1) alla verksamhetsutövare som har levererat pyrotekniska artiklar till dem,

2) alla verksamhetsutövare som de har levererat pyrotekniska artiklar till.

Verksamhetsutövarna ska kunna ge den information som avses i 2 mom. i tio år efter det att de fått de pyrotekniska artiklarna levererade och i tio år efter det att de har levererat de pyrotekniska artiklarna vidare.

37 § (16.12.2016/1141)
Rätt att företa inspektioner

Bestämmelser om tillsynsmyndighetens rätt att företa inspektioner finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter.

I utrymmen som används för boende av permanent natur får inspektion emellertid vidtas endast om inspektionen är nödvändig för att utreda de omständigheter som inspektionen gäller och det finns anledning att misstänka att ett brott som avses i 44 kap. 11 § i strafflagen (39/1889) har begåtts.

38 § (16.12.2016/1141)

38 § har upphävts genom L 16.12.2016/1141.

39 § (16.12.2016/1141)

39 § har upphävts genom L 16.12.2016/1141.

40 § (16.12.2016/1141)

40 § har upphävts genom L 16.12.2016/1141.

41 § (16.12.2016/1141)

41 § har upphävts genom L 16.12.2016/1141.

42 § (16.12.2016/1141)

42 § har upphävts genom L 16.12.2016/1141.

43 § (16.12.2016/1141)

43 § har upphävts genom L 16.12.2016/1141.

44 § (16.12.2016/1141)

44 § har upphävts genom L 16.12.2016/1141.

6 kap

Rubriken har upphävts genom L 16.12.2016/1141. (16.12.2016/1141)

45 § (16.12.2016/1141)

45 § har upphävts genom L 16.12.2016/1141.

46 § (16.12.2016/1141)
Straffbestämmelser

Bestämmelser om straff för brott mot bestämmelserna om explosiva varor finns i 44 kap. 11 § i strafflagen.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1) tillverkarens skyldighet enligt 8 § 1 mom. eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 5 § 5 mom. att säkerställa att en pyroteknisk artikel överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven,

2) tillverkarens skyldighet enligt 8 § 2 mom. eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 8 § 5 mom. att utföra bedömning av en pyroteknisk artikels överensstämmelse med kraven med hjälp av de förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven som tillverkaren valt,

3) tillverkarens skyldighet enligt 8 § 3 mom. eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 8 § 5 mom. att utarbeta teknisk dokumentation, upprätta EU-försäkran om överensstämmelse och förse en pyroteknisk artikel med CE-märkning,

4) tillverkarens skyldighet enligt 9 § att se till att serietillverkade pyrotekniska artiklar överensstämmer med de väsentliga säkerhetskrav som anges i 5 §,

5) tillverkarens skyldighet enligt 10 § 1 mom. eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 10 § 3 mom. att märka en pyroteknisk artikel med registreringsnummer,

6) tillverkarens och importörens skyldighet enligt 10 § 2 mom. eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 10 § 3 mom. att föra register över registreringsnumren på de pyrotekniska artiklar som de tillhandahåller på marknaden,

7) tillverkarens skyldighet enligt 12 § eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den paragrafen att säkerställa att en pyroteknisk artikel som släppts ut på marknaden är försedd med de märkningar som krävs och att artikeln åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation,

8) förbudet i 13 § 1 mom. för en importör att på marknaden släppa ut sådana pyrotekniska artiklar som inte uppfyller kraven,

9) importörens skyldighet enligt 13 § 2 mom. att säkerställa att tillverkaren har gjort en bedömning av överensstämmelse med kraven, att tillverkaren har utarbetat den tekniska dokumentationen, att den pyrotekniska artikeln är försedd med CE-märkning, att artikeln åtföljs av de dokument som krävs, att artikeln är försedd med de märkningar och den information som krävs samt att artikeln åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation på finska och svenska,

10) importörens skyldighet enligt 13 § 3 mom. att informera tillverkaren och tillsynsmyndigheten om fara,

11) distributörens skyldighet enligt 14 § 1 mom. att kontrollera att en pyroteknisk artikel är försedd med de märkningar och den information som krävs och att artikeln åtföljs av de dokument som krävs samt av bruksanvisningar och säkerhetsinformation,

12) distributörens skyldighet enligt 14 § 3 mom. att informera tillverkaren eller importören och tillsynsmyndigheten om fara,

13) tillverkarens och importörens skyldighet enligt 16 § 1 mom. att vidta korrigerande åtgärder,

14) verksamhetsutövarens underrättelseskyldighet enligt 16 § 2 mom.,

15) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkare eller importör att hålla försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen tillgängliga för marknadskontrollmyndigheten i tio år samt att säkerställa att marknadskontrollmyndigheten på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen, (1.4.2022/252)

16) skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen för en tillverkare eller importör att ge information och dokumentation, (1.4.2022/252)

17) en tillverkares skyldighet enligt artikel 4.3 c i marknadskontrollförordningen att informera om en risk, (1.4.2022/252)

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för överträdelse av bestämmelserna om pyrotekniska artiklar dömas till böter.

Om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, ska för överträdelse av bestämmelserna om pyrotekniska artiklar också dömas den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot

1) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att iaktta det som gäller EU-försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation,

2) skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att ge information och dokumentation,

3) skyldigheten enligt artikel 4.3 c i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant och leverantör av distributionstjänster att informera om en risk,

4) skyldigheten enligt artikel 4.3 d i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att vidta korrigerande åtgärder och minska riskerna.

(1.4.2022/252)

Den som bryter mot ett förbud eller ett föreläggande som meddelats med stöd av denna lag och som förenats med vite får inte för samma gärning dömas till straff med stöd av 2 och 3 mom. (1.4.2022/252)

46 a § (16.12.2016/1141)
Delegationen för säkerhetsteknik

I fråga om utveckling och uppföljning av bestämmelserna i denna lag bistås arbets- och näringsministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket av delegationen för säkerhetsteknik, som tillsätts av statsrådet för tre år i sänder.

Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

47 § (16.12.2016/1141)

47 § har upphävts genom L 16.12.2016/1141.

48 § (1.4.2022/252)
Ändringssökande

Omprövning får begäras i fråga om ett anmält organs beslut. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

49 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015. Lagens 10 § träder dock i kraft först den 17 oktober 2016.

50 §
Övergångsbestämmelser

Pyrotekniska artiklar som har släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av denna lag, vilkas överensstämmelse med kraven har verifierats i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, får hållas tillgängliga på marknaden när denna lag träder i kraft. De intyg om överensstämmelse som hänför sig till dessa produkter förblir i kraft.

RP 319/2014, EkUB 27/2014, RSv 269/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU (32013L0029); EUT nr L 178, 28.6.2013, s. 27

Ikraftträdelsestadganden:

16.12.2016/1141:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Den delegation för säkerhetsteknik som tillsatts före ikraftträdandet av denna lag fortsätter till utgången av sin mandattid.

RP 20/2016, EkUB 7/2016, RsV 149/2016

1.4.2022/252:

Denna lag träder i kraft den 11 april 2022.

RP 139/2021, EkUB 2/2022, RSv 7/2022, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 (32019R1020); EUT L 169, 25.6.2019, s. 1

23.3.2023/551:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2023.

RP 220/2021, RP 231/2022, KoUB 26/2022, RSv 287/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.