Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

6.3.2015/175

Lag om registrering av fordon

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 4.5.2018/301, som gäller fr.o.m. 1.7.2018.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller anordnandet av registrering av fordon som avses i fordonslagen (1090/2002).

I denna lag avses med registreringsverksamhet att

1) ta emot registreringsanmälningar och ansökningar om förflyttningstillstånd som gäller fordon,

2) i fordonstrafikregistret föra in uppgifter som gäller registreringsanmälan och ansökan om förflyttningstillstånd samt trafikförsäkring i anslutning till dem eller uppgifter som i övrigt gäller fordonet,

3) lämna ut registreringsintyg, certifikat, registreringsskyltar samt förflyttningstillstånd och tillhörande förflyttningsmärken,

4) sköta andra uppgifter som gäller registrering av fordon och meddelande av förflyttningstillstånd.

2 §
Anordnande av registreringsverksamhet

Trafiksäkerhetsverket svarar för anordnandet av registreringsverksamheten i fråga om fordon. Trafiksäkerhetsverket fattar registreringsbesluten, men får hos en utomstående tjänsteleverantör (avtalsregistrerare) som uppfyller kraven enligt 3 § skaffa de assisterande tjänster som behövs för anordnandet av registreringsverksamheten.

Trafiksäkerhetsverket ska föra en uppdaterad förteckning över avtalsregistrerarna. Förteckningen ska vara öppen för alla i en elektronisk tjänst.

2 mom. tillämpas fr.o.m. 1.12.2015.

Till avtalsregistrerarens assisterande uppgifter hör att

1) ta emot registreringsanmälningar och ansökningar om förflyttningstillstånd som gäller fordon samt att kontrollera de uppgifter som krävs,

2) registrera uppgifter som gäller registreringsanmälan och ansökan om förflyttningstillstånd samt trafikförsäkring i anslutning till dem eller uppgifter som i övrigt gäller fordonet,

3) lämna ut registreringsintyg, certifikat, registreringsskyltar samt förflyttningstillstånd och tillhörande förflyttningsmärken,

4) sända handlingar till Trafiksäkerhetsverket för digitalisering och arkivering,

5) ta ut avgifter för registrering och förmedla dem till Trafiksäkerhetsverket,

6) sköta andra tekniska uppgifter i anslutning till registrering av fordon och meddelande av förflyttningstillstånd.

En avtalsregistrerare får inte ta emot sådana registreringsanmälningar och ansökningar om förflyttningstillstånd som innefattar en bedömning av om förutsättningarna för registrering och beviljande av tillstånd uppfylls. I sådana fall ska avtalsregistreraren lämna över ärendet till Trafiksäkerhetsverket för avgörande.

Bestämmelser om Tullens rätt att ge förflyttningstillstånd och tillhörande förflyttningsmärken för fordon finns i 66 f § 2 mom. i fordonslagen.

3 §
Allmänna krav på avtalsregistrerare

En avtalsregistrerare ska ha yrkesmässig sakkunskap och ha anställd personal som uppfyller de krav som anges i 4 §. Avtalsregistreraren ska ha tillgång till sådana datakommunikationsförbindelser, informationssystem och andra tekniska, ekonomiska och verksamhetsmässiga färdigheter som krävs för att sköta uppgiften på behörigt sätt. Avtalsregistreraren ska kunna sörja för behörig datasäkerhet och behörig datasekretess.

Avtalsregistreraren ska ha rätt att idka näring i Finland. Den som har försatts i konkurs kan inte vara avtalsregistrerare. Om avtalsregistreraren är en fysisk person, ska han eller hon ha uppnått myndighetsåldern, och hans eller hennes handlingsbehörighet får inte vara begränsad.

Avtalsregistreraren och de personer som utövar bestämmande inflytande inom avtalsregistreraren ska vara tillförlitliga. Som tillförlitlig betraktas den som inte genom en lagakraftvunnen dom har dömts till fängelsestraff under de senaste fem åren eller till bötesstraff under de senaste tre åren för ett brott som anses visa att personen är uppenbart olämplig att bedriva registreringsverksamhet. Personen betraktas dock inte som tillförlitlig, om han eller hon annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att bedriva registreringsverksamhet. En avtalsregistrerare anses inte heller vara tillförlitlig, om avtalsregistreraren eller en person som utövar bestämmande inflytande inom avtalsregistreraren är belagd med näringsförbud eller har meddelats näringsförbud under de senaste fem åren.

4 §
Krav på dem som utför registreringsuppgifter

Registreringsuppgifter som avses i 2 § 3 mom. får utföras av en hos avtalsregistreraren anställd person som uppnått myndighetsåldern och vars handlingsbehörighet inte är begränsad. Han eller hon ska ha den yrkesskicklighet och utbildning som krävs för uppgifterna och vara tillförlitlig på det sätt som avses i 3 § 3 mom.

5 §
Utförande av registreringsuppgifter

På en avtalsregistrerare och avtalsregistrerarens anställda tillämpas inte 28 § 1 mom. 4 punkten i förvaltningslagen (434/2003) när dessa utför registreringsuppgifter som avses i 2 § 3 mom. i denna lag.

På avtalsregistrerarens anställda ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas när de utför registreringsuppgifter som avses i 2 § 3 mom. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

6 §
Avtal om registreringsverksamhet

Trafiksäkerhetsverket ingår ett avtal med avtalsregistreraren om produktion av de registreringstjänster som avses i 2 § 3 mom. I avtalet ska det åtminstone avtalas om

1) avtalsregistrerarens uppgifter,

2) förfaranden som säkerställer att de personer som utför registreringsuppgifter har tillräcklig yrkesskicklighet samt att registreringsverksamheten är av tillräckligt hög kvalitet,

3) datakommunikationsförbindelser, informationssystem, säkerhetsarrangemang och annat som behövs för att sköta uppgiften på behörigt sätt med beaktande av de bestämmelser om datasäkerhet som myndigheter ska iaktta,

4) eventuell ersättning som Trafiksäkerhetsverket ska betala till avtalsregistreraren,

5) tillsynsförfaranden samt säkerställande av en effektiv granskning av verksamheten.

Innan avtalet ingås ska avtalsregistreraren lämna Trafiksäkerhetsverket en redogörelse för hur de krav som avses i 3 och 4 § uppfylls. Bedömningen av tillförlitligheten görs dock av Trafiksäkerhetsverket.

Avtalsregistreraren ska underrätta Trafiksäkerhetsverket om alla sådana förändringar som avtalsregistreraren känner till och som kan inverka på uppfyllandet av de krav som anges i 3 och 4 §.

7 §
Uppsägning och hävande av avtal om registreringsverksamhet

Trafiksäkerhetsverket ska säga upp eller häva ett avtal om registreringsverksamhet, om avtalsregistreraren

1) inte längre uppfyller de allmänna krav enligt 3 § som gäller avtalsregistrerare,

2) väsentligt eller upprepat handlar på ett lagstridigt sätt, eller

3) väsentligt eller upprepat försummar att utföra registreringsuppgifterna enligt avtalet om registreringsverksamhet.

8 §
Registreringsavgift

Avtalsregistreraren tar för prestationer som hör till registreringsverksamheten ut avgifter till Trafiksäkerhetsverket. Avgifterna bestäms på det sätt som anges i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

9 §
Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över avtalsregistrerarnas registreringsverksamhet.

Trafiksäkerhetsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att av avtalsregistrerarna få de handlingar som behövs för tillsynen.

Trafiksäkerhetsverket har för utförandet av sina tillsynsuppgifter rätt att få tillträde till avtalsregistrerarens lokaler och andra utrymmen, med undantag för utrymmen som används för boende av permanent natur. Vid inspektioner ska 39 § i förvaltningslagen iakttas.

10 §
Trafiksäkerhetsverkets rätt att få information

Trafiksäkerhetsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att få behövliga uppgifter ur straffregistret och ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) för att utreda det tillförlitlighetskrav enligt 3 och 4 § i denna lag som avser avtalsregistreraren och den som utför registreringar samt för den tillsyn som avses i 9 §. Uppgifterna kan lämnas ut via en teknisk anslutning.

En uppgift om ett brott får som grund för hävande av avtal lämnas ut till avtalsregistreraren.

11 §
Handräckning

Polisen är skyldig att lämna handräckning vid tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

12 §
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut om registrering som har fattats av Trafiksäkerhetsverket får begäras hos verket på det sätt som anges i förvaltningslagen. Det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ändring i ett beslut om rättelse av personuppgifter får sökas på det sätt som anges i personuppgiftslagen (523/1999). Ändring i en avgift som tas ut hos en kund får sökas på det sätt som anges i lagen om grunderna för avgifter till staten.

Ett beslut som har fattats med stöd av denna lag ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.

13 §
Hänvisningar till strafflagen

Bestämmelser om straff för brott mot tystnadsplikten finns i 38 kap. 1 och 2 § samt 40 kap. 5 § i strafflagen (39/1889).

Bestämmelser om straff för personregisterbrott finns i 38 kap. 9 § i strafflagen.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 16 november 2015. Lagens 2 § 2 mom. tillämpas dock först från och med den 1 december 2015.

Genom denna lag upphävs lagen om registrering av fordon (1100/1998).

Trafiksäkerhetsverket ska inom ett år från ikraftträdandet av denna lag bedöma tillförlitligheten hos de avtalsregistrerare och personer som utför registreringsuppgifter som vid ikraftträdandet av lagen är avtalsregistrerare eller utför registreringsuppgifter.

RP 252/2014, KoUB 28/2014, RSv 237/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.