Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

20.2.2015/147

Lag om informationssystemet för byggnaders energicertifikat

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Informationssystemet för byggnaders energicertifikat

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet förvaltar som registeransvarig ett informationssystem för byggnaders energicertifikat. Informationssystemet används

1) för att upprätta energicertifikat som avses i lagen om energicertifikat för byggnader (50/2013),

2) för tillsynen över upprättandet av energicertifikat,

3) för tillsynen över energicertifikat och användning av de uppgifter som finns i dem,

4) för tillsynen över upprättarna av energicertifikat,

5) för informationstjänsten.

Informationssystemet består av ett register över i 12 § i lagen om energicertifikat för byggnader avsedda upprättare av energicertifikat, ett register över energicertifikat och ett register över tillsynsuppgifter.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på sekretess för och utlämnande av personuppgifter lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). (22.12.2021/1224)

2 § (22.12.2021/1224)
Registret över upprättare av energicertifikat

I registret över upprättare av energicertifikat får följande antecknas:

1) namnet på upprättaren av energicertifikat samt dennes personbeteckning, postadress, e-postadress, telefonnummer och verksamhetsområde, verksamhetens e-postadress och webbadress, företagets namn samt de uppgifter som behövs vid fakturering,

2) information om upprättarens behörighetsnivå och behörighetens giltighetstid.

Registrering som upprättare av energicertifikat förutsätter att den som ska registreras ger sitt samtycke till att hans eller hennes namn, behörighet och behörighetens giltighetstid samt det verksamhetsområde som han eller hon uppgett får tillhandahållas i ett allmänt datanät. Av samtycket ska det framgå att det har getts frivilligt och uttryckligen. På begäran av den som ska registreras kan också hans eller hennes postadress, e-postadress, telefonnummer samt verksamhetens e-postadress, webbadress och företagets namn tillhandahållas i det allmänna datanätet. Av upprättarens samtycke ska det också framgå att de uppgifter som upprättaren lämnat publiceras i den offentliga informationstjänst som avses i 5 §.

Den som enligt 16 § i lagen om energicertifikat för byggnader konstaterar behörigheten hos upprättare av energicertifikat ska i informationssystemet för energicertifikat föra in registeruppgifterna för dem som ansökt om registrering och som gett sitt samtycke till att uppgifterna tillhandahålls. Uppgifterna förs in när upprättaren konstaterats vara behörig eller har förnyat sin behörighet. Upprättaren kan när som helst begära att hans eller hennes uppgifter raderas ur registret över upprättare av energicertifikat genom en anmälan till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

De som antecknats i registret över upprättare av energicertifikat ska utan dröjsmål meddela den personuppgiftsansvarige om ändringar i de uppgifter som de lämnat till registret.

3 § (22.12.2021/1224)
Registret över energicertifikat

I registret över energicertifikat får följande antecknas:

1) namnet på, adressen till och den permanenta byggnadsbeteckningen för den byggnad eller del av byggnad som energicertifikatet gäller, upprättaren av energicertifikatet, datum för upprättandet av energicertifikatet, vid vilket skede certifikatet upprättats, datum för iakttagelser på plats, företagets namn samt certifikatnumret,

2) en beteckning som beskriver byggnadens energiprestanda, det beräknade jämförelsetalet för byggnadens energiprestanda (E-tal), kravnivån för E-talet för en ny byggnad, åtgärder för att förbättra energiprestandan, inklusive spareffekten av åtgärderna, samt uppgifter om huruvida certifikatet har upprättats för en byggnad eller en del av en byggnad där en myndighet eller inrättning tillhandahåller offentliga tjänster i lokaler som besöks av allmänheten (offentlig byggnad),

3) övriga tekniska uppgifter som ska ingå i energicertifikatet enligt lagen om energicertifikat för byggnader och författningar som har utfärdats med stöd av den.

Upprättaren av energicertifikatet ska föra in uppgifterna i registret över energicertifikat. Utifrån de uppgifter som förts in i registret får certifikatet ett certifikatnummer och en beteckning som beskriver byggnadens energiprestanda.

Uppgifterna i sådana certifikat som upprättats i enlighet med ett förenklat förfarande enligt 17 § i lagen om energicertifikat för byggnader förs inte in i registret.

4 §
Upprättande och signering av energicertifikat

Ett energicertifikat upprättas genom att upprättaren för in de uppgifter som behövs för upprättandet av energicertifikatet i registret över energicertifikat och signerar energicertifikatet med en sådan avancerad elektronisk underskrift som det föreskrivs om i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. Energicertifikatet betraktas som inlämnat hos tillsynsmyndigheten när det är undertecknat på det sätt som anges ovan. (29.6.2016/546)

Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på energicertifikat som upprättas genom förenklat förfarande för energicertifikat.

5 § (22.12.2021/1224)
Offentlig informationstjänst

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet tillhandahåller i ett allmänt datanät uppgifter som antecknats i registret över upprättare av energicertifikat och som gäller upprättarens namn, behörighetsnivå och behörighetens giltighetstid samt verksamhetsområde (offentlig informationstjänst). Personbeteckningar får inte tillhandahållas. På begäran av en upprättare av energicertifikat får dennes registeruppgifter om postadress, e-postadress, telefonnummer, verksamhetens e-postadress och webbadress samt företagets namn tillhandahållas. Upprättaren får när som helst begära att hans eller hennes uppgifter raderas ur den offentliga informationstjänsten genom en anmälan till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

I den offentliga informationstjänsten kan uppgifter sökas om upprättare av energicertifikat med enskilda sökningar med upprättarens namn, landskap, kommun, postnummer eller postanstalt som sökvillkor.

I den offentliga informationstjänsten får uppgifter som finns i registret över energicertifikat tillhandahållas, dock inte uppgifter som finns i energicertifikat som gäller bostadsbyggnader med en lägenhet eller två lägenheter. Följande uppgifter får tillhandahållas:

1) byggnadens namn, adress och permanenta byggnadsbeteckning, året då byggnaden färdigställdes, byggnadens användningskategori och energiprestandaklass, E-tal och kravnivån för E-talet för en ny byggnad,

2) certifikatnummer, vid vilket skede certifikatet upprättats, datum för iakttagelser på plats, datum för upprättande av certifikatet och certifikatets sista giltighetsdag,

3) uppvärmd nettoyta, beskrivning av värmesystemet, beskrivning av ventilationssystemet, beräknad förbrukning av inköpt energi vid standardanvändning per energiform samt energiformsfaktorn för den energiform som används,

4) åtgärder som förbättrar energiprestandan.

6 §
Registret över tillsynsuppgifter

I registret över tillsynsuppgifter får följande antecknas:

1) ett beslut av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet eller någon annan åtgärd som centralen vidtagit i en tillsynsuppgift som hänför sig till den verksamhet som en upprättare av energicertifikat utövar, till upprättandet av ett energicertifikat eller till användningen av eller till underlåtenhet att använda ett energicertifikat eller uppgifter som ingår i det,

2) för tillsynen behövliga uppgifter som erhållits av byggnadens ägare eller någon annan som ansvarar för att ett energicertifikat skaffats, av upprättaren av energicertifikatet eller av en myndighet på en begäran om uppgifter samt andra för tillsynen behövliga uppgifter som lämnats till centralen, inklusive de personbeteckningar som behövs för en tillräcklig identifiering av personerna i fråga,

3) sådana för tillsynen behövliga uppgifter om upprättare av energicertifikat som gallrats ur registret över upprättare av energicertifikat,

4) sådana för tillsynen behövliga uppgifter om energicertifikatet som gallrats ur registret över energicertifikat.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet för in uppgifterna i registret.

7 §
Gallring av uppgifter ur registret över upprättare av energicertifikat och registret över energicertifikat

Uppgifter om en upprättare av energicertifikat gallras ur registret över upprättare av energicertifikat

1) om upprättaren av energicertifikat meddelar att han eller hon upphör med sin verksamhet eller av någon annan anledning begär att uppgifterna gallras ur registret permanent eller för viss tid,

2) när giltighetstiden för behörigheten att upprätta energicertifikat löper ut och den som konstaterar behörigheten inte har meddelat Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet att behörigheten förnyas,

3) om upprättaren av energicertifikat meddelas ett förbud att upprätta certifikat,

4) om upprättaren inte längre har allmänna förutsättningar för att bedriva verksamhet,

5) när Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet har erhållit information om att upprättaren har avlidit.

Uppgifterna om ett energicertifikat gallras ur registret över energicertifikat

1) när giltighetstiden för energicertifikatet upphör,

2) om ett förbud att använda energicertifikatet meddelas.

8 §
Gallring av uppgifter ur registret över tillsynsuppgifter samt utlämnande av uppgifter

De uppgifter som lämnats Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet gallras ur registret över tillsynsuppgifter efter det att tillsynsåtgärderna har slutförts, dock senast enligt följande:

1) uppgifter om upprättaren av ett energicertifikat, tio år efter det att uppgifterna förts in i registret över tillsynsuppgifter,

2) uppgifter om ett energicertifikat, två år efter det att uppgifterna förts in i registret över tillsynsuppgifter,

3) övriga uppgifter som erhållits för tillsynen, fem år efter det att uppgifterna förts in i registret över tillsynsuppgifter,

Uppgifter som erhållits för tillsynen får inte överlåtas vidare.

9 §
Avgifter

Bestämmelser om vilka prestationer som är avgiftsbelagda och om storleken på de avgifter som tas ut utfärdas med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

De som konstaterar behörigheten hos upprättare av energicertifikat ska meddela Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet de uppgifter som behövs för registret över upprättare av energicertifikat i fråga om sådana utfärdare och upprättare av energicertifikat som har konstaterats behöriga eller fått förnyad behörighet före ikraftträdandet av denna lag.

RP 335/2014, MiUB 18/2014, RSv 263/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU (32010L0031; EGT nr 153, 18.6.2010, s.13

Ikraftträdelsestadganden:

29.6.2016/546:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

RP 74/2016, KoUB 18/2016, RSv 103/2016

17.11.2017/756:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

RP 86/2017, MiUB 12/2017, RSv 103/2017, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU (32010L0031); EUT L 153, 18.6.2010, s. 13

22.12.2021/1224:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 108/2021, MiUB 4/2021, RSv 131/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/844/EU (32018L0844); EUOT L156, 19.6.2018, s. 75

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.