Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

12.2.2015/123

Statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av avfallslagen (646/2011) och 83 § 4 mom. i miljöskyddslagen (527/2014):

1 § (25.11.2021/1028)
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om åtgärder som syftar till att minska uppkomst av avfall från fordon samt förbereda återanvändning av och materialåtervinna eller på annat sätt återvinna fordon som är avsedda att skrotas och som är avfall (skrotfordon) enligt avfallslagen (646/2011) och deras komponenter samt förbättra skyddet av miljön vid behandling av skrotfordon.

Denna förordning tillämpas på fordon och skrotfordon samt deras komponenter och material.

Med undantag av vad som föreskrivs i 2 mom. tillämpas inte förordningens 6, 10–11 och 12–16 § på motordrivna trehjulingar, 6 § på fordon avsedda för särskilda ändamål eller 6, 10, 16 och 17 § på fordon som har beviljats sådant nationellt typgodkännande av små serier som avses i 2  § 21 punkten i fordonslagen (82/2021).

2 § (25.11.2021/1028)
Definitioner

I denna förordning avses med

1) fordon ett fordon i kategori M1 eller N1 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG samt motordrivna trehjulingar,

2) motordriven trehjuling ett fordon i kategori L5e enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar,

3) fordon avsedda för särskilda ändamål fordon i kategorin M, N eller O som avses i den förordning som nämns i 1 punkten och som har särskilda tekniska egenskaper som gör att de kan utföra funktioner som kräver specialarrangemang eller specialutrustning,

4) ekonomisk aktör en producent och distributör av fordon och deras komponenter och material, en yrkesmässig fordonsreparatör och en sammanslutning som bedriver trafikförsäkringsverksamhet samt den som samlar in, demonterar, fragmenterar, återvinner, materialåtervinner och på annat sätt deltar i behandlingen av skrotfordon,

5) förbehandling avlägsnande av farliga ämnen ur skrotfordon samt demontering av skrotfordon och annan verksamhet som behövs för att förbereda återanvändning av skrotfordon och deras komponenter och att materialåtervinna, på annat sätt återvinna eller bortskaffa skrotfordon och deras komponenter,

6) farliga ämnen ämnen som uppfyller något av kriterierna för följande faroklasser eller farokategorier enligt bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006:

a) faroklass 2.1–2.4, 2.6 och 2.7,

b) faroklass 2.8 typ A och B,

c) faroklass 2.9, 2.10 och 2.12,

d) faroklass 2.13 kategori 1 och 2,

e) faroklass 2.14 kategori 1 och 2,

f) faroklass 2.15 typ A–F,

g) faroklass 3.1–3.6,

h) faroklass 3.7 skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet eller på avkommans utveckling,

i) faroklass 3.8 andra effekter än narkosverkan,

j) faroklass 3.9, 3.10, 4.1 och 5.1,

7) demonteringsinformation all information som krävs för en riktig och miljövänlig förbehandling av skrotfordon.

Som ovan i 1–3 punkten avsett fordon avses även ett fordon som hör till motsvarande klass enligt bestämmelser som var i kraft innan den i punkten nämnda förordningen trädde i kraft.

3 § (25.11.2021/1028)
Marknadskontroll

Tillsynen över efterlevnaden av 4 och 9 § i denna förordning utövas av den marknadskontrollmyndighet för fordon samt deras material och komponenter som avses i 24 a § i avfallslagen.

Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 samt i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016).

Bestämmelser om kontroll av fordon samt deras delar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/64/EG om typgodkännande av motorfordon med avseende på återanvändning, materialåtervinning och återvinning samt om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG finns i fordonslagen.

4 § (25.8.2016/733)
Begränsningar av användningen av vissa farliga ämnen

Material och komponenter i fordon som släpps ut på marknaden får inte innehålla bly, kvicksilver, kadmium eller sexvärt krom.

Förbudet i 1 mom. tillämpas inte i de fall och under de villkor som anges i bilaga 1.

5 §
Mottagning av skrotfordon och kasserade komponenter

Producenten ska se till att mottagningen av skrotfordon och av komponenter som kasserats vid reparation av fordon ordnas så att följande minimikrav gällande servicenivå och tillgänglighet uppfylls

1) skrotfordon och komponenter som har kasserats vid reparation av fordon ska kunna lämnas till en mottagningsplats kostnadsfritt och utan svårighet i enlighet med 49 § 1 mom. i avfallslagen,

2) mottagningsplatserna ska med hänsyn till befolkningstätheten regionalt sett vara jämnt fördelade i hela landet,

3) i nätverket av mottagningsplatser ska det ingå minst 200 fasta mottagningsplatser,

4) nätverket av fasta mottagningsplatser ska vid behov kompletteras med avhämtningstjänster eller andra motsvarande insamlingsarrangemang,

5) mottagningen ska omfatta varje kommun.

Mottagna skrotfordon ska så snart som möjligt flyttas till lagring och förbehandling på det sätt som anges i 7 § 1 mom.

Bestämmelser om fordonsinnehavarens skyldighet att lämna in ett skrotfordon till en insamlare eller behandlare som handlar för producentens räkning finns i 58 § i avfallslagen samt om möjligheten att ta ut en ersättning som motsvarar de extrakostnader ett skrotningsfärdigt fordon orsakar för avfallshanteringen i 60 § i den lagen. (25.11.2021/1028)

6 §
Skyldighet att förbereda för återanvändning, samt att materialåtervinna och återvinna

Producenten ska se till att totalt minst 95 procent av skrotfordonen årligen förbereds för återanvändning eller återvinns på något annat sätt samt att totalt minst 85 procent av skrotfordonen årligen förbereds för återanvändning eller materialåtervinns.

Bestämmelser om skyldigheten att främja förberedelse för återanvändning i samband med insamlingen av avfall finns i 11 a § i avfallslagen. (25.11.2021/1028)

7 §
Lagring och förbehandling av skrotfordon

Vid lagring och förbehandling av skrotfordon ska det ses till att

1) fara eller skada för hälsan eller miljön till följd av verksamheten förhindras,

2) komponenter som lämpar sig för återanvändning avlägsnas och lagras så att de kan förberedas för återanvändning,

3) komponenter och material som inte lämpar sig för återanvändning så långt möjligt lämnas in för materialåtervinning eller för återvinning på annat sätt,

4) i 4 § avsedda komponenter och material som märkts eller annars gjorts identifierbara avlägsnas,

5) farliga komponenter och material avlägsnas och sorteras så att de inte förorenar fragmenteringsavfall från skrotfordon.

Vid lagring och förbehandling av skrotfordon ska de tekniska minimikrav som anges i bilaga 2 iakttas.

8 §
Miljötillstånd, registrering och tjänsteupphandling

Bestämmelser om miljötillståndsplikt för förbehandling och lagring av skrotfordon som är yrkesmässig eller sker i en anläggning finns i miljöskyddslagen (527/2014). Miljötillståndet ska förenas med de villkor som behövs för att skyldigheterna enligt 7 § 1 och 2 mom. ska iakttas.

Bestämmelser om skyldigheten för den som bedriver yrkesmässig transport eller verksamhet som mäklare i fråga om skrotfordon att göra en ansökan om godkännande av verksamheten för anteckning i avfallshanteringsregistret finns i 94 § i avfallslagen. Bestämmelser om skyldigheten för den som bedriver yrkesmässig insamling av skrotfordon att göra en anmälan för anteckning i avfallshanteringsregistret finns i 100 § i avfallslagen.

Producenten ska i sin tjänsteupphandling prioritera sådana förbehandlare, andra behandlare och insamlare av skrotfordon som har infört certifierade miljöledningssystem.

9 §
Kodningsstandarder och demonteringsinformation

Producenterna samt tillverkarna av material och utrustning ska använda sig av de kodningsstandarder som anges i bilaga 3 för att göra det lättare att urskilja de fordonskomponenter och material som lämpar sig för återanvändning och återvinning.

Producenterna ska för varje ny fordonstyp utarbeta och ge ut demonteringsinformation inom sex månader från det att fordonet första gången släpps ut på marknaden. Producenterna ska för förbehandlingsanläggningar som bedriver sådan förbehandling som avses i 7 § göra demonteringsinformationen tillgänglig i form av handböcker eller genom elektroniska medier. I informationen ska fordonens komponenter och material samt de farliga ämnenas placering i fordonet anges i den omfattning som behövs för att förbehandlingsanläggningarna ska kunna uppfylla kraven enligt denna förordning, särskilt med beaktande av vad som anges i 6 §.

De som tillverkar och importerar fordonskomponenter ska på förbehandlingsanläggningarnas begäran sända dem uppgifter om demontering, lagring och provning av komponenter som kan återanvändas. Skyldigheten gäller dock inte uppgifter som omfattas av kommersiell eller industriell datasekretess.

10 § (11.4.2019/539)
Skrotningsintyg

Ett skrotningsintyg som avses i 59 § i avfallslagen ska innehålla

1) namn, kontaktinformation och namnteckningsprov samt företags- eller organisationsnummer för den inrättning eller det företag som har utfärdat intyget,

2) namn och adress till den behöriga myndighet som ansvarar för de tillstånd som beviljas den inrättning eller det företag som utfärdat skrotningsintyget,

3) en redogörelse för att den inrättning eller det företag som utfärdat skrotningsintyget handlar för producentens räkning,

4) det datum då skrotningsintyget utfärdades,

5) fordonets nationalitetsbeteckning och registreringsnummer, (25.11.2021/1028)

6) fordonets kategori, märke och modell,

7) fordonets tillverkningsnummer,

8) fordonsinnehavarens namn och kontaktinformation, nationalitet och namnteckningsprov.

Om fordonet överlåts av någon annan än den fordonsägare som finns antecknad i det trafik- och transportregister som avses i lagen om transportservice (320/2017), ska det till skrotningsintyget bifogas en redogörelse för överlåtarens rätt att överlåta fordonet. Transport- och kommunikationsverket ska godkänna ett skrotningsintyg som har utfärdats i någon annan medlemsstat inom Europeiska unionen och som innehåller motsvarande uppgifter.

11 § (25.11.2021/1028)
Information och rådgivning

Producenterna ska genom offentliga informationskampanjer och annan informationsspridning, rådgivning och upplysning se till att fordonsanvändare, fordonsägare och ekonomiska aktörer får uttömmande information om

1) mottagningsplatserna för skrotfordon och kasserade fordonskomponenter,

2) skrotningsintyget och det därmed sammanhängande förfarandet för att avföra ett skrotfordon ur trafik- och transportregistret,

3) fordonsinnehavarens skyldighet enligt 58 § i avfallslagen att lämna in ett fordon till en insamlare eller behandlare som handlar för producentens räkning,

4) möjligheterna att minska mängden av och skadligheten hos avfallet samt att förebygga nedskräpning.

Bestämmelser om producentens skyldigheter att offentliggöra uppgifter om fullgörandet av skyldigheterna i fråga om separat insamling och återvinning finns i 54 § i avfallslagen. Bestämmelser om producentsammanslutningens skyldighet att offentliggöra uppgifter om sina ägare och medlemmar, de avgifter som tas ut av producenter samt de allmänna principer och förfaranden som iakttas vid dess tjänsteupphandlingar finns i 63 och 66 § i den lagen.

11 a § (25.11.2021/1028)
Behöriga ombuds skyldighet att informera

Ett behörigt ombud som har fått fullmakt av en sådan i en annan stat etablerad aktör som tillhandahåller fordon på den finska marknaden på annat sätt än via distanshandel direkt till slutanvändaren ska utan dröjsmål informera den producent som utan den erhållna fullmakten hade svarat för producentansvarsskyldigheterna för de aktuella fordonen om sin fullmakt och sitt godkännande i producentregistret samt om ändringar i och återkallande av fullmakten eller godkännandet. Om den ovannämnda producenten, i vars ställe det behöriga ombudet sköter fordonens producentsansvarsskyldigheterna, är medlem av en producentsammanslutning, ska det behöriga ombudet dessutom utan dröjsmål informera producentsammanslutningen om den fullmakten och om tidpunkten när fullmakten utfärdats.

Det behöriga ombudet ska i enlighet med 1 mom. informera om typen och mängden av samt egenskaperna hos de produkter som ombudet tillhandahåller på marknaden samt ange hur fullgörandet av producentansvarsskyldigheterna har ordnats. Producentsammanslutningen ska dessutom underrättas om vem som hade svarat för producentansvarsskyldigheterna när det gäller nämnda produkter, om fullmakten inte hade getts.

11 b § (25.11.2021/1028)
Egenkontroll

Den i 53 a § i avfallslagen avsedda planen för egenkontrollplan ska innehålla

1) en redogörelse för insamlandet av de i 17 § avsedda uppföljningsuppgifterna och en uppskattning av uppgifternas tillförlitlighet samt en plan för utveckling av uppgifternas tillförlitlighet,

2) en uppskattning av hur producentens kostnadsansvar enligt 46 § i avfallslagen har uppfyllts,

3) en redogörelse för producentens betalningsandelar som avses i 63 a § i avfallslagen samt för jämkningsgrunderna för och uppföljningen av dem,

4) uppgifter om förfarandena för regelbunden omvärdering och utveckling av de betalningsandelar som avses i 3 punkten samt av jämkningsgrunderna för dem,

5) en plan för genomförande och organisering av egenkontrollen samt för de granskningar som ska genomföras till stöd för egenkontrollen.

Vid granskning som genomförs till stöd för egenkontrollen ska anlitas en granskare, som ska vara en oberoende och opartisk tredje part i förhållande till producenten, producentsammanslutningen och dess ägare. Granskaren ska ha de kunskaper, de färdigheter och den kompetens som fullgörandet av uppgiften kräver. Granskningen kan genomföras i flera delar med beaktande av granskarens specialkompetens eller göras i anslutning till en annan motsvarande utomstående granskning av producentsammanslutningens verksamhet. Om producenten använder ett certifierat ledningssystem, kan granskningen kopplas till nämnda system.

11 c § (25.11.2021/1028)
Producenternas betalningsandelar

Bestämmelser om producenternas betalningsandelar och grunderna för deras jämkning finns i 63 a § i avfallslagen.

Vid fastställandet av administrativa avgifter används inte den i 63 a § 2 mom. i avfallslagen avsedda jämkningen av avgifter som grund. De administrativa avgifterna ska bestämmas så att deras andel inte är orimligt stor jämfört med mängden fordon som producenten släppt ut på marknaden och jämfört med avgifterna för avfallshanteringen för fordon och avgifter som följer av andra producentansvarsskyldigheter.

12 §
Information som ska ingå i reklam om nya fordon

Producenten ska se till att reklam som är tillgänglig för köparna vid marknadsföringen av nya fordon innehåller uppgifter om:

1) planeringen av fordonen och deras komponenter med avseende på återanvändning, materialåtervinning eller annan återvinning,

2) lämplig förbehandling av skrotfordon med tanke på miljöskyddet, i synnerhet avlägsnande av alla vätskor och demontering,

3) utvecklande och optimering av sätten att återanvända, materialåtervinna och återvinna skrotfordon och deras komponenter,

4) utvecklingen inom materialåtervinning och annan återvinning för att minska det avfall som ska behandlas och öka materialåtervinningen.

13 § (25.11.2021/1028)
Redogörelse för ekonomiska arrangemang och verksamhetsplan som gäller ordnandet av återanvändning och avfallshantering

En producentsammanslutning som bildats för att fullgöra producenternas skyldigheter enligt denna förordning eller en producent som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland bestämmer med stöd av 64 § 2 mom. ska varje år före utgången av juni månad lämna Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland en i 1 mom. den paragrafen avsedd redogörelse för sina tillräckliga ekonomiska arrangemang och en verksamhetsplan för ordnandet av återanvändning och avfallshantering.

Redogörelsen för tillräckliga ekonomiska arrangemang ska omfatta det fastställda bokslutet för den senast avslutade räkenskapsperioden, budgeten för den inledda räkenskapsperioden samt vid behov mellanbokslut eller bokslutsprognos. Om dessa handlingar inte kan lämnas, ska de tillräckliga ekonomiska arrangemangen visas på något annat tillförlitligt sätt.

14 § (25.11.2021/1028)
Ansökan om godkännande för anteckning av en producent i producentregistret

En producents i 101 § 1 mom. i avfallslagen avsedda ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret ska innehålla

1) producentens namn, kontaktinformation samt företags- och organisationsnummer,

2) kontaktpersonens namn och kontaktinformation,

3) uppgifter om de fordon som producenten släppt ut på marknaden samt en uppskattning av mängden i ton per år,

4) uppgifter om det av producenten ordnade nätverket av mottagningsplatser för skrotfordon och komponenter som kasserats vid reparation av fordon och om deras transport, förbehandling, lagring, förberedels för återanvändning, materialåtervinning och övriga återvinning samt bortskaffande,

5) en uppskattning av den mängd skrotfordon i ton som årligen omfattas av den avfallshantering som producenten ordnar,

6) en plan för informationsgivningen beträffande mottagningen av skrotfordon och komponenter som kasserats vid reparation av fordon,

7) en redogörelse för avtal som hänför sig till förberedelse för återanvändning och ordnande av avfallshantering samt för avtalsparternas miljötillstånd och eventuella miljöledningssystem,

8) en plan för egenkontroll,

9) en förteckning över de medlemsstater till vilka producenten genom distansförsäljning säljer fordon direkt till användare samt namnet på ett eventuellt behörigt ombud i de medlemsstaterna,

10) datum för ansökan,

11) försäkran om att den inlämnade informationen är korrekt.

15 §
Ansökan om godkännande för anteckning av en producentsammanslutning i producentregistret

En producentsammanslutnings ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret i enlighet med 101 § 1 mom. i avfallslagen ska innehålla

1) motsvarande uppgifter om producentsammanslutningen som uppgifterna i 14 § 1 mom., 1, 2 och 4–9 punkten, (25.11.2021/1028)

2) uppgifter om de fordon som de producenter som hör till producentsammanslutningen släppt ut på marknaden samt en uppskattning av mängden i ton per år,

3) namn, företags- och organisationsnummer samt bransch för varje grundande medlem i producentsammanslutningen,

4) namn, företags- och organisationsnummer samt anslutningsdatum för de producenter som hör till producentsammanslutningen,

5) producentsammanslutningens stadgar samt vid behov annan redogörelse för hur skyldigheterna fördelas mellan producenterna och för hur en ny producent kan avtala med producentsammanslutningen om skötseln av producentansvaret,

6) en redogörelse enligt 13 § för producentsammanslutningens tillräckliga ekonomiska arrangemang för att organisera verksamheten på behörigt sätt, (25.11.2021/1028)

7) datum för ansökan, (25.11.2021/1028)

8) försäkran om att den inlämnade informationen är korrekt. (25.11.2021/1028)

16 §
Anmälan om förändringar i verksamheten

En anmälan enligt 106 § i avfallslagen om väsentliga förändringar i producentens eller producentsammanslutningens verksamhet eller förändringar i producentsammanslutningens medlemskår ska göras inom en månad från förändringen.

Bestämmelser om när redogörelsen för tillräckliga ekonomiska arrangemang och planen för tryggande av verksamheten ska lämnas om producentsammanslutningens verksamhet förändras väsentligt finns i 64 § i avfallslagen. (25.11.2021/1028)

17 § (25.11.2021/1028)
Lämnande av uppföljningsuppgifter

En producent eller en producentsammanslutning på de anslutna producenternas vägnar ska varje år före utgången av juni månad till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland lämna följande uppgifter om verksamheten under det föregående året:

1) mängden fordon i ton som har släppts ut på den finska marknaden,

2) mängden skrotfordon i ton som har samlats in separat i Finland,

3) mängden skrotfordon och deras komponenter i ton som har förberetts för återanvändning, materialåtervunnits, återvunnits på annat sätt eller bortskaffats, specificerad enligt behandlingsanläggning, samt behandlingsanläggningens namn och placeringsort,

4) mängden skrotfordon som har skickats från Finland till en annan stat och från en annan stat till Finland,

5) uppnådd grad i fråga om förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning samt en redogörelse för grunderna för uppskattning och beräkning av de angivna uppgifterna,

6) uppgifter om informationsspridningen i enlighet med 11 och 12 §,

7) uppgifter om åtgärder och granskningar som krävs enligt planen för egenkontroll.

Vid lämnandet i 1 mom. nämnda uppgifter ska därtill iakttas kommissionens beslut 2005/293/EG om närmare föreskrifter för övervakning av de mål för återanvändning/återvinning och återanvändning/materialåtervinning som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon.

18 § (25.11.2021/1028)
Sammanställande och lämnande av uppföljningsuppgifter till kommissionen

För övervakningen av att skyldigheterna enligt denna förordning fullgörs ska Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland årligen inspektera och sammanställa de uppföljningsuppgifter som avses i 17 § och bedöma mängden skrotfordon som har samlats in separat i Finland och den uppnådda graden i fråga om förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska årligen lämna uppgifter till Europeiska kommissionen i enlighet med det beslut av kommissionens som nämns i 17 § 2 mom. Uppgifterna ska lämnas inom 18 månader från utgången av det kalenderår för vilket uppgifterna har samlats in.

19 § (25.11.2021/1028)
Samarbete och utbyte av information med andra medlemsstater i Europeiska unionen

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska för att säkerställa en ändamålsenlig verkställighet av 66 a § i avfallslagen och av bestämmelserna i denna förordning för sin del sörja för samarbetet och ett tillräckligt informationsutbyte med berörda myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen. Samarbetet ska inbegripa att tillgång ges till relevanta dokument, uppgifter samt resultat från inspektioner, om inte något annat följer av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), personuppgiftslagen (523/1999) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska för att främja verkställandet och kontrollen av registreringsförfarandet i den mån det är ändamålsenligt på sin webbsida publicera länkar till producentregistren i de andra medlemsstaterna i Europeiska unionen eller till webbplatsen för den myndighet som där övervakar producentansvaret.

20 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 februari 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om skrotfordon (581/2004) och statsrådets förordning om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i fordon (572/2003).

Producenten ska se till att kraven enligt 5 § 1 mom. för ordnande av mottagning uppfylls senast den 1 september 2015.

En producent eller en producentsammanslutning som före ikraftträdandet av denna förordning lämnat in en ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret ska kontrollera att uppgifterna i ansökan motsvarar kraven i denna förordning och vid behov lämna de kontrollerade uppgifterna till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland senast den 27 maj 2015.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (32000L0053); EGT L 269, 21.10.2000, s. 34, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/112/EG (32008L0112); EGT L 345, 23.12.2008, s. 68

Material och komponenter som inte omfattas av förbudet i 4 § 1 mom.

A. Bly som legeringsämne

Material och komponenterTillämpningsområde och när tillämpningen av förbudet upphörSka märkas eller annars göras identifierbara
1a.Stål avsett för bearbetning och satsvis varmförzinkade stålkomponenter som innehåller högst 0,35 viktprocent bly
1b.Kontinuerligt förzinkad stålplåt som innehåller högst 0,35 viktprocent blyFordon som typgodkänts före den 1 januari 2016 och reservdelar till sådana fordon
2a.Aluminium avsett för bearbetning som innehåller högst 2 viktprocent blyReservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2005
2b.Aluminium som innehåller högst 1,5 viktprocent blyReservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2008
2c.a)Aluminiumlegeringar avsedda för bearbetning som innehåller högst 0,4 viktprocent bly1)
2c.b)Aluminiumlegeringar som inte omfattas av punkt 2c.a) och som innehåller högst 0,4 viktprocent bly1a)2)
3.Kopparlegeringar som innehåller högst 4 viktprocent bly1)
4a.Lagerskålar och -bussningarReservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2008
4b.Lagerskålar och -bussningar i motorer, transmissioner och kompressorer för luftkonditioneringReservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2011

B. Bly och blyföreningar i komponenter

Material och komponenterTillämpningsområde och när tillämpningen av förbudet upphörSka märkas eller annars göras identifierbara
5a.Bly i batterier i högspänningssystem2a) som endast används för framdrivning i fordon i kategorierna M1 och N1I fordon som typgodkänts före den 1 januari 2019 och i reservdelar till sådana fordonX
5b.Bly i batterier för batteritillämpningar som inte omfattas av punkt 5a1)X
6.VibrationsdämpareFordon som typgodkänts före den 1 januari 2016 och reservdelar till sådana fordonX
7a.Vulkaniseringsmedel och stabilisatorer för elastomerer som används i bromsslangar, bränsleslangar, ventilationsslangar, elastomer- och metalldelar i chassikonstruktioner och motorupphängningarReservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2005
7b.Vulkaniseringsmedel och stabilisatorer för elastomerer som används i bromsslangar, bränsleslangar, ventilationsslangar, elastomer- och metalldelar i chassikonstruktioner och motorupphängningar som innehåller högst 0,5 viktprocent blyReservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006
7c.Bindemedel för elastomerer som används i drivlinesystem, som innehåller högst 0,5 viktprocent blyReservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2009
8a.Bly i lod för att fästa elektriska och elektroniska komponenter vid elektroniska kretskort och bly i pläteringsskikt på anslutningar på andra komponenter än elektrolytiska kondensatorer av aluminium, på komponentstift och på elektroniska kretskortI fordon som typgodkänts före den 1 januari 2016 och i reservdelar till sådana fordonX 4)
8b.Bly i lod i elektriska tillämpningar, utom för lödning på elektroniska kretskort eller på glasFordon som typgodkänts före den 1 januari 2011 och reservdelar till sådana fordonX 4)
8c.Bly i pläteringsskikt på anslutningar på elektrolytiska kondensatorer av aluminiumFordon som typgodkänts före den 1 januari 2013 och reservdelar till sådana fordonX 4)
8d.Bly som används vid lödning på glas i luftmassemätareFordon som typgodkänts före den 1 januari 2015 och reservdelar till sådana fordonX 4)
8e.Bly i lödmetall med hög smälttemperatur (dvs. blybaserade legeringar som innehåller minst 85 viktprocent bly)2)X
8f.a)Bly i press-fit-donFordon som typgodkänts före den 1 januari 2017 och reservdelar till sådana fordonX 4)
8f.b)Bly i press-fit-don utom i anslutningsdon i fordons kabelnätI fordon som typgodkänts före den 1 januari 2024 och i reservdelar till sådana fordonX
8g.a)Bly i lod för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsarI fordon som typgodkänts före den 1 oktober 2022 och i reservdelar till sådana fordonX
8g.b)Bly i lod för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar, där den elektriska kopplingen utgörs av något av följande: i) En halvledartekniknod på minst 90 nm. ii) En enda skiva på minst 300 mm2 i någon av halvledartekniknoderna. iii) Staplade skivpaket (stacked die packages) på minst 300 mm2, eller kiselmellanlägg på minst 300 mm2.2) Gäller för fordon som typgodkänts från och med den 1 oktober 2022 och reservdelar till sådana fordonX
8h.Bly i lod för att fästa värmespridare vid kylfällan i effekthalvledarenheter med en chipstorlek på minst 1 cm2 projektionsyta och en nominell strömtäthet på minst 1 A/mm2 kiselchipytaFordon som typgodkänts före den 1 januari 2016 och reservdelar till sådana fordonX 4)
8i.Bly i lod i elektriska tillämpningar på glas, utom för lödning av laminerat glasFordon som typgodkänts före den 1 januari 2016 och reservdelar till sådana fordonX 4)
8j.Bly i lod för lödning i laminerat glasFordon som typgodkänts före den 1 januari 2020 och reservdelar till sådana fordonX 4)
8k.Lödning av värmetillämpningar med en glödström på 0,5 A eller mer per lödfog på enkelrutor av laminerat glas, med en maximal materialtjocklek på 2,1 mm. Detta undantag omfattar inte lödning på kontakter som är inbyggda i den mellanliggande polymerenI fordon som typgodkänts före den 1 januari 2024 och i reservdelar till sådana fordonX 4)
9.VentilsätenReservdelar till motortyper som utvecklats före den 1 juli 2003
10a.Elektriska och elektroniska komponenter som innehåller bly, i glas eller keramiskt material, i en matris av glas eller keramiskt material, i ett glaskeramiskt material eller i en matris av glaskeramiskt material. Detta undantag omfattar inte användning av bly i – glas i glödlampor och glasyr på tändstift, eller – dielektriska keramiska komponenter förtecknade under 10b, 10c och 10d.X 5) (för andra komponenter än piezo- komponenter i motorer)
10b.Bly i PZT-baserade dielektriska keramiska material i kondensatorer som ingår i integrerade kretsar eller diskreta halvledare
10c.Bly i dielektriska keramiska material i kondensatorer med en märkspänning på mindre än 125 V AC eller 250 V DCFordon som typgodkänts före den 1 januari 2016 och reservdelar till sådana fordon
10d.Bly i dielektriska keramiska material i kondensatorer som kompenserar temperaturrelaterade avvikelser hos sensorer i sonarsystem som använder ultraljudFordon som typgodkänts före den 1 januari 2017 och reservdelar till sådana fordon
11.Pyrotekniska laddningarFordon som typgodkänts före den 1 juli 2006 och reservdelar till sådana fordon
12.Blyhaltiga termoelektriska material i fordonselektriska tillämpningar för att minska koldioxidutsläpp genom återvinning av värme från avgaserFordon som typgodkänts före den 1 januari 2019 och reservdelar till sådana fordonX

C. Sexvärt krom

Material och komponenterTillämpningsområde och när tillämpningen av förbudet upphörSka märkas eller annars göras identifierbara
13a.Korrosionsskyddande beläggningarReservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2007
13b.Korrosionsskyddande beläggningar på bultar/muttrar i chassikonstruktionerReservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2008
14.Sexvärt krom som korrosionsskydd för kylsystemet av kolstål i absorptionskylskåp (högst 0,75 viktprocent i kylsystemet): i) konstruerade för att drivas helt eller delvis med elektrisk värmare, med en genomsnittlig utnyttjad elektrisk ineffekt på < 75 W vid konstanta driftsförhållanden,I fordon som typgodkänts före den 1 januari 2020 och i reservdelar till sådana fordonX
ii) konstruerade för att drivas helt eller delvis med elektrisk värmare, med en genomsnittlig utnyttjad elektrisk ineffekt på 75 W vid konstanta driftsförhållanden, iii) konstruerade för att drivas helt och hållet med icke-elektrisk värmare.I fordon som typgodkänts före den 1 januari 2026 och i reservdelar till sådana fordonX

D. Kvicksilver

Material och komponenterTillämpningsområde och när tillämpningen av förbudet upphörSka märkas eller annars göras identifierbara
15a.Urladdningslampor för strålkastareFordon som typgodkänts före den 1 juli 2012 och reservdelar till sådana fordonX
15b.Lysrör som används i belysningen i instrumentpanelerFordon som typgodkänts före den 1 juli 2012 och reservdelar till sådana fordonX

E. Kadmium

Material och komponenterTillämpningsområde och när tillämpningen av förbudet upphörSka märkas eller annars göras identifierbara
16.Batterier för eldrivna fordonReservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 31 december 2008

1) Detta undantag ska ses över 2021.

1a) Gäller aluminiumlegeringar där bly inte tillsätts avsiktligt utan förekommer på grund av användning av återvunnet aluminium.

2) Detta undantag ska ses över 2024.

2a) System med en spänning på > 75 V DC enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG av den 12 december 2006 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (EUT L 374, 27.12.2006, s. 10).

4) Demontering om ett genomsnittligt gränsvärde på 60 gram per fordon överskrids (i samband med punkt 10a). För tillämpningen av denna bestämmelse ska endast fabriksmonterad elektronisk utrustning beaktas.

5) Demontering om ett genomsnittligt gränsvärde på 60 gram per fordon överskrids (i samband med punkt 8 a–8j). För tillämpningen av denna bestämmelse ska endast fabriksmonterad elektronisk utrustning beaktas.

Anmärkningar:

– En halt på högst 0,1 viktprocent bly, sexvärt krom och kvicksilver, och högst 0,01 viktprocent kadmium i homogent material ska tolereras.

– Reservdelar som har släppts ut på marknaden efter den 1 juli 2003 och som används i fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2003 ska inte omfattas av förbudet i 4 § 1 mom. Detta gäller dock inte för hjulbalanseringsvikter, kolborstar för elmotorer och bromsbelägg.

Bilaga 2

Tekniska minimikrav för lagring och förbehandling av skrotfordon

1. På platser för lagring av skrotfordon, inklusive tillfällig lagring, före förbehandling och på platser för förbehandling av skrotfordon ska det åtminstone finnas

– lämpliga områden med ogenomtränglig ytbeläggning och utrustade med anordningar för uppsamling av spill samt olje- och fettavskiljare,

– lämplig utrustning för behandling av avlopps- och avrinningsvatten.

2. På förbehandlingsplatser ska det dessutom åtminstone finnas

– lämpliga lager för demonterade reservdelar inklusive lager med ogenomtränglig ytbeläggning för reservdelar som innehåller olja,

– lämpliga behållare för batterier, oljefilter och kondensatorer som innehåller PCB eller PCT; batterisyran kan neutraliseras på förbehandlingsplatsen eller någon annanstans,

– lämpliga lagringstankar för vätskor från skrotfordon, exempelvis bränsle, motorolja, växellådsolja, transmissionsolja, hydraulolja, kylvätska, frostskyddsmedel, bromsvätska, batterisyra, vätskor från luftkonditioneringssystemet och alla andra vätskor i skrotfordon,

– lämpliga lager för begagnade däck med skydd mot brandfara och överdrivet stora lagringsmängder.

3. Vid förbehandling ska för sanering av skrotfordonen så snart som möjligt (25.8.2016/733)

– batterier och tankar med flytgas avlägsnas,

– explosiva komponenter, exempelvis luftkuddar, avlägsnas eller på annat sätt oskadliggöras,

– bränsle, motorolja, växellådsolja, transmissionsolja, hydraulolja, kylvätska, frostskyddsmedel, bromsvätska, vätskor från luftkonditioneringssystemet och andra vätskor i skrotfordonet avlägsnas samt samlas in och lagras separat, om de inte är nödvändiga för återanvändningen av de berörda komponenterna,

– alla komponenter som konstaterats innehålla kvicksilver avlägsnas i så stor utsträckning som möjligt,

– de komponenter som konstaterats innehålla sådana långlivade organiska föreningar som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG avlägsnas i så stor utsträckning som möjligt.

4. Vid förbehandling ska man för främjande av materialåtervinningen avlägsna

– katalysatorer,

– metallkomponenter som innehåller koppar, aluminium och magnesium, om inte dessa metaller separeras i fragmenteringsanläggningen,

– däck och stora plastkomponenter, exempelvis stötfångare, instrumentbräda, vätskebehållare, om inte dessa material avskiljs vid fragmenteringen på ett sätt som gör att materialet kan återvinnas effektivt,

– glas.

5. Vid lagring ska skada på komponenter som innehåller vätskor och på återvinningsbara komponenter och reservdelar undvikas.

Bilaga 3

Kodningsstandarder som används för märkning av komponenter och material i fordon

1. Följande nomenklatur i ISO-kodningsstandarder för komponenter och material ska tillämpas för märkning och urskiljning av fordonskomponenter och fordonsmaterial av plast med en vikt på över 100 gram:

– ISO 1043-1 Plast - Symboler och förkortningar. Del 1: Grundpolymerer och deras speciella egenskaper.

– ISO 1043-2 Plast - Symboler och förkortningar. Del 2: Fyllmedel och armeringsmaterial.

– ISO 11469 Plast - Generisk identifiering och märkning av plastprodukter.

2. Följande nomenklatur ska tillämpas för märkning och urskiljning av fordonskomponenter och fordonsmaterial av elastomerer med en vikt på över 200 gram:

– ISO 1629 Gummi och latex -Terminologi. Inte tillämplig på märkning av däck.

3. ISO-standardernas symboler "<" respektive ">" får ersättas med klamrar.

Ikraftträdelsestadganden:

25.8.2016/733:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2016. Förordningens 4 § träder dock i kraft först den 19 november 2016.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (32000L0053); EGT L 269, 21.10.2000, s. 34, Kommissionens direktiv (EU) 2016/774 (32016L0774); EUT L 128, 19.5.2016, s. 4

26.4.2018/276:

Denna förordning träder i kraft den 6 juni 2018.

Kommissionens direktiv 2017/2096/EU (32017L2096); EUT L 299, 16.11.2017, s. 24

11.4.2019/539:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

2.4.2020/179:

Denna förordning träder i kraft den 6 april 2020.

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2020/362; EGT L 67, 5.3.2020, s. 116, Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2020/363; EGT L 67, 5.3.2020, s. 119

25.11.2021/1028:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021. Förordningens 3 § träder dock i kraft den 1 januari 2022.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/851/EU (32018L0851); EUT L 150, 14.6.2018, s. 109, Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/849/EU (32018L0849); EUT L 150, 14.6.2018, s. 93, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 (32019R1020); EUT L 169, 25.6.2019, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.