Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

30.12.2014/1423

Lag om stöd för nyskiften

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för lägenheterna och lönsamheten i jord- och skogsbruket genom att främja en effektiv och ändamålsenlig fastighetsstruktur och ett väg- och dräneringsnät som tjänar denna struktur.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om stöd som beviljas av statens medel för finansiering av förrättningskostnaderna för nyskiften och för finansiering av kostnaderna för åtgärder som har utförts i samband med nyskiften.

2 kap

Beviljande av stöd

3 §
Stödformer

Stöd kan beviljas för

1) fastighetsförrättningsavgifter för nyskiftesförrättningar (stöd för administrativa kostnader), och

2) kostnader för vägbyggen och torrläggningsarbeten som utförs i samband med nyskifte (investeringsstöd).

4 §
Tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om statligt stöd

Vid beviljandet av stöd för administrativa kostnader tillämpas kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Stöd beviljas inte till ett företag som är skiftesdelägare vid ett nyskifte, om företaget är ett i artiklarna 1.5 a och 2.14 i den förordningen avsett företag.

Investeringsstöd kan inte beviljas för en åtgärd, om stödet blir ett statligt stöd enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5 §
Stödmottagare

Stödmottagaren kan vara en fysisk person, en privaträttslig eller offentligrättslig sammanslutning, en stiftelse eller ett dödsbo som är skiftesdelägare vid nyskiftet.

6 §
Förutsättningar för investeringsstöd

Förutsättningar för att investeringsstöd ska beviljas är att

1) åtgärden är lokal,

2) åtgärden krävs och är nödvändig med tanke på en ändamålsenlig fastighetsstruktur, samt

3) en framställning har gjorts om att åtgärden ska utföras vid en nyskiftesförrättning.

Om en åtgärd stöds med statliga medel enligt någon annan lag än denna, beviljas inget investeringsstöd enligt denna lag för åtgärden.

7 §
Godtagbara kostnader

Investeringsstöd kan beviljas för sådana kostnader för den åtgärd som ska stödjas som är behövliga och skäliga och följer den kostnadsberäkning som förrättningsmännen har godkänt.

Som godtagbara kostnader betraktas också kostnaderna för planeringen av en åtgärd.

8 §
Nivån på stödet

Av fastighetsförrättningsavgiften förblir 75 procent en slutlig utgift för staten som stöd för administrativa kostnader.

Av kostnaderna för åtgärder som stöds förblir 50 procent en slutlig utgift för staten som investeringsstöd.

9 §
Beviljande av stöd för nyskiftesprojekt

Stöd kan beviljas för nyskiftesprojekt, om fastighetsstrukturen i ett område kan utvecklas på ett väsentligt sätt genom skiftet och den nytta som kan uppnås genom skiftet är större än kostnaderna.

Lantmäteriverket beslutar på framställning av förrättningsmännen om stödjande av ett nyskiftesprojekt med statliga medel, om den som ansöker om förrättning eller någon annan sakägare begär det.

Beslut om beviljande av stöd ska fattas före det beslut som ska fattas vid förrättningen om förutsättningarna för och omfattningen av förrättningen.

Bestämmelser om innehållet i förrättningsmännens framställning utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Beslut om investeringsstöd

Lantmäteriverket beslutar om vilka väg- och torrläggningsarbeten som det stöd som har beviljats för ett nyskiftesprojekt ska riktas till.

På framställning av förrättningsmännen fattas beslutet på grundval av den godkända nyskiftesplanen och de planer som ansluter sig till den.

Om ändring har sökts i förrättningsmännens beslut om en åtgärd som föreslås bli utförd i nyskiftesplanen, får beslut om stöd för den åtgärden inte fattas förrän avgörandet på ansökan om ändring har vunnit laga kraft.

3 kap

Betalning och uttag av kostnader för nyskiften

11 §
Betalning av kostnader

Lantmäteriverket betalar med statliga medel kostnaderna för de åtgärder som ska stödjas till den som har utfört åtgärden för arbete som har utförts på godkänt sätt.

12 §
Beslut om uttag

Hos stödmottagaren tas det ut ett belopp som motsvarar investeringskostnaderna minskat med den del som avses i 8 § 2 mom.

Lantmäteriverket ska fatta ett beslut om uttag av stödmottagarens andel av investeringskostnaderna efter det att storleken och fördelningen av investeringskostnaderna har avgjorts och vunnit laga kraft. Av beslutet ska det belopp som tas ut hos stödmottagaren framgå, liksom räntan enligt 13 § 1 mom., tidpunkten för när räntan börjar löpa samt förfallodagen för delbetalningarna.

Bestämmelser om uttag av den fastighetsförrättningsavgift som ska betalas av stödmottagaren finns i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995).

Lantmäteriverket ska sända en kopia av uttagsbeslutet till förrättningsingenjören och Statskontoret.

13 §
Uttag av stödmottagarens andel

Stödmottagaren ska betala sin andel i form av delbetalningar på 12 procent, av vilket fyra procent betraktas som ränta på det utestående kapitalet och återstoden som amortering.

På den andel som tas ut ska stödmottagaren betala ränta från den dag då uttagsbeslutet fattades.

Stödmottagarens betalningsskyldighet börjar det andra året efter det år då Lantmäteriverkets uttagsbeslut enligt 12 § 2 mom. meddelades.

Bestämmelser om direkt utsökbarhet utan utsökningsrund av de delbetalningar som stödmottagaren ska betala enligt 1 mom. finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

Statskontoret sköter uttaget av stödtagarens andel jämte ränta. Om inte annat föreskrivs nedan ska härvid iakttas vad som i lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret (78/2007) föreskrivs om indrivning av fordningar som gäller nyskiftesförrättningar.

Bestämmelser om förfallodagen för delbetalningarna utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Engångsbetalning och extra amorteringar

Om stödmottagarens andel av investeringskostnaderna uppgår till högst 1 000 euro, ska stödmottagaren betala sin andel som ett engångsbelopp.

Stödmottagaren får göra extra amorteringar. Av en sådan amortering betraktas fyra procent som ränta på det utestående kapitalet och återstoden som amortering.

15 §
Förseningsränta

Om det belopp som tas ut inte har betalats senast på den förfallodag som anges i uttagsbeslutet, ska det betalas en årlig förseningsränta på beloppet i enlighet med den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).

4 kap

Särskilda bestämmelser

16 §
Lagstadgad panträtt

Den fastighet som skiftas utgör i enlighet med bestämmelserna i 20 kap. i jordabalken (540/1995) pant för betalningen av den andel av investeringskostnaderna jämte ränta som tas ut hos stödmottagaren och för betalningen av stöd som återkrävs jämte ränta.

17 §
Anteckningar i lagfarts- och inteckningsregistret

När Lantmäteriverket har fattat ett beslut enligt 12 § 2 mom., ska verket utan dröjsmål göra en anteckning om pantansvar enligt 16 § i lagfarts- och inteckningsregistret.

När de kostnader som tas ut tillsammans med ränta har betalats helt och hållet, tillämpas i fråga om den anmälan som ska göras till lagfarts- och inteckningsregistret vad som föreskrivs i 16 § 2 mom. i lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret.

18 §
Konkurrensutsättning av åtgärder

I fråga om utläggning på entreprenad av sådana åtgärder som avses i 3 § 2 punkten och som ska stödjas med statliga medel tillämpas bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (348/2007).

19 §
Ändring av beslut om beviljande av stöd

Lantmäteriverket fattar beslut om ändring av beslut om beviljande av stöd som avses i 9 § på framställning av förrättningsmännen.

Förrättningsmännen ska lämna en framställning till Lantmäteriverket om ändring av beslutet om beviljande av stöd, om ett nyskifte i betydande utsträckning har förrättats på ett annat sätt än vad som förutsattes när beslutet fattades.

20 §
Tillsyn över användningen av stödmedel för nyskiften

Lantmäteriverkets centralförvaltning utövar tillsyn över användningen av stödmedel för nyskiften.

Bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid tillsynen utfärdas genom förordning av statsrådet.

21 §
Återkrav av stöd

Den andel av stödet som enligt 8 § förblir en slutlig utgift för staten ska återkrävas, om

1) den nyskiftesförrättning eller den åtgärd som fått stöd har utförts på ett sådant sätt att förutsättningarna för beviljande av stöd inte uppfylls,

2) Europeiska unionens lagstiftning kräver det.

Lantmäteriverket beslutar om återkrav av stöd. Genom beslutet fastställs det belopp som återkrävs och räntan på beloppet samt förfallodagen för betalningen.

Stödmottagaren ska betala en årlig ränta som avses i 3 § 2 mom. i räntelagen på det belopp som återkrävs, ökat med tre procentenheter. Ränta ska betalas från den dag då stödet betalades ut till den förfallodag som avses i 2 mom. i denna paragraf.

Det återkrävda stödet är direkt utsökbart efter det att beslutet om återkrav har vunnit laga kraft. Bestämmelser om indrivning av stödet finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter.

22 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som Lantmäteriverket har fattat med stöd av 21 § 2 mom. får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Omprövning av andra beslut som Lantmäteriverket har fattat med stöd av denna lag får begäras hos Lantmäteriverket på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003). Ett beslut som meddelats med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

23 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom denna lag upphävs lagen om stöd för nyskiften (24/1981).

På stöd som beviljas i samband med nyskiftesförrättningar som inletts innan denna lag trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 193/2014, JsUB 26/2014, RSv 231/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.