Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

30.12.2014/1347

Lag om införande av diskrimineringslagstiftningen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Författningar som träder i kraft

Följande lagar träder i kraft vid ikraftträdandet av denna lag:

1) diskrimineringslagen (1325/2014),

2) lagen om diskrimineringsombudsmannen (1326/2014),

3) lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden (1327/2014),

4) lagen om jämställdhetsombudsmannen (1328/2014),

5) lagen om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (1329/2014),

6) lagen om ändring av 13 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (1330/2014),

7) lagen om ändring av arbetsavtalslagen (1331/2014),

8) lagen om ändring av lagen om sjöarbetsavtal (1332/2014),

9) lagen om ändring av 8 och 12 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (1333/2014),

10) lagen om ändring av 6 och 11 § i statstjänstemannalagen (1334/2014),

11) lagen om ändring av 9 § i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1335/2014),

12) lagen om ändring av 16 § i lagen om riksdagens tjänstemän (1336/2014),

13) lagen om ändring av 13 § i lagen om republikens presidents kansli (1337/2014),

14) lagen om ändring av lagen om utstationerade arbetstagare (1338/2014),

15) lagen om ändring av 1 kap. 8 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (1339/2014),

16) lagen om ändring av 2 § i samiska språklagen (1340/2014),

17) lagen om ändring av utlänningslagen (1341/2014),

18) lagen om ändring av 3 § i lagen om utlänningsregistret (1342/2014),

19) lagen om ändring av 6 och 6 a § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (1343/2014).

20) lagen om ändring av 19 § i lagen om samarbete inom företag (1344/2014),

21) lagen om ändring av 17 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (1345/2014),

22) lagen om ändring av 5 § i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (1346/2014).

2 §
Författningar som upphävs

Genom denna lag upphävs

1) lagen om likabehandling (21/2004),

2) lagen om minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (660/2001),

3) lagen om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden (610/1986).

3 §
Hänvisningsbestämmelser i annan lagstiftning

Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till den lag om likabehandling som upphävs genom denna lag, ska diskrimineringslagen tillämpas i stället för den.

En bestämmelse om minoritetsombudsmannen någon annanstans i lagstiftningen gäller efter ikraftträdandet av denna lag diskrimineringsombudsmannen.

En bestämmelse om diskrimineringsnämnden eller jämställdhetsnämnden någon annanstans i lagstiftningen gäller efter ikraftträdandet av denna lag diskriminerings- och jämställdhetsnämnden.

4 §
Övergångsbestämmelser om tillämpningen av diskrimineringslagen och lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

De planer som avses i 5 § 2 mom., 6 § 2 mom. och 7 § 2 mom. i diskrimineringslagen ska ha utarbetats inom två år från ikraftträdandet av denna lag.

Det som i diskrimineringslagen föreskrivs om gottgörelse som döms ut med anledning av försummelse av anpassningsskyldigheten ska tillämpas först två år efter ikraftträdandet av denna lag. Fram till dess tillämpas det som i lagen om likabehandling, som upphävs genom denna lag, föreskrivs om gottgörelse som döms ut med anledning av försummelse av anpassningsskyldigheten.

Den plan som avses i 5 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska för sådana läroanstalter som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) ha utarbetats inom två år från ikraftträdandet av denna lag.

5 §
Indragning av tjänsten som minoritetsombudsman

Tjänsten som minoritetsombudsman dras in när denna lag träder i kraft och det tjänstebaserade tjänsteförhållandet upphör utan uppsägning.

Med samtycke av den som utnämnts till tjänsten som minoritetsombudsman kan han eller hon förordnas att sköta tjänsten som diskrimineringsombudsman till utgången av den mandattid som anges i utnämningsbeslutet för minoritetsombudsmannen.

6 §
Anhängiga ärenden

På ärenden som med stöd av en lag som upphävs eller ändras genom denna lag har inletts vid domstol eller hos någon annan myndighet före ikraftträdandet av denna lag och som gäller likabehandling eller jämställdhet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

Ärenden som är anhängiga hos minoritetsombudsmannen ska efter ikraftträdandet av denna lag handläggas och avgöras av diskrimineringsombudsmannen.

Ärenden som är anhängiga hos jämställdhetsnämnden eller diskrimineringsnämnden ska efter ikraftträdandet av denna lag handläggas och avgöras av diskriminerings- och jämställdhetsnämnden.

7 §
Minoritetsombudsmannens samt diskrimineringsnämndens och jämställdhetsnämndens åtaganden

De avtal och förbindelser som minoritetsombudsmannen ingått samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dem gäller när denna lag har trätt i kraft diskrimineringsombudsmannen.

De avtal och förbindelser som diskrimineringsnämnden och jämställdhetsnämnden ingått samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dem gäller när denna lag har trätt i kraft diskriminerings- och jämställdhetsnämnden.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 19/2014, RP 111/2014, AjUB 11/2014, RSv 223/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.