Beaktats t.o.m. FörfS 402/2021.

18.12.2014/1267

Statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2, 7 och 16 § i lagen om statsrådet (175/2003), av dem 2 § sådan den lyder i lag 88/2012:

1 §
Ministeriets uppgifter

Till jord- och skogsbruksministeriets uppgifter hör

1) jordbruk och trädgårdsodling samt utveckling av landsbygden, (28.1.2016/55)

2) skogsbruk,

3) fiskeri-, vilt- och renhushållning,

4) veterinärvård, bekämpande och förebyggande av djursjukdomar samt djurens välfärd,

5) utövande av veterinäryrket,

6) livsmedel och medicinsk behandling av djur,

7) veterinära och fytosanitära gränskontroller,

8) växters sundhet samt insatsvaror som används inom jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk,

9) ägarfrågor gällande till staten hörande skogsbruksmark, med undantag av naturskyddsområden och ödemarksområden, och allmänna vattenområden som är i det egna ansvarsområdets förvaltning,

10) lantmäteri, fastighetsförrättningar, inskrivningsärenden som gäller fastigheter och aktielägenheter, allmänna kartverksarbeten, systemen för fastighetsdata, lägenhetsuppgifter och topografiska data samt samanvändningen av geografisk information, (28.12.2018/1346)

11) vattenförsörjning och avloppshantering, reglering av vattendrag, hantering av översvämningsrisker, torrläggning och bevattning av marken, dammsäkerhet och underhåll av vattenbyggnader, statens förpliktelser såsom innehavare av tillstånd enligt vattenlagen (587/2011) samt annat nyttjande och annan vård av vattentillgångar inklusive därtill hörande ärenden som gäller gränsvattendrag,

12) hållbar och mångsidig användning, vård och skydd av förnybara naturresurser,

13) de uppgifter för förvaltningsmyndigheten som gäller programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och motsvarande program för tidigare programperioder samt Europeiska havs- och fiskerifonden,

14) de uppgifter för den behöriga myndigheten som gäller Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu),

15) de uppgifter för förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten och tillsynsmyndigheten som gäller Europeiska fiskerifonden,

16) de uppgifter för den attesterande myndigheten och tillsynsmyndigheten som gäller Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program.

2 § (28.12.2018/1346)
Ämbetsverk, inrättningar och andra organ inom ministeriets ansvarsområde

Till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde hör

1) Livsmedelsverket,

2) Forststyrelsen,

3) Naturresursinstitutet,

4) Lantmäteriverket,

5) interventionsfonden för jordbruket,

6) gårdsbrukets utvecklingsfond.

Ministeriet styr och övervakar Finlands skogscentral samt Finlands viltcentral. Ministeriet styr och övervakar regionförvaltningsverken samt närings-, trafik- och miljöcentralerna i ärenden som hör till dess ansvarsområde. Ministeriet styr också Säkerhets- och kemikalieverket samt Finlands miljöcentral i ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde.

3 § (29.6.2016/576)
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns en livsmedelsavdelning och en naturresursavdelning. Vid ministeriet finns dessutom informations- och forskningssektorn, förvaltnings- och utvecklingssektorn och enheten för intern revision, som är direkt underställda kanslichefen.

4 § (29.6.2016/576)
Arbetsordningen

I arbetsordningen bestäms om styrningen av ministeriets förvaltningsområde, om ledningen av ministeriet och om ledningsgrupperna, om de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, om beredningen av ärenden samt om vilken tjänsteman som ska avgöra ett ärende. I arbetsordningen bestäms också om uppgifterna för ministeriets avdelningar och sektorer och om hur verksamheten organiseras i övrigt.

Närmare bestämmelser om avdelningarnas och sektorernas interna organisation och om personalens uppgifter kan ingå i avdelningens eller sektorns administrativa föreskrifter som fastställs av avdelningschefen eller, i fråga om en sektor, av kanslichefen.

5 §
Ministeriets tjänstemän

Vid ministeriet finns en kanslichef, avdelningschefer och andra tjänstemän. Vid ministeriet kan också anställas personal i arbetsavtalsförhållande.

Avdelningscheferna har titeln överdirektör.

6 § (17.9.2020/663)
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkoren är

1) för konsultativ tjänsteman, råd och direktör som inte är enhetschefer högre högskoleexamen och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

2) för lagstiftningsråd och regeringsråd den behörighet som föreskrivs i 43 § 1 mom. 4 punkten i reglementet för statsrådet (262/2003) samt för lagstiftningsråd dessutom god förtrogenhet med lagberedningsuppgifter.

7 §
Tillsättning av tjänster

Bestämmelser om de tjänstemän som utnämns av statsrådet finns i reglementet för statsrådet.

Övriga tjänstemän utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av ministeriet.

8 §
Avgörande av ärenden

Bestämmelser om ministerns beslutanderätt finns i lagen om statsrådet (175/2003).

I ministeriets arbetsordning bestäms om överlåtande åt ministeriets tjänstemän att besluta i ärenden enligt 36 § reglementet för statsrådet som inte är samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla.

Utöver vad som i 16 § i lagen om statsrådet och 37 § i reglementet för statsrådet föreskrivs om förbehållande av beslutanderätt får en enhetschef förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende där avgörandet har överlåtits åt en underlydande tjänsteman.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Biträdande avdelningschefer som vid ikraftträdandet av denna förordning har titeln veterinärråd eller forstråd behåller sina titlar så länge de är utsedda till tjänsten.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet (1061/2003).

Ikraftträdelsestadganden:

28.1.2016/55:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

29.6.2016/576:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

7.9.2017/607:

Denna förordning träder i kraft den 12 september 2017.

28.12.2018/1346:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

17.9.2020/663:

Denna förordning träder i kraft den 21 september 2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.