Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

4.12.2014/1015

Statsrådets förordning om måttenheter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 2 och 3 mom. samt 4 § 2 mom. i lagen om måttenheter och mätnormalsystem (1156/1993):

1 kap

Grundenheter

1 § (11.6.2020/431)
Grundenheternas definitioner

Grundenheten för tid enligt det internationella måttenhetssystemet Système International d’Unités (SI) är sekund. Beteckningen för sekund är s och enheten definieras genom att det fasta numeriska värdet av cesiumfrekvensen ΔνCs, frekvensen för övergången mellan de två hyperfinnivåerna i det ostörda grundtillståndet hos atomen cesium 133, antas vara 9 192 631 770 när det uttrycks i enheten Hz, som är lika med s−1.

SI-enheten för längd är meter. Beteckningen för meter är m och enheten definieras genom att det fasta numeriska värdet av ljusets hastighet i tomrum c antas vara 299 792 458 när det uttrycks i enheten m/s, där sekunden definieras som ΔνCs.

SI-enheten för massa är kilogram. Beteckningen för kilogram är kg och enheten definieras genom att det fasta numeriska värdet av Plancks konstant h antas vara 6,626 070 15 × 10−34 när det uttrycks i enheten J·s, som är lika med kg·m2·s−1, där metern och sekunden definieras med hänvisning till c och ΔνCs.

SI-enheten för elektrisk ström är ampere. Beteckningen för ampere är A och enheten definieras genom att det fasta numeriska värdet av elementarladdningen e antas vara 1,602 176 634 × 10−19 när det uttrycks i enheten C, som är lika med A·s, där sekunden definieras med hänvisning till ΔνCs.

SI-enheten för termodynamisk temperatur är kelvin. Beteckningen för kelvin är K och enheten definieras genom att det fasta numeriska värdet av Boltzmanns konstant k antas vara 1,380 649 × 10−23 när det uttrycks i enheten J·K−1, som är lika med kg·m2·s−2·K−1, där kilogrammet, metern och sekunden definieras med hänvisning till h, c och ΔνCs.

SI-enheten för substansmängd är mol. Beteckningen för mol är mol. En mol innehåller exakt 6,022 140 76 × 1023 systemelement. Detta tal är det fasta numeriska värdet av Avogadros konstant, NA, när det uttrycks i enheten mol−1 och kallas Avogadros tal. Substansmängden, beteckning n, i ett system är ett mått på antalet specificerade systemelement. Ett systemelement kan vara en atom, en molekyl, en jon, en elektron, andra partiklar eller specificerade grupper av partiklar.

SI-enheten för ljusstyrka är candela. Beteckningen för candela är cd och enheten definieras genom att det fasta numeriska värdet av ljusutbytet för monokromatisk strålning med frekvensen 540 × 1012 Hz, Kcd, antas vara 683 när det uttrycks i enheten lm·W−1, som är lika med cd·sr·W−1, eller cd·sr·kg−1·m−2·s3, där kilogrammet, metern och sekunden definieras med hänvisning till h, c och ΔνCs.

2 §
Beteckningar

Grundenheternas beteckningar

StorhetEnhetBeteckning
längdmeterm
massakilogramkg
tidsekunds
elektrisk strömampereA
termodynamisk temperaturkelvinK
substansmängdmolmol
ljusstyrkacandelacd

2 kap

Övriga SI-enheter

3 §
Härledda enheter

De härledda enheterna definieras utifrån grundenheterna med hjälp av multiplikation och division på så sätt att divisorn är 1.

4 § (11.6.2020/431)
Specialnamnen för härledda enheter

För de härledda enheterna får det användas specialnamn och specialbeteckningar enligt tabell 1.

De enheter som härletts med hjälp av grundenheterna kan också uttryckas så att de namn och beteckningar som avses i 1 mom. används.

Celsiustemperaturen t definieras som skillnaden mellan två termodynamiska temperaturer T och T0, t = TT0, där T0 = 273,15 K. Ett temperaturintervall eller en temperaturskillnad får uttryckas i antingen kelvin eller grader Celsius. Enheten grad Celsius är lika med enheten kelvin.

Tabell 1.
StorhetEnhetBeteckningFörklaring
plan vinkelradianrad1 rad=1 m/m
rymdvinkelsteradiansr1 sr = 1 m²/m²
frekvenshertzHz1 Hz = 1 s−1
kraftnewtonN1 N = 1 kg·m/s²
tryck, mekanisk spänningpascalPa1 Pa = 1 N/m²
energi, arbetejouleJ1 J = 1 Nm
effektwattW1 W = 1 J/s
elektrisk laddningcoulombC1 C = 1 As
elektrisk spänningvoltV1 V = 1 W/A
kapacitansfaradF1 F = 1 C/V
resistansohm1 Ω = 1 V/A
konduktanssiemensS1 S = 1 A/V
magnetiskt flödeweberWb1 Wb = 1 Vs
magnetisk flödestäthetteslaT1 T = 1 Wb/m²
induktanshenryH1 H = 1 Vs/A
celsiustemperaturgrad Celsius°C1 °C = 1 K
ljusflödelumenlm1 lm = 1 cd·sr
belysning, illuminansluxlx1 lx = 1 lm/m²
aktivitetbecquerelBq1 Bq = 1 s−1
absorberad dosgrayGy1 Gy = 1 J/kg
dosekvivalentsievertSv1 Sv = 1 J/kg
katalytisk aktivitetkatalkat1 kat = 1 mol/s
5 §
Måttenheternas multipler

Av de grundenheter som nämns i 3 § 1 mom. i lagen om måttenheter och mätnormalsystem och av de härledda enheter som nämns i 3 och 4 § i denna förordning får multipler bildas med hjälp av de prefix som nämns i tabell 2.

Om något av ovannämnda prefix ingår i måttenhetens namn, bildas multiplerna av måttenheten genom att detta prefix byts ut mot ett annat. Om beteckningen för en måttenhet angetts som ett uttryck som innefattar beteckningar för en eller flera måttenheter, bildas multiplerna av måttenheten på motsvarande sätt av dessa måttenheters multipler.

Tabell 2.

NamnMärkeFaktor med vilken måttenheten multipliceras
yottaY1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024
zettaZ1 000 000 000 000 000 000 000 = 1021
exaE1 000 000 000 000 000 000 = 1018
petaP1 000 000 000 000 000 = 1015
teraT1 000 000 000 000 = 1012
gigaG1 000 000 000 = 109
megaM1 000 000 = 106
kilok1 000 = 103
hektoh100 = 102
dekada10 = 101
decid0,1 = 10-1
centic0,01 = 10-2
millim0,001 = 10-3
mikroµ0,000001 = 10-6
nanon0,000 000 001 = 10-9
pikop0,000 000 000 001 = 10-12
femtof0,000 000 000 000 001 = 10-15
attoa0,000 000 000 000 000 001 = 10-18
zeptoz0,000 000 000 000 000 000 001 = 10-21
yoktoy0,000 000 000 000 000 000 000 001 = 10-24
6 §
De av SI-enheternas multipler som har specialnamn

De av SI-enheternas multipler som anges i tabell 3 har specialnamn och specialbeteckningar.

Med de enheter som nämns i 1 mom. kan prefix enligt 5 § användas.

Tabell 3.

StorhetEnhetBeteckningFörklaring
volymliterl eller L1 l = 1 dm3
massatont1 t = 1 000 kg
tryckbarbar1 bar = 105 Pa

3 kap

Övriga tillåtna enheter

7 §
Tilläggsenheter som definierats på basis av SI-enheterna

De tilläggsenheter som nämns i tabell 4, vilka har definierats på basis av SI-enheterna, är tillåtna, fastän de inte är multipler enligt SI-enheternas decimalsystem.

Av de enheter som nämns i 1 mom. kan endast med gon användas prefix enligt 5 §.

Tabell 4.

StorhetEnhetBeteckningFörklaring
tidminutmin1 min = 60 s
timmeh1 h = 60 min
dygnd1 d = 24h
plan vinkelvarv1 varv = 2π rad
grad°1 ° = (π/180) rad
minut1 ′ = (1/60)°
sekund1 ″ = (1/60)
gongon1 gon = (π/200) rad
8 §
Enheter som definierats med hjälp av provresultat

De enheter som nämnas i tabell 5, vilka definierats med prover, är tillåtna.

Dalton är 1/12 av massan av en atom med en kärna av nukliden 12C.

En elektronvolt är den kinetiska energi som en elektron uppnår då den i vakuum genomtränger en potentialdifferens av en volt.

Med de enheter som nämns i 1 mom. kan prefix enligt 5 § användas.

Tabell 5.

StorhetEnhetBeteckningFörklaring
massadaltonDa
atommassaenhetu1 Da = 1 u ≈ 1,660 538 9 · 10-27 kg
energielektronvolteV1 eV ≈ 1,602 176 57 · 10-19 J
9 §
Enheter som tillåts inom specialområden

Inom de specialområden som nämns i tabell 6 får även följande enheter användas.

Med karat, tex, dioptri och barn som nämns i 1 mom. får prefix enligt 5 § användas.

Tabell 6.

Storhet och det specialområde inom vilket användning är tillåtenEnhetBeteckningFörklaring
avstånd och längd inom luftfarten och sjöfartensjömil (nautisk mil)M1 M = 1 852 m
hastighet inom luftfarten och sjöfartenknopkn1 kn = 1 852 m/h
flyghöjd inom luftfartenfotft1 ft = 0,3048 m
ädelstenars massakaratkarat1 karat = 0,2 g
trådens linearmassa inom textilindustrintextex1 tex = 10-6 kg/m
areal inom jord- och skogsbrukara1 a = 100 m2
hektarha1 ha = 10 000 m2
tryck vid mätning av blod tryck och av tryck i andra kroppsvätskorkvicksilvermillimetermmHg1 mmHg = (101325/760) Pa
optisk brytkraftdioptri1 dioptri = 1 m-1
tvärsnitt i kärnteknikenbarnb1 b = 10-28 m2
ädelmetallens massatroy unsoz tr1 oz tr = 31,10 g

4 kap

Kompletterande bestämmelser

10 §
Kombinationsenheter

Av de enheter som nämns i denna förordning får nya enheter bildas genom multiplikation och division.

11 § (11.6.2020/431)
Normaltiden i Finland

Normaltiden i Finland är två timmar före den koordinerade världstiden (UTC). Den koordinerade världstiden är en tidsskala som fastställts av den femtonde Allmänna konferensen för mått och vikt år 1975. UTC-tiden upprätthålls av Internationella byrån för mått och vikt tillsammans med de nationella tidslaboratorierna. För genomförandet av Finlands UTC-tid svarar Teknologiska forskningscentralen VTT Ab.

12 §
Undantag

Vid lagstadgad mätning får för något särskilt ändamål användas en enhet som avviker från grundenheterna eller de enheter som avses i denna förordning, om enheten definierats i den författning som ligger till grund för användningen av enheten.

Parallellt med en enhet som avses i denna förordning är det tillåtet att ange en mängd i andra måttenheter. Dessa andra måttenheter uttrycks i högst lika stora tal.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 december 2014.

Rådets direktiv 80/181/EEG (31980L0181); EGT Nr L 39, 15.2.1980, s. 40, Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/103/EG (31999L0103); EGT Nr L 34, 9.2.2000, s. 17, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/3/EG (32009L0003), EUT Nr L 114, 7.5.2009, s. 10

Ikraftträdelsestadganden:

11.6.2020/431:

Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2020.

Kommissionens direktiv (EU) 2019/1258 (32019L1258); EUT L 196, 24.7.2019, s. 6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.