Beaktats t.o.m. FörfS 804/2020.

13.11.2014/930

Statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i luftfartslagen (864/2014):

1 § (21.5.2015/614)
Tillämpningsområde

Luftfarten inskränks i vissa delar av Finlands område på det sätt som föreskrivs i denna förordning.

Bestämmelserna i denna förordning tillämpas inte på militär-, gränsbevaknings-, polis-, tull-, sjöfarts- och luftfartsmyndigheterna eller på de myndigheter som sköter räddningsverksamheten, den prehospitala akutsjukvården eller patienttransporterna eller de som beordras av dem, när utförandet eller övningen av uppgifter som föreskrivits för dessa myndigheter kräver flygning inom sådana i denna förordning avsedda områden där luftfart är inskränkt.

Bestämmelserna i denna förordning gäller inte sådana ambulansflygningar som avses i kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 och inte heller flygningar som baserar sig på internationella förpliktelser som är bindande för Finland.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) förbjudna områden sådana till gränserna bestämda delar av luftrummet ovanför rikets landområde eller territorialvatten där luftfart är förbjuden,

2) flygnivå (FL) en yta med konstant atmosfäriskt tryck som är relaterat till tryckvärdet 1 013,2 hektopascal (hPA) och är separerad från andra sådana ytor genom särskilda tryckintervall,

3) restriktionsområden sådana till gränserna bestämda delar av luftrummet ovanför rikets landområde eller territorialvatten där luftfart är tillåten endast med särskilt tillstånd eller enligt vissa särskilda villkor,

4) genomgångshöjd den höjd över havet på eller under vilken ett luftfartygs läge i vertikalled fastställs med hjälp av höjder över havet som beräknats enligt havsytans medelnivå,

5) skyddsområden för industrin sådana luftrum med bestämda gränser inom vilka nedanför liggande industriområdens verksamhet kan orsaka olägenheter eller fara för luftfartyg i flygning,

6) identifieringszoner sådana till gränserna bestämda delar av luftrummet i rikets gränsområden som har avgränsats för luftförsvarets behov (Air Defence Identification Zone, ADIZ),

7) tillfälligt reserverade områden (Temporary Segregated Area, TSA) sådana till gränserna bestämda delar av luftrummet som för en bestämd tid upplåts uteslutande åt en viss användargrupp och där bedrivande av verksamhet kräver att luftrummet reserveras.

3 § (21.5.2015/614)
Bestämmande av områden

De områden som avses i denna förordning bestäms antingen så att referenspunkterna för gränserna i sidled anges som WGS84-koordinater (World Geodetic System 1984) eller så att området anges som en cirkel där medelpunktens WGS84-koordinater och radie är har angetts, eller så att området uppges utifrån riksgränsen. De geografiska koordinaterna uttrycks i grader, minuter och sekunder. Områdenas nedre gräns utgörs av mark- eller havsytan eller höjden över havsytans medelnivå och områdenas övre gräns utgörs av höjden över havsytans medelnivå, dock så, att den övre gränsen anges som flygnivå ovanför genomgångshöjden.

4 § (19.12.2018/1192)
Förbjudna områden

Luftfart är förbjuden inom de områden som anges i bilaga 1.

Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl bevilja tillstånd för luftfart inom de förbjudna områdena EFP35 Mejlans, EFP40 Munksnäs, EFP45 Luonnonmaa och EFP50 Kronohagen efter att ha hört republikens presidents kansli eller statsrådets kansli, beroende på vem som ska skyddas genom inrättandet av området, och inom de förbjudna områdena EFP20 Lovisa, EFP25 Olkiluoto, EFP30 Sköldvik och EFP55 Hanhikivenniemi efter att ha hört inrikesministeriet.

Luftfart är dock tillåten, om det uttryckligen är fråga om luftfart i samband med service av eller annan verksamhet vid och nyttjande av en anläggning som är belägen på något av de förbjudna områdena EFP20 Lovisa, EFP25 Olkiluoto, EFP30 Sköldvik eller EFP55 Hanhikivenniemi.

5 § (21.5.2015/614)
Restriktionsområden

Luftfart inom de restriktionsområden som anges i bilaga 2 är tillåten endast med tillstånd av försvarsmakten eller enligt särskilda villkor som ställs av försvarsmakten. Om ett restriktionsområde även är avsett också för gränsbevakningens behov ska försvarsmakten höra gränsbevakningsväsendet innan tillstånd beviljas eller särskilda villkor ställs, och delge gränsbevakningsväsendet tillståndet och de särskilda villkoren.

Försvarsmakten ska delge leverantören av flygtrafikledningstjänster och cellen för luftrumsplanering de tillstånd som beviljats med stöd av denna paragraf och de särskilda villkor som ställts.

I de särskilda villkor som ställts av försvarsmakten bestäms om huruvida luftfart är kontinuerligt inskränkt eller endast när området har aktiverats i enlighet med den handbok som styr luftrumsplaneringen och som avses i 107 § i luftfartslagen (864/2014) och när leverantören av informationstjänst för luftfart på tillbörligt sätt har meddelat detta i informationssystemet för luftfart. Aktiveringen ska hävas omedelbart när behovet av aktivering har upphört. När den för lufttrafiken farliga verksamheten har avbrutits kan flygkontrollen klarera ett kontrollerat flyg i kontrollerat luftrum genom ett restriktionsområde som har meddelats vara aktivt.

6 §
Identifieringszon

För en icke-reguljär flygning som ska utföras i identifieringszonen ska det läggas fram en färdplan för leverantören av flygtrafikledningstjänst en timme före flygningen, eller under flygningen för flygtrafikledningsenheten en timme före ankomsten till identifieringszonen.

Identifieringszonen sträcker sig till följande område:

EF ADIZ

691019N 0284949E -

längs riksgränsen mot Norge till en punkt 690307N 0285545E -

längs riksgränsen mot Ryssland till en punkt 601201N 0271735E -

601201N 0271249E - 601201N 0264549E - 601547N 0264730E - 601601N 0271049E -

601701N 0272149E - 602201N 0272949E - 602701N 0272949E - 604328N 0274513E -

605900N 0283004E - 610330N 0283953E -610839N 0284714E - 611044N 0285432E -

611346N 0290227E - 611512N 0290649E - 612556N 0290649E - 613332N 0290956E -

613806N 0293228E - 614612N 0294459E - 623352N 0305552E - 625314N 0311432E -

634410N 0293628E - 640328N 0300928E - 642046N 0294535E - 645842N 0291639E -

653620N 0292452E - 654419N 0300244E - 660225N 0295422E - 661548N 0292025E -

665618N 0283607E - 673810N 0293556E - 680610N 0282000E - 683524N 0280126E -

684102N 0281745E - 684702N 0281345E - 685202N 0275945E - 691001N 0281205E -

691019N 0284949E

UNL SFC

7 §
Skyddsområden för industrin

På följande områden (skyddsområden för industrin) ska de rekommenderade minimiflyghöjderna iakttas för tryggande av säkerheten för industrianläggningar på området och för deras omgivning, liksom även på grund av olägenheter eller fara som anläggningarna tidvis orsakar luftfartyg:

NÅDENDAL Cirkel med en radie på 1.0

NM, medelpunkt

602706N 0220508E

1500 FT MSL (450 M MSL)

8 § (21.5.2015/614)
Tillfälligt reserverade områden

De tillfälligt reserverade områdena anges i bilaga 3. De tillfälligt reserverade områdena reserveras i enlighet med de förfaranden som anges i den i 107 § i luftfartslagen avsedda handbok som styr luftrumsplaneringen.

Till ett tillfälligt reserverat område får endast medlemmar av den användargrupp som reserverat området flyga, eller någon annan än dessa medlemmar endast på de villkor som användargruppen bestämt.

Klarering för en flygning till ett tillfälligt reserverat område får ges endast till den användargruppens luftfartyg för vilken området reserverats. Klarering får dock även ges till andra luftfartyg, om den användargrupp som reserverat området tillåter det.

9 §
Publicering i informationssystemet för luftfart

Leverantören av informationstjänst för luftfart offentliggör uppgifterna om de områden där luftfart är inskränkt i publikationer enligt informationssystemet för luftfart.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 november 2014.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt (1374/2009).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Bilaga 1 (10.11.2016/909)

Förbjudna områden

(4 §)

Förbjudet område Koordinater Övre gräns Nedre gräns
EFP20 LOVISA 602428N 0262215E - 602308N 0262514E - 602002N 0262522E - 601957N 0261825E - 602141N 0261608E - 602424N 0261559E - 602428N 0262215E FL 65 SFC
EFP25 OLKILUOTO 611714N 0212535E - 611442N 0213258E - 611109N 0212736E - 611341N 0212013E - 611714N 0212535E FL 65 SFC
EFP30 SKÖLDVIK 601935N 0253145E - 601743N 0252826E - 601715N 0253230E - 601900N 0253340E - 601935N 0253145E 1300 FT AMSL SFC
EFP35 MEJLANS 601119N 0245408E - 601110N 0245433E - 601106N 0245446E - 601045N 0245447E - 601054N 0245327E - 601118N 0245326E - 601119N 0245408E 500 FT AMSL SFC
EFP40 MUNKSNÄS 601142N 0245216E - 601138N 0245232E - 601133N 0245245E - 601126N 0245238E - 601128N 0245217E - 601142N 0245216E 500 FT AMSL SFC
EFP45 LUONNONMAA 602832N 0220006E - 602812N 0220100E - 602743N 0220115E - 602738N 0220106E - 602748N 0220032E - 602745N 0215947E - 602752N 0215947E - 602803N 0215931E - 602800N 0215918E - 602818N 0215910E - 602832N 0220006E 500 FT AMSL SFC
EFP50 KRONOHAGEN 601027N 0245730E - 601003N 0245732E - 601002N 0245658E - 601022N 0245655E - 601027N 0245702E - 601027N 0245730E 500 FT AMSL SFC
EFP55 HANHIKIVEN-NIEMI 643237N 0241647E - 643144N 0241750E - 643047N 0241600E - 643200N 0241314E - 643232N 0241448E - 643237N 0241647E FL 65 SFC

EFP35 MEJLANS

EFP40 MUNKSNÄS

EFP45 LUONNONMAA

EFP50 KRONOHAGEN

Bilaga 2 (16.4.2020/263)

RESTRIKTIONSOMRÅDEN

(5 §)

Restriktionsområde Koordinater Övre gräns Nedre gräns
       
       
EFR10KYRKOGÅRDSÖ-RANKÖ 602301N 0265449E - 602301N 0270749E - 602113N 0270838E - 602113N 0265719E - 602301N 0265449E 2000 FT AMSL SFC
EFR21MJÖLÖ 600646N 0245949E - 600646N 0250549E - 600513N 0250549E - 600513N 0245949E - 600646N 0245949E 2000 FT AMSL SFC
EFR30 STORA ENSKÄR 600625N 0245307E - 600625N 0245558E - 600513N 0245558E - 600513N 0245307E - 600625N 0245307E 2000 FT AMSL SFC
EFR35 MAKILO 595631N 0241810E - 595631N 0242413E - 595431N 0242413E - 595210N 0241810E - 595631N 0241810E 2000 FT AMSL SFC
EFR37 OBBNÄS 600251N 0241810E - 600251N 0242413E - 595852N 0242413E - 595852N 0241810E - 600251N 0241810E 2000 FT AMSL SFC
EFR43 HÄSTÖ-BUSÖ 595100N 0231648E - 595100N 0232249E - 594948N 0232249E - 594948N 0231648E - 595100N 0231648E 2000 FT AMSL SFC
EFR45 RUSSARÖ 594700N 0225348E - 594700N 0225748E - 594500N 0225748E - 594500N 0225348E - 594700N 0225348E 2000 FT AMSL SFC
EFR50 ÖRÖ 595000N 0221648E - 595000N 0222109E - 594931N 0222148E - 594700N 0222148E - 594700N 0221648E - 595000N 0221648E 2000 FT AMSL SFC
EFR53 UTÖ 594830N 0211948E - 594830N 0212448E - 594600N 0212448E - 594600N 0211848E - 594830N 0211948E 2000 FT AMSL SFC
EFR54 KORPO-GYLTÖ 600800N 0212653E - 600800N 0213118E - 600603N 0213100E - 600603N 0212313E - 600800N 0212653E 2000 FT AMSL SFC
EFR56 KYRKOGÅRDSÖ-RANKÖ 602301N 0264849E - 602301N 0270749E - 601655N 0271036E - 601855N 0264849E - 602301N 0264849E FL 250 SFC
EFR57 KYRKOGÅRDSÖ-RANKÖ 601855N 0264849E - 601655N 0271036E - 601417N 0271148E - 601630N 0264746E - 601855N 0264849E FL 250 SFC
EFR58 KYRKOGÅRDSÖ-RANKÖ 601630N 0264746E - 601417N 0271148E - 601201N 0271249E - 601201N 0264549E - 601630N 0264746E FL 250 SFC
EFR59 FREDRIKSHAMN 604044N 0273603E - 603119N 0273552E - 603123N 0271401E - 604020N 0271621E - 604044N 0273603E 4000 FT AMSL SFC
EFR60 KUIVASSALMI 645048N 0290500E - 645041N 0291235E - 644800N 0291221E - 644839N 0290500E - 645048N 0290500E FL 170 SFC
EFR62 JUKAJÄRVI (LOHIKOSKI) 613401N 0284749E - 613401N 0285249E - 613201N 0285249E - 613201N 0284749E - 613401N 0284749E FL 170 SFC
EFR63 KARKIALAMPI 615001N 0270942E - 615001N 0271542E - 614507N 0271542E - 614213N 0271412E - 614231N 0271230E - 614501N 0270942E -615001N 0270942E 2300 FT AMSL SFC
EFR64A SANDHAMN 600919N 0250231E - 600900N 0250700E - 600646N 0250549E - 600646N 0245949E - 600919N 0250231E FL 250 SFC
EFR64B SANDHAMN 600900N 0250700E - 600849N 0251049E - 600731N 0251325E - 600604N 0251140E - 600646N 0250549E - 600900N 0250700E FL 250 SFC
EFR65 MJÖLÖ 600646N 0245949E - 600646N 0250549E - 600513N 0250549E - 600513N 0245949E - 600646N 0245949E FL 390 SFC
EFR66 MJÖLÖ 600646N 0250549E - 600604N 0251140E - 600513N 0250549E - 600646N 0250549E FL 390 SFC
EFR67 MJÖLÖ 600513N 0245949E - 600513N 0250549E - 600604N 0251140E - 600731N 0251325E - 600331N 0252302E - 600001N 0252001E - 600001N 0245949E - 600513N 0245949E FL 390 SFC
EFR68 HUKKAKERO 675846N 0255732E - 675311N 0255759E - 675301N 0254315E - 675835N 0254244E - 675846N 0255732E FL 200 SFC
EFR69 HIUKKAVAARA 650231N 0253646E - 650149N 0254216E - 650101N 0254047E - 650043N 0253516E - 650231N 0253646E FL 170 SFC
EFR70 KONTIORANTA 624413N 0294701E - 624407N 0295001E - 624213N 0294955E - 624131N 0294837E - 624131N 0294643E - 624413N 0294701E 3000 FT AMSL SFC
EFR71 HIIENVAARA (KOITERE) 630602N 0303449E - 630602N 0304049E - 630302N 0304049E - 630302N 0303449E - 630602N 0303449E FL 170 SFC
EFR72 SOTINPURO 633200N 0283424E - 632819N 0284730E - 632500N 0284630E - 632343N 0283700E - 632749N 0283000E - 633200N 0283424E FL 250 SFC
EFR73A POHJAN- KANGAS 620728N 0223320E - 615557N 0224635E - 614310N 0222815E - 614757N 0221659E - 620102N 0221323E - 620728N 0223320E FL 95 SFC
EFR73B POHJAN- KANGAS 621000N 0220000E - 621000N 0223030E - 620728N 0223320E - 620102N 0221323E - 614757N 0221659E - 614310N 0222815E - 614447N 0220957E - 615005N 0220006E - 621000N 0220000E FL 95 SFC
EFR73C POHJAN- KANGAS 623037N 0220000E - 623037N 0220603E - 621000N 0223030E - 621000N 0220000E - 623037N 0220000E FL 95 SFC
EFR75 MAKILO 595631N 0241810E - 595631N 0242413E - 595431N 0242413E - 595210N 0241810E - 595631N 0241810E FL 250 SFC
EFR76 MAKILO 595631N 0241810E - 595210N 0241810E - 594457N 0235904E - 595600N 0240049E - 595522N 0241531E - 595631N 0241810E UNL SFC
EFR77 OBBNÄS 595600N 0240049E - 600251N 0241810E - 600251N 0242413E - 595631N 0242413E - 595631N 0241810E - 595522N 0241531E - 595600N 0240049E FL 390 SFC
EFR78A HÄSTÖ-BUSÖ 594948N 0232249E - 594948N 0233149E - 594100N 0233149E - 594100N 0232649E - 594948N 0232249E FL 250 SFC
EFR78B HÄSTÖ-BUSÖ 595100N 0232249E - 595100N 0233149E - 594948N 0233149E - 594948N 0232249E - 595100N 0232249E FL 250 SFC
EFR79 HÄSTÖ-BUSÖ 595100N 0231648E - 595100N 0232249E - 594948N 0232249E - 594100N 0232649E - 594100N 0231219E - 594948N 0231648E - 595100N 0231648E FL 250 SFC
EFR80 RUSSARÖ 594848N 0225418E - 594948N 0231648E - 594100N 0231219E - 594100N 0230519E - 594500N 0225748E - 594700N 0225748E - 594700N 0225348E - 594848N 0225418E FL 250 SFC
EFR81 RUSSARÖ 594700N 0225348E - 594700N 0225748E - 594500N 0225748E - 594500N 0225348E - 594700N 0225348E FL 250 SFC
EFR83 SYNDALEN 595300N 0230955E - 595300N 0231500E - 594943N 0231500E - 594924N 0230748E - 595230N 0230748E - 595300N 0230955E FL 170 SFC
EFR84 ÖRÖ 595100N 0221548E - 595100N 0221948E - 594400N 0222912E - 594400N 0220948E - 595100N 0221548E FL 250 SFC
EFR85 ÖRÖ 594400N 0220948E - 594400N 0222912E - 593800N 0223648E - 593800N 0220448E - 594400N 0220948E FL 250 SFC
EFR87 UTÖ 594830N 0211745E - 594830N 0212448E - 594624N 0213518E - 593536N 0211348E - 593818N 0210948E - 594830N 0211745E FL 250 SFC
EFR88 KORPO-GYLTÖ 600800N 0212653E - 600800N 0213118E - 595800N 0212948E - 600030N 0211248E - 600800N 0212653E FL 170 SFC
EFR89 REILA 611000N 0205748E - 610900N 0212348E - 610230N 0212348E - 605700N 0205748E - 611000N 0205748E FL 390 SFC
EFR91 RAASI 604710N 0222148E - 604700N 0222333E - 604630N 0222333E - 604630N 0222148E - 604710N 0222148E 3000 FT AMSL SFC
EFR92A ROVAJÄRVI 664144N 0261934E - 663814N 0262704E - 663638N 0261828E - 663856N 0261428E - 664144N 0261934E UNL SFC
EFR92B ROVAJÄRVI 663940N 0263532E - 663814N 0262704E - 664144N 0261934E - 665050N 0261628E - 665525N 0262019E - 665609N 0263314E - 663940N 0263532E UNL SFC
EFR92C ROVAJÄRVI 664201N 0265029E - 663940N 0263532E - 665609N 0263314E - 665705N 0265023E - 665005N 0264457E - 664201N 0265029E UNL SFC
EFR92D ROVAJÄRVI 664303N 0270634E - 664201N 0265029E - 665005N 0264457E - 665705N 0265023E - 665006N 0270650E - 664303N 0270634E UNL SFC
EFR92E ROVAJÄRVI 665525N 0262019E - 665908N 0262326E - 670330N 0263506E - 665705N 0265023E - 665609N 0263314E - 665525N 0262019E UNL SFC
EFR93A NIINISALO 620049N 0222115E - 620201N 0223015E - 615920N 0223001E - 615728N 0223042E - 615133N 0222924E - 615035N 0222451E - 615522N 0222415E - 620049N 0222115E UNL SFC
EFR93B NIINISALO 620238N 0222020E - 620332N 0222954E - 620201N 0223015E - 620049N 0222115E - 620238N 0222020E UNL SFC
EFR94 HÄTILÄ 610232N 0243019E - 610339N 0243728E - 610313N 0244019E - 610234N 0243754E - 610119N 0243511E - 610130N 0243127E - 610232N 0243019E FL 170 SFC
EFR95 HÄLVÄLÄ 610144N 0252649E - 610144N 0252953E - 605954N 0252959E - 605956N 0252509E - 610144N 0252649E FL 170 SFC
EFR96 VUORISJÄRVI 620353N 0245014E - 620418N 0245157E - 620331N 0245241E - 620304N 0245057E - 620353N 0245014E 3300 FT AMSL SFC
EFR97 KEURU 621531N 0243630E - 621543N 0243748E - 621501N 0244012E - 621343N 0243930E - 621419N 0243642E - 621531N 0243630E 4300 FT AMSL SFC
EFR98 ETSERI 623732N 0243025E - 623624N 0243032E - 623620N 0242805E - 623728N 0242757E - 623732N 0243025E 4300 FT AMSL SFC
EFR99A LOCHTEÅ 642257N 0233123E - 641136N 0233400E - 640001N 0232747E - 635701N 0225047E - 642001N 0232646E - 642257N 0233123E UNL SFC
EFR99B LOCHTEÅ 640001N 0232747E - 635712N 0231524E - 635701N 0225047E - 640001N 0232747E UNL SFC
EFR100 ÖSTRA RESTRIKTIONS-OMRÅDET 690414N 0285223E - 690307N 0285545E - längs riksgränsen mot Ryssland till punkten / 601201N 0271735E - 601201N 0264549E - 601401N 0264549E - 601401N 0271149E - 601601N 0272249E - 603501N 0274549E - 603843N 0275226E - 604212N 0275847E - 604545N 0280546E - 604806N 0280811E - 604828N 0281110E - 605232N 0281725E - 605541N 0282358E - 605900N 0283004E - 605851N 0283741E - 610330N 0283953E - 610632N 0284524E - 610815N 0284607E - 611044N 0285432E - 611346N 0290227E - 611702N 0291137E - 612140N 0291631E - 612457N UNL SFC
0292135E - 612809N 0292641E - 613051N 0292638E - 613123N 0293401E - 613548N 0294125E - 614021N 0294631E - 614343N 0295259E - 614654N 0295935E - 614942N 0300102E - 615322N 0300808E - 615726N 0301404E - 620124N 0302042E - 620518N 0302657E - 620921N 0303313E - 621349N 0303649E - 621420N 0304138E - 621740N 0304740E - 622104N 0305357E - 622430N 0310008E - 622759N 0310623E - 623033N 0310755E - 623126N 0311056E - 623559N 0311452E - 624011N 0311828E - 624352N 0312039E - 624719N 0312244E - 625059N 0312707E - 625425N 0313106E - 625829N 0312728E - 625924N 0312345E - 630105N 0312258E - 630307N 0311853E - 630540N 0311242E - 630858N 0311145E - 631215N 0311047E - 631426N 0310524E - 631636N 0305959E - 631702N 0305625E - 631958N 0305249E - 632039N 0304906E - 632258N 0304506E - 632446N 0303541E - 632642N 0302625E - 633137N 0302018E - 633349N 0301309E - 633752N 0300701E - 634158N 0295938E - 634453N 0295432E - 634628N 0295458E - 634845N 0300416E - 635039N 0301243E - 635549N 0301617E - 635953N 0302347E - 640328N 0302810E - 640709N 0302957E - 640830N 0302743E - 641219N 0302355E - 641403N 0302612E - 641524N 0301851E - 641715N 0301801E - 641931N 0301109E - 642018N 0300443E - 642333N 0295901E - 642719N 0295926E - 643150N 0295524E - 643627N 0295622E - 643847N 0300403E - 644215N 0295935E - 644445N 0295831E - 644552N 0300016E - 644551N 0295129E - 644551N 0294219E - 644844N 0293714E - 644958N 0293752E - 645110N 0293519E - 645525N 0293248E - 645728N 0293318E - 645934N 0293207E - 650437N 0293415E - 650706N 0294251E - 650707N 0294712E - 650845N 0294500E - 651136N 0294905E - 651214N 0294127E - 651234N 0293516E - 651524N 0293204E - 651722N 0293301E - 651827N 0293554E - 652112N 0294037E - 652241N 0293946E - 652620N 0293957E - 652947N 0294023E - 653336N 0294648E - 653540N 0294159E - 653857N 0293847E - 654118N 0294943E - 654333N 0300101E - 654255N 0300350E - 654806N 0300210E - 655322N 0300014E - 655834N 0295620E - 660225N 0295422E - 660701N 0295140E - 661125N 0294502E - 661554N
0293759E - 661950N 0293509E - 662354N 0293152E - 662800N 0292824E - 663156N 0292439E - 663627N 0291833E - 664100N 0291246E - 664523N 0290621E - 664644N 0290223E - 664818N 0290226E - 665043N 0285939E - 665258N 0285848E - 665604N 0285736E - 665952N 0285944E - 670316N 0290501E - 670639N 0291022E - 671000N 0291542E - 671325N 0292102E - 671650N 0292609E - 671929N 0292750E - 672141N 0293323E - 672413N 0293847E - 672815N 0294453E - 673205N 0295155E - 673559N 0295408E - 673953N 0295621E - 674335N 0294610E - 674714N 0293601E - 675116N 0293106E - 675516N 0292613E - 675916N 0292118E - 680316N 0291622E - 680508N 0290601E - 680659N 0285538E - 680848N 0284522E - 681039N 0283500E - 681505N 0283218E - 681927N 0282935E - 682351N 0282647E - 682813N 0282405E - 683235N 0282123E - 683634N 0282655E - 684032N 0283232E - 684430N 0283811E - 684748N 0284026E - 685106N 0284242E - 685134N 0283854E - 685138N 0282535E - 685511N 0281930E - 685804N 0283029E - 690108N 0284121E - 690414N 0285223E
EFR101 MJÖLÖ 595620N 0251653E - 595636N 0251010E - 595539N 0245949E - 600001N 0245949E - 600001N 0252001E - 595620N 0251653E FL 390 SFC
EFR102 TORRA MJÖLÖ 595539N 0245949E - 595517N 0245548E - 595356N 0244912E - 600513N 0245558E - 600625N 0245558E - 600646N 0245949E - 600513N 0245949E - 600001N 0245949E - 595539N 0245949E FL 390 SFC
EFR103 STORA ENSKÄR 595356N 0244911E - 595331N 0244707E - 595256N 0244448E - 600105N 0244014E - 600625N 0245307E - 600625N 0245558E - 600513N 0245558E - 595356N 0244911E UNL SFC
EFR104 STORA ENSKÄR 595256N 0244448E - 595041N 0243551E - 595739N 0243154E - 600105N 0244014E - 595256N 0244448E UNL SFC
EFR105 STORA ENSKÄR 595041N 0243551E - 594901N 0242918E - 594748N 0241956E - 594738N 0241810E - 595210N 0241810E - 595431N 0242413E - 595631N 0242413E - 595631N 0242907E - 595739N 0243154E - 595041N 0243551E UNL SFC
EFR106 STORA ENSKÄR 594738N 0241810E - 594701N 0241222E - 594634N 0240917E - 594754N 0240651E - 595210N 0241810E - 594738N 0241810E UNL SFC
EFR107 STORA ENSKÄR 594634N 0240917E - 594510N 0235939E - 594754N 0240651E - 594634N 0240917E UNL SFC
EFR108 RUSSARÖ 593842N 0230418E - 593808N 0225127E - 593659N 0224211E - 593800N 0223648E - 594241N 0223053E - 594848N 0225418E - 594700N 0225348E - 594500N 0225348E - 594500N 0225748E - 594100N 0230519E -593842N 0230418E FL 250 SFC
EFR109 ÖRÖ 593659N 0224211E - 593629N 0223804E - 593047N 0222347E - 592947N 0215919E - 593800N 0220448E - 593800N 0223648E - 593659N 0224211E UNL SFC
EFR110 ENSKÄR 605124N 0201948E - 605407N 0202615E - 610737N 0204617E - 611001N 0204654E - 611000N 0205748E - 605700N 0205748E - 604600N 0205748E - 604600N 0201948E - 605124N 0201948E UNL SFC
EFR111A LOCHTEÅ 640127N 0221841E - 640239N 0222034E - 640409N 0222327E - 640609N 0222852E - 640726N 0223243E - 640747N 0223358E - 641044N 0224644E - 641204N 0225238E - 641312N 0225740E - 641813N 0225835E -642138N 0225915E - 642234N 0225938E - 642348N 0230025E - 642450N 0230121E - 642621N 0230311E - 642001N 0232646E - 635701N 0225047E - 635600N 0222800E - 640127N 0221841E UNL SFC
EFR111B LOCHTEÅ 642621N 0230311E - 642741N 0230525E - 642900N 0230824E - 642950N 0231052E - 643054N 0231449E - 643428N 0232842E - 642257N 0233123E - 642001N 0232646E - 642621N 0230311E UNL SFC
EFR111C LOCHTEÅ 640127N 0221841E - 635600N 0222800E - 635614N 0223312E - 635525N 0223157E - 632906N 0215245E - 633348N 0213523E - 633620N 0212557E - 633700N 0213000E - 634009N 0213400E - 634020N 0213936E - 634204N 0215305E - 635051N 0220712E - 635629N 0221209E - 635704N 0221244E - 635909N 0221518E - 640034N 0221716E - 640127N 0221841E UNL SFC
EFR111D LOCHTEÅ 635701N 0225047E - 635553N 0223723E - 633115N 0222659E - 632527N 0220725E - 632906N 0215245E - 635614N 0223312E - 635701N 0225047E UNL SFC
EFR111E LOCHTEÅ 652030N 0240859E - 651817N 0242453E - 650643N 0241132E - 645428N 0241313E - 644001N 0243123E - 640916N 0233245E - 641136N 0233400E - 642257N 0233123E - 643428N 0232842E - 643956N 0235009E - 650449N 0240502E - 651733N 0240916E - 652030N 0240859E UNL SFC
EFR112A PAHKAJÄRVI 611348N 0265233E - 611348N 0270417E - 611223N 0270548E - 610815N 0270655E - 610740N 0270212E - 610816N 0265234E - 611348N 0265233E FL 250 SFC
EFR112B PAHKAJÄRVI 610816N 0265234E - 610740N 0270212E - 610707N 0270031E - 610551N 0265842E - 610448N 0265415E - 610440N 0265149E - 610816N 0265234E FL 250 SFC
EFR113 HUOVINRINNE 610340N 0222838E - 610301N 0223058E - 610202N 0223653E - 610100N 0223710E - 605849N 0223512E - 610043N 0222729E - 610153N 0222618E - 610340N 0222838E 0243858E - 671503N 0245435E - 671726N 0252004E - 672716N 0253810E FL 190 SFC
EFR114 KASSUNKURU 641052N 0274317E - 640931N 0274247E - 640725N 0274217E - 640749N 0273811E - 640931N 0273947E - 641023N 0274055E - 641052N 0274317E FL 170 SFC
EFR115 KYLÄJÄRVI 672408N 0261845E - 672532N 0262145E - 672502N 0262445E - 671932N 0262845E - 671932N 0261745E - 672408N 0261845E FL 170 SFC
EFR116 KYLÄJÄRVI 672502N 0262445E - 672502N 0262745E - 671932N 0263545E - 671932N 0262845E - 672502N 0262445E FL 170 SFC
EFR118 VUOSANKA 642619N 0285347E - 642614N 0290008E - 642222N 0290339E - 641949N 0290327E - 641629N 0285458E - 641632N 0285115E - 641949N 0284631E - 642533N 0284457E - 642542N 0284938E - 642619N 0285347E FL 240 SFC
EFR119A KERTTUVAARA 683802N 0273445E - 683802N 0274045E - 683602N 0274045E - 683602N 0273545E - 683802N 0273445E FL 170 SFC
EFR119B KERTTUVAARA 683802N 0274045E - 683632N 0274549E - 683434N 0273937E - 683602N 0273806E - 683602N 0274045E - 683802N 0274045E FL 170 SFC
EFR120 TAIPALSAARI 611859N 0280321E - 611333N 0281111E - 611043N 0280047E - 611318N 0275036E - 611551N 0275049E - 611859N 0280321E FL 250 SFC
EFR121 ILVESKALLIO 610304N 0242152E - 610110N 0242426E - 605826N 0241821E - 610102N 0241402E - 610304N 0242152E 3600 FT AMSL SFC

Ikraftträdelsestadganden:

21.5.2015/614:

Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2015.

5.11.2015/1302:

Denna förordning träder i kraft den 12 november 2015.

27.10.2016/901:

Denna förordning träder i kraft den 10 november 2016.

10.11.2016/909:

Denna förordning träder i kraft den 11 november 2016.

19.4.2018/269:

Denna förordning träder i kraft den 26 april 2018.

19.12.2018/1192:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

14.11.2019/1072:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2019.

16.4.2020/263:

Denna förordning träder i kraft den 23 april 2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.