Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

13.11.2014/930

Statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i luftfartslagen (864/2014):

1 § (15.4.2021/314)
Tillämpningsområde

Luftfarten inskränks i vissa delar av Finlands område på det sätt som föreskrivs i denna förordning.

Bestämmelserna i denna förordning tillämpas inte på militär-, gränsbevaknings-, polis-, tull-, sjöfarts- och luftfartsmyndigheterna eller på de myndigheter som sköter räddningsverksamheten, den prehospitala akutsjukvården eller patienttransporterna eller de som beordras av dem, när utförandet eller övningen av uppgifter som föreskrivits för dessa myndigheter kräver flygning inom sådana i denna förordning avsedda områden där luftfart är inskränkt.

Bestämmelserna i denna förordning gäller inte sådana ambulansflygningar som avses i kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 och inte heller flygningar som baserar sig på internationella förpliktelser som är bindande för Finland.

Fallskärmshoppare ska beakta de olika områden där luftfart är inskränkt enligt denna förordning och följa det som föreskrivs i fråga om flygtrafik i dessa områden, med undantag för kravet på färdplan i 6 §.

2 § (15.4.2021/314)
Definitioner

I denna förordning avses med

1) förbjudet område ett luftrum med definierad avgränsning över rikets territorium inom vilket flygtrafik är förbjuden,

2) flygnivå (FL) en yta med konstant atmosfäriskt tryck vilket är relaterat till tryckvärdet 1 013,2 hektopascal (hPA) och som är separerad från andra sådana ytor genom särskilda tryckintervall,

3) restriktionsområde ett luftrum med definierad avgränsning över rikets landområde eller territorialvatten, inom vilket flygtrafik är tillåten endast med särskilt tillstånd eller enligt vissa särskilda villkor,

4) genomgångshöjd den höjd över havet på eller under vilken ett luftfartygs läge i vertikalled kontrolleras i förhållande till den höjd över havet som beräknats enligt havsytans medelnivå,

5) skyddsområde för industrin ett luftrum med definierad avgränsning inom vilket flygande luftfartyg kan vållas olägenheter eller fara av verksamhet i nedanför liggande industriområden,

6) identifieringszon ett luftrum med definierad avgränsning i rikets gränsområden som har avgränsats för luftförsvarets behov (Air Defence Identification Zone, ADIZ),

7) tillfälligt reserverat område (Temporary Segregated Area, TSA) ett luftrum med definierad avgränsning som för en bestämd tid upplåts uteslutande åt en viss användargrupp och där bedrivande av verksamhet kräver att luftrummet reserveras.

3 § (21.5.2015/614)
Bestämmande av områden

De områden som avses i denna förordning bestäms antingen så att referenspunkterna för gränserna i sidled anges som WGS84-koordinater (World Geodetic System 1984) eller så att området anges som en cirkel där medelpunktens WGS84-koordinater och radie är har angetts, eller så att området uppges utifrån riksgränsen. De geografiska koordinaterna uttrycks i grader, minuter och sekunder. Områdenas nedre gräns utgörs av mark- eller havsytan eller höjden över havsytans medelnivå och områdenas övre gräns utgörs av höjden över havsytans medelnivå, dock så, att den övre gränsen anges som flygnivå ovanför genomgångshöjden.

4 § (15.4.2021/314)
Förbjudna områden

Luftfart är förbjuden inom de områden som anges i bilaga 1.

Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl bevilja tillstånd för luftfartsverksamhet inom de förbjudna områdena EFP35 Mejlans, EFP40 Munksnäs, EFP45 Luonnonmaa och EFP50 Kronohagen efter att ha hört republikens presidents kansli eller statsrådets kansli, beroende på vem som ska skyddas genom inrättandet av området, och inom de förbjudna områdena EFP20 Lovisa, EFP25 Olkiluoto, EFP30 Sköldvik och EFP55 Hanhikivenniemi efter att ha hört inrikesministeriet.

Luftfart tillåts dock för ett sådant skyddat objekts räkning som finns inom ett i 2 mom. nämnt förbjudet område.

5 § (26.11.2020/833)
Restriktionsområden

Luftfart tillåts inom de restriktionsområden som anges i bilaga 2 endast med tillstånd av Försvarsmakten eller enligt särskilda villkor som ställs av Försvarsmakten.

Försvarsmakten ska delge leverantören av flygtrafikledningstjänst och cellen för luftrumsplanering de tillstånd som beviljats och särskilda villkor som ställts med stöd av denna paragraf.

I de särskilda villkor som ställts av Försvarsmakten bestäms om luftfart är inskränkt kontinuerligt eller endast när området har aktiverats i enlighet med den i 107 § 2 mom. i luftfartslagen (864/2014) avsedda handbok som styr luftrumsplaneringen och leverantören av flygbriefingtjänst på tillbörligt sätt har meddelat detta i informationssystemet för luftfart. Aktiveringen ska hävas omedelbart när behovet av aktivering har upphört. När den för lufttrafiken farliga verksamheten har avbrutits kan flygkontrollen klarera ett kontrollerat flyg i kontrollerat luftrum genom ett restriktionsområde som har meddelats vara aktivt.

6 §
Identifieringszon

För en icke-reguljär flygning som ska utföras i identifieringszonen ska det läggas fram en färdplan för leverantören av flygtrafikledningstjänst en timme före flygningen, eller under flygningen för flygtrafikledningsenheten en timme före ankomsten till identifieringszonen.

Identifieringszonen sträcker sig till följande område:

EF ADIZ

691019N 0284949E -

längs riksgränsen mot Norge till en punkt 690307N 0285545E -

längs riksgränsen mot Ryssland till en punkt 601201N 0271735E -

601201N 0271249E - 601201N 0264549E - 601547N 0264730E - 601601N 0271049E -

601701N 0272149E - 602201N 0272949E - 602701N 0272949E - 604328N 0274513E -

605900N 0283004E - 610330N 0283953E -610839N 0284714E - 611044N 0285432E -

611346N 0290227E - 611512N 0290649E - 612556N 0290649E - 613332N 0290956E -

613806N 0293228E - 614612N 0294459E - 623352N 0305552E - 625314N 0311432E -

634410N 0293628E - 640328N 0300928E - 642046N 0294535E - 645842N 0291639E -

653620N 0292452E - 654419N 0300244E - 660225N 0295422E - 661548N 0292025E -

665618N 0283607E - 673810N 0293556E - 680610N 0282000E - 683524N 0280126E -

684102N 0281745E - 684702N 0281345E - 685202N 0275945E - 691001N 0281205E -

691019N 0284949E

UNL SFC

7 §
Skyddsområden för industrin

På följande områden (skyddsområden för industrin) ska de rekommenderade minimiflyghöjderna iakttas för tryggande av säkerheten för industrianläggningar på området och för deras omgivning, liksom även på grund av olägenheter eller fara som anläggningarna tidvis orsakar luftfartyg:

NÅDENDAL Cirkel med en radie på 1.0

NM, medelpunkt

602706N 0220508E

1500 FT MSL (450 M MSL)

8 § (21.5.2015/614)
Tillfälligt reserverade områden

De tillfälligt reserverade områdena anges i bilaga 3. De tillfälligt reserverade områdena reserveras i enlighet med de förfaranden som anges i den i 107 § i luftfartslagen avsedda handbok som styr luftrumsplaneringen.

Till ett tillfälligt reserverat område får endast medlemmar av den användargrupp som reserverat området flyga, eller någon annan än dessa medlemmar endast på de villkor som användargruppen bestämt.

Klarering för en flygning till ett tillfälligt reserverat område får ges endast till den användargruppens luftfartyg för vilken området reserverats. Klarering får dock även ges till andra luftfartyg, om den användargrupp som reserverat området tillåter det.

9 § (26.11.2020/833)
Publicering i informationssystemet för luftfart

Leverantören av flygbriefingtjänst offentliggör uppgifterna om de områden där luftfart är inskränkt i publikationer enligt informationssystemet för luftfart.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 november 2014.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt (1374/2009).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Bilaga 1 (10.11.2016/909)

Förbjudna områden

(4 §)

Förbjudet område Koordinater Övre gräns Nedre gräns
EFP20 LOVISA 602428N 0262215E - 602308N 0262514E - 602002N 0262522E - 601957N 0261825E - 602141N 0261608E - 602424N 0261559E - 602428N 0262215E FL 65 SFC
EFP25 OLKILUOTO 611714N 0212535E - 611442N 0213258E - 611109N 0212736E - 611341N 0212013E - 611714N 0212535E FL 65 SFC
EFP30 SKÖLDVIK 601935N 0253145E - 601743N 0252826E - 601715N 0253230E - 601900N 0253340E - 601935N 0253145E 1300 FT AMSL SFC
EFP35 MEJLANS 601119N 0245408E - 601110N 0245433E - 601106N 0245446E - 601045N 0245447E - 601054N 0245327E - 601118N 0245326E - 601119N 0245408E 500 FT AMSL SFC
EFP40 MUNKSNÄS 601142N 0245216E - 601138N 0245232E - 601133N 0245245E - 601126N 0245238E - 601128N 0245217E - 601142N 0245216E 500 FT AMSL SFC
EFP45 LUONNONMAA 602832N 0220006E - 602812N 0220100E - 602743N 0220115E - 602738N 0220106E - 602748N 0220032E - 602745N 0215947E - 602752N 0215947E - 602803N 0215931E - 602800N 0215918E - 602818N 0215910E - 602832N 0220006E 500 FT AMSL SFC
EFP50 KRONOHAGEN 601027N 0245730E - 601003N 0245732E - 601002N 0245658E - 601022N 0245655E - 601027N 0245702E - 601027N 0245730E 500 FT AMSL SFC
EFP55 HANHIKIVEN-NIEMI 643237N 0241647E - 643144N 0241750E - 643047N 0241600E - 643200N 0241314E - 643232N 0241448E - 643237N 0241647E FL 65 SFC

EFP35 MEJLANS

EFP40 MUNKSNÄS

EFP45 LUONNONMAA

EFP50 KRONOHAGEN

Ikraftträdelsestadganden:

21.5.2015/614:

Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2015.

5.11.2015/1302:

Denna förordning träder i kraft den 12 november 2015.

27.10.2016/901:

Denna förordning träder i kraft den 10 november 2016.

10.11.2016/909:

Denna förordning träder i kraft den 11 november 2016.

19.4.2018/269:

Denna förordning träder i kraft den 26 april 2018.

19.12.2018/1192:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

14.11.2019/1072:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2019.

16.4.2020/263:

Denna förordning träder i kraft den 23 april 2020.

26.11.2020/833:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

15.4.2021/314:

Denna förordning träder i kraft den 22 april 2021.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.