Beaktats t.o.m. FörfS 402/2021.

19.9.2014/761

Lag om Teknologiska forskningscentralen VTT Ab

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Syfte och ställning

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (bolaget), som bedriver teknologisk forskning och utveckling, har som syfte att främja näringslivets utveckling och förnyelse och att stödja planeringen och genomförandet av samhällspolitiken.

Bolaget är ett aktiebolag som ägs av staten och är i statens besittning. Bolaget hör till arbets- och näringsministeriets (ministeriet) förvaltningsområde, och ministeriet svarar för ägarstyrningen av bolaget. Bestämmelser om det beslutsfattande som gäller innehav i och ägarstyrningen av bolaget finns i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007).

2 §
Uppgifter

Bolagets uppgift är att i egenskap av oberoende och objektivt forskningsinstitut främja det att forskningen och teknologin tillgodogörs på ett mångsidigt sätt och kommersialiseras inom näringslivet och i samhället. Bolaget svarar för den internationella verksamheten i anslutning till sin uppgift. Bolaget kan ha dotterbolag som sköter bolagets uppgifter.

För att sköta sina uppgifter ska bolaget

1) bedriva tillämpad teknologisk forskning och teknologiutveckling samt göra upp prognoser i anslutning till dessa (strategisk forskning),

2) producera teknologi- och innovationsbaserade forsknings- och experttjänster (forskning på företagsekonomiska grunder),

3) verka som nationellt metrologiinstitut inom vetenskaplig metrologi, upprätthålla och utveckla det nationella metrologisystemet och mätnormalsystemet och den nationella kalibreringstjänsten enligt det som särskilt föreskrivs samt bedriva strategisk forskning och forskning på företagsekonomiska grunder inom metrologi.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om bolagets uppgifter.

3 §
Ekonomiska verksamhetsprinciper

Bolagets syfte är inte att ge vinst. Ministeriet ställer upp ett avkastningsmål för bolagets forskning på företagsekonomiska grunder. Bolagets vinst används i dess helhet till bolagets egen forskning, kompetensutveckling och spridning av forskningsresultat. Den strategiska forskningen och forskningen på företagsekonomiska grunder ska särredovisas i bokföringen, och för dessa uppgörs separata resultaträkningar per räkenskapsperiod. Genom förordning av statsrådet får bestämmelser utfärdas om det närmare innehållet i resultaträkningen för forskningen på företagsekonomiska grunder.

4 §
Finansiering av bolaget

Inom ramen för ett anslag i statsbudgeten beviljar ministeriet bolaget verksamhetsfinansiering för annan forskning enligt denna lag än sådan som bedrivs på företagsekonomiska grunder. Bestämmelser om statsunderstöd finns i statsunderstödslagen (688/2001).

Av bolagets kostnader ska bolaget ersättas för mervärdesskatteandelen i priset för anskaffningar och i lokalhyror som ansluter sig till annan verksamhet än sådan företagsekonomisk verksamhet som drivs i form av affärsverksamhet enligt 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen (1501/1993). Ersättningen justeras årligen utifrån det senaste mervärdesskatteutfallet för bolaget. I finansieringen enligt 1 mom. beaktas bolagets mervärdesskattebaserade dolda kostnader i anslutning till lokalhyror.

5 §
Bolagets informationsskyldighet

Bolaget ska på ministeriets begäran ge ministeriet sådan information som behövs för att styra och övervaka bolaget.

6 §
Bolagets skyldighet att vidta förberedelser

Bolaget ska genom en beredskapsplan och förberedelser för verksamhet under exceptionella förhållanden och genom andra åtgärder säkerställa att dess uppgifter kan skötas så bra som möjligt också under exceptionella förhållanden.

7 §
Professorstitel

Bolaget kan bevilja bolagets verkställande direktör och vid bolaget anställda forskningsprofessorer och andra personer i ledande uppgifter som kräver särskild vetenskaplig kompetens rätten att använda titeln professor.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 74/2014, EkUB 10/2014, RSv 84/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.