Beaktats t.o.m. FörfS 600/2020.

4.9.2014/716

Statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget,

2) de minimis-stöd stöd som avses i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,

3) strukturfondsmedel de medel från strukturfonderna som Europeiska kommissionen beviljat Finland ur Europeiska unionens budgetar,

4) stödområde I det första stödområdet enligt statsrådets förordning om stödområden enligt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (445/2014),

5) stödområde II det andra stödområdet enligt statsrådets förordning om stödområden enligt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten,

6) stödområde III andra områden i Finland än de som avses i 4 och 5 punkten, med undantag av landskapet Åland.

2 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd

Understöd som avses i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) kan beviljas för projekt som inte skulle genomföras utan understödet eller där understödet bedöms ha betydande konsekvenser för genomförandet av projektet

1) enligt en snabbare tidtabell,

2) med högre kvalitet, eller

3) i större omfattning.

3 §
Inriktning av understödet

Understöd inriktas på projekt som bedöms ha betydande konsekvenser för företagets

1) start, utvidgning eller förnyelse,

2) innovationsverksamhet eller kompetensförbättring,

3) tillväxt eller internationalisering,

4) produktivitet, eller

5) energi- eller materialeffektivitet.

Understöd kan genom ett och samma beslut beviljas till ett belopp av högst sju miljoner euro.

2 kap

Understöd för utvecklande av företag

4 §
Europeiska unionens bestämmelser om understödet

Vid beviljande av understöd för utvecklande av företag iakttas den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd, om det inte nedan föreskrivs att understödet ska beviljas som de minimis-stöd eller som sådant tillfälligt statligt stöd som avses i kommissionens meddelande C(2020) 1863 om en tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19. (2.4.2020/178)

1 mom. har ändrats genom F 178/2020, som gäller temporärt 3.4.2020–31.12.2020. Den tidigare formen lyder:

Vid beviljande av understöd för utvecklande av företag iakttas den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd, om det inte nedan föreskrivs att understödet ska beviljas som de minimis-stöd.

Om det för finansieringen av ett projekt används strukturfondsmedel, ska vid beviljande av understöd utöver vad som föreskrivs i 1 mom. även Europeiska unionens lagstiftning om strukturfondsmedel iakttas.

5 §
Understödets maximibelopp vid investeringar

Ett sådant understöd för utvecklande av företag som beviljas för en investering får uppgå till högst ett belopp som motsvarar följande procentandel av de utgifter som ligger till grund för understödet:

STÖDOMRÅDE I STÖDOMRÅDE II STÖDOMRÅDE III
Maximal procentandel Maximal procentandel Maximal procentandel
Små företag 35 30 20
Medel storaföretag 25 20 10
Stora företag 15 10 -
6 §
Det totala maximibeloppet av understöd som beviljas för en investering och annat statligt stöd

Understödet för utvecklande av företag som beviljas för en investering och annat stöd som betraktas som statligt stöd får sammanlagt uppgå till högst ett belopp som motsvarar den procentandel som anges i 5 §.

7 §
Den offentliga finansieringens andel

Om understödstagarens skyldighet att finansiera minst 25 procent av investeringen med sådan finansiering som inte är förenad med offentligt stöd, föreskrivs i artikel 14.14 i den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd.

8 §
Beviljande av understöd till stora företag

Understödet för utvecklande av företag kan inom stödområde I och II beviljas stora företag, när det är fråga om investering i en ny verksamhetsenhet, ny affärsverksamhet, en ny produkt eller en ny tjänst.

Utöver det som föreskrivs i 1 mom. kan strukturfondsmedel beviljas stora företag endast för investeringar som uppfyller förutsättningarna för beviljande av strukturfondmedel enligt Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014−2020.

9 §
Godtagbara hyresutgifter

Som utgifter för långvarig hyrning av maskiner och anordningar kan godkännas sådana hyresutgifter som för tre år uppgår till sammanlagt högst ett belopp som motsvarar anskaffningspriset. I utgifterna får inte ingå förvaltnings-, finansierings-, försäkrings-, reparations- och underhållsutgifter eller andra motsvarande utgifter.

Inom stödområde I och II beviljas understödet för hyresutgifter som de minimis-stöd.

10 §
Godtagbara utgifter

Ett sådant understöd för utvecklande av företag som beviljas för utvecklingsåtgärder kan beviljas för

1) utgifter för anlitande av externa tjänster och sakkunniga,

2) löneutgifter, med undantag av arbetsgivaravgifter,

3) utgifter för resor till utlandet, inklusive utgifterna för de delar av resorna som företas i Finland,

4) utgifter för deltagande i en utställning eller mässa som ordnas utomlands,

5) utgifter för råvaror och halvfabrikat som hänför sig till utvecklingen av produkter,

6) utgifter som ersätts procentuellt och som godtas att uppgå till ett belopp som motsvarar 15 procent av löneutgifterna enligt 2 punkten.

Projektets utgifter enligt 1 mom. 1−5 punkten ersätts utifrån utgifter som faktiskt föranletts och betalats.

I de utgifter som ersätts procentuellt enligt 1 mom. 6 punkten ingår

1) arbetsgivaravgifter,

2) utgifter för företagshälsovård,

3) utgifter för byggnader, maskiner och anordningar som ställts till förfogande för projektet,

4) utgifter för resor som i sin helhet företas i Finland, samt

5) bokförings-, revisions- och kontorsutgifter.

10 a § (2.4.2020/178)
Godtagbara utgifter för utvecklingsåtgärder vid marknads- och produktionsstörningar

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 10 §, om det är fråga om en marknads- och produktionsstörning till följd av covid-19-epidemin, kan understöd för utvecklingsåtgärder beviljas för

1) utgifter för anlitande av externa tjänster och sakkunniga,

2) löneutgifter, med undantag av arbetsgivaravgifter,

3) utgifter för råvaror och halvfabrikat som hänför sig till utvecklingen av produkter,

4) utgifter som ersätts procentuellt och som godtas att uppgå till ett belopp som motsvarar 50 procent av löneutgifterna enligt 2 punkten.

Projektets utgifter enligt 1 mom. 1–3 punkten ersätts utifrån utgifter som faktiskt föranletts och betalats.

I de utgifter som ersätts procentuellt enligt 1 mom. 4 punkten ingår

1) arbetsgivaravgifter,

2) utgifter för företagshälsovård,

3) utgifter för byggnader, maskiner och anordningar som ställts till förfogande för projektet,

4) utgifter för resor, samt

5) bokförings-, revisions- och kontorsutgifter.

10 a § har tillfogats genom F 178/2020, som gäller temporärt 3.4.2020–31.12.2020.

10 b § (2.4.2020/178)
Godtagbara utgifter för lägesbedömning vid marknads- och produktionsstörningar

Vid marknads- och produktionsstörningar till följd av covid-19-epidemin kan det beviljas understöd för en lägesbedömning. Med lägesbedömning avses en bedömning av nuläget och utvecklingsåtgärder för ett företags affärsverksamhet vid marknads- och produktionsstörningar till följd av covid-19-epidemin.

För lägesbedömning kan understöd beviljas för

1) kalkylerade löneutgifter,

2) utgifter som ersätts procentuellt och som godtas att uppgå till ett belopp som motsvarar 50 procent av löneutgifterna enligt 1 punkten.

10 b § har tillfogats genom F 178/2020, som gäller temporärt 3.4.2020–31.12.2020.

11 §
Understödets maximibelopp vid utvecklingsåtgärder

Understödet för utvecklande av företag som beviljas för utvecklingsåtgärder kan uppgå till ett belopp som motsvarar högst 50 procent av de utgifter som ligger till grund för understödet.

Understödet beviljas som de minimis-stöd.

Med avvikelse från det som föreskrivs i 2 mom., kan understöd för utgifter enligt 10 § 1 mom. 1 punkten också beviljas enligt den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd.

11 a § (2.4.2020/178)
Understödets maximibelopp vid marknads- och produktionsstörningar

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 11 § kan beloppet av understödet för utvecklande av företag, när det gäller utförande av en lägesbedömning enligt 10 b § vid marknads- och produktionsstörningar som avses i 10 a §, uppgå till högst 80 procent av de utgifter som ligger till grund för understödet, dock högst 10 000 euro.

Beloppet av understödet för utvecklande av företag vid marknads- och produktionsstörningar som avses i 10 a § kan uppgå till högst 80 procent av de utgifter som ligger till grund för understödet, dock högst 100 000 euro.

Understöd vid marknads- och produktionsstörningar som avses i 10 a § ska beviljas som de minimis-stöd eller som sådant tillfälligt statligt stöd som avses i kommissionens meddelande C(2020) 1863 om en tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19.

11 a § har tillfogats genom F 178/2020, som gäller temporärt 3.4.2020–31.12.2020.

12 §
Det totala maximibeloppet av understöd som beviljas för utvecklingsåtgärder och annat statligt stöd

I fråga om det totala maximibeloppet av understöd för utvecklande av företag som beviljas för utvecklingsåtgärder och annat stöd som betraktas som statligt stöd iakttas vad som föreskrivs om kumulering av stöd i den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd och i kommissionens förordning om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (EU) nr 1407/2013.

3 kap

Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö

13 §
Definition av offentligt samfund och privat sammanslutning

Vid beviljande av understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö avses med

1) offentliga samfund kommuner, samkommuner, universitet och yrkeshögskolor samt andra med dem jämförbara organisationer som inte eftersträvar vinst,

2) privata sammanslutningar företag, föreningar och stiftelser som inte eftersträvar vinst.

14 §
Godtagbara utgifter

Understödet för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö kan beviljas för

1) utgifter för anlitande av externa tjänster och sakkunniga,

2) löneutgifter,

3) utgifter för hyrning av byggnader, maskiner och anordningar som hänför sig till det innehållsmässiga genomförandet av projektet,

4) investeringsutgifter som hör till det innehållsmässiga genomförandet av projektet,

5) utgifter som ersätts procentuellt och som godtas att uppgå till ett belopp som motsvarar 24 procent av löneutgifterna enligt 2 punkten.

Bestämmelser om de utgifter enligt 1 mom. 5 punkten som är föremål för understöd och som ersätts procentuellt finns i 9 § 1 mom. i statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna (358/2014). Det momentet tillämpas också vid projekt som finansieras med nationella medel.

15 §
Understödets maximibelopp

Understödet för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö kan uppgå till ett belopp som motsvarar högst 80 procent av de utgifter som ligger till grund för understödet. För investeringar kan dock understödet beviljas till ett belopp som motsvarar högst 45 procent av de utgifter som ligger till grund för understödet.

Understöd för utvecklande av en sådan tjänst som erbjuds små och medelstora företag beviljas som de minimis-stöd.

16 §
Understöd för kapitalplaceringsverksamhet

Understödet för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö kan beviljas ett offentligt samfund eller en privat sammanslutning för att användas till teckning av kapital i en kapitalplaceringsfond.

När understödet riktas till kapitalplaceringsverksamhet ska den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd eller villkoren i sådan separat stödordning för kapitalplaceringsfonden som godkänts av Europeiska kommissionen iakttas.

4 kap

Särskilda bestämmelser

17 §
Inledande av ett projekt

Som inledande av ett projekt betraktas

1) ett avtal eller en beställning som gäller projektet,

2) påbörjande av byggarbeten för projektet,

3) leverans av en anskaffning,

4) betalning av en anskaffning,

5) någon annan förbindelse som gör genomförandet av projektet oåterkalleligt.

Som inledande av ett projekt betraktas inte åtgärder som hänför sig till förberedelsen av projektet.

En förutsättning för beviljande av understöd är att utgifterna för projektet har orsakats under den genomförandetid som avses i beslutet om projektet, med undantag av de utgifter som förberedelsen av projektet har orsakat.

18 §
Utbetalning av understöd

Av det understöd som beviljats kan högst 30 procent betalas ut i förskott. Behovet av förskott ska motiveras. Förskottet betalas som första utbetalningspost för projektet. Till ett offentligt samfund kan förskott inte betalas.

18 a § (2.4.2020/178)
Utbetalning av understöd vid marknads- och produktionsstörningar

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 18 § kan av grundad anledning av det understöd som beviljats högst 70 procent av beloppet betalas ut i förskott vid sådana marknads- och produktionsstörningar som avses i 10 a §. Förskottet betalas som första utbetalningspost för projektet.

18 a § har tillfogats genom F 178/2020, som gäller temporärt 3.4.2020–31.12.2020.

19 §
Beaktande av tidigare beviljat understöd

Verkningarna av ett understöd som har beviljats med stöd av lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet eller den lag med samma namn som gällde vid lagens ikraftträdande ska presenteras skriftligen i samband med behandlingen av en ny understödsansökan om högst fem år har förflutit från den tidpunkt då understödet beviljades.

20 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2014.

Ikraftträdelsestadganden:

2.4.2020/178:

Denna förordning träder i kraft den 3 april 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.