Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

4.9.2014/713

Statsrådets förordning om miljöskydd

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av miljöskyddslagen (527/2014):

1 kap

Tillståndsärenden som handläggs av tillståndsmyndigheten (17.1.2019/50)

1 § (10.12.2020/952)
Tillståndsärenden som handläggs av den statliga miljötillståndsmyndigheten

Den statliga miljötillståndsmyndigheten avgör miljötillståndsärenden som gäller de verksamheter som avses i tabell 1 i bilaga 1 till miljöskyddslagen (527/2014).

Den statliga miljötillståndsmyndigheten avgör dessutom miljötillståndsärenden som gäller följande verksamheter som avses i tabell 2 i bilaga 1 till miljöskyddslagen:

1) skogsindustri:

a) upplag av obarkat virke i vatten där minst 20 000 m3 virke kan förvaras på en gång, dock inte upplag i vatten där det finns ett slutet vattenhanteringssystem,

b) fabriker som framställer OSB-spånskivor, spånskivor eller träfiberskivor och vars produktionskapacitet är minst 10 000 m3 per år eller fabriker som tillverkar eller ytbelägger plywood eller andra träskivor och där produktionskapaciteten är minst 10 000 m3 per år,

c) träimpregneringsinrättningar där produktionskapaciteten är högst 75 m3 per dygn,

2) metallindustri:

a) järn- eller stålverk eller fabriker som tillverkar järnlegeringar,

b) valsverk, smidesverkstäder eller dragerier för icke-järnmetaller, dock inte kallprocesserna tråddragning, valsning eller djupdragning,

c) järn- och stålgjuterier med en produktionskapacitet på minst 200 ton per år,

d) andra gjuterier eller smältverk där smältningskapaciteten är minst 200 ton per år än de som avses i underpunkt c; vid smältning av bly eller kadmium högst 4 ton per dygn,

e) behandling av järnbaserade metaller genom anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall,

f) varmvalsverk eller smidesverkstäder för järnbaserade metaller,

g) fartygsvarv,

h) ackumulatorfabriker,

3) energiproduktion:

kärnkraftverk,

4) kemisk industri:

a) fabriker som tillverkar tvättmedel, där produktionskapaciteten är minst 50 ton per år,

b) gummifabriker med vulkaniserings- eller masticeringsprocess,

c) fabriker som tillverkar mineraloljeprodukter, där produktionskapaciteten är minst 10 000 ton per år,

d) fabriker som tillverkar stärkelsederivat,

e) enzymfabriker,

5) tillverkning av bränslen eller upplagring eller hantering av kemikalier eller bränslen:

a) förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol i sådana anläggningar med en bränsleeffekt under 20 megawatt där det tillverkas minst 3 000 ton bränsle per år,

b) anläggningar för tillverkning av fast, flytande eller gasformigt bränsle, där det tillverkas minst 5 000 ton bränsle per år, dock inte pelletpressning,

c) andra upplag för flytande bränslen eller hälso- eller miljöfarliga kemikalier i flytande form där det är möjligt att lagra minst 1 000 m³ sådana kemikalier än de som avses i 2 punkten underpunkt b i bilaga 4 till miljöskyddslagen, dock inte bränslecisterner i sådana registreringspliktiga energiproducerande anläggningar som avses i bilaga 2 till miljöskyddslagen, stortransformatorstationer för kraftöverföring eller sådana styckegodslager för färdigt packade produkter som är belägna utanför ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde,

6) verksamhet där organiska lösningsmedel används:

a) rengöring av ytor med organiska lösningsmedel som innehåller ämnen eller blandningar som är försedda med faroangivelserna H340, H341, H350, H350i, H351, H360D eller H360F, när förbrukningen av lösningsmedel överstiger 1 ton per år, men är högst 200 ton per år,

b) verksamheter där förbrukningen av organiska lösningsmedel överstiger 50 ton per år, men är högst 200 ton per år:

– annan ytrengöring än den som avses i underpunkt a,

– ursprunglig målning av fordon både i produktionsanläggningar och utanför dem,

– beläggning eller målning av metall, plast, textil, folier och papper,

– målning av träytor,

– läderbeläggning,

– beläggning av lindningstråd,

– skotillverkning,

– trä- och plastlaminering,

– limning,

– följande tryckverksamheter: rulloffset med heatsetfärg, djuptryck av publikationer, andra djuptryck, flexografi, rotationsscreentryck inklusive rotationsscreentryck på textil och papp samt laminering och lackering,

– förädling av gummi,

c) verksamheter där förbrukningen av organiska lösningsmedel överstiger 25 ton per år, men är högst 200 ton per år:

– bandlackering,

– träimpregnering,

d) verksamheter där förbrukningen av organiska lösningsmedel överstiger 50 ton per år:

– coldsettryck,

– utvinning av vegetabiliska oljor och animaliska fetter och raffinering av vegetabiliska oljor,

– tillverkning av målarfärger, lacker, lim och tryckfärg,

– tillverkning av farmaceutiska produkter,

e) anläggningar där organiska lösningsmedel används och där förbrukningen av dem, frånsett den andel som binds i produkterna, är minst 50 ton per år eller motsvarande toppförbrukning är minst 100 kg i timmen, inklusive verksamhet där flyktiga organiska föreningar frigörs ur de drivgaser eller expansionsmedel som ingår i råvarorna,

7) malm- eller mineralbrytning eller tagande av marksubstanser:

a) gruvdrift och annan guldgrävning än sådan maskinell guldgrävning som avses i 3 punkten i bilaga 4 till miljöskyddslagen,

b) anläggningar för anrikning av malmer eller mineraler,

c) torvutvinning och därtill anknuten dikning,

8) tillverkning av mineralprodukter:

a) cementfabriker,

b) tillverkning av kalk,

c) mineralullsfabriker med en smältningskapacitet som överstiger 6 000 ton per år,

d) fabriker som tillverkar glas eller glasfiber och som har en smältningskapacitet som överstiger 6 000 ton per år,

e) gipsskivefabriker,

9) produktion eller behandling av läder eller textilier i en anläggning:

a) anläggningar där textilfibrer eller textilier förbehandlas eller färgas och där behandlingskapaciteten är minst 1 ton per dygn,

b) läderfabriker eller anläggningar för pälsberedning, dock inte tillverkning av produkter från färdigt bearbetade skinn,

c) fiberduksfabriker,

10) tillverkning av livsmedel eller foder:

a) bryggerier med en produktionskapacitet som är minst 5 miljoner liter per år,

b) tillverkning av cider och vin genom jäsning när produktionskapaciteten är minst 10 miljoner liter per år,

c) anläggningar som tillverkar margarin eller andra vegetabiliska eller animaliska fetter eller oljor och där produktionskapaciteten för färdiga produkter är minst 15 ton per dygn,

d) industriella anläggningar som tillverkar eller blandar foder eller foderprotein och där produktionskapaciteten för färdiga produkter är minst 22 500 ton per år,

e) anläggningar som tillverkar färdigmat och där produktionskapaciteten för färdiga produkter är minst 30 000 ton per år,

f) tillverkning av gelatin från hudar, skinn och ben,

11) djurstallar eller fiskodling:

a) djurstallar som är avsedda för minst 300 mjölkkor, minst 500 köttnöt, minst 600 dikor, över 750 fullvuxna suggor, över 2 000 slaktsvin, över 40 000 värphönor eller över 40 000 broilrar,

b) djurstallar som är avsedda för flera i underpunkt a eller i bilaga 3 till miljöskyddslagen avsedda djurarter och där det totala antalet djurenheter uträknat med djurenhetskoefficienterna enligt tabell 1 i bilaga 3 till miljöskyddslagen är minst 3 000 och som inte är direkt tillståndspliktiga på basis av antalet produktionsdjur som nämns i underpunkt a,

c) pälsdjursfarmer som är avsedda för minst 2 800 avelshonor av mink eller iller, eller för minst 1 400 avelshonor av räv eller sjubb, eller andra pälsdjursfarmer där det totala antalet djurenheter uträknat med djurenhetskoefficienterna enligt tabell 1 i bilaga 3 till miljöskyddslagen är minst 560 och som inte direkt omfattas av den statliga tillståndsmyndighetens behörighet på basis av ovannämnda antal produktionsdjur,

d) fiskodlingar där minst 2 000 kg torrfoder eller den mängd annat foder som har motsvarande näringsvärde används årligen eller där fiskbeståndet ökar med minst 2 000 kg per år, eller som omfattar en minst 20 hektar stor damm eller grupp av dammar med naturligt foder,

12) trafik:

a) hamnar eller lastnings- eller lossningskajer som i huvudsak är avsedda för handelssjöfart och som lämpar sig för fartyg med en dödvikt på över 1 350 ton,

b) flygplatser som är trafikflygplatser,

c) kemikaliebangårdar eller terminaler där hälso- eller miljöfarliga kemikalier förflyttas från ett transportmedel till ett annat transportmedel eller ett upplag, eller från ett upplag till ett transportmedel, dock inte förflyttning av styckegods,

13) behandling av avfall som sker yrkesmässigt eller i en anläggning samt behandling av avloppsvatten:

a) sådana avfallsförbränningsanläggningar eller samförbränningsanläggningar för avfall som omfattas av 108–110 § i miljöskyddslagen samt verksamhet som avses i 107 § 2 mom. 1 punkten och 2 punkten underpunkterna c, f och g i den lagen,

b) andra avloppsreningsverk än sådana fristående avloppsreningsverk för industrier som avses i 13 punkten underpunkt c i tabell 1 i bilaga 1 till miljöskyddslagen där processavloppsvatten från de verksamheter som avses i tabell 2 i den bilagan till miljöskyddslagen behandlas,

c) behandling och avledning av avloppsvatten från tätbebyggelse där personekvivalenten är minst 100 personer,

d) deponier för utvinningsavfall,

e) avstjälpningsplatser, inklusive sådana avstjälpningsplatser för marksubstanser som är dimensionerade för minst 50 000 ton avfall per år,

f) annan behandling än deponering på avstjälpningsplats av icke-förorenat jordavfall, betongavfall, tegelavfall eller asfaltavfall eller annat inert avfall, när den behandlade mängden är minst 50 000 ton per år,

g) anläggningar eller platser där sådant farligt avfall som uppkommer annanstans hanteras, dock inte anläggningar och platser som avses i 2 § 12 punkten underpunkterna c och d,

h) annan än i underpunkterna a och d–g eller 2 § 12 punkten underpunkterna a–e avsedd behandling av avfall som omfattas av tillämpningsområdet för avfallslagen (646/2011), när behandlingen sker yrkesmässigt eller i en anläggning och minst 20 000 ton avfall per år behandlas,

14) annan verksamhet:

a) andra gödselfabriker än de som avses i 4 punkten underpunkt f i tabell 1 i bilaga 1 till miljöskyddslagen,

b) prospektering efter och utvinning av olja och gas inom Finlands territorialvatten eller i Finlands ekonomiska zon samt annan därmed förknippad verksamhet.

Den statliga miljötillståndsmyndigheten avgör dessutom tillståndsärenden för vilka det enligt 29 a § 1 mom. i miljöskyddslagen krävs miljötillstånd och som hänför sig till i 2 punkten underpunkt b och 3 punkten i bilaga 4 till miljöskyddslagen avsedda verksamheter som omfattas av ett anmälningsförfarande och som avses i 115 a § 3 mom. i den lagen.

2 § (10.12.2020/952)
Tillståndsärenden som handläggs av den kommunala miljövårdsmyndigheten

Bestämmelser om den kommunala miljövårdsmyndighetens behörighet att handlägga andra tillståndsärenden än de som den statliga miljötillståndsmyndigheten ska avgöra enligt miljöskyddslagen finns i 34 § 2 och 3 mom. i den lagen.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten avgör ansökan om miljötillstånd för följande verksamheter som avses i tabell 2 i bilaga 1 till miljöskyddslagen, om inte något annat följer av 34 § i miljöskyddslagen:

1) skogsindustri:

andra anläggningar som använder träskyddskemikalier än träimpregneringsinrättningar, när mängden använda träskyddskemikalier överstiger 1 ton per år,

2) metallindustri:

ytbehandling av metaller eller plaster genom en elektrolytisk eller kemisk process där behandlingsbadens sammanlagda volym är minst 5 och högst 30 m3,

3) energiproduktion:

förbränning av bränslen i anläggningar där det finns en eller flera energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på minst 20 megawatt för förbränning av fast bränsle, och den sammanräknade bränsleeffekten för alla energiproducerande enheter på anläggningsområdet är under 50 megawatt,

4) tillverkning av bränslen eller upplagring eller hantering av kemikalier eller bränslen:

a) anläggningar för tillverkning av grillkol med trä som råvara, där det tillverkas minst 3 000 ton kol per år,

b) andra upplag för flytande bränslen eller hälso- eller miljöfarliga kemikalier i flytande form där det är möjligt att lagra minst 100 m3 men under 1 000 m3 sådana kemikalier än de som avses i 2 punkten underpunkt a i bilaga 4 till miljöskyddslagen, dock inte bränslecisterner i sådana registreringspliktiga energiproducerande anläggningar som avses i 1 punkten i bilaga 2 till miljöskyddslagen, stortransformatorstationer för kraftöverföring eller sådana styckegodslager för färdigt packade produkter som är belägna utanför ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde,

c) stenkolsupplag,

5) verksamhet där organiska lösningsmedel används:

anläggningar där organiska lösningsmedel används och där förbrukningen av dem, frånsett den andel som binds i produkterna, är minst 10 men under 50 ton per år eller motsvarande toppförbrukning är minst 20 men under 100 kg i timmen, inklusive verksamhet där flyktiga organiska föreningar frigörs ur de drivgaser eller expansionsmedel som ingår i råvarorna,

6) malm- eller mineralbrytning eller tagande av marksubstanser:

a) stenbrott eller sådan stenbrytning som är anknuten till annat än schaktningsarbete där stenmaterial behandlas minst 50 dagar,

b) permanenta stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning, eller flyttbara stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning som är förlagda till ett visst område och är i användning sammanlagt minst 50 dagar,

7) tillverkning av mineralprodukter:

tillverkning av följande keramiska produkter genom bränning med en produktionskapacitet som är högst 75 ton per dygn och/eller med en ugnskapacitet som är högst 4 m3 och en satsningsdensitet per ugn på högst 300 kg/m3:

– keramik- eller porslinsfabriker med en produktionskapacitet på minst 200 ton per år,

– lättgrusfabriker med en produktionskapacitet som överstiger 3 000 ton per år,

8) produktion eller behandling av läder eller textilier i en anläggning:

tvättinrättningar där textilier tvättas med vatten och där kapaciteten är minst 1 ton per dygn och där avloppsvattnet inte avleds till ett miljötillståndspliktigt avloppsreningsverk eller andra kemiska tvättinrättningar än de registreringspliktiga inrättningar som avses i 4 punkten i bilaga 2 till miljöskyddslagen,

9) tillverkning av livsmedel eller foder:

a) anläggningar som behandlar eller förädlar fisk eller fiskeriprodukter och som använder minst 100 ton animaliska råvaror per år, och där produktionskapaciteten är högst 75 ton färdiga produkter per dygn,

b) i 4 punkten i bilaga 4 till miljöskyddslagen avsedda verksamheter inom livsmedels- och foderindustrin vars avloppsvatten inte leds till ett miljötillståndspliktigt avloppsreningsverk,

10) djurstallar:

pälsdjursfarmer som är avsedda för minst 500 men under 2 800 avelshonor av mink eller iller eller för minst 250 men under 1 400 avelshonor av räv eller sjubb, eller andra pälsdjursfarmer där det totala antalet djurenheter uträknat enligt djurenhetskoefficienterna i tabell 1 bilaga 3 till miljöskyddslagen är minst 100 men under 560,

11) trafik:

a) andra flygplatser än trafikflygplatser, dock inte helikopterflygplatser som är avsedda för räddningsverksamhet,

b) utomhus belägna motorsportbanor,

12) behandling av avfall som sker yrkesmässigt eller i en anläggning samt behandling av avloppsvatten:

a) avstjälpningsplatser för marksubstanser som är dimensionerade för mindre än 50 000 ton avfall per år,

b) annan behandling än deponering på avstjälpningsplats av icke-förorenat jordavfall, betongavfall, tegelavfall eller asfaltavfall eller annat inert avfall, när den behandlade mängden är under 50 000 ton per år,

c) lagringsplatser för farligt avfall som uppkommer i hushåll eller i verksamhet som kan jämställas med hushåll och lagringsplatser för skrotfordon eller kasserade elektriska och elektroniska produkter som klassificeras som farligt avfall, där lagringsplatsernas lagringskapacitet är högst 50 ton,

d) bilskrotningsanläggningar,

e) anläggningar där behandlingskapaciteten i fråga om slaktkroppar eller animaliskt avfall är högst 10 ton per dygn,

f) annan än i underpunkterna a–e eller 1 § 13 punkten underpunkterna a och d–g avsedd behandling av avfall som omfattas av tillämpningsområdet för avfallslagen, när behandlingen sker yrkesmässigt eller i en anläggning och den mängd avfall som behandlas underskrider 20 000 ton per år,

13) annan verksamhet:

a) andra än i 7 punkten i bilaga 4 till miljöskyddslagen avsedda utomhus belägna skjutbanor,

b) permanenta, utomhus belägna anläggningar för blästring,

c) krematorier eller anläggningar för kremering av sällskapsdjur.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten handlägger dessutom tillståndsärenden som gäller avledande av avloppsvatten enligt 27 § 2 mom. 2 punkten, verksamhet som orsakar oskäligt besvär i grannelagsförhållanden enligt 27 § 2 mom. 3 punkten och verksamhet i grundvattenområden enligt 28 § i miljöskyddslagen, om inte något annat följer av 34 § i den lagen, samt tillståndsärenden för vilka det enligt 29 a § 1 mom. i miljöskyddslagen krävs miljötillstånd och som hänför sig till andra än i 2 punkten underpunkt b och 3 punkten i bilaga 4 till miljöskyddslagen avsedda verksamheter som omfattas av ett anmälningsförfarande och som avses i 115 a § 4 mom. i den lagen.

2 kap

Tillståndsansökan och i 10 a kap. i miljöskyddslagen avsedd anmälan (17.1.2019/50)

3 § (17.1.2019/50)
Innehållet i tillståndsansökan och anmälan

Tillståndsansökan och en i 115 a § i miljöskyddslagen avsedd anmälan ska innehålla

1) versamhetsutövarens identifikations- och kontaktuppgifter samt uppgift om anläggningens namn och bransch samt platsen för anläggningen,

2) uppgifter om fastigheten och om anläggningarna och verksamheten där samt om deras innehavare,

3) en allmän beskrivning av verksamheten samt ett för allmänheten avsett sammandrag av de uppgifter som ingår i tillståndsansökan eller anmälan,

4) de uppgifter om verksamhetens produktion, processer, utrustning och om konstruktionerna och deras placering som behövs för tillståndsprövning och för beslutsprövning med anledning av anmälan,

5) uppgifter om platsen för verksamheten och om platsens miljöförhållanden,

6) uppgifter om arten och mängden av de utsläpp i vatten, luft och mark samt om det buller och de vibrationer som verksamheten medför,

7) uppgifter om det avfall som uppkommer samt om klassificering som biprodukter av ämnen eller föremål som uppkommer vid verksamheten enligt 5 a § i avfallslagen samt uppgifter om avfallets och biprodukternas beskaffenhet och mängd, (18.11.2021/979)

8) en bedömning av den miljöpåverkan verksamheten medför,

9) uppgift om den planerade tidpunkten för inledande av verksamheten,

10) utredning om rågrannarna på platsen för verksamheten och andra parter som verksamheten och dess konsekvenser särskilt kan beröra.

Tillståndsansökan och anmälan ska dessutom, om det med hänsyn till verksamhetens natur och konsekvenser behövs för beslutsprövningen, innehålla

1) tillgängliga uppgifter om miljökvaliteten,

2) uppgifter om de bränslen som används och om upplagringen, förvaringen och förbrukningen av dem, om den energi som används eller produceras och om vattenanvändningen,

3) uppgifter om de råvaror, kemikalier och övriga material som används i produktionen samt om upplagringen, förvaringen och förbrukningen av dem,

4) en uppskattning av energi- och materialanvändningens effektivitet,

5) en bedömning av de risker som hänför sig till verksamheten, de åtgärder som planerats i syfte att förhindra olyckor samt åtgärderna vid störningar, eller en i 15 § i miljöskyddslagen avsedd beredskapsplan som omfattar en sådan bedömning,

6) specificerade uppgifter om utsläppskällorna i samband med verksamheten och om utsläppen samt bullernivån,

7) en bedömning av tillämpningen av bästa tillgängliga teknik i den planerade verksamheten,

8) en redogörelse för åtgärderna för minskning och rening av utsläppen,

9) en redogörelse för åtgärderna för skydd av mark och grundvatten och en bedömning, utifrån risken för förorening, av behovet av kontroll av mark och grundvatten och om tidsintervallen för eventuella periodiska kontroller,

10) uppgifter om vattenförsörjningen och avloppsarrangemangen,

11) uppgifter om trafiken och trafikarrangemangen,

12) en redogörelse för de planerade åtgärderna för minskning av avfallets mängd och skadlighet, för återvinning och bortskaffande av avfallet i enlighet med 8 § i avfallslagen, för insamling och transport av avfallet samt om vart avfallet avses bli sänt för återvinning eller bortskaffande,

13) en redogörelse för ett eventuellt miljöledningssystem,

14) uppgifter om uppföljningen och kontrollen av verksamheten, kontrollen av utsläppen i miljön och deras verkningar samt de mätningsmetoder och mätinstrument som används, beräkningsmetoderna och kvalitetssäkringen av dem.

Om tillståndsansökan gäller en direktivanläggning, ska ansökan alltid innehålla de uppgifter som avses i 2 mom. En tillståndsansökan för en direktivanläggning ska dessutom innehålla

1) uppgift om den huvudsakliga verksamheten vid anläggningen, om det vid anläggningen bedrivs flera sådana verksamheter som avses i tabell 1 i bilaga 1 till miljöskyddslagen,

2) en beskrivning av de tekniker som syftar till att förebygga eller minska utsläpp från anläggningen,

3) ett sammandrag av de huvudsakliga tekniker och åtgärder som sökanden undersökt,

4) vid behov ett motiverat förslag om tillämpning av lindrigare utsläppsgränsvärden enligt 78 § i miljöskyddslagen,

5) en redogörelse för användningen och uppkomsten av relevanta farliga ämnen i verksamheten och en bedömning av behovet att utarbeta en statusrapport.

Verksamhetsutövaren ska meddela sin uppfattning om till vilka delar ansökan eller anmälan innehåller uppgifter som är sekretessbelagda. De uppgifter som är sekretessbelagda ska om möjligt presenteras i en separat bilaga.

4 § (17.1.2019/50)
Uppgifter som ska fogas till ansökan och anmälan

Till ansökan eller anmälan ska efter behov fogas

1) andra tillstånd som beviljats och ett eventuellt avtal om anslutning till allmänt avlopp eller någon annans avlopp och om avledande av sådana avloppsvatten som avses i ansökan,

2) en uppdaterad karta i tillräckligt detaljerad skala av vilken det framgår platsen för verksamheten, eventuella utsläppspunkter samt objekt som är väsentliga för bedömning av verksamhetens skadliga verkningar och parternas fastigheter,

3) en situationsplan av vilken det framgår var de för konstruktionerna och miljön viktigaste utsläppspunkterna och processerna finns,

4) ett processdiagram av vilket de väsentliga utsläppskällorna framgår,

5) en rapport om bedömning av risken för storolyckor enligt lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) eller en intern räddningsplan enligt 115 § i miljöskyddslagen,

6) ett förslag till organisering av kontrollen, (22.12.2020/1126)

7) en kemikalieförteckning. (22.12.2020/1126)

Bestämmelser om skyldigheten att till en ansökan foga uppgifter om förfarandet vid en miljökonsekvensbedömning och en sådan bedömning som avses i 65 § i naturvårdslagen (1096/1996) finns i 39 § i miljöskyddslagen. Bestämmelser om skyldigheten att foga en statusrapport till en ansökan som gäller en direktivanläggning finns i 82 § i miljöskyddslagen. Bestämmelser om skyldighet att foga uppgifter om avskiljning av koldioxid till en ansökan som gäller inledande av verksamhet vid en förbränningsanläggning med en nominell elektrisk effekt på 300 megawatt finns i 100 § i miljöskyddslagen.

5 §
Ytterligare uppgifter om utsläpp i vattendrag

Om en anläggning eller verksamhet orsakar utsläpp i vattendrag, ska tillståndsansökan innehålla

1) en allmän beskrivning av recipienten och uppgifter om vattenföringen, vattenkvaliteten, fiskbeståndet samt fisket,

2) uppgifter om vattendragets användning,

3) en redogörelse för verksamhetens inverkan på vattenkvaliteten och på fiskbeståndet och andra vattenorganismer,

4) en redogörelse för utsläppens inverkan på vattendragets användning,

5) en redogörelse för de åtgärder som behövs för att förhindra eller minska skador,

6) en bedömning av möjligheterna att förhindra sådana skador orsakade av vattendragsförorening som ska ersättas,

7) de fastighetsuppgifter som behövs för avgörande av ersättningsfrågor och en uppskattning av de skador som orsakas av utsläpp samt ett förslag till ersättning, om det bedöms att utsläppen ger upphov till sådan skada som ska ersättas.

Ansökningar som gäller reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse ska innehålla utredning om personekvivalenten och behovet av kvävereduktion. Ansökningar som gäller djurstallar ska innehålla utredning om det område som står till förfogande för spridning av stallgödsel och urin samt områdets areal, eller om annat utnyttjande av stallgödseln, samt om betesmarker och rasthagar. Ansökningar som gäller mjölkproduktionsgårdar ska innehålla utredning om behandlingen av avloppsvatten från mjölkrum.

De uppgifter som avses i 1 mom. ska läggas fram i behövlig utsträckning när avloppsvatten leds in i mark eller andra bäddar än vattendrag.

6 §
Ytterligare uppgifter om avfall och avfallshantering

Om verksamheten gäller återvinning eller bortskaffande av avfall ska det i tillståndsansökan redogöras för

1) beskaffenheten och mängden i fråga om det avfall som avses bli återvunnet eller bortskaffat,

2) det område från vilket avfall avses bli taget för återvinning eller bortskaffande,

3) den avfallsinsamling och avfallstransport som sökanden ordnat,

4) återvinningen och bortskaffandet av avfallet samt en schematisk framställning av förloppet för återvinningen eller bortskaffandet,

5) typen, beskaffenheten och mängden i fråga om det avfall som återvinningen eller bortskaffandet ger upphov till samt återvinningen eller bortskaffandet av det avfall som uppkommer i samband med dessa funktioner,

6) avfall som efter att ha genomgått ett återvinningsförfarande inte längre utgör avfall enligt kriterierna för när avfallet upphör att klassificeras som avfall i 5 b § i avfallslagen, (18.11.2021/979)

7) en säkerhet som avses i 59 § i miljöskyddslagen,

8) den sakkunskap inom området som sökanden har tillgång till.

Till ansökan ska det fogas en plan för uppföljning och kontroll av avfallsbehandlingen enligt 120 § i avfallslagen.

Ansökningar som gäller avstjälpningsplatser ska dessutom innehålla uppgifter om

1) byggandet av avstjälpningsplatsen och dess konstruktion,

2) användningen och skötseln av avstjälpningsplatsen,

3) avstjälpningsplatsens totala fyllnadsvolym,

4) stängningen och efterbehandlingen av avstjälpningsplatsen,

5) beredskapen för skador och åtgärdandet av dem.

Om statsrådets förordning om avfallsförbränning tillämpas på verksamheten, ska ansökan dessutom innehålla uppgifter om

1) återvinningen av den värme som alstras vid förbränningen och om energieffektiviteten vid förbränningen,

2) åtgärderna för minskning av mängden och skadligheten i fråga om det avfall som uppkommer vid förbränningen samt om återvinningen eller bortskaffandet av det.

Om statsrådets förordning om utvinningsavfall (190/2013) tillämpas på verksamheten, ska ansökan dessutom innehålla uppgifter om den föreslagna placeringen av deponin för utvinningsavfall och vid behov om alternativa platser. Till ansökan ska dessutom fogas planen för hantering av utvinningsavfall samt den interna räddningsplanen för en deponi för utvinningsavfall som medför risk för storolycka.

7 §
Ytterligare uppgifter i fråga om grundvattenområden

Ansökningar som gäller verksamhet på grundvattenområden som är lämpliga för vattenförsörjning ska, om det behövs för tillståndsprövningen, innehålla

1) en allmän hydrogeologisk beskrivning av grundvattenområdet,

2) utredning om grundvattnets tillstånd och markens beskaffenhet,

3) uppgifter om grundvattennivån och flödesriktningarna,

4) en redogörelse för åtgärder för förhindrande av utsläpp i mark och grundvatten samt andra planerade åtgärder för att skydda grundvattnet,

5) utredning om brunnar och vattentäkter samt om vilka effekter projektet har på dem,

6) en redogörelse för skyddsområden och skyddsområdesbestämmelser som avses i 4 kap. 12 § i vattenlagen (587/2011).

8 § (17.1.2019/50)
Ansökan och anmälan om ändring av verksamheten

Om verksamheten ändras på ett sådant sätt att tillstånd för detta ska sökas enligt 29 § i miljöskyddslagen eller anmälan om detta ska göras enligt 115 a § i den lagen, ska tillståndsansökan eller anmälan

1) innehålla uppgift om hur förändringen påverkar den tidigare verksamheten samt verksamhetens miljökonsekvenser,

2) av den information och utredning som krävs enligt 3–7 § innehålla endast den som gäller ändringen av verksamheten och ändringens miljökonsekvenser.

9 § (17.1.2019/50)
Förnyande av tillstånd eller beslut med anledning av anmälan för viss tid

Om ett tillstånd har beviljats eller ett i 115 d § i miljöskyddslagen avsett beslut med anledning av anmälan har fattats för viss tid och det samtidigt i enlighet med 87 § i miljöskyddslagen har bestämts att det för erhållande av nytt tillstånd eller för ett beslut med anledning av en anmälan krävs att ansökan om tillstånd eller anmälan lämnas in innan det tillstånd som beviljats för viss tid eller det beslut som fattats med anledning av en anmälan har upphört att gälla, ska ansökan eller anmälan i behövlig utsträckning innehålla den information och utredning som krävs enligt 3–7 §.

10 §
Ansökan om översyn av tillstånd för en direktivanläggning på grund av nya slutsatser

En ansökan om översyn av tillstånd för en direktivanläggning på grund av nya slutsatser ska innehålla de uppgifter som behövs för att utreda tillståndets aktualitet i enlighet med grunderna i 80 § 1 mom. i miljöskyddslagen. För detta ändamål ska ansökan innehålla utredning om

1) vilka slutsatser som gäller den huvudsakliga verksamheten vid anläggningen,

2) vilka andra slutsatser verksamheten omfattas av än de som gäller den huvudsakliga verksamheten,

3) på vilket sätt miljötillståndet motsvarar de nya kraven i de slutsatser som avses i 1 och 2 punkten.

Ansökan ska vid behov innehålla en redogörelse för de nya krav verksamheten omfattas av enligt miljöskyddslagen och förordningar som utfärdats med stöd av miljöskyddslagen, och för hur dessa krav iakttas.

Med nya krav avses i denna paragraf krav som inte tidigare har tillämpats vid tillståndsprövningen för verksamheten eller vid bedömningen av behovet av översyn eller översynen av det tidigare tillståndet. Om tillämpningen endast har gällt vissa delar av verksamheten, anses kraven vara nya i förhållande till de andra delarna av verksamheten.

Ansökan ska vid behov innehålla uppgifter för en bedömning enligt 75 § 2 och 3 mom. i miljöskyddslagen.

Till ansökan ska det fogas behövliga resultat av utsläppskontroller och andra uppgifter med stöd av vilka verksamheten kan jämföras med den i slutsatserna beskrivna bästa tillgängliga tekniken och de utsläppsnivåer som hänför sig till den. Till ansökan ska det vid behov även fogas utredning om vilka tekniker sökanden tar i bruk eller på vilka andra sätt sökanden ser till att verksamheten överensstämmer med slutsatserna och lagstiftningen. Dessutom ska sökanden huruvida ändringen påverkar den befintliga verksamheten och bedöma ändringens konsekvenser för miljön. Tillräcklig utredning om ändringarna i verksamheten ska läggas fram med iakttagande av vad som i 3–7 § föreskrivs om innehållet i en tillståndsansökan.

Om verksamhetsutövaren ansöker om fortsatt tillämpning av lindrigare utsläppsgränsvärden enligt 78 § i miljöskyddslagen eller om att nya lindrigare värden fastställs, ska ansökan innehålla de uppgifter som avses 3 § 3 mom. 3 punkten.

3 kap

Behandling av tillståndsansökan och av i 10 a kap. i miljöskyddslagen avsedd anmälan samt tillståndsbeslut och beslut med anledning av anmälan (17.1.2019/50)

11 § (17.1.2019/50)
Kungörelse om tillståndsansökan och anmälan samt framläggande av handlingarna för allmänheten

En tillståndsansökan och en anmälan ska kungöras efter det att ärendet har utretts tillräckligt utförligt. Av kungörelsen ska det framgå åtminstone

1) ärendets art,

2) versamhetsutövarens identifikations- och kontaktuppgifter,

3) en verksamhetsbeskrivning,

4) platsen för verksamheten,

5) uppgifter om väsentliga utsläpp och om avfall som uppkommer,

6) uppgift om vilken myndighet som avgör ärendet och vem som kan ge ytterligare uppgifter,

7) uppgift om var och hur länge kungörelsen samt ansöknings- eller anmälningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten, (22.12.2020/1126)

8) uppgift om framställande av anmärkningar och framförande av åsikter,

9) uppgift om ett eventuellt offentligt hörande,

10) uppgift om tillståndsansökan eventuellt gett upphov till samråd mellan Finland en annan medlemsstat i Europeiska unionen i fråga om verksamhetens gränsöverskridande konsekvenser,

11) uppgift om huruvida förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på projektet.

Om det med separata ansökningar har sökts tillstånd för sådana verksamheter som avses i 41 § i miljöskyddslagen kan kungörandet av dem ske gemensamt genom en enda kungörelse.

3 mom. har upphävts genom F 22.12.2020/1126. (22.12.2020/1126)

12 § (17.1.2019/50)
Utlåtanden som ska begäras i tillstånds- och anmälningsärenden

Utöver vad som föreskrivs i 42 och 115 e § i miljöskyddslagen ska myndigheten begära utlåtande av

1) kommunikationsministeriet när det är fråga om ett miljötillståndsärende som avser en trafikflygplats,

2) gruvmyndigheten när det är fråga om ett miljötillståndsärende som avser gruvdrift,

3) Säkerhets- och kemikalieverket när det är fråga om ett miljötillståndsärende eller anmälningsärende som avser omfattande hantering och upplagring av farliga kemikalier.

Utlåtande ska dessutom begäras av försvarsministeriet om tillstånds- eller anmälningsärendet gäller försvarsmakten och av inrikesministeriet om tillstånds- eller anmälningsärendet gäller Gränsbevakningsväsendet och

1) tillämpning av 50 § 1 mom. i miljöskyddslagen övervägs i ett ärende som gäller användning av tunga vapen eller sprängämnen, eller

2) tillämpning av 50 § 2 mom. i miljöskyddslagen övervägs i ett ärende som gäller en flygplats.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska begära utlåtande av närings-, trafik- och miljöcentralen, om miljötillståndsärendet gäller förläggning av verksamhet som till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde.

Bestämmelser om tillståndsmyndighetens skyldighet att begära utlåtande av dammsäkerhetsmyndigheten i ärenden som gäller avfallsdammar eller andra dammar finns i 9 § i dammsäkerhetslagen (494/2009). Bestämmelser om skyldigheten att begära utlåtande av räddningsmyndigheten och dammsäkerhetsmyndigheten om interna räddningsplaner finns i 5 § 3 mom. i statsrådets förordning om utvinningsavfall.

Social- och hälsovårdsministeriet ger vid behov utlåtanden om principiellt viktiga omständigheter för bedömning av olägenheter för hälsan och jord- skogsbruksministeriet om principiellt viktiga omständigheter för bedömning av risken för spridning av djursjukdomar.

13 § (17.1.2019/50)
Behandlingen av tillståndsärenden och anmälningar

Bestämmelser om behandling av ärenden utan ogrundat dröjsmål finns i 23 § i förvaltningslagen (434/2003) och om samarbete mellan myndigheter i 10 § i den lagen. När myndigheten behandlar en tillståndsansökan eller anmälan ska den sörja för de behövliga kontakterna med de myndigheter som samtidigt behandlar andra tillståndsärenden och planer som gäller verksamheten i fråga.

Bestämmelser om myndigheters skyldighet att se till att ärenden utreds tillräckligt och på behörigt sätt finns i 31 § i förvaltningslagen. För utredande av ett tillstånds- eller anmälningsärende kan myndigheten vid behov ordna förhandlingar med tillsynsmyndigheten och med sökanden. I syfte att utreda ärendet kan det dessutom ordnas ett möte för hörande av allmänheten, där anmärkningar kan framställas och åsikter framföras. Bestämmelser om förrättande av syn för att utreda ärenden finns i 38 § i förvaltningslagen. Förfarandet vid handläggning av en bristfällig anmälan finns i 115 b § 3 mom. i miljöskyddslagen.

14 §
Innehållet i tillståndsbeslutets recit

Av tillståndsbeslutets recit ska det till behövliga delar framgå

1) sökandens identifikations- och kontaktuppgifter,

2) grunden för ansökan om tillstånd,

3) att ärendet blivit anhängigt,

4) vilka tillstånd som gäller verksamheten och en beskrivning av planläggningssituationen beträffande området,

5) uppgifter om miljöns tillstånd på platsen för verksamheten, miljökvaliteten och de objekt som verksamheten inverkar på,

6) en beskrivning av verksamheten och dess omfattning,

7) centrala uppgifter om verksamheten, processerna, råvarorna, produkterna, bränslena och andra kemikalier som är väsentliga med tanke på verksamheten, (22.12.2020/1126)

8) uppgifter om kontrollen av verksamheten och av dess verkningar,

9) uppgifter om utsläpp och avfall som verksamheten medför,

10) uppgifter om de olika verkningar för miljön som verksamheten har,

11) uppgifter om de planerade miljöskyddsåtgärderna och om återvinningen och bortskaffandet av avfallet,

12) uppgifter om sådana riskbedömningar som hänför sig till verksamheten och om planerade åtgärder för förhindrande av olyckor och om åtgärder vid olyckor samt om åtgärder vid driftsstörningar i fråga om reningsutrustningen eller vid andra processtörningar,

13) behandlingen av ansökan,

14) utlåtanden, anmärkningar, åsikter och bemötanden samt det huvudsakliga innehållet i dem,

15) uppgifter om inspektioner som gjorts.

15 § (10.12.2020/952)
Innehållet i tillståndsbeslutets beslutsdel

Av tillståndsbeslutets beslutsdel ska det framgå

1) avgörandet och hur utlåtandena, anmärkningarna och åsikterna samt en eventuell miljökonsekvensbeskrivning och motiverad slutsats enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) har beaktats,

2) de tillståndsvillkor som meddelats i syfte att säkerställa förutsättningarna för beviljande av tillstånd och som behövs med avseende på tillsynen,

3) utsläppsgränsvärden och andra utsläppsvillkor i fråga om ämnen som avses i bilaga 1, om det kan komma ut så mycket av dessa ämnen i miljön eller i ett vattentjänstverks avlopp att verksamheten kan medföra risk för förorening av miljön eller olägenheter för vattentjänstverkets verksamhet,

4) villkor om sådana betydande utsläpp som sprider sig i miljön utanför finska statens gränser,

5) villkor om sådana åtgärder för förhindrande av risk för miljöförorening som anknyter till inledande av verksamheten, servicearbeten, skador, tillfälliga avbrott i verksamheten och avslutande av verksamheten för gott,

6) villkor om uppföljning och kontroll av verksamheten och dess verkningar, inklusive behövliga villkor om bedömning av hur utsläppsgränsvärdena iakttas, samt villkor med syfte att utveckla och övervaka miljöskyddet i samband med verksamheten,

6 a) villkor om lämnandet till tillsynsmyndigheten av sådana årssammandrag av bokföringsuppgifter över avfall som avses i 118 § 1 mom. 3 och 4 punkten i avfallslagen samt över produkter och material som uppkommer vid förberedelse för återanvändning, materialåtervinning eller annan återvinning av avfall enligt 2 mom. i den paragrafen, (18.11.2021/979)

6 b) villkor om lämnandet till tillsynsmyndigheten av sådana årssammandrag av bokföringsuppgifter över livsmedelsavfall som avses i 118 a § i avfallslagen, (18.11.2021/979)

7) eventuella ersättningsvillkor,

8) tillståndets och tillståndsvillkorens giltighetstid och översynen av tillståndet och tillståndsvillkoren,

9) ett eventuellt förordnande om verkställighet av beslutet trots ändringssökande samt om ställande av säkerhet i anknytning till detta,

10) behandlingsavgiften.

Av tillståndsbeslutet ska det vid behov framgå hur det i 41 § i miljöskyddslagen avsedda tekniska och funktionella sambandet mellan verksamheterna har beaktats vid tillståndsprövningen. Av tillståndsbeslutet ska det dessutom vid behov framgå hur miljöledningssystemen eller de åtgärder och den rapportering som grundar sig på avtal om energisparande samt den allmänna skyldigheten att iaktta prioriteringsordningen enligt 8 § i avfallslagen har beaktats när tillståndsvillkoren fastställts. Av tillståndsbeslutet ska vid behov också framgå ett beslut om klassificering av ett ämne eller ett föremål som biprodukt enligt 5 a § i avfallslagen och om att avfall som genomgått ett återvinningsförfarande enligt 5 b § i samma lag upphör att klassificeras som avfall samt motiveringarna till beslutet. Av tillståndsbeslutet ska det vid behov också framgå om ett beslut om avvikelse från klassificering som farligt avfall har fattats med stöd av 7 § 2 mom. i avfallslagen, samt motiveringen till detta beslut. Tillståndsbeslutet ska dessutom innehålla ett omnämnande av vad som i 70 § 2 mom. i miljöskyddslagen föreskrivs om förhållandet mellan tillståndsvillkoren och förordningar av statsrådet. (18.11.2021/979)

Om det genom lag eller förordning av statsrådet har föreskrivits om miljöskyddskrav för verksamheten, behöver dessa krav inte upprepas i tillståndsvillkoren. Tillståndsmyndigheten ska dock i tillståndet, en separat handling eller på annat sätt upplysa verksamhetsutövaren om de på miljöskyddslagen baserade centrala skyldigheter som gäller verksamheten, antingen genom en hänvisning eller genom att redogöra för skyldigheternas innebörd, om myndigheten anser att detta behövs för att informera verksamhetsutövaren. Miljötillståndet för en direktivanläggning ska alltid innehålla ett omnämnande av den branschspecifika statsrådsförordning som gäller anläggningen.

Bestämmelser om skyldighet att ställa behövliga villkor om kontroll, uppföljning av avfallshantering samt en plan för uppföljning och kontroll av avfallsbehandling finns i 62 § i miljöskyddslagen.

15 a § (17.1.2019/50)
Innehållet i beslut med anledning av anmälan

De uppgifter i anmälan och dess bilagor som är bindande för verksamhetsutövaren ska inkluderas i beslutet med anledning av anmälan.

Utöver vad som i 115 d och 115 e § i miljöskyddslagen föreskrivs om innehållet i ett beslut med anledning av anmälan ska beslutet innehålla

1) verksamhetsutövarens identifikations- och kontaktuppgifter,

2) uppgift om grunden för behandling av anmälan,

3) uppgifter om ärendets anhängiggörande och behandling,

4) ett sammandrag i fråga om verksamheten och dess omfattning,

5) avgörandet och uppgift om hur utlåtanden, anmärkningar, åsikter och bemötanden har beaktats i avgörandet,

6) de villkor som meddelats för att säkerställa de förutsättningar som ett positivt beslut med anledning av en anmälan kräver och som behövs med tanke på tillsynen samt de villkor som gäller uppföljning och kontroll av verksamheten och konsekvenserna av den, inklusive behövliga villkor för bedömning av hur utsläppsgränsvärdena iakttas,

7) behövliga villkor om sådana åtgärder för förhindrande av risk för miljöförorening som anknyter till inledande av verksamheten, servicearbeten, skador, tillfälliga avbrott i verksamheten och avslutande av verksamheten för gott,

8) utsläppsgränsvärden och andra utsläppsvillkor i fråga om ämnen som avses i bilaga 1 till denna förordning, om det kan komma ut så mycket av dessa ämnen i miljön eller i ett vattentjänstverks avlopp att verksamheten kan medföra risk för förorening av miljön eller olägenheter för vattentjänstverkets verksamhet,

9) uppgift om giltighetstiden för beslutet med anledning av anmälan,

10) uppgift om behandlingsavgiften.

Ett beslut med anledning av anmälan ska dessutom innehålla ett omnämnande av vad som i 70 § 2 mom. i miljöskyddslagen föreskrivs om förhållandet mellan de villkor som ingår i beslutet och en förordning av statsrådet. Om det genom lag eller förordning av statsrådet föreskrivs om miljöskyddskrav för verksamheten, behöver dessa krav inte upprepas i de villkor som förenats med beslutet med anledning av anmälan. Av ett beslut med anledning av en anmälan ska det dessutom vid behov framgå vad som i 15 § 2–4 mom. föreskrivs när det gäller innehållet i ett tillståndsbeslut.

16 §
Villkor i tillståndsbeslut som gäller avstjälpningsplatser

Utöver vad som föreskrivs i 15 § ska det i tillståndsbeslut som gäller avstjälpningsplatser ingå villkor om

1) avstjälpningsplatsens kategori,

2) byggande, kvalitetskontroll vid byggande och skötsel av avstjälpningsplatsen,

3) den mängd och typ av avfall som godkänts för deponering på avstjälpningsplatsen i enlighet med den förteckning som avses i 4 § i statsrådets förordning om avfall (978/2021), (18.11.2021/979)

4) beredskapen inför skador och skötseln av dem,

5) åtgärder som gäller stängning och efterbehandling av avstjälpningsplatsen,

6) hur länge huvudmannen ska svara för efterbehandlingen.

Det villkor som avses i 1 mom. 6 punkten ska basera sig på en bedömning av hur länge avstjälpningsplatsen kommer att medföra fara eller olägenhet för hälsan eller miljön efter att den stängts.

17 §
Villkor i tillståndsbeslut som gäller förbränning av avfall

Utöver vad som föreskrivs i 15 § ska det i miljötillståndet för verksamhet som omfattas av tillämpningsområdet för statsrådets förordning om avfallsförbränning ingå tillståndsvillkor om

1) den typ av avfall som godkänts för förbränning i enlighet med den förteckning som avses i 4 § i statsrådets förordning om avfall, samt de största tillåtna förbränningsmängderna i fråga om dessa avfall,

2) anläggningens största tillåtna förbränningskapacitet,

3) utsläppsgränsvärden för de föroreningar som anges i statsrådets förordning om avfallsförbränning,

4) övervakningen av avloppsvattnet och åtminstone avloppsvattnets surhetsgrad, temperatur och flöde,

5) provtagning och mätmetoder för kontroll av utsläppsgränsvärdena samt var provtagnings- och mätningsställena är belägna,

6) registrering och bearbetning av mätresultaten samt presentation av dem för tillsynsmyndigheten.

Miljötillståndet för verksamhet där farligt avfall förbränns ska dessutom innehålla villkor om det farliga avfallets minsta och största massflöde och värmevärde samt om de största tillåtna mängderna av polyklorerade bifenyler (PCB), pentaklorfenol (PCP), klor, fluor, svavel och tungmetaller samt andra föroreningar i det farliga avfallet.

17 a § (5.11.2015/1304)
Villkor i tillståndsbeslut som gäller förgasnings- och pyrolysanläggningar och förbränning av renad gas som produceras i dem

Utöver vad som föreskrivs i 15 § ska det i tillståndsbeslut som gäller förgasnings- och pyrolysanläggningar enligt 107 § 2 mom. 1 punkten i miljöskyddslagen och förbränning av den renade gas som produceras i sådana anläggningar ingå följande villkor:

1) villkor om avfallstypen beträffande avfall som har godkänts för förgasning eller pyrolys, enligt den förteckning som avses i 4 § i statsrådets förordning om avfall, villkor om de största tillåtna mängderna polyklorerade bifenyler (PCB), pentaklorfenol (PCP), klor, fluor, svavel, tungmetaller och andra farliga föroreningar i avfallet samt villkor om de största tillåtna mängderna sådant avfall som får behandlas,

2) villkor om ett system för godkännande och kvalitetskontroll som gäller avfall som tagits emot för förgasning eller pyrolys,

3) villkor om förgasnings- eller pyrolysanläggningens verksamhet och om åtgärder för att begränsa utsläppen från verksamheten,

4) villkor om gränsvärden och andra kvalitetskrav för den renade gasens sammansättning och om ett system för kvalitetskontroll som behövs för att övervaka att kraven uppfylls,

5) villkor om andra behövliga omständigheter än de som avses i 4 punkten för att säkerställa att den renade gasen har upphört att klassificeras som avfall på det sätt som avses i 5 b § i avfallslagen, (18.11.2021/979)

6) villkor om gränsvärden för utsläpp till luft, vatten och mark som uppstår vid förbränning av den renade gasen och om kontroll av utsläppen samt om åtgärder för att begränsa utsläppen i enlighet med 107 § 2 mom. 1 punkten i miljöskyddslagen.

18 §
Villkor i tillståndsbeslut som gäller deponi för utvinningsavfall

Utöver vad som föreskrivs i 15 § ska det i tillståndsbeslut för deponier för utvinningsavfall ingå villkor om klassificeringen av deponin.

19 §
Skyldighet att motivera hur slutsatserna har iakttagits och namnen på referensdokumenten

Utöver vad som föreskrivs ovan i detta kapitel, ska det i tillståndsbeslutet för en direktivanläggning anges namnen på och publiceringsåren för de referensdokument som använts i ärendet när det gäller bästa tillgängliga teknik, och dessutom vilka slutsatser som betraktats som slutsatser om den huvudsakliga verksamheten. Av tillståndsbeslutets motivering ska det dessutom framgå hur tillståndsvillkoren, i synnerhet utsläppsgränsvärdena, har fastställts i förhållande till bästa tillgängliga teknik och de utsläppsnivåer som hänför sig till den.

I tillståndsbeslutets motivering ska också de särskilda skäl anges enligt vilka de till bästa tillgängliga teknik hänförliga utsläppsnivåerna har lindrats enligt 78 § i miljöskyddslagen. Grunderna för de lindrigare utsläppsgränsvärdena ska också anges i motiveringen.

20 § (17.1.2019/50)
Innehållet i sådana tillståndsbeslut och beslut med anledning av anmälan som gäller ändringar i verksamheten

Om verksamheten ändras och tillstånd för detta ska sökas enligt 29 § i miljöskyddslagen, ska det av tillståndsbeslutet i behövlig utsträckning, utöver vad som föreskrivs i 14–19 §, framgå hur ändringen påverkar verksamheten som en helhet samt ett motiverat avgörande om hur det tidigare beviljade tillståndet ändras.

Om verksamheten ändras och anmälan om detta ska göras enligt 115 a § i miljöskyddslagen, ska det av beslutet med anledning av anmälan utöver vad som föreskrivs i 15 a § framgå hur ändringen påverkar verksamheten som en helhet och hur det tidigare beviljade tillståndet eller det med anledning av anmälan meddelade beslutet ändras. Dessutom ska behövliga villkor som fortfarande gäller befintlig verksamhet flyttas från tillståndet eller beslutet med anledning av anmälan till det nya beslutet med anledning av anmälan, och eventuella ändringar i villkoren ska motiveras.

21 § (17.1.2019/50)
Innehållet i tillståndsbeslut som gäller översyn av tillstånd och tillståndsvillkor

Om ett tidigare beviljat tillstånd eller tillståndsvillkor ska ses över enligt 81 § i miljöskyddslagen, ska det av tillståndsbeslutet i behövlig utsträckning framgå de omständigheter som avses i 14–19 §, med undantag för prövningen av förutsättningarna för beviljande av tillstånd. Av beslutet ska framgå innehållet i den utredning som hänför sig till ansökan samt ett motiverat avgörande om till vilken del tillståndsvillkoren ändras samt de nya villkoren med motivering.

22 §
Handläggningstid för ärenden som gäller översyn av tillstånd för direktivanläggningar

Ett i 81 § i miljöskyddslagen avsett ärende som gäller översyn av tillstånd ska avgöras så snart som möjligt och senast tio månader efter det att ärendet blev anhängigt, om inte ärendets omfattning, brister i ansökan, antalet översynsärenden eller andra särskilda skäl förutsätter en längre handläggningstid. I vilket fall som helst ska ärendet avgöras så att den tidsfrist på fyra år som anges i artikel 21.3 det industriutsläppsdirektiv som avses i 72 § 1 punkten i miljöskyddslagen kan följas. En eventuell begäran om komplettering av ansökan enligt 40 § i miljöskyddslagen ska framföras inom en månad från det att ärendet blev anhängigt. En eventuell tilläggsbegäran om komplettering av ansökan ska också framföras skyndsamt.

23 § (17.1.2019/50)
Sändande av tillståndsbeslut och beslut med anledning av anmälan till Finlands miljöcentral

Utöver vad som föreskrivs i 85 § och 115 e § i miljöskyddslagen ska den statliga miljötillståndsmyndigheten sända tillståndsbeslut eller beslut med anledning av anmälan elektroniskt till Finlands miljöcentral för kännedom.

4 kap

Anmälningsförfaranden i fråga om verksamhet av engångsnatur och förorening av mark och grundvatten (17.1.2019/50)

24 §
Innehållet i anmälan

Av en anmälan som avses i 118–120 och 123 § i miljöskyddslagen ska framgå

1) anmälarens identifikations- och kontaktuppgifter,

2) platsen för verksamheten,

3) arbetets, åtgärdens eller händelsens art, varaktighet och omfattning,

4) en uppskattning av utsläppen,

5) de planerade miljöskyddsåtgärderna,

6) verksamhetens miljökonsekvenser,

7) uppgifter om de tillstånd som gäller verksamheten och om myndigheternas utlåtanden.

Om statsrådets förordning om utvinningsavfall tillämpas på verksamhet av försöksnatur, ska den plan för hantering av utvinningsavfall som avses i 114 § i miljöskyddslagen fogas anmälan om verksamheten.

25 §
Anmälan om sanering av förorenad mark och förorenat grundvatten

Utöver vad som föreskrivs i 24 § ska en anmälan enligt 136 § i miljöskyddslagen om sanering av förorenad mark och förorenat grundvatten innehålla

1) identifierings- och lägesuppgifter för den fastighet som saneringen gäller,

2) uppgifter om det nuvarande och planerade användningsändamålet för fastigheten och dess närområde samt fastighetens grannar,

3) en beskrivning av mark-, grundvatten- och ytvattenförhållandena samt användningen av yt- och grundvatten,

4) uppgifter om områdets verksamhetshistoria och de ämnen och händelser som orsakat föroreningen,

5) undersökningsresultaten och utifrån dessa en bedömning av markens och grundvattnets föroreningsgrad och av saneringsbehovet,

6) målen för saneringen,

7) en redogörelse för saneringsmetoden, saneringens miljökonsekvenser och förhindrande av miljöolägenheter, utnyttjande på saneringsområdet av marksubstanser som tagits i samband med saneringen, avfallsbehandlingen, utförandet av saneringsarbetet, arbetets tidtabell samt tillsyn och kontroll av arbetet,

8) en karta och en situationsplan där de ställen som är av betydelse för ärendets behandling har märkts ut.

26 §
Beslut med anledning av anmälan

Ett beslut som meddelas med anledning av en anmälan ska åtminstone innehålla

1) anmälarens identifikations- och kontaktuppgifter,

2) uppgift om platsen för verksamheten,

3) en verksamhetsbeskrivning och de anmälda miljöskyddsåtgärderna,

4) en bedömning av verksamhetens miljökonsekvenser och en beskrivning av olägenheterna för miljön,

5) uppgift om utlåtanden och hörandet av parter,

6) behövliga villkor eller ett förbud mot verksamheten, motiveringen till dem och uppgift om de bestämmelser som tillämpats.

5 kap

Tillsyn och uppföljning

27 §
Anmälan för registrering

Om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag eller förordning, ska den anmälan för registrering i datasystemet som avses i 116 § i miljöskyddslagen innehålla

1) verksamhetsutövarens identifikations- och kontaktuppgifter,

2) uppgift om platsen för verksamheten,

3) en verksamhetsbeskrivning och de viktigaste processerna,

4) uppgift om tidigare tillstånd och anmälningar som påverkar ärendet, utlåtanden samt anslutningsavtal,

5) en redogörelse för miljöskyddsåtgärderna,

6) en bedömning av de utsläpp som verksamheten medför och dess miljökonsekvenser.

Vid prövningen av omfattningen av de uppgifter som krävs ska hänsyn tas till verksamhetens art och miljökonsekvenser samt när verksamheten har inletts och när de tillstånd eller anmälningar som gäller den har behandlats.

28 § (17.1.2019/50)
Tillsynsplan

En tillsynsplan enligt 168 § i miljöskyddslagen ska innehålla

1) en allmän uppskattning av riskerna för förorening av miljön på det område som planen omfattar,

2) uppgifter om de tillståndspliktiga, anmälningspliktiga och registreringspliktiga verksamheter som omfattas av myndighetens tillsynsansvar i form av en förteckning eller ett separat elektroniskt register,

3) en beskrivning av förfarandet för att utarbeta tillsynsprogrammet,

4) uppgift om hur bedömningen av miljörisker utförs, vilka grunderna för bedömningen är och hur den styr utarbetandet och övervakningen av tillsynsprogrammet,

5) uppgift om huruvida tillsynsmetoder som baserar sig på stickprov används vid periodiska inspektioner, till vilken del stickprov används och på vilka grunder stickproven utförs,

6) en beskrivning av inledande och användning av inspektioner enligt 169 § i miljöskyddslagen; om myndigheten inte har närmare anvisningar om saken räcker det med en hänvisning till förfarandena enligt 169 och 186 § i miljöskyddslagen,

7) uppgift om tillsynsresurserna i form av årsverken och andra nyckeltal som beskriver tillsynen,

8) en beskrivning av myndighetssamarbetet vid tillsynen.

29 § (17.1.2019/50)
Periodiska inspektioner och riskbedömning

Kontrollfrekvensen för periodiska inspektioner ska bestämmas utifrån en systematisk bedömning av miljöriskerna. Den statliga tillsynsmyndigheten ska i sin bedömning beakta åtminstone följande grunder:

1) de eventuella och faktiska konsekvenser verksamheten har på hälsan och miljön med hänsyn till utsläppsnivåerna och utsläppstyperna, olycksrisken och hur känslig den lokala miljön är,

2) hur väl miljöskyddslagen och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen, och i synnerhet de villkor i tillståndsbeslut och beslut med anledning av anmälan som meddelats med stöd av lagen, följts i verksamheten,

3) verksamhetsutövarens deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen,

4) annan tillsyn över anläggningen, om den tillsynen helt eller delvis motsvarar tillsyn enligt denna lag.

30 § (17.1.2019/50)
Tillsynsprogram

Ett tillsynsprogram som avses i 168 § i miljöskyddslagen ska innehålla

1) en plan över de periodiska kontroller över olika typer av tillståndspliktiga, anmälningspliktiga och registreringspliktiga verksamheter som ska genomföras under programperioden,

2) uppgift om andra än i 1 punkten avsedda åtgärder inom den regelbundna tillsynen,

3) en beskrivning av hur målen i tillsynsprogrammet för den föregående perioden uppnåtts.

31 §
Upprättande av inspektionsberättelser vid inspektion av direktivanläggningar

När det vid en direktivanläggning görs en inspektion som avses i 168 eller 169 § i miljöskyddslagen, ska det av inspektionsberättelsen till väsentliga delar framgå om kraven i miljötillståndet följs i verksamheten och vid behov hurdana ytterligare åtgärder som ska utföras för uppfyllande av kraven. Inspektionsberättelsen ska delges verksamhetsutövaren senast två månader från inspektionen.

32 §
Årlig bedömning av utsläpp från direktivanläggningar

Tillsynsmyndigheten ska årligen jämföra de resultat av kontroll av utsläpp som den fått med stöd av 77 § 2 mom. i miljöskyddslagen med de utsläppsnivåer vars efterlevnad insamlingen av resultaten syftar till att säkerställa.

33 §
Information om ikraftträdande av slutsatser

Finlands miljöcentral ska underrätta de statliga miljötillstånds- och tillsynsmyndigheterna om nya slutsatser utan dröjsmål efter att slutsatserna trätt i kraft.

Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål efter att ha blivit underrättad enligt 1 mom. informera verksamhetsutövare vid direktivanläggningar om ikraftträdandet av nya slutsatser som gäller anläggningens huvudsakliga verksamhet och om skyldigheten enligt 80 § i miljöskyddslagen att lämna in en utredning.

34 §
Tidsfrister för och information om bedömning av behovet av översyn i fråga om tillstånd för direktivanläggningar

Tillsynsmyndigheten ska granska den utredning som avses i 80 § i miljöskyddslagen och göra en bedömning i enlighet med 3 mom. i den paragrafen samt meddela ett eventuellt åläggande om översyn av tillståndet så snart som möjligt och senast tre månader från det att ärendet inleddes, om inte verksamhetens omfattning, utredningens bristfällighet eller det stora antalet anläggningar som ska bedömas förutsätter en längre handläggningstid.

I det fall att översynsärendena anhopar sig ska bedömningsförfarandet ordnas så att de verksamheter som uppenbart ska åläggas tillståndsprövning identifieras och bedöms så snart som möjligt. Även i fråga om andra verksamheter ska bedömningen göras och ett eventuellt åläggande om översyn av tillståndet meddelas senast inom ett år från det att slutsatserna för den huvudsakliga verksamheten publicerades. Bedömningen ska dateras och den ska innehålla ett motiverat slutresultat av bedömningen.

Tillsynsmyndigheten ska vid behov förhandla med tillståndsmyndigheten om tidsfristerna för översynsförfarandet. Tidsfristerna ska utsättas så att å ena sidan tillsynsmyndigheten har tillräckligt med tid att göra bedömningen och att å andra sidan tillståndsmyndigheten har tid att avgöra ärendet som gäller översyn av tillståndet i god tid före fyra år har förflutit från det att slutsatserna för anläggningens huvudsakliga verksamhet publicerades. Vid förhandlingarna ska hänsyn dessutom tas till att verksamhetsutövaren ska ha tillräckligt med tid att investera i eventuella ändringar.

Tillsynsmyndigheten ska i datasystemet för miljövårdsinformation registrera sina bedömningar och ålägganden som den meddelat. Information om bedömningar som gjorts samt ålägganden som meddelats ska publiceras på myndighetens webbplats.

35 §
Uppföljning och bedömning av behovet av ändring i fråga om tillstånd för direktivanläggningar

Tillsynsmyndigheten ska vid tillsynen över direktivanläggningar följa om det föreligger sådana grunder för ändring av tillstånd som avses i 89 § i miljöskyddslagen och vid behov inleda ett ärende som gäller ändring av tillståndet.

När tillståndsmyndigheten bedömer behovet av ändring av tillståndet för en direktivanläggning ska myndigheten beakta de uppgifter som fåtts genom anläggningens utsläppskontroller och inspektionerna av verksamheten.

36 §
Hur storleken på ett mikroföretag uppskattas

Om definitionen på ett mikroföretag, tillsynsavgiftens skälighet och verksamhetsutövarens skyldighet att meddela företagets storlek till tillsynsmyndigheten föreskrivs i 206 § i miljöskyddslagen.

Uppskattningen av företagets storlek grundar sig på uppgifter från den senast avslutade räkenskapsperioden. Statusen som mikroföretag förloras endast om de mätetal som beskriver personal-, balans- och omsättningsgränserna som avses i 206 § 2 mom. i miljöskyddslagen överskrids under både den räkenskapsperiod som har gått ut och under den omedelbart förgående räkenskapsperioden.

37 §
Mikroföretag vars bokslut, årsomsättning eller balansräkning inte är kända

Om det för verksamheten inte går att få de bokslutsuppgifter som avses i 36 §, kan beskattningsuppgifterna från den senast slutförda beskattningen användas som grund för fastställande av avgiften.

Om en yrkesutövares boksluts- eller beskattningsuppgifter inte innehåller balansuppgifter, används i stället för balansräkningen summan av de i 7 kap. 4 § 1 mom. i bokföringslagen (1336/1997) avsedda omsättningstillgångarna, bestående aktiva och fordringarna som uppkommit genom yrkesutövning. Om yrkesutövarens uppgifter inte omfattar omsättningsuppgifter, används i stället för omsättningen summan av de poster som avses i 1 kap. 5 § 1 mom. 1 punkten underpunkterna a b och d i bokföringsförordningen (1339/1997).

Om balans- eller omsättningsuppgifter för jordbruk inte kan fås från boksluts- eller beskattningsuppgifterna, bestäms företagets storlek enligt antalet arbetstagare.

BokföringsL 1336/1997 7 kap. har upphävts genom L 1620/2015. BokföringsF 1339/1997 1 kap. 5 § har upphävts genom SRf 1752/2015.

38 §
Hur antalet arbetstagare i ett mikroföretag räknas

Antalet arbetstagare i ett företag räknas enligt antalet heltidsanställda i företaget under ett år (årsarbetsenheter). Arbete som utförts av anställda som inte har arbetat under hela året eller av deltidsanställda omvandlas till årsarbetsenheter genom att räkna ihop deras arbetstimmar. Arbetstagarnas moderskaps-, faderskaps- och föräldraledigheter eller andra långvariga arbetsledigheter räknas inte med i tiden i arbetet.

När antalet arbetstagare räknas beaktas endast arbete som utförts med stöd av ett sådant arbetsavtal som avses i 1 § i arbetsavtalslagen (55/2001). Även arbete som utförts av de ägare som deltar i företagets ledning och de delägare som regelbundet arbetar i företaget mot det att de får ekonomiska förmåner av företaget räknas med.

Studerande i läroavtalsutbildning eller yrkesutbildning som står i ett avtalsförhållande som avser läroavtal eller yrkesutbildning ska inte räknas in i antalet arbetstagare, även om de skulle utföra arbete enligt 2 mom.

6 kap

Särskilda bestämmelser

39 §
Samarbete mellan tillståndsmyndigheter och tillsynsmyndigheter

Tillståndsmyndigheterna och tillsynsmyndigheterna ska samarbeta med varandra i tillräcklig utsträckning. För detta samarbete kan de statliga tillståndsmyndigheterna och de statliga tillsynsmyndigheterna inrätta rådgivande sakkunniggrupper. Även sakkunniga från andra expertmyndigheter eller sakkunniginrättningar kan kallas till grupperna.

40 §
Expertmyndigheter och sakkunniginrättningar

Expertmyndigheter som avses i 25 § i miljöskyddslagen är jord- och skogsbruksministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet. Sakkunniginrättningar är inom sina egna verksamhetsområden Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Livsmedelssäkerhetsverket, Meteorologiska institutet, Teknologiska forskningscentralen VTT, Geologiska forskningscentralen, Strålsäkerhetscentralen, Säkerhets- och kemikalieverket samt Institutet för hälsa och välfärd.

41 §
Allmänna krav på utsläpp som leds ut i vattentjänstverkets avlopp

Om industriavloppsvatten och annat avloppsvatten som innehåller förorenande ämnen leds ut i ett vattentjänstverks avlopp ska det förbehandlas på behörigt sätt i syfte att

1) hindra att utsläppen från vattentjänstverket medför olägenhet för miljön och uppfylla andra krav enligt de bestämmelser som gäller recipienten,

2) säkerställa att slammet återvinns och bortskaffas på ett säkert och miljömässigt godtagbart sätt,

3) skydda hälsan hos personal som arbetar med avloppsnäten och på reningsverken,

4) förhindra störningar i behandlingsprocesserna för avloppsvatten och slam,

5) förhindra skador på avloppsnät eller i reningsverk och tillhörande utrustning.

Ett vattentjänstverk kan vägra ansluta en fastighet till verkets avlopp och ta emot sådant avloppsvatten som avses i 1 mom., om kraven i 1 mom. inte är uppfyllda.

42 § (17.1.2019/50)
Villkor i miljötillstånd och i beslut med anledning av anmälan om utsläpp som leds ut i ett vattentjänstverks avlopp

I ett miljötillstånd och i ett beslut med anledning av anmälan ska det anges behövliga utsläppsgränsvärden och meddelas andra behövliga utsläppsvillkor för industriavloppsvatten och annat vatten som leds ut i ett vattentjänstverks avlopp, om vattnet innehåller ämnen som nämns i bilaga 1 till denna förordning, i syfte att säkerställa att avloppsvattnet förbehandlas på behörigt sätt och att utsläppen kontrolleras. Myndigheten ska höra vattentjänstverket vid behandlingen av tillstånds- eller anmälningsärendet.

43 § (17.1.2019/50)
Separata anteckningar i datasystemet för miljövårdsinformation

Den statliga tillsynsmyndigheten ska i datasystemet för miljövårdsinformation registrera uppgift om rätt till kontroll på annans område som myndigheten beviljat enligt 171 § i miljöskyddslagen, om rätten är i kraft över ett år eller tills vidare. Uppgiften ska registreras som en anteckning som gäller nyttjanderätten till den berörda fastigheten, så att uppgiften är lätt att hitta. Tillsynsmyndigheten ska dessutom i den mån det är möjligt se till att också rätt till kontroll som beviljats i miljötillståndsbeslutet eller beslutet med anledning av anmälan registreras i systemet på motsvarande sätt.

44 §
Betydande förändring i myrens naturtillstånd

Enligt 13 § 4 mom. i miljöskyddslagen får torvutvinning trots 1 mom. i nämnda paragraf förläggas till myrar vars naturtillstånd har förändrats betydligt till följd av utdikning. En förändring i myrens naturtillstånd är betydande om

1) myrens vattenhushållning har förändrats slutgiltigt, myrens vattennivå har sjunkit genomgående och myrens vegetation har förändrats genomgående,

2) myrens vattenhushållning har förändrats genomgående, vattennivån på myren har sjunkit genomgående och förändringarna i myrens vegetation är klara, eller

3) myren har dikade och odikade områden, dikningen förhindrar en hydrologisk förbindelse mellan myren och dess omgivning och på en del av de odikade områden på myren förekommer uttorkning och förändringar i myrens vegetation.

44 a § (24.1.2019/141)
Ordnande av den i direktivet om nationella utsläppstak avsedda övervakningen av effekterna på ekosystem

Vid genomförandet av den i 143 § 3 mom. i miljöskyddslagen avsedda övervakningen av luftföroreningarnas effekter på ekosystem enligt artikel 9 i direktivet om nationella utsläppstak ska övervakningsplatsernas läge väljas så att sötvattenshabitat, naturliga livsmiljöer, delvis naturliga livsmiljöer och typer av skogsekosystem finns representerade i övervakningsnätverket. Övervakningen ska vara kostnadseffektiv och riskbaserad.

Vid övervakningen ska utnyttjas

1) redan befintliga övervakningsnätverk som hänför sig till annan EU-lagstiftning och till internationella överenskommelser samt uppgifter som fås via dessa, och

2) övervakningsindikatorerna i bilaga V till direktivet om nationella utsläppstak.

Finlands miljöcentral ska se till att uppgifterna om övervakningsplatsernas läge, de övervakningsindikatorer som använts samt övervakningsuppgifterna rapporteras till kommissionen och till Europeiska miljöbyrån på det sätt som anges i artikel 10.4 i direktivet om nationella utsläppstak. Dessutom ska Finlands miljöcentral publicera dessa uppgifter genom ett allmänt datanät.

45 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 september 2014.

Genom denna förordning upphävs miljöskyddsförordningen (169/2000).

Rådets direktiv 91/271/EEG (31991L0271); EGT L 135, 30.5.1991, s. 40, Rådets direktiv 91/676/EEG (31991L0676); EGT L 375, 31.12.1991, s. 1, Rådets direktiv 96/59/EG (31996L0059); EGT L 243, 24.9.1996, s. 31, Rådets direktiv 1999/31/EG (31999L0031); EGT L 182, 16.7.1999, s. 1, Rådets direktiv 1999/32/EG (31999L0032); EGT L 121, 11.5.1999, s. 13, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (32000L0053); EGT L 269, 21.10.2000. s. 34, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (32000L0060); EGT L 327, 22.12.2000, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG (32006L0021); EUT L 102, 11.4.2006, s. 15, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG (32006L0066); EUT L 266, 26.9.2006, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG (32006L0118); EUT L 372, 27.12.2006, s. 19, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 22.11.2008, s. 3, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG (32008L0105); EUT L 348, 24.12.2008, s. 84, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG (32009L0031); EUT L 140, 5.6.2009, s. 114, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (32010L0075); EUT L 334, 17.12.2010, s. 17, Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU (32012L0019); EUT L 197, 24.7.2012, s. 38, Kommissionens beslut 97/129/EG (31997D0129); EGT L 50, 20.2.1997, s. 28

Bilaga 1

De viktigaste förorenande ämnena vid fastställande av gränsvärden för utsläpp

Utsläpp i luft

1) svaveloxider och andra svavelföreningar,

2) kväveoxider och andra kväveföreningar,

3) kolmonoxid,

4) flyktiga organiska föreningar,

5) metaller och deras föreningar,

6) stoft,

7) asbest, suspenderade partiklar och fibrer,

8) klor och dess föreningar,

9) fluor och dess föreningar,

10) arsenik och dess föreningar,

11) cyanider,

12) ämnen och beredningar för vilka det har påvisats att de har karcinogena eller mutagena egenskaper eller kan påverka fortplantningen,

13) polyklorerade dibensodioxiner och polyklorerade dibensofuraner.

Utsläpp i vatten

1) organiska halogenföreningar och ämnen som kan bilda sådana föreningar i vattenmiljö,

2) organiska fosforföreningar,

3) organiska tennföreningar,

4) ämnen och beredningar för vilka det har påvisats att de har karcinogena eller mutagena egenskaper eller kan påverka fortplantningen,

5) svårnedbrytbara kolväten och svårnedbrytbara samt bioackumulerande organiska, toxiska ämnen,

6) cyanider och fluorider,

7) metaller och deras föreningar,

8) arsenik och dess föreningar,

9) biocider och växtskyddsmedel,

10) suspenderande ämnen,

11) ämnen som orsakar eutrofiering, särskilt nitrater och fosfater, samt

12) syretärande ämnen.

Fotnoterna (713/2014) har tillfogats som rättelse.

Ikraftträdelsestadganden:

16.4.2015/449:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015.

5.11.2015/1304:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2015.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (32010L0075); EUT L 334, 17.12.2010, s. 17

7.7.2016/602:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG (32003L0035); EUT L 156, 25.6.2003, s. 17, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (32010L0075); EUT L 334, 17.12.2010, s. 17

24.8.2017/584:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2017.

De vid ikraftträdandet av denna förordning gällande 2 § 1 mom. 4 punkten underpunkt b, som gäller distributionsstationer för flytande bränslen, där bränslecisternernas totala volym är minst 10 m3, dock inte distributionsstationer för bränsle som används i motordrivna fordon eller motorbåtar, och 2 § 1 mom. 7 punkten underpunkt b, som gäller permanenta betongstationer eller fabriker som tillverkar betongprodukter, tillämpas dock tills de statsrådetförordningar som gäller miljöskyddskrav som fordras för registrering av verksamheterna i fråga blir tillämpliga.

17.1.2019/50:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

24.1.2019/141:

Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2019.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 (32016L2284); EUT nr L 344, 17.12.2016, s. 1

10.12.2020/952:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

22.12.2020/1126:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

18.11.2021/979:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/851/EU (32018L0851); EUT L 150, 14.6.2018, s. 109, Rådets direktiv 1999/31/EG (31999L0031); EGT L 182, 16.7.1999, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (32010L0075); EUT L 334, 17.12.2010, s. 17

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.