Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

22.8.2014/684

Lag om tillståndsförfarandet för energiprojekt av gemensamt intresse inom Europeiska unionen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag finns bestämmelser om tillståndsförfarandet för sådana energiprojekt av gemensamt intresse som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009, nedan energiinfrastrukturförordningen.

Tillstånd som förfarandet enligt 1 mom. tillämpas på är

1) projekttillstånd för byggande av högspänningsledning enligt 14 § i elmarknadslagen (588/2013) och kommunens samtycke till dragning av en elledning enligt 17 § i den lagen,

2) projekttillstånd för byggande av ett överföringsrör som överskrider landets gräns enligt 6 kap. 5 § i naturgasmarknadslagen (508/2000),

3) samtycke till utnyttjande eller användning av Finlands ekonomiska zon enligt 6 och 7 § i lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004) med undantag för samtycke uteslutande till forskning,

4) tillstånd till vattenhushållningsprojekt som avser byggande enligt 3 kap. i vattenlagen (587/2011),

5) bygglov enligt 125 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) samt åtgärdstillstånd enligt 126 § och beviljande av undantag enligt 171 § i den lagen,

6) tillstånd till omfattande industriell hantering och upplagring av en farlig kemikalie enligt 23 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) och tillstånd till byggande av ett rörsystem för överföring av en farlig kemikalie enligt 37 § i den lagen,

7) inlösningstillstånd enligt 5 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977), (10.4.2015/425)

8) miljötillstånd enligt 27 § i miljöskyddslagen (527/2014). (10.4.2015/425)

NaturgasmarknadsL 508/2000 har upphävts genom NaturgasmarknadsL 587/2017, som gäller fr.o.m. 1.1.2018.

2 §
Handläggning utan dröjsmål

Uppgifter som har samband med ett energiprojekt av gemensamt intresse ska handläggas utan dröjsmål.

3 §
Behörig myndighet

Energimyndigheten är den behöriga nationella myndighet som avses i artikel 8.1 i energiinfrastrukturförordningen.

4 §
Organisering av tillståndsförfarandet

I tillståndsförfarandet för energiprojekt av gemensamt intresse iakttas samarbetsschemat enligt artikel 8.3 c i energiinfrastrukturförordningen.

5 §
Inlämnande av ansökningshandlingar

Den som genomför ett projekt ska samtidigt till både Energimyndigheten och den tillståndsmyndighet som är behörig i ärendet lämna in en ansökan om tillstånd enligt 1 § 2 mom. samt de handlingar som hänför sig till ansökan.

6 §
Godkännande av ansökningshandlingarna

Energimyndigheten ska av tillståndsmyndigheten begära ett utlåtande om ansökningshandlingarnas tillräcklighet innan de godkänns. Energimyndigheten får inte godkänna ansökningshandlingarna i strid med tillståndsmyndighetens ståndpunkt.

7 §
Energimyndighetens övriga uppgifter

Energimyndigheten svarar för att den handbok som avses i artikel 9.1 i energiinfrastrukturförordningen uppdateras och görs tillgänglig för allmänheten.

Energimyndigheten svarar för att en webbplats inrättas för ett sådant projekt av gemensamt intresse som avses i artikel 9.7 i energiinfrastrukturförordningen och att webbplatsen uppdateras.

8 §
Överklagande

Ett beslut av Energimyndigheten om ansökningshandlingarnas tillräcklighet får inte överklagas särskilt genom besvär.

I fråga om överklagande av ett beslut om tillstånd enligt 1 § 2 mom. föreskrivs särskilt.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 75/2014, EkUB 11/2014, RSv 77/2014, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 (32013R0347); EUT L 115, 25.4.2013, s. 39

Ikraftträdelsestadganden:

10.4.2015/425:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 257/2014, MiUB 20/2014, RSv 291/2014 , Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 (32013R0347); EUT L 115, 25.4.2013, s. 39

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.