Beaktats t.o.m. FörfS 356/2021.

8.8.2014/653

Lag om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (gäller till 31.1.2021)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 15.1.2021/73, som gäller fr.o.m. 1.2.2021.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, nedan förordningen om sprängämnesprekursorer.

2 §
Behörig myndighet

Polisstyrelsen är behörig myndighet i sådana situationer som avses i artikel 4.2 och 4.6 samt artikel 7 i förordningen om sprängämnesprekursorer.

Tullen är behörig myndighet i sådana situationer som avses i artikel 4.6 i förordningen om sprängämnesprekursorer.

3 §
Nationell kontaktpunkt

Centralkriminalpolisen är nationell kontaktpunkt i de situationer som avses i artikel 9 i förordningen om sprängämnesprekursorer.

4 §
Tillstånd för sprängämnesprekursorer

I annan än yrkes-, affärs- eller näringsverksamhet får sprängämnesprekursorer som avses i bilaga I till förordningen om sprängämnesprekursorer införas, förvärvas, innehas eller användas endast om Polisstyrelsen beviljat ett sådant tillstånd till det som avses i artikel 7.1 i förordningen om sprängämnesprekursorer (tillstånd för sprängämnesprekursorer).

Tillstånd beviljas för högst tre år åt gången.

Ansökan om tillstånd kan lämnas till Polisstyrelsen eller till en polisinrättning.

5 §
Förutsättningar för beviljande av tillstånd för sprängämnesprekursor

Tillstånd för sprängämnesprekursorer kan beviljas en person som fyllt 18 år och som kan lägga fram ett legitimt användningsändamål för ämnet och som med hänsyn till hälsotillstånd och uppförande kan anses som lämplig att inneha och använda ämnet i fråga.

Polisstyrelsen har rätt att få en medicinsk bedömning av den tillståndsökande, om det med stöd av de uppgifter som erhållits eller en intervju finns orsak att ifrågasätta den sökandes personliga lämplighet att inneha ämnet. Polisstyrelsen har trots sekretessbestämmelserna rätt att i den medicinska bedömningen få sådana hälsouppgifter om den sökande som är nödvändiga vid bedömningen av hans eller hennes lämplighet att inneha ämnet.

En person under 18 år som uppfyller de förutsättningar som anges i 1 mom. kan beviljas tillstånd för sprängämnesprekursorer med vårdnadshavarens samtycke.

6 §
Återkallande av tillstånd för sprängämnesprekursorer

Polisstyrelsen kan återkalla ett tillstånd för sprängämnesprekursorer i enlighet med artikel 7.4 i förordningen om sprängämnesprekursorer.

I ett ärende som gäller återkallande av ett tillstånd för sprängämnesprekursorer kan det vid behov göras en polisundersökning enligt 6 kap. i polislagen (872/2011).

7 §
Tillsyn

Polisstyrelsen och dess underställda enheter utövar tillsyn över att förordningen om sprängämnesprekursorer och denna lag följs.

Tullen utövar tillsyn över att förordningen om sprängämnesprekursorer följs när det gäller införsel enligt artikel 4.6 i den förordningen.

Säkerhets- och kemikalieverket utövar tillsyn över att det i märkningen av förpackningar för kemikalier som omfattas av tillämpningsområdet för förordningen om sprängämnesprekursorer och som innehåller ämnen förtecknade i bilaga I till den förordningen anges att förvärv, innehav och användning av ämnet omfattas av restriktioner enligt artikel 5 i förordningen om sprängämnesprekursorer. Märkningen ska finnas på finska och svenska.

8 §
Rätt att få information

Polisen har trots sekretessbestämmelserna rätt att för tillsynen över att förordningen om sprängämnesprekursorer följs få behövlig information av dem som bestämmelserna i den förordningen gäller. I fråga om personuppgifter gäller rätten att få information endast nödvändiga uppgifter.

Tullen har rätt att få behövlig information av polisen för att kunna säkerställa riktigheten av ett tillstånd för sprängämnesprekursorer.

9 §
Fråntagande och förstörande

En polisman och Tullen har rätt att omhänderta ett ämne som importeras eller innehas utan tillstånd för sprängämnesprekursorer.

En polisman har rätt att omhänderta ett tillstånd för sprängämnesprekursorer och därtill hörande ämnen, om giltigheten för tillståndet för sprängämnesprekursorer har återkallats i enlighet med artikel 7.4 i förordningen om sprängämnesprekursorer.

På hanteringen av egendom som polisen omhändertagit med stöd av 1 och 2 mom. tillämpas 2 kap. 14 och 15 § i polislagen. På hanteringen av egendom som Tullen omhändertagit med stöd av 1 mom. tillämpas 35 § 2 mom. i tullagen (1466/1994).

10 §
Beslut om nya restriktioner för sprängämnesprekursorer

Statsrådet beslutar om restriktioner enligt artikel 13.1–13.3 i förordningen om sprängämnesprekursorer.

11 § (19.12.2019/1367)
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

12 §
Förseelse mot bestämmelserna om sprängämnesprekursorer

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) förvärvar, för in, innehar eller använder en sprängämnesprekursor som avses i bilaga I till förordningen om sprängämnesprekursorer utan tillstånd för sprängämnesprekursorer,

2) försummar att vid en transaktion eller annan överlåtelse kontrollera att köparen eller en annan mottagare av en sprängämnesprekursor som avses i bilaga I till förordningen om sprängämnesprekursorer har tillstånd för sprängämnesprekursorer,

3) försummar att som näringsidkare säkerställa att det på förpackningen för en sprängämnesprekursor som avses i bilaga I till förordningen om sprängämnesprekursorer finns en märkning enligt artikel 5 i den förordningen när sprängämnesprekursorn tillhandahålls, eller

4) försummar att som näringsidkare i samband med transaktioner eller försök till transaktioner rapportera till centralkriminalpolisen om en sådan misstänkt transaktion eller ett försök till sådan som avses i artikel 9.3 i förordningen om sprängämnesprekursorer och som näringsidkarens egen kund gjort,

ska för förseelse mot bestämmelserna om sprängämnesprekursorer dömas till böter.

För förseelse mot bestämmelserna om sprängämnesprekursorer döms också en näringsidkare som uppsåtligen försummar att till centralkriminalpolisen rapportera ett betydande försvinnande eller olovligt tillgrepp av en sådan i bilaga I eller II till förordningen om sprängämnesprekursorer avsedd sprängämneprekursor som näringsidkaren innehaft.

Med ämnen som avses i bilagorna I och II till förordningen om sprängämnesprekursorer jämställs vid tillämpningen av denna paragraf ämnen som avses i beslut som meddelats med stöd av 10 § samt ämnen och blandningar som innehåller sådana ämnen som avses i bilagorna och besluten. Denna paragraf tillämpas inte när det gäller fall som avses i artikel 2.2 i förordningen om sprängämnesprekursorer.

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 2 september 2014.

RP 21/2014, FvUB 15/2014, RSv 74/2014

Ikraftträdelsestadganden:

19.12.2019/1367:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 75/2019, FvUB 10/2019, RSv 46/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.