Beaktats t.o.m. FörfS 402/2021.

27.6.2014/562

Lag om livsmedels- och naturresursstatistik

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på Naturresursinstitutets verksamhet som statistikmyndighet enligt statistiklagen (280/2004).

Denna lag tillämpas också på statistiska uppgifter som samlats in i samband med registerföringen enligt lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008).

På grunderna för insamling, organisering och bearbetning av uppgifter, framställning av statistik samt på sekretess för och utlämnande av uppgifter tillämpas statistiklagen, om inte något annat föreskrivs nedan.

2 §
Livsmedels- och naturresursstatistik

Naturresursinstitutet framställer och publicerar statistik som gäller

1) jordbrukets struktur, produktionsmetoder och produktionsinsatser, odling av åkergrödor, trädgårdsodling och husdjursproduktion, produktionens konsekvenser för miljön samt jordbruksprodukternas priser,

2) ekonomiskt tillvaratagande av skog, verksamheten på virkesmarknaden, skogsvård och skogsskydd,

3) fiske, vattenbruk, fiskerihushållning och fiskeriproduktmarknaden,

4) livsmedelssäkerhet.

3 §
Skyldighet att lämna uppgifter

En näringsidkare är skyldig att lämna Naturresursinstitutet de uppgifter som är nödvändiga för statistikframställningen enligt 2 § om typen av den verksamhet som näringsidkaren bedriver, var den bedrivs, ägande- och besittningsförhållandena, produkterna, ekonomin och de produktionsinsatser som verksamheten kräver samt andra resurser och användningen av dem. Skyldigheten gäller fysiska personer och sammanslutningar och stiftelser som äger skog eller som bedriver följande näringar:

1) jordbruk och trädgårdsodling,

2) fiske eller vattenbruk,

3) förädling av eller handel med jordbruks- eller fiskeriprodukter,

4) skogsbruk eller trädförädling eller virkeshandel.

Icke-vinstsyftande sammanslutningar som bedriver skogsbruk eller trädförädling eller virkeshandel är skyldiga att lämna Naturresursinstitutet de uppgifter som avses i 1 mom.

Statliga myndigheter och andra som sköter offentliga förvaltningsuppgifter är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna Naturresursinstitutet uppgifter som avses i 1 mom. De som sköter offentliga förvaltningsuppgifter är skyldiga att lämna de uppgifter som avses ovan, om de har fått uppgifterna vid skötseln av en förvaltningsuppgift.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt är trots sekretessbestämmelserna skyldig att lämna Naturresursinstitutet de uppgifter som pensionsanstalten har om gårdsbruksenheter, besittningen av dem och anlitandet av avbytarservice för lantbruksföretagare samt namn-, personbetecknings- och adressuppgifter för ägare och innehavare av gårdsbruksenheter i fråga om dem som bedriver jordbruk och trädgårdsodling.

4 § (18.1.2019/104)
Utlämnande av uppgifter för forskning eller statistiska utredningar

Trots vad som föreskrivs i 13 § i statistiklagen får Naturresursinstitutet för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar även lämna ut med identifikationsuppgifter försedda uppgifter om personers ålder, kön, utbildning och yrke under förutsättning att den som får uppgifterna har rätt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt dataskyddslagen (1050/2018) eller någon annan lag att samla in och registrera dessa uppgifter.

5 §
Straffbestämmelse

En uppgiftsskyldig som uppsåtligen underlåter att lämna uppgifter som avses i 3 § eller som för att fullgöra uppgiftsskyldigheten lämnar felaktiga uppgifter eller meddelanden, ska för underlåtenhet att fullgöra uppgiftsskyldighet som gäller livsmedels- och naturresursstatistik dömas till böter.

Om en överträdelse som avses i 1 mom. i sin helhet kan anses som uppenbart ringa, kan Naturresursinstitutet avstå från åtgärder för att ställa den misstänkte under åtal.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom denna lag upphävs lagen om landsbygdsnäringsstatistik (1197/1996).

RP 33/2014, JsUB 11/2014, RSv 66/2014

Ikraftträdelsestadganden:

18.1.2019/104:

Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018, JsUB 8/2018, RSv 115/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.