Beaktats t.o.m. FörfS 356/2021.

27.6.2014/510

Lag om statlig ersättning till vissa internerade civilpersoner

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Förutsättningarna för ersättning

Ersättning enligt denna lag betalas till personer som internerades med stöd av artikel 2 stycke 2 i det med Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund samt det Förenade Konungariket Storbritannien och Nord-Irland ingångna vapenstilleståndsavtalet (FördrS 4/1944).

Ersättningen förutsätter att den som internerades

1) inte hade fyllt 18 år vid tidpunkten för interneringen,

2) hade haft eller hade finskt medborgarskap före den 19 september 1944, eller

3) hade fyllt 18 år vid tidpunkten för interneringen och är barn till i 2 punkten avsedd person.

Personer som var internerade i mindre än tre dygn har inte rätt till ersättning.

2 §
Ersättningens belopp

Ersättningen till i 1 § 2 mom. avsedda personer betalas som en engångsersättning på 3 000 euro. För den som var internerad i mindre än 30 dygn, är ersättningen dock 1 500 euro.

3 §
Ansökan om och betalning av ersättning

Ersättningarna enligt denna lag beviljas och betalas av Statskontoret. Ansökan om ersättning ska lämnas in till Statskontoret före utgången av 2015. Försenade ansökningar prövas inte.

Statskontoret inhämtar de utredningar som behövs för handläggning av ansökan. Statskontoret har rätt att få utredningarna avgiftsfritt.

4 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som Statskontoret fattat med stöd av denna lag får sökas hos försäkringsdomstolen.

Försäkringsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär.

Bestämmelser om ändringssökande i övrigt finns i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 69/2014, LaUB 6/2014, RSv 71/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.