Beaktats t.o.m. FörfS 335/2022.

6.6.2014/420

Lag om notarius publicus

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Notarius publicus

Av generaldirektören för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata förordnade tjänstemän vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är notarius publicus. (29.11.2019/1150)

I landskapet Åland är av Statens ämbetsverk på Åland förordnade tjänstemän vid ämbetsverket notarius publicus.

Notarius publicus ska ha avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt.

2 §
Notarius publicus uppgifter

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag, ska notarius publicus på begäran

1) styrka underskrifter och kopior av handlingar,

2) bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att företa en viss tjänsteåtgärd eller att någon har en viss tjänsteställning eller behörighet eller är rättsligt behörig att företräda någon annan,

3) utfärda intyg över innehållet i handlingar som företetts notarius publicus samt över rättsliga och ekonomiska förhållanden,

4) vara vittne när ett tresorfack eller något annat förvaringsrum stängs eller öppnas,

5) övervaka lotteridragningar.

Notarius publicus får bekräfta att en formbunden eller annan skriftlig redogörelse, utredning eller anmälan har lämnats och vidta andra sådana åtgärder som motsvarar de uppgifter som avses i 1 mom. och som på grund av något annat lands lagstiftning behövs för att bevaka rätt eller fördel eller utföra en rättshandling utomlands. En sådan åtgärd får inte strida mot grunderna för Finlands rättsordning.

3 §
Lokal behörighet

Notarius publicus är behörig att utföra sina uppgifter i hela landet. På upptagande av protest tillämpas dock växellagen (242/1932) och checklagen (244/1932).

4 §
Bekräftelse av ett intyg utfärdat av notarius publicus

Ett av notarius publicus utfärdat intyg ska vara bekräftat med stämpel eller sigill eller på något annat motsvarande tillförlitligt sätt.

5 §
Protokollföring

Notarius publicus ska föra protokoll över de åtgärder som avses i 2 § 1 mom. 4 och 5 punkten.

I protokollet ska antecknas

1) vilken åtgärd det är fråga om,

2) plats och tidpunkt för åtgärden,

3) namn och personbeteckning eller födelsedatum för den som ansökt om åtgärden,

4) en redogörelse för åtgärdens förlopp.

6 §
Legalisation av handlingar

Utrikesministeriet verifierar på begäran en handling som notarius publicus eller någon annan tjänsteinnehavare vid en myndighet har styrkt med sin underskrift.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom denna lag upphävs lagen om notarius publicus (287/1960). Hänvisas det i någon annan lag till den lag som upphävs genom denna lag, ska hänvisningen anses avse denna lag.

RP 11/2014, FvUB 9/2014, RSv 33/2014

Ikraftträdelsestadganden:

29.11.2019/1150:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019, FvUB 3/2019, RSv 20/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.