Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

13.2.2014/120

Statsrådets förordning om en plan för de offentliga finanserna

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 6 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna (869/2012):

1 §
Syftet med planen

Syftet med en plan för de offentliga finanserna är att stödja det beslutsfattande som gäller de offentliga finanserna samt iakttagandet av det medelfristiga målet för det strukturella saldot i de offentliga finanserna. Bestämmelser om det medelfristiga målet för det strukturella saldot i de offentliga finanserna finns i 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna (869/2012).

2 §
Uppgörandet av planen

Statsrådet ska göra upp en plan för de offentliga finanserna för valperioden. Statsrådet ser årligen före utgången av april över planen för de offentliga finanserna för de följande fyra åren.

För uppgörandet av planen för de offentliga finanserna för valperioden gör finansministeriet en bedömning av utgångspunkterna och utvecklingsperspektiven för de offentliga finanserna samt av hållbarheten på längre sikt.

3 §
Innehållet i planen

Planen för de offentliga finanserna ska täcka hela den offentliga sektorns finanser. I planen finns delar som gäller statsfinanserna, den kommunala ekonomin, lagstadgade arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder.

I planen för de offentliga finanserna ställs det upp fleråriga mål för saldot i förhållande till bruttonationalprodukten till marknadspris för hela den offentliga sektorns finanser samt utöver dessa ett mål för varje sådant delområde inom de offentliga finanserna som nämns i 1 mom. Målen för det strukturella saldot ska ställas upp så att de med beaktande av finansministeriets prognos åtminstone leder till att det mål som ställts upp för det strukturella saldot i de offentliga finanserna uppnås. Från detta kan avvikas om Europeiska unionens råd i enlighet med 4 § i den lag som nämns i 1 § har slagit fast att det i Finland råder exceptionella omständigheter. När exceptionella omständigheter inte längre råder ska planen för de offentliga finanserna göras upp så att målet som avses i 5 § i den lag som nämns i 1 § kan uppnås. (31.8.2017/601)

I den del av planen för de offentliga finanserna som gäller kommunalekonomin ställs dessutom för det strukturella saldot inom kommunalekonomin en euromässig begränsning för de utgiftsändringar som följer av statens åtgärder som är konsekvent med det med stöd av 2 mom. uppsatta målet.

I planen för de offentliga finanserna presenteras sådana fleråriga mål för hur skuldsättningen respektive utgifterna i den offentliga sektorn förhåller sig till bruttonationalprodukten till marknadspris som motsvarar målen för det strukturella saldot för hela den offentliga sektorns finanser. (31.8.2017/601)

I planen för de offentliga finanserna ska läggas fram uppskattningar om de viktigaste inkomst- och utgiftsposterna i de offentliga finanserna och i 1 mom. nämnda delområden. Uppskattningarna görs med antagandet att den lagstiftning som inverkar på inkomster och utgifter inte ändras, samt med antagandet att den lagstiftning som inverkar på inkomster och utgifter ändras på det sätt som statsrådet specificerar. Av de båda alternativen presenteras verkningen på det strukturella saldot i de offentliga finanserna på medellång sikt och på hållbarheten på lång sikt.

I planen för de offentliga finanserna ska dessutom presenteras nödvändiga specificerade åtgärder och deras beräknade ekonomiska konsekvenser för uppnående av de mål för det strukturella saldot som ställts upp med stöd av 2 mom.

I valperiodens sista plan för de offentliga finanserna får avvikelse göras från skyldigheten enligt 2 mom. att ställa upp mål för det strukturella saldot inom de offentliga finanserna och för varje delområde samt från skyldigheten enligt 6 mom. att presentera nödvändiga specificerade åtgärder och deras beräknade ekonomiska konsekvenser för uppnående av målen för det strukturella saldot. I valperiodens sista plan för de offentliga finanserna ska det dock läggas fram uppskattningar om det strukturella saldot i de offentliga finanserna och för de delområden som avses i 1 mom. under de följande fyra åren. (19.3.2015/225)

I planen för de offentliga finanserna presenteras en jämförelse mellan finansministeriets och kommissionens samt vid behov mellan finansministeriets och andra oberoende organs mest aktuella prognoser för makroekonomin och de offentliga finanserna samt redogörs för signifikanta skillnaderna mellan de antaganden som använts som grund för prognoserna. (31.8.2017/601)

I planen för de offentliga finanserna presenteras hur prognoserna för makroekonomin och de offentliga finanserna samt de viktigaste nyckeltalen för de offentliga finanserna skulle utvecklas vid olika antaganden om tillväxt och räntor. (31.8.2017/601)

I anslutning till planen för de offentliga finanserna publiceras en förteckning över de enheter som hör till offentliga samfund men som inte ingår i de ordinarie budgetarna på undersektorsnivå. I planen för de offentliga finanserna presenteras den samlade inverkan dessa enheter har på saldot för de offentliga samfunden och deras skulder. (31.8.2017/601)

4 § (31.8.2017/601)
Uppgifter som ska ingå i budgetpropositionen

Planen för de offentliga finanserna ska beaktas vid beredningen av budgetpropositionen.

I budgetpropositionen motiveras eventuella väsentliga avvikelser från den föregående planen för de offentliga finanserna och utvärderas den ekonomiska verkan som avvikelserna beräknas ha. I budgetpropositionen redogörs dessutom för de skillnader i förhållande till den föregående planen för de offentliga finanserna som föranleds av den ändrade ekonomiska prognosen.

I samband med budgetpropositionen publiceras den förteckning som avses i 3 § 10 mom. I budgetpropositionen presenteras den samlade inverkan enheterna i fråga har på saldot för de offentliga samfunden och deras skulder.

5 §
Jämförelser mellan regeringsperioder

I den första planen för de offentliga finanserna under regeringsperioden tas in en jämförelse som innehåller de uppgifter som avses i 3 § 2 och 4 mom. med den sista planen för de offentliga finanserna under den föregående regeringsperioden.

5 a § (3.5.2018/279)
Beaktande av statens revisionsverks slutsatser om ekonomiska prognoser

Finansministeriet ska vid utarbetandet av ekonomiska prognoser beakta statens revisionsverks slutsatser om prognoserna för makroekonomin och de offentliga finanserna. Om slutsatserna visar en signifikant systematisk avvikelse som har påverkat de makroekonomiska prognoserna under minst fyra år i rad, ska finansministeriet offentliggöra de åtgärder som har vidtagits för att avhjälpa avvikelsen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2014. Den skyldighet att ställa upp mål för det strukturella saldot för de offentliga finansernas delområden som anges i 3 § 2 mom. samt förordningens 3 § 3 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2015.

Ikraftträdelsestadganden:

19.3.2015/225:

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2015.

31.8.2017/601:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2017.

3.4.2018/279:

Denna förordning träder i kraft den 8 maj 2018.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.