Beaktats t.o.m. FörfS 402/2021.

4.2.2014/109

Justitieministeriets förordning om normaltaxa för telefonkommunikation som gäller ett avtal om konsumtionsnyttigheter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 kap. 14 § 2 mom. i konsumentskyddslagen (38/1978), sådant det lyder i lag 1211/2013:

1 §

Kommunikationsverket ska vid beräkning av den kalkylmässiga normaltaxa som avses i 2 kap. 14 § i konsumentskyddslagen (38/1978) beakta de teleföretag som har de största marknadsandelarna utifrån antalet anslutningar till mobilnätet och vars sammanlagda marknadsandel utgör minst 95 procent. Kommunikationsverket ska för dessa företag med beaktande av deras respektive marknadsandel beräkna medeltalet av minimitaxorna i prislistorna över de mobilsamtalsavgifter som debiteras per minut.

2 §

Kommunikationsverket ska offentliggöra den kalkylmässiga normaltaxan med en tiondels cents noggrannhet.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2014.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU (32011L0083); EUT nr L 304, 22.11.2011, s. 64

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.