Uppdaterad lagstiftning: 2014

30.12.2014/1440
Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas verksamhet
30.12.2014/1429
Energieffektivitetslag
30.12.2014/1423
Lag om stöd för nyskiften
30.12.2014/1419
Lag om extra pension för idrottsutövare
19.12.2014/1382
Justitieministeriets förordning om anmälan till handelsregistret om skuldsaneringsärenden
30.12.2014/1369
Lag om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen
30.12.2014/1354
Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster
30.12.2014/1347
Lag om införande av diskrimineringslagstiftningen
30.12.2014/1328
Lag om jämställdhetsombudsmannen
30.12.2014/1327
Lag om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden
30.12.2014/1326
Lag om diskrimineringsombudsmannen
30.12.2014/1325
Diskrimineringslag
30.12.2014/1301
Socialvårdslag
18.12.2014/1267
Statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet
19.12.2014/1260
Lag om Tykö nationalpark
18.12.2014/1250
Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling
18.12.2014/1245
Statsrådets förordning om audiovisuella tjänster
19.12.2014/1238
Lag om vikariehjälp för renskötare
19.12.2014/1197
Lag om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet
19.12.2014/1195
Lag om myndigheten för finansiell stabilitet
19.12.2014/1194
Lag om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag
19.12.2014/1188
Lag om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
12.12.2014/1144
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
12.12.2014/1143
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
19.12.2014/1130
Statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen
18.12.2014/1129
Statsrådets förordning om yrkeshögskolor
12.12.2014/1085
Lag om inkomstskatteskalan för 2015
4.12.2014/1015
Statsrådets förordning om måttenheter
14.11.2014/938
Lag om allmänt bostadsbidrag
14.11.2014/932
Yrkeshögskolelag
13.11.2014/930
Statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt
12.11.2014/929
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den livslängdskoefficient som avses i 82 § i lagen om pension för arbetstagare
7.11.2014/917
Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation
7.11.2014/864
Luftfartslag
16.10.2014/834
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
17.10.2014/832
Lag om EU-miljömärke
19.9.2014/762
Lag om ombildning av Teknologiska forskningscentralen VTT och Mätteknikcentralen till aktiebolag
19.9.2014/761
Lag om Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
19.9.2014/726
Säkerhetsutredningslag
4.9.2014/713
Statsrådets förordning om miljöskydd
28.8.2014/699
Finansministeriets förordning om undantag som tillämpas på begränsningarna av stora exponeringar mot kunder för kreditinstitut och värdepappersföretag samt finans- och försäkringskonglomerat
22.8.2014/684
Lag om tillståndsförfarandet för energiprojekt av gemensamt intresse inom Europeiska unionen
8.8.2014/661
Lag om Södra Konnevesi nationalpark
8.8.2014/610
Kreditinstitutslag
27.6.2014/562
Lag om livsmedels- och naturresursstatistik
27.6.2014/561
Lag om Naturresursinstitutet
27.6.2014/527
Miljöskyddslag
3.7.2014/520
Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer
3.7.2014/519
Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
3.7.2014/518
Statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall
27.6.2014/510
Lag om statlig ersättning till vissa internerade civilpersoner
6.6.2014/420
Lag om notarius publicus
16.5.2014/387
Lag om medicinsk behandling av djur
11.4.2014/319
Lag om djuravelsverksamhet
3.4.2014/282
Statsrådets förordning om Polisyrkeshögskolan
28.3.2014/255
Lag om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten
7.3.2014/162
Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder
28.2.2014/148
Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn
20.2.2014/132
Statsrådets förordning om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster
13.2.2014/122
Statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information
13.2.2014/120
Statsrådets förordning om en plan för de offentliga finanserna
4.2.2014/110
Justitieministeriets förordning om ångerblankett och ångeranvisning enligt 6 kap. i konsumentskyddslagen
4.2.2014/109
Justitieministeriets förordning om normaltaxa för telefonkommunikation som gäller ett avtal om konsumtionsnyttigheter
31.1.2014/75
Lag om införande av en reform av sökande av ändring i landsbygdsnäringsärenden
17.1.2014/22
Lag om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.