Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

30.12.2013/1295

Lag om Nationella centret för utbildningsutvärdering

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (16.6.2017/372)
Verksamhetsområde

Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning och småbarnspedagogik. Utvärderingscentret producerar utvärderingsbaserad information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen och småbarnspedagogiken.

Utvärderingscentret verkar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde som en sådan fristående enhet vid Utbildningsstyrelsen som avses i 6 a § i lagen om Utbildningsstyrelsen (564/2016).

2 §
Uppgifter

Utvärderingscentret har till uppgift att

1) i enlighet med den utvärderingsplan som avses i 5 § utvärdera utbildningen och småbarnspedagogiken samt den verksamhet som bedrivs av dem som ordnar småbarnspedagogik, utbildning eller undervisning och av högskolornas verksamhet, (8.5.2015/582)

2) i enlighet med den utvärderingsplan som avses i 5 §

a) genomföra en sådan utvärdering av inlärningsresultaten som gäller uppnåendet av målen för den timfördelning och de grunder för läroplanen som avses i 14 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och för gymnasiets lärokurs som avses i 11 § och uppnåendet av målen för de grunder för läroplanen som avses i 12 § 1 mom. i gymnasielagen (714/2018), (30.12.2020/1231)

b) genomföra en sådan utvärdering av inlärningsresultaten som gäller uppnåendet av målen för de examensgrunder som avses i 15 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017) samt de grunder för läroplanen som avses i 5 § i lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998), (11.8.2017/545)

3) stödja dem som ordnar småbarnspedagogik, undervisning och utbildning samt högskolorna i ärenden som gäller utvärdering och kvalitetssäkring, (8.5.2015/582)

4) utveckla utvärderingen av utbildning och småbarnspedagogik, och (8.5.2015/582)

5) sköta andra uppgifter som enligt bestämmelser och föreskrifter ankommer på centret.

3 § (16.6.2017/372)
Direktör

Utvärderingscentret har en direktör som leder verksamheten. Direktören utnämns av statsrådet.

Direktören avgör de ärenden som ska avgöras av utvärderingscentret, om inte något annat föreskrivs någon annanstans eller anges i den fristående enhetens fördelning av arbetsuppgifter. Närmare bestämmelser om direktörens beslutanderätt utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Utvärderingsrådet

I anslutning till utvärderingscentret finns ett utvärderingsråd som följer upp och utvecklar verksamheten vid centret. Medlemmarna i utvärderingsrådet ska ha den sakkunskap som uppgiften kräver.

Bestämmelser om utvärderingsrådets sammansättning, uppgifter och beslutanderätt utfärdas genom förordning av statsrådet.

Statsrådet utnämner utvärderingsrådet för högst fyra år i sänder.

Direktören för utvärderingscentret och personalens representant har rätt att närvara och yttra sig vid rådets möten. Personalen vid utvärderingscentret väljer inom sig en representant i utvärderingsrådet.

I anslutning till utvärderingsrådet kan det finnas sektioner, som även har externa medlemmar. Undervisnings- och kulturministeriet utnämner sektionerna på framställning av utvärderingsrådet.

Bestämmelser om sektionernas sammansättning, beslutförhet, mandatperiod och beslutanderätt utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Utvärderingsplan

Utvärderingsrådet gör upp en framställning till utvärderingsplan som godkänns av undervisnings- och kulturministeriet. I utvärderingsplanen nämns de objekt som ska utvärderas och tidtabellen för utvärderingarna.

Närmare bestämmelser om de principer som ska iakttas när utvärderingsplanen görs upp utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 § (13.3.2020/114)
Rätt att få och lagra sekretessbelagda personuppgifter

Utvärderingscentret har trots sekretessbestämmelserna rätt att av dem som ordnar småbarnspedagogik, serviceproducenter inom småbarnspedagogiken, dem som ordnar undervisning och utbildning samt Utbildningsstyrelsen avgiftsfritt få andra personuppgifter som är nödvändiga för utförandet av utvärderingsuppgifter än de som gäller studerande vid högskolor och som föreskrivs i 2 § 1 och 2 punkten, när de gäller

1) deltagande i småbarnspedagogik eller undervisning,

2) omfattningen av och sätten att ordna småbarnspedagogik eller undervisning,

3) resultaten av bedömningen av elevers eller studerandes inlärning eller kunnande enligt 22 § i lagen om grundläggande utbildning, 53 § i lagen om yrkesutbildning, 37 § i gymnasielagen, 15 § i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020) och 8 § i lagen om grundläggande konstundervisning, (30.12.2020/1231)

4) beslut och planer för fostran eller undervisning,

5) erhållande av stöd enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018), lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning och lagen om utbildning som handleder för examensutbildning och om ordnande av stödet, samt (30.12.2020/1231)

6) med dessa jämförbara uppgifter om den småbarnspedagogiska verksamheten, undervisningen eller stödet som är nödvändiga för att utföra bedömningsuppdraget.

Trots bestämmelserna i 1 mom. har utvärderingscentret inte rätt att få uppgifter om medicinska eller psykologiska bedömningar som gäller barn i småbarnspedagogik, elever eller studerande, handlingar hos yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller socialvården eller andra motsvarande sekretessbelagda handlingar som gäller elevhälsotjänster.

Utvärderingscentret får lagra de i 1 mom. avsedda uppgifterna så länge det är nödvändigt för den utvärdering för vilken uppgifterna har samlats in och behandlas. Därefter ska uppgifterna förstöras inom ett år.

7 § (25.11.2022/946)
Kvalitetsutvärderingssystem för småbarnspedagogiken samt dess ändamål

Med kvalitetsutvärderingssystemet för småbarnspedagogiken genomförs utvärderingar som gäller småbarnspedagogiken samt insamlas och framtas utvärderingsinformation till stöd för utvecklingen av småbarnspedagogiken.

Utvärderingscentret förvaltar systemet för kvalitetsutvärdering. Utvärderingscentret kan använda systemet för att utföra sina i 2 § 1, 3 och 4 punkten föreskrivna uppgifter. Därtill tar utvärderingscentret fram informationsmaterial för utförande av ovannämnda uppgifter och för utveckling av småbarnspedagogiken utifrån sådana data som avses i 7 a §.

Anordnare och tillhandahållare av småbarnspedagogik kan med hjälp av systemet fullgöra sin skyldighet enligt 24 § i lagen om småbarnspedagogik att utvärdera den småbarnspedagogik de tillhandahåller.

När utvärderingscentret med hjälp av kvalitetsutvärderingssystemet genomför utvärderingar enligt 2 § 1 punkten, ska anordnaren eller tillhandahållaren av småbarnspedagogiken delta i den utvärdering som genomförs med systemet.

7 a § (25.11.2022/946)
Uppgifter som införs i kvalitetsutvärderingssystemet för småbarnspedagogiken

I kvalitetsutvärderingssystemet införs uppgifter om svaren från anställda, barnen och deras föräldrar eller andra vårdnadshavare som deltar i en kvalitetsutvärdering av småbarnspedagogiken. Uppgifterna används för att ta fram utvärderingsresultat i enlighet med principerna för utvecklande utvärdering.

När utvärderingscentret eller en anordnare eller tillhandahållare av småbarnspedagogik genomför en utvärdering får de komplettera de uppgifter som avses i 1 mom. med sådana uppgifter om de anställda inom småbarnspedagogiken som införts i informationsresursen inom småbarnspedagogiken och som avses i 70 § 2 mom. 1–5 punkten i lagen om småbarnspedagogik samt med andra uppgifter om en anordnare eller tillhandahållare av service eller ett verksamhetsställe inom småbarnspedagogiken som behövs med avseende på ändamålet med systemet.

7 b § (25.11.2022/946)
Gemensamt personuppgiftsansvariga för kvalitetsutvärderingssystemet för småbarnspedagogiken samt ansvarsfördelningen mellan dem

När en anordnare eller tillhandahållare av småbarnspedagogik med hjälp av kvalitetsutvärderingssystemet i enlighet med 24 § i lagen om småbarnspedagogik utvärderar den småbarnspedagogik som den tillhandahåller, är den kommun, samkommun eller privata serviceproducent som genomför utvärderingen och utvärderingscentret gemensamt personuppgiftsansvariga för systemet.

Varje kommun, samkommun eller privat serviceproducent som är personuppgiftsansvarig ska i fråga om de uppgifter som den fört in svara för korrektheten enligt artikel 5.1 d, för den registrerades rätt till rättelse enligt artikel 16 av sådana personuppgifter som hämtats ur informationsresursen inom småbarnspedagogiken samt för informationen till den registrerade enligt artikel 12.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen. Utvärderingscentret svarar för kvalitetsutvärderingssystemets allmänna funktion och för de tekniska förutsättningarna för att föra in, behandla och lämna ut uppgifter. Utvärderingscentret svarar för lagenligheten vid utlämnandet av uppgifter ur systemet och för klarläggandet av förutsättningarna för att öppna ett tekniskt gränssnitt eller en elektronisk förbindelse. Därtill svarar utvärderingscentret för den registrerades rätt enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen att få rättelse i de svarsuppgifter som registrerats samt för den personuppgiftsansvariges sådana andra skyldigheter som inte enligt denna lag ankommer på en anordnare eller tillhandahållare av småbarnspedagogik.

Om en sådan personuppgiftsansvarig som avses i 1 mom. upphör att vara verksam, och dennes uppgifter inte överförs på någon annan juridisk person, blir utvärderingscentret personuppgiftsansvarig för de uppgifter som förts in i systemet.

Vid genomförandet av utvärderingar enligt 2 § 1 punkten med hjälp av kvalitetsutvärderingssystemet är utvärderingscentret personuppgiftsansvarig för systemet.

8 § (16.6.2017/372)
Bemyndigande att utfärda förordning

Bestämmelser om verksamhetsprinciperna för utvärderingscentret samt om delegationerna och arvodena utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

10 §
Övergångsbestämmelser om inledande av verksamheten

Uppgifterna för det råd för utvärdering av högskolorna som avses i 87 § 2 mom. i universitetslagen (558/2009) och 9 § 2 mom. i yrkeshögskolelagen (351/2003), uppgifterna för det råd för utbildningsutvärdering som avses i 21 § i lagen om grundläggande utbildning, 16 § i gymnasielagen, 24 § i lagen om yrkesutbildning, 15 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 7 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) och 7 § i lagen om grundläggande konstundervisning samt de uppgifter för utbildningsstyrelsen som bestäms med stöd av lagen om utbildningsstyrelsen (182/1991) och hänför sig till uppföljningen av inlärningsresultat, överförs till utvärderingscentret den 1 maj 2014. Från och med denna tidpunkt överförs dessutom till utvärderingscentret de avtal och förbindelser som vid rådet för utvärdering av högskolorna, rådet för utbildningsutvärdering och utbildningsstyrelsen ingåtts i fråga om de uppgifter som överförs samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa liksom även tidigare utvärderingsmaterial som anknyter till de uppgifter som överförs, om inte annat överenskommits.

Vid utvärderingen ska en utvärderingsplan enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet iakttas till dess en utvärderingsplan har godkänts i enlighet med 5 §.

11 §
Övergångsbestämmelser om personalen

Bestämmelser om hur sekretariatet för rådet för utvärdering av högskolorna samt den personal som överförs från utbildningsstyrelsen ska överföras till utvärderingscentret från och med den 1 maj 2014 finns i 5 a § i statstjänstemannalagen (750/1994).

Sekretariatet för rådet för utbildningsutvärdering övergår i utvärderingscentrets tjänst genom en sådan överlåtelse av rörelse som avses i 1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen (55/2001). Den personal som överförs ska utnämnas till tjänsteförhållanden från och med den 1 maj 2014. Personer i anställningsförhållande för viss tid utnämns till ett tjänsteförhållande för viss tid för den tid som överenskommits i arbetsavtalet.

Vid utvärderingscentret inrättas en direktörstjänst från och med den 1 januari 2014. Undervisnings- och kulturministeriet kan före denna lags ikraftträdande utnämna tjänstemän till tjänster vid utvärderingscentret när dessa besätts för första gången.

RP 117/2013, KuUUB 12/2013, RSv 193/2013

Ikraftträdelsestadganden:

3.10.2014/792:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

RP 12/2014, KuUB 7/2014, RSv 88/2014

8.5.2015/582:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

RP 341/2014, KuUB 29/2014, RSv 357/2014

16.6.2017/372:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 31/2017, KuUB 4/2017, RSv 49/2017

11.8.2017/545:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 39/2017, KuUB 7/2017, RSv 86/2017

13.3.2020/114:

Denna lag träder i kraft den 16 mars 2020.

RP 99/2019, KuUB 1/2020, RSv 4/2020

30.12.2020/1231:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

RP 173/2020, KuUB 15/2020, RSv 218/2020

25.11.2022/946:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 161/2022, KuUB 13/2022, RSv 127/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.