Beaktats t.o.m. FörfS 461/2022.

30.12.2013/1192

Lag om administrering av ersättandet av skador som orsakats av exceptionella översvämningar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna lag föreskrivs om behövliga bemyndiganden att utfärda förordningar och om andra tillämpningsgrunder när sådana skador som uppkommit 2013 eller tidigare och som avses i lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983) ska ersättas.

2 §
Stöd av mindre betydelse

Vid beviljande av ersättningar enligt 1 § som betalas i form av stöd till jordbrukssektorn eller allmänt stöd av mindre betydelse ska iakttas vad som särskilt föreskrivs om detta i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 och i kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter eller i nyare rättsakter som ersatt dem. Närmare bestämmelser om beviljande av nämnda ersättningar och administrering av det maximala beloppet av stöd av mindre betydelse utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §
Ersättningsprocent

Bestämmelser om storleken av den procentuella andel som ska ersättas av de kostnader som avses i 2 § 3 mom. i lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar utfärdas genom förordning av statsrådet. Ersättningsprocenten kan vara av olika storlek i fråga om skador och kostnader av olika karaktär.

4 §
Grunderna för bedömning av skadan

Närmare bestämmelser om grunderna för uppskattning av de skador som exceptionella översvämningar orsakar trädgårdsprodukter eller skörden, än de bestämmelser om växtarters pris per enhet och normskördar som finns i lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000) vilken tillämpas på uppskattning av skador, får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Ersättning för sakkunnighjälp

Bestämmelser om grunderna för den ersättning av statens medel som betalas till Finlands skogscentral för den sakkunnighjälp som centralen ger vid uppskattning av skogsskador utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 143/2013, JsUB 19/2013, RSv 196/2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.