Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

20.12.2013/1140

Lag om ersättning för utbildning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att förbättra arbetsgivarnas möjligheter att ordna utbildning för sina anställda i syfte att utveckla deras yrkeskompetens.

2 § (17.12.2020/1055)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på ersättande av kostnader som ordnandet av utbildning orsakar (utbildningsersättning) för de arbetsgivare som inte har rätt till utbildningsavdrag enligt 56 § 6 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) eller 10 f § 6 mom. i inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967). Denna lag tillämpas dock inte på statliga ämbetsverk och inrättningar, riksdagens kansli, republikens presidents kansli, riksdagens justitieombudsmans kansli, statens revisionsverk, Finlands Bank eller Folkpensionsanstalten. Lagen tillämpas inte heller på hushållsarbetsgivare.

Vad som i denna lag föreskrivs om arbetstagare gäller även tjänsteinnehavare.

3 § (17.12.2020/1055)
Verkställighet av lagen

För verkställigheten av denna lag svarar Sysselsättningsfonden.

4 §
Utbildning som berättigar till ersättning

Arbetsgivaren har rätt att få utbildningsersättning för sådan utbildning som baserar sig på en sådan plan som avses i 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen (1136/2013) och

1) som pågår oavbrutet i minst en timme,

2) för vilken arbetsgivaren betalar lön till arbetstagaren, och

3) ingen lönesubvention enligt 7 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) har beviljats för lönekostnaderna för en arbetstagare som deltar i utbildningen.

5 §
Utbildningsersättningens storlek

Utbildningsersättningen utgör 10 procent av den lönekostnad som används som grund för utbildningsersättningen.

Den lönekostnad som används som grund för utbildningsersättningen beräknas så att arbetstagarnas genomsnittliga dagslön multipliceras med antalet utbildningsdagar som berättigar till utbildningsersättning.

Den genomsnittliga dagslönen beräknas så att den lönesumma enligt 19 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998), nedan finansieringslagen, som utgör grund för arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie divideras med det genomsnittliga antal arbetstagare som arbetsgivaren har i sin tjänst och den kvot som på detta sätt erhålls divideras med talet 200. (17.12.2020/1055)

Som utbildningsdag anses en dag under vilken utbildning pågått i minst sex timmar. En utbildningsdag kan även bestå av flera utbildningar eller utbildningsperioder vars sammanräknade längd under ett kalenderår är minst sex timmar.

Utbildningsersättning betalas för högst tre utbildningsdagar per arbetstagare och kalenderår.

6 § (17.12.2020/1055)
Ansökan om utbildningsersättning

Arbetsgivare som omfattas av denna lags tillämpningsområde ansöker om utbildningsersättning hos Sysselsättningsfonden.

7 § (17.12.2020/1055)

7 § har upphävts genom L 17.12.2020/1055.

8 § (5.12.2018/1073)
Förfarandet vid ansökan om utbildningsersättning hos Sysselsättningsfonden

Arbetsgivaren ska ansöka om utbildningsersättning hos Sysselsättningsfonden före utgången av januari kalenderåret efter försäkringsåret.

Sysselsättningsfonden meddelar ett beslut om utbildningsersättningens belopp. Utbildningsersättningen betalas till arbetsgivaren eller dras av från den arbetslöshetsförsäkringspremie som fastställs enligt 21 § i finansieringslagen. (11.12.2020/999)

9 § (11.12.2020/999)
Tillämpning av finansieringslagen

I ett ärende som gäller utbildningsersättning som betalas av Sysselsättningsfonden tillämpas bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkringspremie i 21, 21 d, 21 f, 21 i, 21 j, 22, 22 a, 22 c–22 g, 24 f, 24 g, 24 i, 26 d och 26 e § i finansieringslagen.

10 § (17.12.2020/1055)
Finansiering av utbildningsersättningen

Finansministeriet betalar till Sysselsättningsfonden på ansökan kalenderårsvis det belopp som fonden betalat ut i utbildningsersättning till arbetsgivarna.

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 99/2013, AjUB 10/2013, RSv 192/2013

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2016/1277:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 120/2016, ShUB 25/2016, RSv 167/2016

5.12.2018/1073:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Lagen tillämpas första gången på fastställande av utbildningsersättning för 2019.

RP 76/2018, ShUB 5/2018, RSv 118/2018

11.12.2020/999:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 140/2020, ShUB 31/2020, RSv 150/2020

17.12.2020/1055:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 160/2020, FvUB 24/2020, RsV 179/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.