Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

19.12.2013/1080

Statsrådets förordning om polisen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 9 kap. 10 § 1 mom. i polislagen (872/2011):

Polismän
1 §

Polismän är:

1) följande som hör till befälet:

a) vid Polisstyrelsen polisöverdirektören, polisdirektörer, polisöverinspektörer, polisjurister, polisinspektörer, överkommissarier och kommissarier,

b) vid centralkriminalpolisen chefen för centralkriminalpolisen, biträdande chefer, kriminalöverinspektörer, polisjurister, kriminalinspektörer, kriminalöverkommissarier och kriminalkommissarier,

c) vid skyddspolisen chefen för skyddspolisen, biträdande chefer, avdelningschefer, polisjurister, överinspektörer och inspektörer,

d) vid Polisyrkeshögskolan rektorn, överkommissarier och kommissarier,

e) vid den lokala polisen polischefen, biträdande polischefer, kriminalöverinspektörer, polisjurister, kriminalinspektörer, kriminalöverkommissarier, överkommissarier, kriminalkommissarier och kommissarier,

2) följande som hör till underbefälet: kriminalöverkonstaplar, överkonstaplar och överdetektiver, samt

3) följande som hör till manskapet: äldre kriminalkonstaplar, äldre konstaplar, detektiver och yngre konstaplar.

Även polisdirektören, polisöverinspektörerna, polisjuristerna och polisinspektörerna vid inrikesministeriets polisavdelning, polismännen vid Nödcentralsverket och vid Förvaltningens IT-central samt de polismän som utnämnts att sköta polisuppgifter enligt lagen om civilpersonals deltagande i krishantering (1287/2004) är sådana polismän som avses i 1 mom.

Funktionella ledningsförhållanden
2 § (3.12.2015/1406)

Polisöverdirektören och polisdirektörerna vid Polisstyrelsen är förmän för personalen vid Polisstyrelsen och de polisenheter som lyder under Polisstyrelsen.

Chefen för ett ansvarsområde vid Polisstyrelsen är förman för hela polispersonalen inom sitt ansvarsområde.

3 §

Chef för personalen vid den lokala polisen är polischefen. Chef för personalen vid en riksomfattande enhet är chefen.

Verksamheten vid den lokala polisens och de riksomfattande enheternas verksamhetsenheter leds av de polismän som hör till befälet inom sitt uppgiftsområde.

4 §

Vid den lokala polisens läges- eller ledningscentral finns en allmän ledare som ansvarar för ledningen av den operativa fältverksamheten. Verksamhetsområdet för den allmänna ledaren vid en ledningscentral kan bestå av flera polisinrättningars områden.

Den allmänna ledaren är förman för de som arbetar i operativ fältverksamhet inom verksamhetsområdet under deras tjänstgöringspass. Den allmänna ledaren kan för skötseln av brådskande polisuppgifter ge order som gäller hela polispersonalen inom hans eller hennes verksamhetsområde.

Den allmänna ledaren för ett enskilt polisuppdrag är förman för den personal som utför uppdraget.

5 §

En polisman som är fältchef inom den lokala polisen ansvarar för den operativa ledningen av fältverksamheten inom sitt verksamhetsområde under den allmänna ledarens ledning.

Fältchefen är, med undantag av befälet, förman för personal inom den operativa fältverksamheten under dess tjänstgöringspass. Fältchefen har arbetsledningsansvaret för att de polisuppgifter som hör till hans eller hennes verksamhetsområde utförs.

6 §

Inom den lokala polisen eller en verksamhetsenhet som hör till en riksomfattande enhet inom polisen är en polisman som har förordnats till gruppchef eller patrullchef förman för de polismän som är underställda honom eller henne.

Situationsledaren bär ansvaret för utförandet av ett enskilt polisuppdrag. Situationsledaren är förman för den personal som utför ett uppdrag som han eller hon leder.

7 §

Polisens funktionella ledningsförhållanden kan dessutom fastställas i reglementet eller arbetsordningen för Polisstyrelsen, polisens samarbetsområde, ett ledningscentralsområde, en polisenhet inom den lokala polisen och en riksomfattande polisenhet.

När det är påkallat av särskilda skäl kan Polisstyrelsen i fråga om hela landet och en polischef i fråga om personalen vid den enhet inom den lokala polisen som lyder under honom eller henne bestämma om tillfälliga ledningsförhållanden för polisens personal på det sätt som situationen kräver.

8 § (3.12.2015/1406)

En polisman som hör till befälet och som har försatts i ledningsberedskap för Polisstyrelsen leder sådan polisverksamhet som tagits under Polisstyrelsens ledning till dess att något annat bestäms om ledningsförhållandena. En polisman som hör till befälet och som vid Polisstyrelsen har försatts i ledningsberedskap är med undantag av de tjänstemän som avses i 2 § förman för personalen vid Polisstyrelsen och de polisenheter som lyder under Polisstyrelsen till dess att något annat bestäms om ledningsförhållandena.

En polisman som hör till befälet och som inom centralkriminalpolisen har försatts i ledningsberedskap är, underställd den polisman som avses i 1 mom., förman för personalen inom sin enhet till dess att något annat bestäms om ledningsförhållandena.

9 §

Om en situation förknippad med polisverksamhet på grund av förföljande av en person eller av andra orsaker förflyttas från en polisinrättnings område till ett annat, leds polisens åtgärder av den polisenhet som först inlett verksamheten till dess att något annat bestäms om ledningsförhållandena.

Maktmedels- och skyddsredskap
10 § (10.11.2016/927)

Staten förser polismännen med sådana maktmedels- och skyddsredskap som uppgifterna förutsätter. Vid användningen av maktmedel mot en person enligt 2 kap. 17 § 1 mom. i polislagen (872/2011) får en polisman använda endast sådana maktmedelsredskap enligt 2 mom. som Polisstyrelsen har godkänt och som polismannen har fått utbildning i att använda.

Polisens maktmedelsredskap är

1) såsom personliga tjänstevapen magasinförsedda pistoler och revolvrar eller pistoler och revolvrar med självladdande enkelskott, med tillhörande patroner,

2) såsom skjutvapen som stöder polisverksamheten hagelgevär, maskinpistoler, gevär och i 6 § 2 mom. 12 punkten i skjutvapenlagen (1/1998) avsedda andra skjutvapen samt skjutvapen som är avsedda för spridning av gas eller annat förlamande ämne, med tillhörande patroner,

3) övriga maktmedelsredskap vilkas egenskaper och verkningar då de används på behörigt sätt är lindrigare än skjutvapen.

Tjänstemärke
11 §

En polisman har ett tjänstemärke som har fastställts av Polisstyrelsen.

Andra personer som tjänstgör vid polisen kan ges ett personkort som har fastställts av Polisstyrelsen.

Polisens emblem samt flaggor och vimplar för polisens fordon
12 §

Emblemet för polisen i Finland är ett svärd vars fäste utgörs av det i Finlands vapen ingående lejonets huvud, enligt bilden nedan:


13 §

Polisens fartyg använder statsflaggan.

Särskilda kännetecken för polisens fartyg är miniatyrflaggor och vimplar med polisens emblem eller skrift som syftar på polisen eller båda. Sådana vimplar eller miniatyrflaggor kan användas även på polisens motorfordon.

14 §

Polisstyrelsen utfärdar föreskrifter om den officiella användningen av polisens emblem och fastställer vimplarnas och miniatyrflaggornas färg och format.

15 §

Polisstyrelsen kan på ansökan bevilja personer som hör till polispersonalen och sammanslutningar som bildats av dessa personer tillstånd till privat bruk av polisens emblem.

Ikraftträdande
16 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom denna förordning upphävs polisförordningen (1112/1995) samt förordningen om emblem för polisen samt flaggor och vimplar för dess fordon (234/1952).

Sådana polismän som avses i 1 § 1 mom. är vid Polisyrkeshögskolan fram till den 31 december 2014 lärare med avlagd A-del av polisbefälsexamen, tjänsteexamen för polisbefäl eller polisbefälsexamen, lärare med tjänsteexamen för polisunderbefäl eller examen för polisunderbefäl samt utbildare.

Den som fått särskilda polisbefogenheter enligt 8 § i polislagen (493/1995) ska få ett personkort med personuppgifter samt uppgifter om verksamhetsområdet, giltighetstiden och befogenheternas omfattning. Det förut nämnda personkortet ska medföras vid utförande av polisuppdrag och visas upp vid behov eller på begäran, om det är möjligt utan att tjänsteuppdraget äventyras.

Ikraftträdelsestadganden:

3.12.2015/1406:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

10.11.2016/927:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.