Beaktats t.o.m. FörfS 461/2022.

19.12.2013/1077

Statsrådets förordning om övervakning av villkorlig frihet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 10.3.2022/173, som gäller fr.o.m. 4.4.2022.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 13 § i lagen om övervakning av villkorlig frihet (782/2005) och 21 kap. 3 § i fängelselagen (767/2005), sådana paragraferna lyder, den förstnämnda i lag 630/2013 och den sistnämnda i lag 631/2013:

1 §
Ställande under övervakning

Efter att Brottspåföljdsmyndighetens byrå för samhällspåföljder har fått ett meddelande av fängelsedirektören om ett beslut om att ställa en fånge som friges villkorligt under övervakning ska byrån utan dröjsmål underrätta fängelsets direktör om vilken tjänsteman som har förordnats till övervakare.

2 §
Verkställighetshandling för övervakning

Byrån för samhällspåföljder ska i övervakningsdiariet anteckna uppgifterna i den övervakningsbok som avses i 82 § 2 mom. i statsrådets förordning om fängelse (509/2006).

SRf om fängelse 509/2006 har upphävts genom SRf om fängelse 548/2015. Om frigivningshandlingar se SRf om fängelse 548/2015 13 kap. 78 §.

3 §
Övervakningsplan

Innan den som ställts under övervakning friges ska byrån för samhällspåföljder i samarbete med denne utarbeta en övervakningsplan som bygger på den i 4 kap. 6 § i fängelselagen (767/2005) avsedda planen för strafftiden och som står i överensstämmelse med dess syften. I samarbete med kommunen ska det sörjas för att övervakningsplanen stöder den vård-, service- eller rehabiliteringsplan som eventuellt har utarbetats i kommunen.

I övervakningsplanen antecknas

1) kontaktuppgifter för övervakaren, för den som bistår denne och för den övervakade samt ändringar i dem,

2) hur ofta övervakaren och den övervakade träffas och på vilket sätt,

3) de planer som gäller den övervakades boende, arbete, utbildning, studier samt de planer som gäller främjande av den ekonomiska situationen och av de övriga omständigheterna,

4) de program och uppgifter som hör till övervakningen,

5) påföljderna för brott mot de skyldigheter som den övervakade har,

6) förordnanden om läkemedelsbehandling samt annan behandling och stöd som eventuellt fogats till läkemedelsbehandlingen, om sådana förordnanden har getts till den övervakade, samt

7) de övriga förordnanden som har getts till den övervakade.

Den övervakade ska ges en kopia av övervakningsplanen.

4 §
Diarium

Byrån för samhällspåföljder ska föra ett diarium över verkställigheten av övervakningen av villkorlig frihet. I diariet antecknas vid sidan av de nödvändiga uppgifterna om den övervakade, fängelset och frigivningstiden uppgift om

1) att handlingarna har kommit in till byrån för samhällspåföljder för verkställighet av övervakningen,

2) dagen då prövotiden löper ut,

3) hämtning av den övervakade till ett övervakningssammanträffande,

4) en skriftlig varning som getts den övervakade,

5) en skriftlig uppmaning som getts den övervakade,

6) anmälan till åklagaren om att den övervakade grovt brutit mot sina skyldigheter,

7) domstolens beslut om verkställighet av reststraffet som ovillkorligt fängelsestraff, samt

8) den dag då övervakningen upphör.

5 §
Anteckning av observationer om misstänkt berusningstillstånd

Observationer om den övervakades misstänkta berusningstillstånd under ett övervakningssammanträffande antecknas i närvaro av ett vittne på en av Brottspåföljdsmyndigheten fastställd blankett för konstaterande av berusningstillstånd. Blanketten fogas till de handlingar som gäller utredning av brott mot den övervakades skyldigheter.

6 §
Utredning av brott mot den övervakades skyldigheter

Brottspåföljdsmyndigheten ska göra en skriftlig utredning, om

1) det finns en misstanke om att den övervakade har försummat någon skyldighet som föreskrivs i 6 § i lagen om övervakning av villkorlig frihet (782/2005), eller

2) det finns en misstanke om att den övervakade väsentligt brutit mot ett förordnande som getts av övervakaren och som är nödvändigt för genomförandet av övervakningen.

Då utredningen görs ska den övervakade ges möjlighet att bli hörd. Utredningen ska ges in till åklagaren i samband med en anmälan om en misstanke om att den övervakade grovt brutit mot sina skyldigheter enligt 10 § 2 mom. i den lag som nämns i 1 mom.

L om övervakning av villkorlig frihet 782/2005 har upphävts genom L 400/2015. Se L om verkställighet av samhällspåföljder 400/2015 1 kap. 5 §, 5 kap. 21 §, 8 kap. 38 §, 9 kap. 49 §, 12 kap. 72 §.

7 §
Godkännande av uppgifter och program

Brottspåföljdsmyndigheten godkänner innehållet i uppgifter och program som främjar den sociala handlingsförmågan och som avses i 5 § 1 mom. i lagen om övervakning av villkorlig frihet.

8 §
Avslutande av övervakning

Brottspåföljdsmyndigheten kan avsluta övervakningen, om det på basis av den övervakningstid som förflutit, ett tillräckligt antal sammanträffanden mellan övervakaren och den övervakade samt uppgifter från andra myndigheter kan anses att den övervakades levnadsförhållanden har stabiliserats och om det inte längre finns en uppenbar risk för att den övervakade gör sig skyldig till brott.

När övervakningen varat minst sex månader kan den avslutas, om den övervakade i enlighet med 148 eller 149 § i utlänningslagen (301/2004) har avvisats eller utvisats ur landet eller permanent har flyttat utomlands eller är i långvarig anstaltsvård på grund av sjukdom. Att den övervakade flyttar till ett annat nordiskt land eller en annan medlemsstat i Europeiska unionen är dock ingen grund för avslutande av övervakning, om övervakningen kan ordnas i överensstämmelse med 22 § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (326/1963) eller 2 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet (1170/2011).

9 §
Resekostnader

Som skäliga resekostnader betraktas den övervakades kostnader för resor med det billigaste allmänna kommunikationsmedlet till ett av övervakaren angivet sammanträffande eller något annat sammanträffande som hör till övervakningen.

Resekostnaderna ersätts på basis av den övervakades ansökan.

10 §
Underrättelser i ärenden om behandlingen av reststraff

Åklagaren ska underrätta den byrå för samhällspåföljder som har gjort en anmälan enligt 10 § 2 mom. i lagen om övervakning av villkorlig frihet, om han eller hon beslutar att inte vid en domstol yrka verkställighet av reststraffet.

Domstolen ska sända byrån för samhällspåföljder ett meddelande om sitt beslut genom vilket den har bestämt att reststraffet ska verkställas eller genom vilket domstolen den har förkastat åklagarens yrkande.

L om övervakning av villkorlig frihet 782/2005 har upphävts genom L om verkställighet av samhällspåföljder 400/2015.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om övervakning av villkorlig frihet (511/2006).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.