Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

19.12.2013/1076

Statsrådets förordning om övervakad frihet på prov

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 10.3.2022/171, som gäller fr.o.m. 4.4.2022.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 41 § i lagen om övervakad frihet på prov (629/2013):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om verkställighet av övervakad frihet på prov.

2 § (17.9.2015/1138)
Hanteringen av handlingar som gäller beredningen av frihet på prov

Förutsättningarna för placering i övervakad frihet på prov utreds på fångens eller fängelsets initiativ. Utredningen om förutsättningarna för placering i övervakad frihet på prov ska registreras på det sätt som fastställts av Brottspåföljdsmyndigheten. Om utredningen görs på ansökan av fången och förutsättningarna inte uppfylls, ska fången skriftligen delges detta.

Om förutsättningarna uppfylls, ska tjänstemannen vid Brottspåföljdsmyndigheten som svarar för beredningen av ärendet för fängelsedirektören lägga fram ett förslag om placering om i frihet på prov. Till förslaget ska fogas en uppgift om tidpunkten för villkorlig frigivning.

Fången ska skriftligen delges fängelsedirektörens beslut. Om fängelsedirektören beslutar att fången ska placeras i övervakad frihet på prov, ska planen för strafftiden fogas till beslutet.

3 §
Verksamhet som omfattas av verksamhetsskyldigheten

Verksamhet som stöder ett liv utan brott och vars lämplighet och lagenlighet kan kontrolleras ska godkännas som sådan verksamhetsskyldighet som avses i 5 § i lagen om övervakad frihet på prov (629/2013). Platsen och tidpunkten för verksamheten ska kunna bestämmas på förhand.

 4 §
Övervakning av att förordnanden om läkemedelsbehandling iakttas

Om de övriga förutsättningarna för frihet på prov uppfylls kan med samtycke av en fånge som dömts för ett sexualbrott denne placeras vid Psykiatriska sjukhuset för fångar för att behovet av läkemedelsbehandling och annan behandling och stöd som eventuellt fogas till läkemedelsbehandlingen ska kunna utredas och förordnas. Psykiatriska sjukhuset för fångar ska delge den som placerats i övervakad frihet på prov de skriftliga förordanden som gäller övervakningen av läkemedelsbehandlingen och sådan psykosocial vård och stöd som eventuellt fogas till läkemedelsbehandlingen. Förordnandena omfattar såväl tiden för frihet på prov och som tiden för villkorlig frihet. I förordnandena konstateras de påföljder som orsakas av att läkemedelsbehandlingen avslutas och som hänför sig till att den som placerats i övervakad frihet på prov brutit mot sina skyldigheter.

Psykiatriska sjukhuset för fångar svarar för övervakningen av läkemedelsbehandlingen och annan behandling och stöd som eventuellt fogats till läkemedelsbehandlingen samt för hur övervakningen ordnas. Psykiatriska sjukhuset för fångar ska avtala om övervakning av att förordnandena om läkemedelsbehandling iakttas med det universitetssjukhus eller den enhet inom den specialiserade sjukvården som är belägen närmast den kommun där den som placerats i övervakad frihet på prov har sin bostad eller som annars med hänsyn till sitt läge lämpar sig för ordnandet av övervakningen. Avtalet ska ingås skriftligen i god tid innan fången placeras i övervakad frihet på prov.

5 §
Tillstånd att låta bli att följa verkställighetsplanen

Ett beslut genom vilket den som placerats i frihet på prov beviljas ett tillfälligt tillstånd att låta bli att följa verkställighetsplanen ska skriftligen delges den som placerats i övervakad frihet på prov och registreras på det sätt som fastställs av Brottspåföljdsmyndigheten.

6 §
Förfarande vid säkerhetskontroll

En säkerhetskontroll som gäller den som placerats i frihet på prov ska genomföras i dennes bostad, i Brottspåföljdsmyndighetens fordon eller på något annat ställe där kontrollen kan genomföras utan att uppmärksamhet väcks.

7 §
Registrering av en säkerhetskontroll

En säkerhetskontroll ska registreras på det sätt som fastställs av Brottspåföljdsmyndigheten. Uppgifter som ska registreras är tidpunkt och plats för säkerhetskontrollen, vem som utfört kontrollen, namnet på dem som var närvarande vid kontrollen, observationer och fynd som gjorts vid kontrollen samt föremål eller ämnen som fråntagits den som placerats i övervakad frihet på prov.

8 §
Registrering av föremål eller ämnen som påträffats vid säkerhetskontrollen

Om föremål eller ämnen som påträffats vid säkerhetskontrollen överlämnas till polisen ska det föras protokoll över dem i vilket antecknas

1) den granskades personuppgifter,

2) grunden för kontrollen,

3) tiden och platsen för kontrollen,

4) vem som fattade beslut om kontrollen och hans eller hennes tjänsteställning,

5) vem som utfört kontrollen,

6) föremål eller ämnen som påträffats vid kontrollen och

7) egendom som fråntagits den granskade.

Protokollet ska undertecknas av den som utfört kontrollen.

Föremål eller ämnen som innehas av Brottspåföljdsmyndigheten och som ska återlämnas till den som placerats i övervakad frihet på prov ska individualiseras och datum för återlämnande registreras. Den som placerats i frihet på prov ska genom sin underteckning bekräfta att han eller hon mottagit föremålen eller ämnen.

9 §
Konstaterande och registrering av berusningstillstånd

En tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten ska på en blankett som fastställs av Brottspåföljdsmyndigheten registrera yttre observationer om misstänkt berusningstillstånd hos den som placerats i övervakad frihet på prov.

Uppgift om att den placerats i övervakad frihet på prov yrkat på att resultatet verifieras samt lämnat av utandnings-, saliv- eller urinprov och blodprov samt att resultatet verifierats av ett laboratorium ska registreras på ett blankett som fastställs av Brottspåföljdsmyndigheten.

10 §
Tagande av blodprov

Blodprov ska tas i en för detta ändamål lämplig enhet inom hälso- och sjukvården med vilken Brottspåföljdsmyndigheten har ingått ett avtal om tagande av prov och övervakning. Provet får tas endast av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med lämplig utbildning.

11 § (17.9.2015/1138)
Verkställighet av ett nytt straff

Om den som placerats i frihet på prov ska avtjäna ett nytt fängelsestraff eller förvandlingsstraff för böter och den övervakade friheten på prov inte återkallas på grund av det nya straffet, ska den som placerats i frihet på prov skriftligen underrättas om strafftidsbeslutet.

 12 §
Maktmedelsredskap

Som maktmedelsredskap används redskap som Brottspåföljdsmyndigheten har reserverat för detta syfte, vilka är handbojor, knippförband av plast för fängsel av en person, teleskopbatong och gassprej.

13 §
Återkallelse av frihet på prov

Ett beslut om återkallelse av verkställigheten av övervakad frihet på prov på grund av förhinder, återkallelse av samtycke eller avsaknad av förutsättningar ska skriftligen ges till fången eller den som placerats i frihet på prov och registreras på det sätt som fastställs av Brottspåföljdsmyndigheten.

När frihet på prov återkallas ska Brottspåföljdsmyndigheten avlägsna de tekniska övervakningsanordningar som finns i den bostad som bebos av den som placerats i övervakad frihet på prov och omhänderta de anordningar som denne innehar, om inte detta på grund av att den som placerats i frihet på prov har flytt eller av någon annan motsvarande orsak är omöjligt eller om inte anordningarna lämnas hos fången för att övervakning i en öppen anstalt ska kunna ordnas.

14 §
Utredning och registrering av brott mot skyldigheter

En skriftlig utredning ska på det sätt som fastställts av Brottspåföljdsmyndigheten göras i fråga om de brott mot sina skyldigheter som den som placerats i övervakad frihet på prov misstänks ha begått. Ett yttrande an den som placerats i frihet på prov ska registreras på det sätt som fastställs av Brottspåföljdsmyndigheten.

Om en muntlig anmärkning eller en skriftlig varning ges till den som placerats i frihet på prov ska grunden och datum registreras.

Om den som har placerats i frihet på prov förpassas till fängelse för att brott mot skyldigheterna ska kunna utredas och påföljden kunna bestämmas, ska datum för förpassning till fängelse registreras på det sätt som fastställs av Brottspåföljdsmyndigheten.

15 §
Beslut om villkorlig frigivning och frigivning

I ett beslut om villkorlig frigivning ska personuppgifter, hemkommun eller boningsort, frigivningsdag och prövotidens sista dag uppges.

Om den som avtjänar hela strafftiden inte försätts i villkorlig frihet ska i beslutet om frigivning personuppgifter, hemkommun eller boningsort och frigivningsdag uppges.

Ett beslut som avses enligt denna paragraf kan undertecknas elektroniskt. Ett beslut om villkorlig frigivning enligt 1 mom. och ett beslut om frigivning enligt 2 mom. ska utan dröjsmål efter att beslutet har fattats delges den som placerats i frihet på prov.

16 §
Förfarande vid försättande i villkorlig frihet och frigivning efter hela straffetavtjänats

Innan den som placerats i övervakad frihet på prov försätts i villkorlig frihet eller friges efter att ha avtjänat hela straffet ska en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten mellan klockan 7 och 17 den sista dagen då den övervakade friheten på prov verkställs hämta de anordningarna som använts vid övervakningen eller den som placerats i övervakad frihet på prov återlämna dessa till tjänstemannen. Om avhämtande eller återlämnande av anordningarna ska överenskommas med den som placerats i övervakad frihet på prov i god tid innan anordningarna avhämtas eller återlämnas.

Den som försätts i villkorlig frihet eller friges efter avtjänande av hela straffet ska ges en frigivningshandling i vilken antecknas personuppgifter, verkställighetsuppgifter samt frigivningsuppgifter.

17 §
Ersättning för resekostnader

För ersättande av resekostnader enligt 33 § i lagen om övervakad frihet på prov ska den som placerats i frihet på prov för Brottspåföljdsmyndigheten lägga fram en skriftlig redogörelse för kostnaderna.

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Ikraftträdelsestadganden:

17.9.2015/1138:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.