Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

20.12.2013/1048

Lag om tillsynsavgift för stiftelser

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Syfte och tillämpningsområde

För tillsynen över stiftelser tas det till staten årligen ut tillsynsavgift hos de stiftelser som är införda i stiftelseregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen.

2 mom. har upphävts genom L 24.4.2015/494. (24.4.2015/494)

2 §
Tillsynsavgift

Storleken på tillsynsavgiften bestäms enligt stiftelsens senaste balansomslutning. I det fall att stiftelsen upprättar ett koncernbokslut, grundar sig avgiften på koncernbalansomslutningen.

Tillsynsavgiften är följande:

BalansomslutningTillsynsavgift
Högst 100 000 euro120 euro
Över 100 000 euro, dock högst 10 000 000 euro250 euro
Över 10 000 000 euro500 euro

Om balansräkning inte har upprättats eller inte har lämnats till Patent- och registerstyrelsen, får myndigheten ta ut lägsta möjliga tillsynsavgift enligt 2 mom.

Om avgiftsskyldigheten upphör under kalenderåret, återbetalas varken den uttagna tillsynsavgiften eller en del av den till den avgiftsskyldige.

3 §
Behörig myndighet

Tillsynsavgift påförs och tas ut av Patent- och registerstyrelsen årligen.

4 §
Betalning av tillsynsavgift

Tillsynsavgiften förfaller till betalning varje kalenderår vid en tidpunkt som anges av Patent- och registerstyrelsen. Patent- och registerstyrelsen ska sända avgiftsbeslutet till stiftelsen senast 30 dagar före förfallodagen.

Patent- och registerstyrelsen får utfärda närmare föreskrifter om betalningsförfarandet.

5 §
Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel

Har den avgiftsskyldige på grund av ett fel påförts en för stor tillsynsavgift, ska avgiftsbeslutet rättas om inte saken har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel får göras inom ett år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes.

6 §
Rättelse till avgiftsmottagarens fördel

Har den avgiftsskyldige, på grund av ett räknefel eller ett motsvarande misstag eller på grund av att saken till någon del inte har utretts, varken påförts föreskriven tillsynsavgift eller en del av avgiften, ska avgiftsbeslutet rättas, om inte saken har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. Rättelse till avgiftsmottagarens fördel kan göras inom ett år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes eller borde ha påförts.

7 §
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut i ett ärende som gäller tillsynsavgift får sökas hos Patent- och registerstyrelsen på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003).

I ett beslut som Patent- och registerstyrelsen fattat med anledning av begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som föreskrivs i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013).

I ett sådant beslut i ett besvärsärende som avses i 2 mom. får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

8 §
Indrivning av tillsynsavgift

Tillsynsavgiften är direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivning av direkt utsökbara avgifter finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

9 §
Uppgiftsskyldighet

Stiftelserna ska på begäran lämna Patent- och registerstyrelsen uppgifter som behövs för att tillsynsavgift ska kunna påföras.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 137/2013, LaUB 15/2013, RP 165/2013

Ikraftträdelsestadganden:

24.4.2015/494:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

RP 166/2014, LaUB 20/2014, RSv 276/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.