Beaktats t.o.m. FörfS 318/2022.

17.10.2013/713

Statsrådets förordning om läkemedelstaxa

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 58 § i läkemedelslagen (395/1987), sådan paragrafen lyder i lagarna 22/2006 och 773/2009:

1 § (24.3.2022/193)
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om pris och rabatter på de läkemedelspreparat som avses i 20 § i läkemedelslagen (395/1987).

Denna förordning tillämpas inte på registrerade homeopatiska preparat, registrerade traditionella växtbaserade preparat eller nikotinpreparat.

2 § (26.3.2015/342)
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) receptläkemedelett läkemedel som får expedieras från apotek endast mot recept,

2) egenvårdsläkemedel ett läkemedel som får expedieras från apotek utan recept,

3) leveransparti läkemedelsförpackningar som expedieras på samma gång mot samma recept,

4) dosdispenserat läkemedel ett läkemedel som patienten använder regelbundet och som apoteket dispenserar maskinellt eller manuellt och expedierar till patienten i form av läkemedelssatser förpackade i doser.

3 §
Pris på receptläkemedel

Vid försäljning av receptläkemedel från apotek ska som minutförsäljningspris användas ett pris som bestäms enligt följande formel:

Inköpspris, euro Minutförsäljningspris
0 – 9,25 1,45 x inköpspris
9,26 – 46,25 1,35 x inköpspris + 0,92 €
46,26 – 100,91 1,25 x inköpspris + 5,54 €
100,92 – 420,47 1,15 x inköpspris + 15,63 €
över 420,47 1,1 x inköpspris + 36,65 €

Som inköpspris används det partipris som innehavaren av försäljningstillstånd för läkemedelspreparatet har uppgett och som används i hela landet på läkemedelspreparatets försäljningsdag. Till minutförsäljningspriset på läkemedlet läggs en expeditionsavgift på 2,17 euro per leveransparti.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. är den expeditionsavgift per leveransparti som läggs till minutförsäljningspriset på dosdispenserade läkemedel 0,18 euro för varje påbörjad behandlingsvecka. (26.3.2015/342)

4 § (24.3.2022/193)
Pris på egenvårdsläkemedel

Vid försäljning av egenvårdsläkemedel från apotek ska som detaljförsäljningspris användas minst egenvårdsläkemedlets inköpspris, som är det partipris enligt 37 a § i läkemedelslagen som innehavaren av försäljningstillståndet för läkemedelspreparatet har uppgett och som används i hela landet på läkemedelspreparatets försäljningsdag, och högst det detaljförsäljningspris som bestäms enligt följande formel:

Inköpspris, euro Detaljförsäljningspris
0–9,25 1,5 x inköpspris + 0,50 €
9,26–46,25 1,4 x inköpspris + 1,43 €
46,26–100,91 1,3 x inköpspris + 6,05 €
100,92–420,47 1,2 x inköpspris + 16,15 €
över 420,47 1,125 x inköpspris + 47,68 €

Apoteket ska uppdatera detaljförsäljningspriset enligt 1 mom. när partipriset enligt 37 a § i läkemedelslagen ändras.

Om ett egenvårdsläkemedel expedieras mot recept läggs en expeditionsavgift på 2,17 euro per leveransparti till läkemedlets detaljförsäljningspris.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 3 mom. är den expeditionsavgift per leveransparti som läggs till detaljförsäljningspriset på dosdispenserade egenvårdsläkemedel som expedieras mot recept 0,18 euro för varje påbörjad behandlingsvecka.

Ett apotek kan bevilja alla kunder eller endast stamkunder en sådan rabatt som avses i 1 mom. Detaljförsäljningspriset på ett egenvårdsläkemedel ska vara detsamma vid apotekets alla verksamhetsställen och i webbtjänsten.

Det är förbjudet att sälja två eller flera läkemedelsförpackningar eller en läkemedelsförpackning tillsammans med andra produkter än läkemedel till ett rabatterat totalpris. Erbjudande och försäljning av ett läkemedelspreparat eller en läkemedelsförpackning till ett rabatterat pris får inte heller kombineras med köp av ett annat läkemedelspreparat, en annan läkemedelsförpackning eller någon annan nyttighet. Ett läkemedelspreparat får inte säljas till rabatterat pris med motiveringen att dess giltighetstid håller på att gå ut.

Om ett apotek beviljar en i 1 mom. avsedd rabatt på detaljförsäljningspriset på ett egenvårdsläkemedel, ska motsvarande rabatt också beviljas när egenvårdsläkemedlet expedieras mot recept.

För egenvårdsläkemedel som kräver extra rådgivning kan det inte beviljas en sådan rabatt som avses i 1 mom., utan som detaljförsäljningspris för dem används detaljförsäljningspriset enligt formeln i 1 mom.

5 §
Pris på arbeten vid recepturen

Minutförsäljningspriset på ett läkemedel som på basis av ett recept ska beredas på apotek räknas ut på det sätt som anges i bilagan.

6 §
Mervärdesskatt

På det pris för ett läkemedel som bestäms enligt 3-5 § läggs mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagen (1501/1993).

7 § (24.3.2022/193)
Andra rabatter än de som föreskrivs i 4 §

Personer med frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken, veterantecken eller personer som har intyg enligt 2 § i lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) för deltagande i röjning av minor enligt 1 § 1 mom. 3 punkten i den lagen ska beviljas 10 procents rabatt på det pris som bestäms enligt 3–6 §. Om apoteket har beviljat en i 4 § avsedd rabatt på ett egenvårdsläkemedel, ska detaljförsäljningspriset på egenvårdsläkemedlet efter den rabatt som beviljats enligt detta moment dock vara minst lika stort som partipriset på egenvårdsläkemedlet enligt 37 a § i läkemedelslagen.

Den rabatt på 10 procent som anges i 1 mom. beviljas dock inte på läkemedel som omfattas av specialersättning enligt 5 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004), på läkemedel som enligt 5 kap. 6 § i den lagen omfattas av begränsad ersättning eller på läkemedelsinköp som i enlighet med 5 kap. 8 § i nämnda lag överstiger den årliga självriskandelen.

Vid försäljning till social- och hälsovårdsinrättningar kan ett apotek bevilja en rabatt som det själv bestämmer på det pris som bestäms enligt 3–6 §.

Gottgörelser eller förmåner på basis av läkemedelsinköp får inte ges någon annanstans än på apotek.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om läkemedelstaxa (1087/2002).

Denna förordning tillämpas inte på sådana naturmedel i fråga om vilka ansökan om försäljningstillstånd för växtbaserade preparat eller ansökan om förnyelse av försäljningstillstånd i syfte att registrera ett traditionellt växtbaserat preparat är anhängig när denna förordning träder i kraft.

Bilaga

Pris på arbeten vid recepturen

1. Inköpspriset på ett ämne som används vid beredning av läkemedel multipliceras med koefficienten 2,0. Det lägsta priset för ett ämne som används vid beredning av läkemedel är 0,84 euro.

2. Till priset på ett läkemedelspreparat eller en läkemedelssubstans läggs i beredningsavgift

– för färdigberedning av läkemedelspreparatet, (inklusive vatten för antibiotikamixturer), samt för vägning av en enskild substans 1,68 euro

– för steril beredning 13,46 euro,

3. För annan beredning av läkemedel 6,73 euro

4. Till ovan i 2-3 punkten beräknade priser läggs 1,68 euro i tillägg per beredningsmängd för beredning som överskrider följande mängder:

– för beredning av salvor, geler, lösningar och pulver per doserad enhet,

– för beredning av avdelade pulver, suppositorier och piller per 10 enheter,

– för beredning av kapslar per 20 enheter och

– för beredning av tabletter per 100 enheter.

5. Priserna på förpackningsmaterial och på de tillbehör som används vid dosering av läkemedel fastställs så att det försäljningspris som partihandlaren eller producenten fakturerar multipliceras med talet 2,0.

6. Till det pris som fastställs enligt 1-5 punkten läggs en expeditionsavgift på 2,17 euro per leveransparti.

6 a. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 6 punkten är den expeditionsavgift per leveransparti som läggs till det pris på dosdispenserade läkemedel som bestäms enligt 1–5 punkten 0,18 euro för varje påbörjad behandlingsvecka. (26.3.2015/342)

7. Avtalstillverkaren prissätter receptläkemedlet enligt 1 mom. 1-5 punkten för det apotek som ska låta bereda det.

Ikraftträdelsestadganden:

26.3.2015/342:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.

24.3.2022/193:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2022.

Fotnoten (193/2022) har tillfogats som rättelse.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU (32015L1535); EUT L 241, 17.9.2015, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.