Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

23.8.2013/629

Lag om övervakad frihet på prov

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om övervakad frihet på prov. Bestämmelser om övervakad frihet på prov finns också i 2 c kap. 8 § i strafflagen (39/1889).

Bestämmelser om grunderna för god förvaltning vid bemötandet av dem som har placerats i övervakad frihet på prov och om förfarandet i förvaltningsärenden finns förutom i denna lag i förvaltningslagen (434/2003). (22.12.2021/1305)

2 §
Syftet med och innebörden av övervakad frihet på prov

Syftet med övervakad frihet på prov är att genom en planmässig och gradvis frigivning upprätthålla och främja fångens färdigheter för anpassning i samhället.

Övervakad frihet på prov innebär en i planen för strafftiden angiven skyldighet för den som har placerats i frihet på prov att stanna i sin bostad, delta i verksamhet som anvisas honom eller henne och iaktta andra skyldigheter som föreskrivs i denna lag. Övervakad frihet på prov kan också verkställas på ett annat lämpligt ställe där den som placerats i frihet på prov tas in för vård eller rehabilitering eller av någon annan motsvarande orsak, varvid det som föreskrivs om bostad i denna lag ska iakttas i tillämpliga delar. (10.4.2015/404)

Verkställigheten av frihet på prov övervakas på det sätt som föreskrivs i denna lag.

3 § (22.12.2021/1305)
Förutsättningar för placering i övervakad frihet på prov

Utöver vad som föreskrivs i 2 c kap. 8 § i strafflagen kan en fånge placeras i övervakad frihet på prov, om

1) friheten på prov främjar genomförandet av den i 4 kap. 6 § i fängelselagen (767/2005) avsedda planen för strafftiden,

2) det utifrån uppgifterna om fångens beteende under strafftiden samt hans eller hennes person och kriminalitet kan anses sannolikt att villkoren för frihet på prov iakttas,

3) fången till sitt förfogande har en bostad eller något annat i 2 § i denna lag avsett ställe som lämpar sig för verkställigheten av friheten på prov,

4) fången samtycker till att han eller hon placeras i övervakad frihet på prov,

5) fången samtycker till att Brottspåföljdsmyndigheten i frågor som gäller utredning av förutsättningarna för friheten på prov eller iakttagandet av villkoren, efter behov står i kontakt med de myndigheter, privata sammanslutningar och enskilda personer som berörs av verkställigheten av friheten på prov, samt att dessa trots sekretessbestämmelserna kan underrätta Brottspåföljdsmyndigheten om brott mot villkoren, samt

6) fången samtycker till att Brottspåföljdsmyndigheten reder ut om den bostad som avses i 2 § i denna lag och det ställe för deltagande i verksamhet som avses i 7 § 3 mom. lämpar sig för verkställigheten av friheten på prov.

En förutsättning för placering i frihet på prov är dessutom att de i samma bostad som fången boende personer som uppnått myndighetsåldern av sin egen bestämda vilja har samtyckt till att friheten på prov verkställs i bostaden. Samtycket ska ges skriftligen. Åsikten hos en person under 18 år som bor i samma bostad som fången om att övervakad frihet på prov verkställs i bostaden ska redas ut. Minderåriga ska höras i samarbete med barnskyddsmyndigheterna med iakttagande av 20 § i barnskyddslagen (417/2007). Övervakad frihet på prov får inte börja verkställas i bostaden, om en minderårig av grundad anledning motsätter sig verkställigheten och med hänsyn till sin ålder och utvecklingsnivå är mogen att bedöma saken.

4 § (30.12.2015/1643)
Läkemedelsbehandling och psykosocial behandling som villkor för friheten på prov

Som villkor för övervakad frihet på prov kan ställas att en fånge som dömts för sexualbrott förbinder sig att iaktta sådan läkemedelsbehandling för förebyggande av återfall i sexualbrott som en läkare vid den i lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar (1635/2015) avsedda Enheten för hälso- och sjukvård för fångar har förordnat för fången och till övervakning av läkemedelsbehandlingen. Förutom iakttagande av förordnanden om läkemedelsbehandling kan det också som villkor ställas att fången förbinder sig att iaktta förordnanden om psykosocial behandling och psykosocialt stöd. Som villkor ställs i detta fall också att fången förbinder sig att fortsätta iaktta läkemedelsbehandlingen och eventuellt tillhörande annan behandling och stöd och samtycker till övervakningen av att förordnandena iakttas också under villkorlig frigivning.

Fången ska ge en läkare vid Enheten för hälso- och sjukvård för fångar sitt skriftliga samtycke till läkemedelsbehandlingen. Innan samtycket ges ska läkaren klargöra verkningarna av läkemedelsbehandlingen för fången.

Före placeringen i frihet på prov ska Brottspåföljdsmyndigheten för fången klargöra de påföljder som ett upphörande med läkemedelsbehandlingen leder till. Bestämmelser om påföljderna finns i 26 § och i 74 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder (400/2015).

5 §
Verksamhetsskyldighet

Den som har placerats i frihet på prov ska delta i övervakarmöten, utföra arbete eller delta i utbildning, rehabilitering, verksamhetsprogram eller i annan motsvarande verksamhet som upprätthåller eller främjar hans eller hennes handlingsförmåga och sociala färdigheter. Till sin natur ska verksamheten vara sådan att den på ett tillförlitligt sätt kan övervakas.

Antalet timmar i veckan för arbete och annan verksamhet som det bestäms att ska ingå i den i 14 § avsedda planen för strafftiden är minst 5 och högst 40 timmar. Det kan bestämmas att skyldigheten att delta i arbete eller annan verksamhet är större än detta, men högst 50 timmar i veckan, om det finns särskilda skäl till det som beror på verksamhetens innehåll eller någon annan motsvarande omständighet. (22.12.2021/1305)

Arbetet eller den övriga verksamheten ska förläggas till en tid som inte infaller mellan klockan 21 och 6, om inget annat bestäms i planen för strafftiden av orsaker som beror på arbetet eller verksamheten. (10.4.2015/404)

6 § (10.4.2015/404)
Skyldighet att stanna i bostaden

Den som har placerats i frihet på prov är skyldig att stanna i den bostad som avses i 2 § under den tid som anges i den plan för strafftiden och det veckoschema som avses i 14 §. Den som har placerats i frihet på prov ska stanna i bostaden mellan klockan 21 och 6, om inget annat följer av arbete eller verksamhet som avses i 5 § 3 mom. eller av 21 §.

7 §
Övervakning

Den som har placerats i frihet på prov och iakttagandet av planen för strafftiden övervakas med hjälp av tekniska anordningar som installeras i den bostad som avses i 2 §, ges till honom eller henne eller fästs vid hans eller hennes handled, vrist eller midja, eller med en kombination av sådana anordningar. De tekniska anordningarna får inte möjliggöra sådan teknisk avlyssning som avses i 10 kap. 16 § 1 mom. i tvångsmedelslagen (806/2011) eller sådan optisk observation som avses i 10 kap. 19 § 1 mom. i den lagen inom ett område som omfattas av hemfriden. (10.4.2015/404)

Det tekniska genomförandet av övervakningen och innehållet i övervakningen fastställs individuellt utifrån det uppskattade behovet av övervakning av den som placeras i frihet på prov. Kraven på övervakning och kontakt ska dimensioneras så att de är tillräckliga för övervakningen av att villkoren iakttas.

Brottspåföljdsmyndigheten ska hålla tillräcklig kontakt med den som har placerats i frihet på prov och med det ställe där han eller hon deltar i anvisad verksamhet, samt göra övervakningsbesök i hans eller hennes bostad och på det ställe där han eller hon deltar i verksamhet. En tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten och en biträdande övervakare enligt 29 § i dennes sällskap har rätt att oanmälda få tillträde till den i 2 § avsedda bostad där den som placerats i frihet på prov vistas för att övervaka iakttagandet av skyldigheten att stanna i bostaden och drogfriheten. En tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten har rätt att få tillträde till bostaden också för att installera, reparera och avlägsna tekniska övervakningsanordningar.

Den som gör övervakningsbesök ska undvika att väcka onödig uppmärksamhet. Övervakningen ska genomföras så att den inte ingriper i någons rättigheter i större omfattning eller orsakar större olägenhet än vad som är nödvändigt och försvarbart för att uppgiften ska kunna skötas.

8 § (10.4.2015/404)
Ordnande av den centrala övervakningen

På ordnandet av den centrala övervakningen av övervakad frihet på prov tillämpas 57 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder.

2 kap

Utredning av förutsättningarna för övervakad frihet på prov och beredning

9 § (22.12.2021/1305)
Utredning av förutsättningarna för övervakad frihet på prov

I fängelset ska förutsättningarna för placering av en fånge i övervakad frihet på prov utredas i god tid före den eventuella placeringen i övervakad frihet på prov, om inte en placering är uppenbart onödig på grund av straffets kortvarighet. Placering i frihet på prov behöver inte behandlas på nytt förrän två månader har förflutit från det föregående beslutet, om inte en väsentlig förändring har skett i fråga om fångens arbete, bostad, familj eller andra motsvarande förhållanden.

Innan det fattas beslut om placering i övervakad frihet på prov ska det utredas om förutsättningarna enligt 3 § 1 mom. 1–3 punkten uppfylls samt om fången ger de samtycken som avses i 3 § 1 mom. 4–6 punkten. Bestämmelser om kontroll av drogfrihet för utredning av förutsättningarna för övervakad frihet på prov finns i 16 kap. 7 § i fängelselagen. Om de övriga förutsättningarna uppfylls ska de samtycken som avses ovan i 3 § 2 mom. och en minderårigs åsikt utredas.

Fången ska ges en noggrann utredning av betydelsen av de bestämmelser och begränsningar som hänför sig till övervakad frihet på prov samt påföljderna av brott mot dessa.

10 § (22.12.2021/1305)

10 § har upphävts genom L 22.12.2021/1305.

11 § (22.12.2021/1305)

11 § har upphävts genom L 22.12.2021/1305.

12 §
Beredning av övervakad frihet på prov

Om förutsättningarna för frihet på prov uppfylls, bereds i fängelset och i samarbete med fången verksamhetsskyldigheten enligt planen för strafftiden, utreds behovet av stödåtgärder och övervakning samt utarbetas en plan för strafftiden enligt 14 § för friheten på prov. (10.4.2015/404)

Vid beredningen ska de myndigheter, privata sammanslutningar och enskilda personer som berörs av verkställigheten av friheten på prov kontaktas i behövlig utsträckning.

13 § (1.4.2022/224)
Beredning av övervakad frihet på prov för livstidsfångar

Vid beredningen av övervakad frihet på prov för fångar som avtjänar fängelsestraff på livstid ska fängelset ge ett utlåtande om huruvida förutsättningarna för frihet på prov uppfylls. Till utlåtandet ska fogas ett förslag till plan för strafftiden för friheten på prov, en bedömning av genomförandet av planen för strafftiden samt andra handlingar som behövs. Förslaget till plan för strafftiden ska innehålla de uppgifter som avses i 14 §. Till handlingarna fogas skriftliga samtycken av fången och den person eller de personer som avses i 3 § 2 mom. Förslaget till plan för strafftiden, de övriga behövliga handlingarna och fängelsets utlåtande sänds till enheten för klientbedömning.

Enheten för klientbedömning ska vid behov stå i kontakt med de myndigheter, inrättningar, sammanslutningar och enskilda personer som berörs av verkställigheten av friheten på prov. Enheten för klientbedömning ger sitt utlåtande om huruvida den övervakade friheten på prov i fråga om fången som avtjänar ett fängelsestraff på livstid upprätthåller och främjar hans eller hennes färdigheter för anpassning i samhället, samt reder ut huruvida de övriga förutsättningarna för övervakad frihet på prov uppfylls. Särskilda bestämmelser gäller för utlåtandet från Enheten för hälso- och sjukvård för fångar.

13 § har ändrats genom L 224/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

13 § (10.4.2015/404)
Beredning av övervakad frihet på prov för livstidsfångar (1.12.2017/807)

Vid beredningen av övervakad frihet på prov för fångar som avtjänar fängelsestraff på livstid ska fängelset ge ett utlåtande om huruvida förutsättningarna för frihet på prov uppfylls. Till utlåtandet ska fogas ett förslag till plan för strafftiden för friheten på prov, en bedömning av genomförandet av planen för strafftiden samt andra handlingar som behövs. Förslaget till plan för strafftiden ska innehålla de uppgifter som avses i 14 §. Till handlingarna fogas skriftliga samtycken av fången och den person eller de personer som avses i 3 § 2 mom. Förslaget till plan för strafftiden, de övriga behövliga handlingarna och fängelsets utlåtande sänds till bedömningscentrumet inom den brottspåföljdsregion som behandlar ärendet. (1.12.2017/807)

Bedömningscentrumet ska vid behov stå i kontakt med de myndigheter, inrättningar, sammanslutningar och enskilda personer som berörs av verkställigheten av friheten på prov samt vid behov kalla fången personligen till bedömningscentrumet för en bedömning. Bedömningscentrumet ger sitt utlåtande om huruvida den övervakade friheten på prov i fråga om fången som avtjänar ett fängelsestraff på livstid upprätthåller och främjar hans eller hennes färdigheter för anpassning i samhället, samt reder ut huruvida de övriga förutsättningarna för övervakad frihet på prov uppfylls. Särskilda bestämmelser gäller för utlåtandet från Enheten för hälso- och sjukvård för fångar. (1.12.2017/807)

Bedömningscentrumet ska utan dröjsmål sända sitt förslag till plan för strafftiden, de övriga behövliga handlingarna och sitt utlåtande till Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet.

14 § (10.4.2015/404)
Plan för strafftiden

I planen för strafftiden för friheten på prov ska antecknas det datum då friheten på prov börjar och det datum den slutar. Planen för strafftiden ska innehålla bestämmelser som gäller

1) den bostad där den som placeras i frihet på prov ska vistas,

2) innehållet i verksamhetsskyldigheten, antalet timmar per vecka och behövliga restider,

3) övervakningen av friheten på prov, de tekniska övervakningsanordningar som krävs och övervakarmötena,

4) den tid som den som har placerats i frihet på prov är skyldig att stanna i sin bostad,

5) eventuella begränsningar när det gäller att vistas inom ett visst område eller att träffa en brottspartner eller annan namngiven person,

6) kontakter mellan den som har placerats i frihet på prov och Brottspåföljdsmyndigheten,

7) stödåtgärder som främjar en ändamålsenlig verkställighet av friheten på prov,

8) den tid som reserveras för att den som har placerats i frihet på prov ska kunna sköta sina personliga ärenden,

9) andra motsvarande villkor som är nödvändiga för verkställigheten av övervakad frihet på prov.

2 mom. har upphävts genom L 22.12.2021/1305. (22.12.2021/1305)

Om sådan läkemedelsbehandling och eventuellt tillhörande annan behandling och stöd som avses i 4 § har ställts som villkor för övervakad frihet på prov, ska planen för strafftiden dessutom innehålla nödvändiga bestämmelser om behandlingen och stödet och om övervakningen av att villkoren iakttas.

Till planen för strafftiden ska fogas de samtycken som avses i 3 §. (22.12.2021/1305)

Planen för strafftiden ska också innehålla ett tidsschema för genomförandet av den övervakade friheten på prov. (22.12.2021/1305)

15 § (22.12.2021/1305)

15 § har upphävts genom L 22.12.2021/1305.

16 §
Ändring av planen för strafftiden (10.4.2015/404)

Planen för strafftiden kan ändras om förhållandena förändras eller det finns någon annan jämförbar grundad anledning. (10.4.2015/404)

2 mom. har upphävts genom L 22.12.2021/1305. (22.12.2021/1305)

3 kap

Skyldigheter för den som har placerats i frihet på prov och övervakning av att skyldigheterna fullgörs

17 § (10.4.2015/404)
Allmänna skyldigheter för den som har placerats i frihet på prov

Den som har placerats i frihet på prov är skyldig att

1) delta i den verksamhet som avses i 5 § och stanna i den bostad som avses i 2 § på det sätt som bestäms i planen för strafftiden,

2) iaktta planen för strafftiden och veckoschemat,

3) hålla kontakt med Brottspåföljdsmyndigheten på det sätt som bestäms i planen för strafftiden samt anmäla sig hos en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten eller en polisinrättning på det sätt som Brottspåföljdsmyndigheten bestämmer,

4) till Brottspåföljdsmyndigheten lämna de uppgifter om läkemedel som han eller hon använder vilka är nödvändiga med avseende på verkställigheten av friheten på prov,

5) hantera de övervakningsanordningar som avses i 7 § 1 mom. med omsorg och följa anvisningarna om hur de ska användas,

6) ge en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten som utför ett övervakningsuppdrag och en biträdande övervakare i dennes sällskap tillträde till sin bostad.

Om sådan läkemedelsbehandling och eventuellt tillhörande annan behandling och stöd som avses i 4 § har ställts som villkor för den övervakade friheten på prov, är den som har placerats i övervakad frihet på prov dessutom skyldig att följa de bestämmelser som gäller detta och som fastställts i planen för strafftiden.

18 § (22.12.2021/1305)
Drogfrihet

Under den övervakade friheten på prov får den som har placerats i frihet på prov inte använda alkohol, andra berusningsmedel eller sådana dopningsmedel som avses i 44 kap. 16 § i strafflagen eller vara påverkad av ett berusningsmedel.

19 § (22.12.2021/1305)
Kontroll av drogfrihet

Den som har placerats i frihet på prov kan förpliktas att lämna utandnings-, saliv- eller urinprov för kontroll av drogfrihet enligt 18 §.

Det kan bestämmas att blodprov ska tas på den som har placerats i frihet på prov, om det behövs på grund av vägran att lämna ett i 1 mom. avsett prov, för att trygga kontrollen av drogfrihet eller för att få ett tillförlitligt provresultat.

Om berusningstillståndet av yttre tecken att döma är uppenbart, behöver utandnings-, saliv-, urin- eller blodprov inte tas, om inte den som har placerats i frihet på prov kräver det.

Bestämmelser om behandling av ett vid kontroll av drogfrihet konstaterat brott mot skyldigheten avseende drogfrihet finns i 25 a, 26 och 27 §.

19 a § (22.12.2021/1305)
Genomförande av kontroll av drogfrihet

Provtagning i samband med kontroll av drogfrihet ska ske i lämpliga lokaler och under kontrollerade förhållanden så att integritetsskyddet för den som testas säkerställs. Om kontrollen av drogfrihet förutsätter att den som har placerats i frihet på prov ska klä av sig, ska den som utför kontrollen vara av samma kön som den som kontrolleras.

Den som har placerats i frihet på prov kan förpliktas att besöka en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, en hälsovårdscentral eller en enhet som avses i lagen om missbrukarvård (41/1986) för att lämna urinprov. Blodprov ska tas vid en för detta ändamål lämplig enhet inom hälso- och sjukvården. Endast yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården får ta blodprov.

Provtagningen och behandlingen av provet ska utföras på ett tekniskt tillförlitligt sätt så att

1) proverna från olika personer som testas inte kan blandas,

2) orenheter inte kan hamna i provet, och

3) provet inte kan förfalskas.

Ett saliv-, urin- eller blodprov ska sändas till ett laboratorium för undersökning eller verifiering, om inte resultatet av ett snabbtest av saliv- eller urinprovet visar att den som har placerats i frihet på prov inte har använt berusningsmedel. Laboratoriet ska uppfylla kvalitetskraven för narkotikatest.

Den som har placerats i frihet på prov ska underrättas om grunden för kontrollen av drogfrihet så snart det är möjligt med beaktande av personens tillstånd och övriga omständigheter.

20 § (30.12.2015/1643)
Övervakning av läkemedelsbehandling

En fånge som har förbundit sig till läkemedelsbehandling som avses i 4 § ska lämna de urin- eller blodprov som är nödvändiga för övervakningen av läkemedelsanvändningen och fastställandet av behandlingens säkerhet. Den som har placerats i frihet på prov är skyldig att infinna sig vid Enheten för hälso- och sjukvård för fångar eller ett universitetssjukhus eller en enhet inom den specialiserade sjukvården som anges separat för att lämna prov.

Enheten för hälso- och sjukvård för fångar ska med universitetssjukhuset eller enheten inom den specialiserade sjukvården avtala om hur läkemedelsbehandlingen ska ordnas och tillhörande blod- och urinprov tas.

21 § (22.12.2021/1305)
Tillstånd att tillfälligt låta bli att följa planen för strafftiden

Den som har placerats i frihet på prov kan i ett enskilt fall få tillstånd att låta bli att följa en bestämmelse i den plan för strafftiden som avses i 14 §, om det behövs av en orsak som hänför sig till hans eller hennes familj, hälso- och sjukvård, försörjning eller skötsel av arbets-, utbildnings-, social- eller bostadsärenden eller av någon annan godtagbar orsak.

Den som har placerats i frihet på prov får i ett enskilt fall utan föregående tillstånd låta bli att följa en i 1 mom. avsedd bestämmelse, om det är nödvändigt på grund av att han eller hon insjuknat eller på grund av någon annan oförutsedd och tvingande orsak som påverkar verkställigheten. Den som har placerats i frihet på prov ska utan dröjsmål anmäla detta till Brottspåföljdsmyndigheten. Brottspåföljdsmyndigheten kan efter att ha fått anmälan bevilja tillstånd i efterskott.

22 §
Hinder för verkställighet av frihet på prov

Om den som har placerats i frihet på prov byter i 2 § avsedd bostad eller om förhållandena ändras så att friheten på prov inte längre kan verkställas där, ska Brottspåföljdsmyndigheten reda ut huruvida friheten på prov kan verkställas någon annanstans.

Om verkställigheten av friheten på prov inte kan fortsätta eller om tillräcklig övervakning inte kan ordnas på grund av ett hinder som avses i 1 mom. eller på grund av att den som har placerats i frihet på prov drabbas av en sjukdom eller en olycka som kräver institutionsvård eller något annat liknande hinder, ska friheten på prov återkallas och Brottspåföljdsmyndigheten förpassa den som har placerats i frihet på prov till fängelse för att där som fängelsestraff avtjäna den återstående delen av sin frihet på prov.

Övervakad frihet på prov kan återkallas, om den som har placerats i frihet på prov ska avtjäna ett nytt fängelsestraff eller ett förvandlingsstraff för böter som dömts ut för ett brott som begåtts före friheten på prov om det med beaktande av arten av brottet och förhållandena då brottet begicks inte längre kan anses sannolikt att villkoren för friheten på prov kommer att iakttas. Övervakad frihet på prov ska dock återkallas, om friheten på prov till följd av verkställandet av det nya fängelsestraffet skulle överskrida sex månader, om det inte är fråga om verkställighet av förvandlingsstraff för böter.

23 §
Återkallelse av samtycke till läkemedelsbehandling

Om den som har placerats i frihet på prov återkallar sitt samtycke till läkemedelsbehandling enligt 4 §, ska han eller hon anmäla detta till Brottspåföljdsmyndigheten. I dessa fall kan friheten på prov återkallas med iakttagande i 25 a § 2 och 3 mom. samt 26 och 27 §. (22.12.2021/1305)

Om en läkare vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård som avses i 20 § på medicinska grunder beslutar att avsluta läkemedelsbehandlingen för den som placerats i övervakad frihet på prov, återkallas inte friheten på prov enbart på grund av detta.

24 §
Säkerhetskontroll

Den som har placerats i frihet på prov får granskas för att säkerheten vid verkställigheten av friheten på prov ska kunna säkerställas och ordningen tryggas.

Vid säkerhetskontrollen har en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten rätt att med hjälp av en metalldetektor, någon annan motsvarande teknisk anordning eller en tränad hund, eller genom en ytlig undersökning av kläderna granska den som har placerats i frihet på prov för att säkerställa att han eller hon inte innehar några föremål eller ämnen som kan äventyra säkerheten eller vars innehav i övrigt har förbjudits i lag eller med stöd av lag.

Den tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten som genomför säkerhetskontrollen har rätt att frånta den som har placerats i frihet på prov föremål eller ämnen som avses i 2 mom. och som påträffas vid säkerhetskontrollen eller på något annat sätt. Föremålen och ämnena ska lämnas till polisen eller, om det inte finns något hinder för det enligt lag, återlämnas till den som har placerats i frihet på prov.

Den som utför säkerhetskontrollen ska undvika att väcka onödig uppmärksamhet. Kontrollen ska genomföras så att den inte ingriper i någons rättigheter i större omfattning eller orsakar större olägenhet än vad som är nödvändigt för att uppgiften ska kunna utföras.

25 §
Återkallelse av övervakad frihet på prov på grund av återkallelse av samtycke eller avsaknad av förutsättningar

Om en person som bor i samma bostad som den som har placerats i frihet på prov, av grundad anledning skriftligen återkallar det samtycke som avses i 3 §, ska Brottspåföljdsmyndigheten reda ut huruvida friheten på prov, kan verkställas i någon annan bostad eller om den måste återkallas.

Om de övriga förutsättningarna för frihet på prov inte längre uppfylls efter beslutet, återkallas friheten på prov för den tid som ännu inte har avtjänats.

25 a § (22.12.2021/1305)
Brott mot skyldigheter

Den som har placerats i frihet på prov kan ges en varning, om han eller hon bryter mot sina skyldigheter enligt 17 eller 18 §. I stället för en anmärkning kan den som placerats i frihet på prov ges en anmärkning, om brottet mot skyldigheterna är ringa och det inte är upprepat.

Övervakad frihet på prov kan återkallas för viss tid eller helt och hållet, dock högst till den del den ännu inte har fullgjorts, om den som har placerats i övervakad frihet på prov grovt bryter mot sina skyldigheter. Ett brott mot skyldigheterna är grovt, om den som har placerats i frihet på prov

1) gör sig skyldig till brott, eller

2) trots varning upprepade gånger bryter mot sina skyldigheter.

Ett brott mot skyldigheterna är grovt också om den som har placerats i frihet på prov bryter mot sina skyldigheter på ett sätt som visar uppenbar likgiltighet för tillbörligt avtjänande av straffet.

26 § (22.12.2021/1305)
Utredning av brott mot skyldigheter

Om den som har placerats i frihet på prov misstänks ha brutit mot sina skyldigheter på det sätt som avses i 25 a §, ska Brottspåföljdsmyndigheten utreda brottet mot skyldigheterna på det sätt som dess art och allvarlighetsgrad kräver.

Om den som har placerats i frihet på prov misstänks ha grovt brutit mot sina skyldigheter på det sätt som avses i 25 a § 2 eller 3 mom. och frågan inte omedelbart kan redas ut, kan en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten förpassa den som har placerats i frihet på prov till fängelse för den tid som krävs för att reda ut brottet mot skyldigheterna och bestämma påföljden. På bemötandet i fängelset av den som förpassats till fängelse med stöd av detta moment tillämpas fängelselagen.

27 § (22.12.2021/1305)
Behandling av brott mot skyldigheter

Om det konstateras att den som har placerats i frihet på prov har brutit mot sina skyldigheter på det sätt som avses i 25 a §, beslutar Brottspåföljdsmyndigheten om påförande av påföljd.

När en varning ges ska den som har placerats i frihet på prov underrättas om vad fortsatt brott mot skyldigheterna kan leda till.

Om frihet på prov återkallas, ska den som har placerats i frihet på prov återförpassas till fängelset för att avtjäna den del av friheten på prov som har återkallats. Om den som har placerats i frihet på prov gör sig skyldig till brott, iakttas dessutom 2 kap. 13 § 2 mom. i strafflagen.

28 §
Inräkning i strafftiden

Om den som har placerats i övervakad frihet på prov uppsåtligen bryter mot skyldigheten enligt 17 § 1 mom. 1 punkten att stanna i sin bostad, ska i strafftiden inte inräknas tiden från början av dygnet efter det att han eller hon brutit mot skyldigheten fram till slutet av det dygn då han eller hon återvänder till bostaden eller grips för att förpassas till fängelse.

Om den som har placerats i frihet på prov har avlägsnat sig från bostaden av ett sådant tvingande skäl som avses i 21§ 2 mom. ska tiden dock inräknas i strafftiden.

4 kap

Brottspåföljdsmyndighetens tjänstemans uppgifter, biträdande övervakare samt beslutsprocessen

29 §
Utseende av tjänsteman och förordnande till biträdande övervakare

För verkställigheten av övervakad frihet på prov svarar en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten som utsetts för uppgiften. De stöd- och övervakningsuppgifter som anknyter till verkställigheten av övervakad frihet på prov kan också tilldelas någon annan tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten. I syfte att främja en ändamålsenlig verkställighet av övervakad frihet på prov kan det för att bistå Brottspåföljdsmyndighetens tjänsteman förordnas en person som samtycker till uppgiften (biträdande övervakare). Den biträdande övervakaren ska ha för skötsel av uppdraget lämplig utbildning inom brottspåföljds-, social- eller hälsovårdsområdet eller pedagogik samt arbetserfarenhet. Också någon annan lämplig person kan förordnas till biträdande övervakare, om det behövs för att säkerställa övervakningen.

Brottspåföljdsmyndigheten ingår ett avtal med den biträdande övervakaren om utförandet av uppdraget och beslutar om det arvode och de kostnadsersättningar som ska betalas till honom eller henne med statliga medel. Mellan Brottspåföljdsmyndigheten och den biträdande övervakaren uppkommer inte någon tjänste- eller arbetsavtalsförhållande.

Språklagen (423/2003) och bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på den biträdande övervakaren när han eller hon utför sitt uppdrag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

30 §
Uppgifter för tjänstemannen vid Brottspåföljdsmyndigheten och den biträdande övervakaren

Tjänstemannen vid Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att

1) stödja och handleda den som har placerats i frihet på prov,

2) hålla kontakt med den som har placerats i frihet på prov och i tillräcklig utsträckning göra såväl på förhand anmälda som oanmälda övervakningsbesök i hans eller hennes bostad,

3) hålla kontakt med det ställe där den som har placerats i frihet på prov deltar i verksamhet som avses i 5 § och vid behov göra övervakningsbesök där,

4) vid behov hålla kontakt med dem som bor i samma bostad som den som har placerats i frihet på prov och med vårdnadshavaren, intressebevakaren eller någon annan laglig företrädare för en person under 18 år som har placerats i frihet på prov,

5) övervaka att den som har placerats i frihet på prov fullgör sina skyldigheter enligt denna lag,

6) till Brottspåföljdsmyndigheten anmäla brott mot skyldigheter som föreskrivs i denna lag samt utreda saken,

7) vidta andra åtgärder som verkställigheten av övervakad frihet på prov kräver.

Den biträdande övervakaren ska bistå tjänstemannen vid Brottspåföljdsmyndigheten i de uppgifter som föreskrivs i 1 mom. Den biträdande övervakaren har rätt att göra övervakningsbesök i en bostad endast i sällskap av tjänstemannen vid Brottspåföljdsmyndigheten. Den biträdande övervakaren ska dessutom följa de direktiv om verkställigheten av övervakad frihet på prov som tjänstemannen vid Brottspåföljdsmyndigheten ger honom eller henne samt underrätta tjänstemannen om den som har placerats i frihet på prov inte fullgör sina skyldigheter.

Tjänstemannen vid Brottspåföljdsmyndigheten och den biträdande övervakaren ska bemöta den som har placerats i frihet på prov korrekt och inte orsaka onödiga olägenheter för honom eller henne och de personer som bor i samma bostad.

31 §
Användning av maktmedel

Vid utförandet av ett tjänsteuppdrag i anslutning till övervakningen av övervakad frihet på prov har en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten rätt att använda maktmedel i syfte att avvärja brott mot liv eller hälsa eller en gärning eller en händelse som äventyrar någon annans hälsa, i syfte att gripa den som har placerats i frihet på prov, förpassa honom eller henne till fängelse, utföra övervaknings- och kontrolluppdrag samt avlägsna övervakningsanordningar.

Maktmedlen ska vara behövliga och försvarbara med tanke på omständigheterna. Vid bedömningen av försvarbarheten ska hänsyn tas till hur viktigt och brådskande uppdraget är, hur farligt motståndet är, vilka resurser som står till buds samt andra faktorer som påverkar helhetsbedömningen av situationen.

Maktmedelsredskap får användas endast av en tjänsteman som har fått lämplig utbildning.

En tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten har i sin tjänsteutövning dessutom rätt till nödvärn i enlighet med 4 kap. 4 § i strafflagen. När det bedöms hur försvarligt nödvärnet varit ska de krav beaktas som kan ställas på en tjänsteman utifrån dennes utbildning och erfarenhet. (22.12.2021/1305)

Bestämmelser om excess i samband med användning av maktmedel finns i 4 kap. 6 § 3 mom. och 7 § i strafflagen samt om excess i nödvärn i 4 kap. 4 § 2 mom. och 7 § i den lagen. (22.12.2021/1305)

31 a § (22.12.2021/1305)
Beredskap för och varning om användning av maktmedel

Den som utför ett tjänsteuppdrag och har anledning att befara motstånd eller ett obehörigt angrepp enligt 4 kap. 4 § 1 mom. i strafflagen ska på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt bereda sig på användning av maktmedel.

Den som är föremål för ett tjänsteuppdrag ska varnas för risken att bli utsatt för maktmedel, om det är möjligt och ändamålsenligt att varna denne. Varningen ska ges på ett för ändamålet lämpligt och begripligt sätt.

31 b § (22.12.2021/1305)
Användning av fängsel

Den omedelbara rörelsefriheten för den som har placerats i frihet på prov får begränsas med handbojor, knippförband av plast, skydd som förhindrar spottning eller andra motsvarande medel, om det i samband med ett tjänsteuppdrag är nödvändigt för att trygga att den som har placerats i frihet på prov förpassas till fängelse, för att tygla våldsamt uppträdande eller för att avvärja överhängande risk för våld.

Fängsel får inte användas längre än nödvändigt.

31 c § (22.12.2021/1305)
Förfarandet

Kontroll av drogfrihet, utredning av brott mot skyldigheterna, användning av maktmedelsredskap och fängsel ska registreras.

Den som har placerats i frihet på prov ska underrättas om grunden för användningen av fängsel så snart det är möjligt med beaktande av personens tillstånd och övriga omständigheter.

32 § (22.12.2021/1305)
Beslutanderätt

Direktören för Brottspåföljdsmyndighetens ansvarsområde för klientprocesser fattar beslut om placering av en fånge som avtjänar fängelse på livstid i övervakad frihet på prov. Direktören för Brottspåföljdsmyndighetens ansvarsområde för klientprocesser fattar beslut om tillstånd enligt 21 § 1 mom. att tillfälligt låta bli att följa planen för strafftiden, om tillståndet gäller att personen i fråga avlägsnar sig från Finlands territorium. (1.4.2022/224)

1 mom. har ändrats genom L 224/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet fattar beslut om placering av en fånge som avtjänar fängelse på livstid i övervakad frihet på prov. Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet fattar beslut om tillstånd enligt 21 § 1 mom. att tillfälligt låta bli att följa planen för strafftiden, om tillståndet gäller att personen i fråga avlägsnar sig från Finlands territorium.

Enhetschefen för fängelset fattar beslut om placering i övervakad frihet på prov av andra fångar än de som avses i 1 mom. Enhetschefen för fängelset fattar också beslut om de verkningar som ett i 22 § 3 mom. avsett nytt straff som ska verkställas har på fortsatt verkställighet av frihet på prov samt om återkallelse av övervakad frihet på prov för viss tid eller helt och hållet och om återförpassning till fängelse enligt 25 § och 25 a § 2 eller 3 mom. (1.4.2022/224)

2 mom. har ändrats genom L 224/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

Fängelsedirektören fattar beslut om placering i övervakad frihet på prov av andra fångar än de som avses i 1 mom. Fängelsedirektören fattar också beslut om de verkningar som ett i 22 § 3 mom. avsett nytt straff som ska verkställas har på fortsatt verkställighet av frihet på prov samt om återkallelse av övervakad frihet på prov för viss tid eller helt och hållet och om återförpassning till fängelse enligt 25 § och 25 a § 2 eller 3 mom.

En läkare vid Enheten för hälso- och sjukvård för fångar fattar beslut om påbörjande, övervakning och upphörande av sådan läkemedelsbehandling och annan behandling och stöd som avses i 4 §. I brådskande fall kan också en läkare vid ett sjukhus eller en enhet inom den specialiserade sjukvården som avses i 20 § avbryta läkemedelsbehandlingen tillfälligt. En läkare vid Enheten för hälso- och sjukvård för fångar ska omedelbart informeras om att behandlingen avbrutits tillfälligt. Denna läkare fattar det slutliga beslutet om läkemedelsbehandlingen. (1.4.2022/224)

3 mom. har ändrats genom L 224/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

En läkare vid Enheten för hälso- och sjukvård för fångar fattar beslut om påbörjande, övervakning och upphörande av sådan läkemedelsbehandling och annan behandling och stöd som avses i 4 §. I brådskande fall kan också en läkare vid ett sjukhus eller en enhet inom den specialiserade sjukvården som avses i 20 § avbryta läkemedelsbehandlingen tillfälligt. En läkare vid Enheten för hälso- och sjukvård för fångar ska omedelbart informeras om att behandlingen avbrutits tillfälligt. Denna läkare fattar det slutliga beslutet om läkemedelsbehandlingen.

Enhetschefen för fängelset, enhetschefen för byrån för samhällspåföljder, den biträdande direktören enligt brottspåföljdscentralens arbetsordning eller brottspåföljdschefen fattar beslut om planen för strafftiden enligt 14 §, ändring av planen för strafftiden enligt 16 §, blodprov enligt 19 §, tillstånd enligt 21 § 1 mom. att tillfälligt låta bli att följa planen för strafftiden, följderna av återkallelse av samtycke enligt 23 § och anmärkning och varning enligt 25 a § 1 mom. (1.4.2022/224)

4 mom. har ändrats genom L 224/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

Fängelsedirektören, direktören för byrån för samhällspåföljder, den biträdande direktören enligt arbetsordningen eller brottspåföljdschefen fattar beslut om planen för strafftiden enligt 14 §, ändring av planen för strafftiden enligt 16 §, blodprov enligt 19 §, tillstånd enligt 21 § 1 mom. att tillfälligt låta bli att följa planen för strafftiden, följderna av återkallelse av samtycke enligt 23 § och anmärkning och varning enligt 25 a § 1 mom.

Enhetschefen för verkställighetsenheten eller någon annan i Brottspåföljdsmyndighetens arbetsordning förordnad tjänsteman fattar beslut om beräkningen av strafftiden och om inräkningen i strafftiden enligt 28 §. En tjänsteman som svarar för verkställigheten eller en annan i Brottspåföljdsmyndighetens arbetsordning förordnad tjänsteman vid verkställighetsenheten beslutar om utfärdande och återkallande av en efterlysning enligt 37 §. (1.4.2022/224)

5 mom. har ändrats genom L 224/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

Verkställighetschefen eller en annan i arbetsordningen förordnad tjänsteman fattar beslut om beräkningen av strafftiden och om inräkningen i strafftiden enligt 28 §. En tjänsteman som svarar för verkställigheten eller en annan i arbetsordningen förordnad tjänsteman vid verkställighetsenheten beslutar om utfärdande och återkallande av en efterlysning enligt 37 §.

En tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten fattar beslut om annan kontroll av drogfrihet enligt 19 § än blodprov, tillstånd enligt 21 § 2 mom. att tillfälligt låta bli att följa planen för strafftiden, säkerhetskontroll enligt 24 § och fråntagande av föremål och ämnen som påträffats vid säkerhetskontroll enligt 24 §, förpassning till fängelse enligt 22 § 2 mom. och 26 §, användning av fängsel enligt 31 b § samt ersättning för resekostnader enligt 33 §.

5 kap

Särskilda bestämmelser

33 §
Resekostnader

Till den som har placerats i frihet på prov betalas med statliga medel behövliga resekostnader i anslutning till övervakningen av verkställigheten av friheten på prov.

Även resekostnader i anslutning till verksamhet enligt 5 § kan ersättas med statliga medel, om det i ett enskilt fall är motiverat med hänsyn till att den som har placerats i frihet på prov är medellös eller med hänsyn till grunden för resekostnaderna.

Kostnaderna betalas enligt kostnaderna för användning av det billigaste allmänna fortskaffningsmedlet.

34 §
Kostnader för läkemedelsbehandling och annan behandling och stöd

Kostnaderna för den läkemedelsbehandling och annan behandling och stöd som avses i 4 § samt för den övervakning av läkemedelsbehandlingen som avses i 20 § betalas med statliga medel.

35 §
Läkares informationsskyldighet

En läkare vid det sjukhus eller den enhet inom den specialiserade sjukvården som avses i 20 § är trots tystnadsplikten skyldig att till Brottspåföljdsmyndigheten lämna de uppgifter som behövs för bedömningen av om den som har placerats i frihet på prov iakttagit förordnandena om läkemedelsbehandling och eventuell annan behandling och stöd enligt 4 §.

36 §
Upphörande av frihet på prov

Övervakad frihet på prov upphör när den som har placerats i frihet på prov friges villkorligt eller när fängelsestraffet har avtjänats i sin helhet.

När den övervakade friheten på prov upphör vid den tidpunkt som anges närmare i planen för strafftiden, ska den som har placerats i frihet på prov infinna sig vid en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten för att lämna tillbaka de tekniska övervakningsanordningar som har använts under friheten på prov och för andra åtgärder i anslutning till frigivningen. Övervakad frihet på prov kan också avslutas genom att en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten tar ur bruk och omhändertar de tekniska anordningar som har använts vid verkställigheten av den övervakade friheten på prov samt överlämnar handlingarna i anslutning till den villkorliga frigivningen i den bostad som har använts under verkställigheten av friheten på prov. (10.4.2015/404)

37 §
Efterlysning

Om den som har placerats i frihet på prov inte anträffas och det inte går att få reda på var han eller hon vistas, ska Brottspåföljdsmyndigheten utfärda en efterlysning av personen i fråga.

38 §
Handräckning

En tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten har rätt att för utförandet av ett tjänsteuppdrag få handräckning enligt polislagen (872/2011) av polisen.

39 §
Anmälan till polisen

Placeringen av en fånge i övervakad frihet på prov ska anmälas till polisen.

40 § (22.12.2021/1305)
Sökande av ändring

Den som har placerats i övervakad frihet på prov får begära omprövning av eller anföra besvär över Brottspåföljdsmyndighetens beslut som gäller

1) placering i frihet på prov enligt 2 §,

2) planen för strafftiden enligt 14 § och ändring av planen för strafftiden enligt 16 §,

3) tillstånd enligt 21 § 1 mom. att tillfälligt låta bli att följa en skyldighet som ingår i planen för strafftiden,

4) återkallelse av övervakad frihet på prov enligt 22 § 3 mom.,

5) återkallelse av övervakad frihet på prov enligt 25 §,

6) anmärkning, varning eller återkallelse av övervakad frihet på prov eller beslut om att inte ge en varning eller anmärkning eller återkalla frihet på prov enligt 25 a §,

7) inräkning i strafftiden enligt 28 §,

8) ersättning av resekostnader enligt 33 §,

9) något annat avgörande enligt 6 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) som träffats med stöd av denna lag än vad som avses i 1–8 punkten, om inte sökande av ändring har förbjudits med stöd av 40 a § i denna lag.

Vid behandlingen av begäran om omprövning och besvär iakttas i övrigt 20 kap. 3–9 § i fängelselagen. Generaldirektören för Brottspåföljdsmyndigheten avgör en begäran om omprövning, om det är fråga om ett beslut som direktören för ansvarsområdet för klientprocesser fattat med stöd av 32 § 1 mom. (1.4.2022/224)

2 mom. har ändrats genom L 224/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

Vid behandlingen av begäran om omprövning och besvär iakttas i övrigt 20 kap. 3–9 § i fängelselagen.

40 a § (22.12.2021/1305)
Förbud mot att söka ändring

Den som har placerats i övervakad frihet på prov får inte begära omprövning av eller anföra besvär över Brottspåföljdsmyndighetens beslut som gäller ett i 21 § 2 mom. avsett tillstånd att tillfälligt låta bli att följa en skyldighet som ingår i planen för strafftiden.

41 § (22.12.2021/1305)
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om

1) övervakningen av hur förordnanden om läkemedelsbehandling iakttas,

2) förfarandet när biträdande övervakare förordnas,

3) säkerhetskontroll och registrering av den,

4) registrering av kontroll av drogfrihet,

5) utredning och registrering av brott mot villkoren för övervakad frihet på prov,

6) verksamhet som kan godkännas som i 5 § avsedd verksamhetsskyldighet,

7) maktmedelsredskap, fängslen och registrering av användning av maktmedelsredskap och fängsel,

8) ersättning av resekostnader som uppkommit för den som har placerats i frihet på prov.

Brottspåföljdsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

1) beredning av övervakad frihet på prov,

2) förfarandet vid utredning av minderåriga barns åsikt,

3) situationer som avses i 9 § där en placering i övervakad frihet på prov är uppenbart onödig,

4) utförande av övervakning och det förfarande som ska iakttas vid kontroll av drogfrihet,

5) grunderna för avvikelse från verksamhetsskyldigheten,

6) sådana tvingande och oförutsedda situationer som avses i 28 § 2 mom.,

7) innehållet i en anmälan enligt 39 §.

(1.4.2022/224)

2 mom. har ändrats genom L 224/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet får meddela närmare föreskrifter om

1) beredning av övervakad frihet på prov,

2) förfarandet vid utredning av minderåriga barns åsikt,

3) situationer som avses i 9 § där en placering i övervakad frihet på prov är uppenbart onödig,

4) utförande av övervakning och det förfarande som ska iakttas vid kontroll av drogfrihet,

5) grunderna för avvikelse från verksamhetsskyldigheten,

6) sådana tvingande och oförutsedda situationer som avses i 28 § 2 mom.,

7) innehållet i en anmälan enligt 39 §.

42 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

43 §
Övergångsbestämmelser

På verkställigheten av sådan frihet på prov vars verkställighetsplan har fastställts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 140/2012, LaUB 7/2013, RSv 57/2013

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.2013/1163:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 14/2013, LaUB 17/2013, RSv 203/2013

10.4.2015/397:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 45/2014, LaUB 17/2014, RSv 255/2014

10.4.2015/404:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 215/2014, LaUB 18/2014, RSv 260/2014

30.12.2015/1643:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 49/2015, ShUB 10/2015, RSv 107/2015

1.12.2017/807:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 268/2016, GrUU 10/2017, LaUB 9/2017, RSv 104/2017

22.12.2021/1305:

Denna lag träder i kraft den 4 april 2022.

RP 246/2020, GrUU 27/2021, LaUB 13/2021, RSv 154/2021

1.4.2022/224:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2022.

RP 57/2021, LaUB 1/2022, RSv 8/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.