Beaktats t.o.m. FörfS 461/2022.

21.8.2013/619

Statsrådets förordning om bevisningskostnader som betalas av statens medel

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 7 och 19 § i lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel (666/1972), sådana de lyder i lag 439/2013:

Ersättningsbeloppen
1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om de ersättningar som betalas av statens medel för kostnader för resa och uppehälle samt för ekonomisk förlust till ett vittne, en målsägande och målsägandens lagliga företrädare, samt till en ledsagare till någon av dem, när de inställt sig vid domstol.

2 §

När ersättningen bestäms ska resan anses ha börjat då den som har rätt till ersättning har avrest från vistelseorten och utan dröjsmål inställt sig vid hörandet, och avslutats då han eller hon efter hörandet har anlänt eller utan dröjsmål skulle ha kunnat anlända till sin vistelseort.

3 §

Av resekostnaderna ersätts det belopp som motsvarar kostnaderna för en plats i lägsta klass med nyttjande av den kortaste vägen och det billigaste resesättet. Om det är nödvändigt att under en tågresa använda sovvagnsplats eller avgiftsbelagd sittplats eller under en båtresa hyttplats, ersätts även den avgift som föranletts av detta.

Också sådana resekostnader som föranletts av nyttjande av annan väg än den kortaste och annat resesätt än det billigaste ersätts, om det sammanlagda beloppet av dessa kostnader och de ersättningar som betalas för kostnader för uppehälle och för ekonomisk förlust blir fördelaktigare för staten. Ersättningen för resekostnader kan dock i detta fall uppgå högst till det belopp som skulle betalas till en statstjänsteman för motsvarande tjänsteresa.

4 §

I ersättning för kostnader för uppehälle betalas dagtraktamente räknat från resans början för varje dygn, som helt eller delvis gått åt för resan. Logiersättning betalas för varje befogad inkvartering under resan annanstans än i transportmedlet.

5 §

Dagtraktamentets belopp per resedygn är lika stort som det fulla dagtraktamente som betalas till statstjänstemän eller, om resan under ett resedygn varar högst 8 timmar, som det partiella dagtraktamentet.

6 §

I logiersättning betalas det belopp som den ersättningsberättigade på ett trovärdigt sätt visar att han eller hon har betalat eller kommer att betala för logi under resan, dock högst en ersättning som motsvarar den som betalas till statstjänstemän enligt statens tjänstekollektivavtal.

7 §

Maximibeloppet av ersättningen för ekonomisk förlust är 80 euro per dygn.

Betalning av ersättning
8 §

Ersättningar för bevisningskostnader betalas genom girering eller betalningsanvisning. Till personer som är närvarande i domstolen kan ersättningen av särskilda skäl betalas kontant.

Förskott
9 §

Begäran om förskott på ersättning för resekostnader och kostnader för uppehälle för resa till domstol kan framställas muntligen eller skriftligen.

10 §

Justitieministeriet fastställer ett formulär i enlighet med vilket beslutet om förskott upprättas i tre exemplar. Ett exemplar av beslutet ska lämnas till domstolen, ett exemplar lämnas till den som begärt förskott och ett exemplar av beslutet blir kvar hos den som beviljat förskottet.

11 §

Förskott betalas genom girering eller betalningsanvisning eller, om förskottet inte på detta sätt i tid står till förfogande för den som begärt det, kontant.

12 §

I samband med utbetalning av förskott ska förskottstagaren upplysas om att det utbetalda beloppet eller en del av detta belopp ska återbetalas till staten, om mottagaren inte fullgör den uppgift som förskottet beviljats för. Förskottstagaren ska också informeras om förfarandet i den händelse att uppgiften på grund av laga förfall eller av annan orsak inte blir fullgjord eller att fullgörandet avbryts.

Ikraftträdande
13 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.