Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

28.6.2013/490

Lag om kompensationsområden för vindkraft

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs det om kompensationsområden för vindkraft, om byggande av vindkraftverk inom dessa och om de avgifter till staten som tas ut för de vindkraftverk som är belägna inom sådana områden.

2 §
Myndigheter och deras uppgifter

Den allmänna ledningen, uppföljningen och utvecklingen av verksamhet enligt denna lag hör till arbets- och näringsministeriets uppgifter.

Energimarknadsverket tar ut de avgifter som avses i denna lag och sköter övriga uppgifter som föreskrivs i denna lag.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) vindkraftverk ett sådant vindkraftverk som avses i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010), nedan produktionsstödslagen,

2) elproducent en elproducent som avses i produktionsstödslagen,

3) vindkraftsavgift en turbinspecifik avgift som samlas in från ett kompensationsområde för vindkraft,

4) kompensationsbelopp maximibeloppet av de vindkraftsavgifter som samlas in från ett kompensationsområde för vindkraft.

4 §
Byggande av vindkraftverk inom ett kompensationsområde för vindkraft

Inom ett kompensationsområde för vindkraft har försvarsmaktens övervakningssystem utvecklats genom tekniska eller andra lösningar så att det för byggande och idrifttagning av vindkraftverk inom området inte krävs en separat utredning av försvarsmakten om ett vindkraftverks inverkningar på territorialövervakningen, försvarsmaktens verksamhetsbetingelser på regional nivå och den militära luftfarten i Finland.

Vindkraftsområdet vid Bottenviken utgör ett sådant kompensationsområde för vindkraft som avses i denna lag.

5 §
Betalningsskyldighet

Skyldiga att betala vindkraftsavgift är de elproducenter som i sin besittning har ett vindkraftverk som är beläget inom ett kompensationsområde för vindkraft.

Innan ett vindkraftverk tas i kommersiell drift ska elproducenten göra en anmälan om detta till Energimarknadsverket. Anmälan ska innehålla uppgift om antalet turbiner vid vindkraftverket. Någon separat anmälan behöver inte göras om elproducenten med stöd av produktionsstödslagen inlämnar en ansökan om godkännande av vindkraftverket för tariffsystemet.

6 §
Betalning av vindkraftsavgiften

Vindkraftsavgiften betalas i fem poster så att var och en av posterna utgör 20 procent av avgiften. Den första posten förfaller till betalning inom sex månader från det att en anmälan enligt 5 § 2 mom. har gjorts. Den andra posten förfaller till betalning den 30 juni kalenderåret efter betalningen av den första posten och de övriga posterna vid motsvarande tidpunkt under de efterföljande kalenderåren.

Avgiftsposterna betalas till Energimyndigheten. Energimyndigheten kan kvitta en avgiftspost mot det inmatningspris och det premiebaserade stöd som ska betalas för den el som produceras vid vindkraftverket i fråga i enlighet med vad som närmare föreskrivs i produktionsstödslagen. (13.6.2018/442)

Energimarknadsverket fattar ett beslut om betalning av en avgiftspost som är riktat till den betalningsskyldige senast 30 dagar före den förfallodag som anges i 1 mom.

7 §
Återbetalning av vindkraftsavgiften

Vindkraftsavgift som hänför sig till kompensationsområdet för vindkraft återbetalas, om de avgifter som samlats in från området överskrider kompensationsbeloppet.

Återbetalning av vindkraftsavgift sker senast under kalenderåret efter det kalenderår då återbetalningsgrunden uppstod. Det belopp som återbetalas är ett belopp som motsvarar en bestämd andel av de influtna vindkraftsavgifter som överskrider kompensationsbeloppet. Andelens storlek bestäms på basis av den vindkraftsavgift som elproducenten har betalat. På återbetalningen betalas krediteringsränta enligt 37 § i lagen om skatteuppbörd (11/2018). (12.1.2018/50)

Energimarknadsverket meddelar elproducenten ett beslut om det belopp som återbetalas och betalar beloppet till ett av elproducenten angivet bankkonto eller genom en betalningsanvisning.

8 §
Vindkraftsområdet vid Bottenviken

Vindkraftsområdet vid Bottenviken omfattar ett cirka 2 425 kvadratkilometer stort område inom kommunerna Karlö, Lumijoki, Brahestad, Siikajoki och Pyhäjoki. Gränserna och koordinaterna för området har märkts ut på den karta som utgör bilaga 1 till denna lag.

Inom vindkraftsområdet vid Bottenviken är vindkraftsavgiften 50 000 euro och kompensationsbeloppet 18 500 000 euro.

Någon vindkraftsavgift tas inte ut inom vindkraftsområdet vid Bottenviken, om

1) det enligt ett utlåtande från försvarsmakten som har getts före denna lags ikraftträdande inte föreligger något hinder mot att bygga ett vindkraftverk, eller

2) vindkraftverket var i kommersiell drift vid denna lags ikraftträdande.

9 §
Rättelse till den betalningsskyldiges fördel

Om den betalningsskyldige till följd av ett fel har påförts en för stor avgift eller återbetalats ett för litet belopp, ska avgiftsbeslutet rättas om saken inte har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. Rättelse till den betalningsskyldiges fördel kan göras inom tre år från början av kalenderåret efter påförandet av en avgiftspost.

10 §
Rättelse till betalningsmottagarens fördel

Om den betalningsskyldige, till följd av ett räknefel eller ett motsvarande misstag eller på grund av att saken till någon del inte har utretts, inte har påförts en föreskriven vindkraftsavgift eller en del av avgiften oberoende av den betalningsskyldige, ska avgiftsbeslutet rättas, om inte saken har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. Rättelse till betalningsmottagarens fördel kan göras inom ett år från början av kalenderåret efter det år då avgiften eller en del av den påfördes eller borde ha påförts.

11 §
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut om beloppet av en vindkraftsavgiftspost enligt 6 § och ett beslut om beloppet av återbetalning enligt 7 § får begäras hos Energimarknadsverket på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003).

I beslut som har fattats med anledning av begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

12 §
Indrivning av avgifterna

Avgifterna och kostnaderna enligt denna lag är direkt utsökningsbara. Bestämmelser om indrivningen av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

Ett vindkraftverk som är beläget inom vindkraftsområdet vid Bottenviken får med stöd av 4 § tas i drift från och med den 1 januari 2014, om det inte är fråga om ett vindkraftverk som avses i 8 § 3 mom.

RP 55/2013, EkUB 18/2013, FsUU 7/2013, RSv 84/2013

Bilagan (490/2013) har tillfogats som rättelse.

Ikraftträdelsestadganden:

27.1.2017/61:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2017.

RP 237/2016, FiUB 34/2016, RSv 255/2016

12.1.2018/50:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 97/2017, FiUB 26/2017, RSv 182/2017

13.6.2018/442:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

L 442/2018 trädde i kraft 25.6.2018 enligt F 484/2018.

RP 175/2017, JsUU 26/2017, MiUU 27/2017, EkUB 6/2018, RSv 46/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.