Beaktats t.o.m. FörfS 939/2023.

7.6.2013/393

Lag om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (11.12.2020/967)
Lagens tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om de krav som ska ställas på biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen och om hur överensstämmelsen med kraven ska visas.

2 § (11.12.2020/967)
Lagens samband med annan lagstiftning

Denna lag tillämpas på biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport (446/2007), nedan lagen om distributionsskyldighet, lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994), lagen om utsläppshandel (311/2011), lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (34/2010), lagen om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel (170/2018) och lagen om främjande av användningen av biobrännolja (418/2019). (29.6.2021/604)

Denna lag tillämpas också på sådana biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen vilkas användning och produktion omfattas av ett investeringsprojekt för vilket statsunderstöd har beviljats enligt statsunderstödslagen (688/2001) eller någon annan lag. I beslutet om statsunderstöd kan det bestämmas närmare om hur 12–25 § i denna lag, som gäller visande av att hållbarhetskriterierna är uppfyllda, ska tillämpas på det investeringsprojekt som understöds och om stödmottagarens skyldighet att rapportera till den som beviljar stödet hur uppfyllandet av hållbarhetskriterierna har visats.

Denna lag tillämpas dock inte på den i 2 mom. avsedda stödmottagaren, om biomassabränslen används i en anläggning som producerar el, värme eller kyla med en sammanlagd installerad tillförd effekt på mindre än

1) 20 megawatt när det gäller fasta biomassabränslen, och

2) 2 megawatt när det gäller gasformiga biomassabränslen.

2 a § (11.12.2020/967)
Skyldighet att påvisa biomassabränslens hållbarhet

Om verksamhetsutövaren inte enligt annan lagstiftning eller beslutet om statsunderstöd är skyldig att visa biomassabränslens hållbarhet, ska verksamhetsutövaren dock visa att biomassabränslena uppfyller hållbarhetskriterierna enligt denna lag, om den använder sådana i en anläggning som producerar el, värme eller kyla med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst

1) 20 megawatt när det gäller fasta biomassabränslen, och

2) 2 megawatt när det gäller gasformiga biomassabränslen.

Närmare bestämmelser om sammanlagd installerad tillförd effekt i anläggningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 b § (11.12.2020/967)
Rätt att påvisa hållbarhet

Försörjningsberedskapscentralen kan visa att de biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som den skaffar uppfyller hållbarhetskriterierna enligt denna lag.

3 §
Myndigheter och deras uppgifter

Arbets- och näringsministeriet svarar för den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklingen av verksamheten enligt denna lag.

Energimyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och sköter andra uppgifter som ankommer på myndigheten enligt denna lag. Dessutom utövar Energimyndigheten tillsyn över certifieringsorgan för de frivilliga nationella och internationella system som Europeiska kommissionen har erkänt. (11.12.2020/967)

4 § (11.12.2020/967)
Definitioner

I denna lag avses med

1) avfall avfall enligt 5 § i avfallslagen (646/2011), med undantag av ämnen som avsiktligt har ändrats för att räknas som avfall,

2) restprodukt ett ämne som uppstår i eller är slutprodukten i en sådan produktionsprocess vars huvudsyfte inte är att producera ämnet och som inte avsiktligt har ändrats för att producera det,

3) restprodukter som kommer direkt från jordbruk, vattenbruk, fiske och skogsbruk restprodukter som direkt genereras inom jordbruk, vattenbruk, fiske och skogsbruk; restprodukter från relaterad industri eller bearbetning inbegrips inte,

4) biomassa den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk, skogsbruk eller därmed förknippad industri eller från fiske eller vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall,

5) biodrivmedel vätskeformiga bränslen som framställts av biomassa och som används för transportändamål,

6) flytande biobränsle vätskeformiga bränslen för andra energiändamål än för transportändamål, som framställs av biomassa,

7) biomassabränsle gasformiga och fasta bränslen som framställts av biomassa,

8) biogas gasformiga bränslen som framställs av biomassa,

9) råvara biomassa som används för produktion eller framställning av biodrivmedel, flytande biobränslen eller biomassabränslen,

10) agrobiomassa biomassa som produceras inom jordbruket,

11) skogsbiomassa biomassa som produceras inom skogsbruket,

12) frisläppande för konsumtion sådant frisläppande för konsumtion som avses i 8 § i punktskattelagen (182/2010),

13) verksamhetsutövare en juridisk eller fysisk person som producerar, framställer, förvärvar, importerar, frisläpper för konsumtion eller använder råvaror, biodrivmedel, flytande biobränslen, biomassabränslen eller bränslen som innehåller sådana, eller en juridisk eller fysisk person som har den faktiska bestämmanderätten över verksamheten i fråga och på vilken lagen tillämpas enligt 2, 2 a eller 2 b §,

14) hållbarhetskriterier i 5 a § 2 mom., 6, 6 a, 7–10 och 10 a § föreskrivna krav som ställs på biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen,

15) ursprungsområde ett geografiskt avgränsat område om vilket det finns tillförlitlig och oberoende information och där förhållandena är tillräckligt homogena för att riskerna i fråga om skogsbiomassans hållbarhet och lagenlighet ska kunna bedömas, (29.6.2021/604)

16) förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung flytande eller gasformiga bränslen vilkas energiinnehåll hämtas från andra förnybara energikällor än biomassa och som används inom transportsektorn. (29.6.2021/604)

2 kap

Hållbarhetskriterier

5 § (11.12.2020/967)
Tillämpning av hållbarhetskriterierna

Biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen ska uppfylla hållbarhetskriteriet enligt 6 § oberoende av om råvaran är producerad inom Europeiska unionen eller utanför den.

Biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som produceras från agrobiomassa ska uppfylla hållbarhetskriterierna enligt 7–9 § oberoende av om råvaran är producerad inom Europeiska unionen eller utanför den.

Biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som produceras från skogsbiomassa ska uppfylla kriterierna enligt 10 och 10 a § oberoende av om råvaran är producerad inom Europeiska unionen eller utanför den.

5 a § (11.12.2020/967)
Avfall och restprodukter

Biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som framställts av avfall och restprodukter, utom restprodukter som kommer direkt från jordbruk, vattenbruk, fiske och skogsbruk, behöver endast uppfylla det i 6 § föreskrivna hållbarhetskriteriet.

För biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som framställts av avfall och restprodukter som kommer från jordbruksmark ska verksamhetsutövaren ha övervaknings- eller förvaltningsplaner för att hantera påverkan på jordbeskaffenheten och markens kollager.

6 § (11.12.2020/967)
Minskning av växthusgasutsläpp

Växthusgasutsläppen under hela livscykeln från biodrivmedel, biogas som konsumeras inom transportsektorn och flytande biobränslen ska vara

1) minst 50 procent mindre i anläggningar som var i drift den 5 oktober 2015 eller tidigare, i förhållande till växthusgasutsläppen om fossila bränslen i stället hade använts,

2) minst 60 procent mindre i anläggningar där driften inleddes under perioden den 6 oktober 2015 till den 31 december 2020, i förhållande till växthusgasutsläppen om fossila bränslen i stället hade använts, och

3) minst 65 procent mindre i anläggningar där driften inleds den 1 januari 2021 eller därefter, i förhållande till växthusgasutsläppen om fossila bränslen i stället hade använts.

Växthusgasutsläppen under hela livscykeln från el, värme och kyla producerad från biomassabränslen ska vara

1) minst 70 procent mindre i anläggningar där driften inleds under perioden den 1 januari 2021 till den 31 december 2025, i förhållande till växthusgasutsläppen om fossila bränslen i stället hade använts, och

2) minst 80 procent mindre i anläggningar där driften inleds den 1 januari 2026 eller därefter, i förhållande till växthusgasutsläppen om fossila bränslen i stället hade använts.

Avfall och restprodukter anses inte ge upphov till växthusgasutsläpp under livscykeln innan de samlas in.

Växthusgasutsläppen under hela livscykeln från förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung ska vara minst 70 procent mindre i förhållande till växthusgasutsläppen om fossila bränslen i stället hade använts. (29.6.2021/604)

6 a § (11.12.2020/967)
Övriga krav på el som produceras från biomassabränslen

Om el från biomassabränslen produceras i en anläggning med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 50 och högst 100 megawatt, ska elproduktionen i anläggningen uppfylla minst ett av följande krav:

1) i produktionen tillämpas högeffektiv kraftvärmeteknik,

2) i produktionen uppfylls de verkningsgrader som motsvarar bästa tillgängliga teknik enligt definitionen i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1442 om fastställande av BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU, eller

3) i produktionen tillämpas avskiljning och lagring av koldioxid från biomassa.

Om el från biomassabränslen produceras i en anläggning med en sammanlagd installerad tillförd effekt på mer än 100 megawatt, ska elproduktionen i anläggningen uppfylla minst ett av följande krav:

1) i produktionen tillämpas högeffektiv kraftvärmeteknik,

2) i produktionen uppnås en elverkningsgrad netto på minst 36 procent, eller

3) i produktionen tillämpas avskiljning och lagring av koldioxid från biomassa.

Kraven i 1 och 2 mom. tillämpas på anläggningar som tas i drift eller ställs om till användning av biomassabränslen efter den 25 december 2021.

Biomassabränsle som används i en anläggning som tillämpar högeffektiv kraftvärmeteknik kan dock inte visas vara hållbart, om

1) anläggningen använder fossila bränslen som huvudsakligt bränsle, och

2) det finns en kostnadseffektiv potential för tillämpning av högeffektiv kraftvärmeteknik enligt den bedömning som gjorts i enlighet med artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG.

7 § (11.12.2020/967)
Biologisk mångfald

Agrobiomassan får inte komma från mark som i januari 2008 eller därefter har varit

1) naturskog eller annan trädbevuxen mark där det inte finns några klart synliga tecken på mänsklig verksamhet och där de ekologiska processerna inte störts i betydande utsträckning,

2) skog eller annan trädbevuxen mark med stor biologisk mångfald som är rik på arter och inte skadad eller som den behöriga myndigheten har konstaterat ha stor biologisk mångfald, om det inte finns belägg för att råvaruproduktionen inte påverkar naturskyddsändamålet,

3) naturskyddsområde, om det inte kan visas att produktionen av råvaran inte påverkar skyddsändamålet för området, eller

4) gräsmark med stor biologisk mångfald, omfattande mer än en hektar.

8 § (11.12.2020/967)
Ändrad markanvändning

Agrobiomassan får inte komma från mark vars användningsform har ändrats permanent efter januari 2008, om området har varit

1) våtmark,

2) ett kontinuerligt beskogat område, eller

3) skog vars krontak täcker mellan 10 och 30 procent av ytan, om det inte kan visas att växthusgasutsläppen minskar på det sätt som föreskrivs i 6 § trots de förändringar i kollagret som den ändrade markanvändningsformen ger upphov till.

9 § (11.12.2020/967)
Dränering av torvmarker

Agrobiomassan får inte komma från torvmark som tidigare varit odikad och som dränerats efter januari 2008.

10 § (11.12.2020/967)
Kriterier för skogsbiomassa

Skogsbiomassa ska komma från en stat där det med nationell lagstiftning samt övervaknings- och kontrollsystem säkerställs att

1) skördeverksamheten sker på ett lagenligt sätt,

2) skogsföryngring sker på skördade arealer,

3) arealer som avsatts för naturskyddsändamål är skyddade,

4) jordbeskaffenhet och biologisk mångfald bevaras vid skörden, och

5) skogens produktionskapacitet på lång sikt upprätthålls eller förbättras.

Om det inte från en i 1 mom. avsedd stat finns bevis för att kriterierna enligt 1 mom. är uppfyllda, kan skogsbiomassans hållbarhet visas på ursprungsområdesnivå. Då ska det visas att det inom ursprungsområdet finns förvaltningssystem genom vilka det säkerställs att kriterierna enligt 1 mom. är uppfyllda i ursprungsområdet.

10 a § (11.12.2020/967)
Krav som gäller markanvändning, ändrad markanvändning och skogsbruk

Biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som produceras från skogsbiomassa uppfyller de krav som gäller markanvändning, ändrad markanvändning och skogsbruk, om biomassan har sitt ursprung i en stat eller en regional organisation för ekonomisk integration som

1) är part i Parisavtalet (FördrS 76/2016) till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och

2) har lagt fram ett nationellt fastställt bidrag för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (FördrS 61/1994), eller

3) tillämpar nationell lagstiftning för att bevara och stärka kollager och kolsänkor.

Om det inte finns bevis för att kraven enligt 1 mom. är uppfyllda, kan uppfyllandet av de krav som gäller markanvändning, ändrad markanvändning och skogsbruk visas på ursprungsområdesnivå. Då ska det visas att det inom ursprungsområdet finns förvaltningssystem genom vilka det säkerställs att kollager och kolsänkor i skogen bibehålls eller förbättras på lång sikt.

11 §
Närmare bestämmelser om hållbarhetskriterier

Närmare bestämmelser om hållbarhetskriterierna får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap

Visande av att hållbarhetskriterierna är uppfyllda

12 §
Krav som gäller verksamhetsutövares hållbarhetssystem

En verksamhetsutövare ska ha ett system för kontroll av att hållbarhetskriterierna iakttas (verksamhetsutövares hållbarhetssystem), om inte uppfyllandet av hållbarhetskriterierna visas på det sätt som avses i 24 §.

Utifrån verksamhetsutövares hållbarhetssystem

1) beräknas den minskning av växthusgasutsläpp som användning av partiet med biodrivmedel, flytande biobränsle eller biomassabränsle medför och visas att partiet uppfyller hållbarhetskriteriet i 6 §, eller beräknas växthusgasutsläppen för råvarupartiet,

2) visas att råvarupartiet till sitt ursprung uppfyller hållbarhetskriterierna i 5 a § 2 mom. samt i 7–10 och 10 a §,

3) visas att de i 6 a § föreskrivna övriga kraven på el som produceras från biomassabränslen är uppfyllda.

(11.12.2020/967)

I verksamhetsutövares hållbarhetssystem ingår en massbalans. I den bokförs alla uppgifter om sådana partier biodrivmedel, flytande biobränslen, biomassabränslen eller råvaror med avvikande egenskaper som kan påverka tillämpningen av hållbarhetskriterierna (hållbarhetsegenskaper) och som tas från eller tillförs blandningen. Vid anläggningar som använder flytande biobränslen eller biomassabränslen övervakas med hjälp av massbalansen dessutom mängderna el, värme och kyla som producerats med partier av flytande biobränsle och biomassabränsle. I massbalansen ska hållbarhetsegenskaperna hos och mängderna av de partier som tas från eller tillförs blandningen motsvara varandra. (11.12.2020/967)

De förfaranden som avses i 2 mom. och den massbalans som avses i 3 mom. ska vara korrekta, tillförlitliga och skyddade mot bedrägerier.

Närmare bestämmelser om de förfaranden som ska tillämpas i fråga om verksamhetsutövares hållbarhetssystem och om massbalansen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
Ansökan om godkännande av verksamhetsutövares hållbarhetssystem

Verksamhetsutövaren ska ansöka om godkännande av sitt hållbarhetssystem hos Energimarknadsverket.

Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs om verksamhetsutövaren och hållbarhetssystemet. Till ansökan ska det fogas ett utlåtande av en kontrollör som avses i 4 kap. om hållbarhetssystemets överensstämmelse med kraven.

Närmare bestämmelser om ansökan och det utlåtande av en kontrollör som ska bifogas ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Beslut om godkännande

Energimarknadsverket ska godkänna en verksamhetsutövares hållbarhetssystem, om det av ansökan framgår att förutsättningarna enligt denna lag är uppfyllda och det enligt denna lag inte finns några hinder för att godkänna hållbarhetssystemet.

Beslutet om godkännande ska innehålla uppgifter om verksamhetsutövaren och bestämmelser om

1) hur det ska säkerställas att verksamhetsutövarens hållbarhetssystem är korrekt, tillförlitligt och skyddat mot bedrägeri,

2) hur det ska säkerställas att verksamhetsutövaren tillämpar hållbarhetssystemet, samt

3) andra faktorer som är nödvändiga med tanke på ett allmänt eller enskilt intresse och som hänför sig till att villkoren för beslutet ska uppfyllas.

15 §
Giltighetstiden för beslut om godkännande

Ett beslut om godkännande är i kraft fem år efter det att det vunnit laga kraft.

Giltighetstiden för ett beslut om godkännande kan förlängas med fem år i sänder. En förutsättning för att giltighetstiden ska förlängas är att verksamhetsutövaren har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i denna lag och har följt bestämmelserna i beslutet om godkännande.

16 § (11.12.2020/967)
Hur beslut om godkännande upphör att gälla

Energimyndigheten kan besluta att ett godkännande upphör att gälla, om produktionen, framställningen, importen, frisläppandet för konsumtion eller användningen av biodrivmedel, flytande biobränslen, biomassabränslen eller råvaror, eller av bränslen som innehåller sådana, kontinuerligt har varit avbruten i minst ett år av orsaker som beror på verksamhetsutövaren, om inte verksamhetsutövarens hållbarhetssystem fortfarande behövs med hänsyn till ett sådant beslut om statsunderstöd som avses i 2 § 2 mom.

Energimyndigheten ska besluta att beslutet om godkännande upphör att gälla, om verksamhetsutövaren ansöker om det.

17 §
Ändring av beslut om godkännande

Energimarknadsverket kan ändra en bestämmelse i ett beslut om godkännande av en verksamhetsutövares hållbarhetssystem, om det sker en sådan förändring i någon av grunderna för bestämmelsen som ska anses vara varaktig.

Energimarknadsverket kan på ansökan av verksamhetsutövaren ändra beslutet om godkännande av verksamhetsutövarens hållbarhetssystem, om det har skett en sådan förändring i hållbarhetssystemet som ska anses vara varaktig. Till ansökan ska det fogas ett utlåtande av en kontrollör om hållbarhetssystemets överensstämmelse med kraven till den del det behövs med anledning av de ändringar som gjorts. På beslut om ändring av beslut om godkännande tillämpas vad som i 14 § föreskrivs om beslut om godkännande av verksamhetsutövares hållbarhetssystem.

Giltighetstiden för ett beslut om ändring av ett beslut om godkännande ska överensstämma med giltighetstiden för det beslut om godkännande som meddelats med stöd av 14 §.

18 §
Återkallelse av beslut om godkännande

Energimarknadsverket kan återkalla ett beslut om godkännande, om

1) det i ansökan eller någon bilaga till den har lämnats felaktiga eller bristfälliga uppgifter som i väsentlig grad har påverkat beslutet eller i övrigt har påverkat prövningen av ansökan, eller

2) verksamhetsutövarens hållbarhetssystem inte längre uppfyller kraven i 12 § eller verksamhetsutövaren på ett väsentligt sätt har försummat eller överträtt en skyldighet eller en begränsning enligt denna lag eller en bestämmelse i beslutet om godkännande och trots anmärkningar och varningar inte har rättat till bristerna i verksamheten.

19 § (11.12.2020/967)
Överföring av beslut om godkännande

Om en verksamhetsutövares hållbarhetssystem i dess helhet överförs på en ny verksamhetsutövare, ska Energimyndigheten överföra beslutet om godkännande på den nya verksamhetsutövaren. För överföringen ska verksamhetsutövaren då skriftligt underrätta Energimyndigheten om att hållbarhetssystemet överförs och lämna de uppgifter som behövs om övertagaren samt dennes samtycke till överföringen.

Övertagaren ska svara för verksamhetsutövarens skyldigheter enligt denna lag och har rätt att utfärda hållbarhetsintyg med stöd av 23 § från och med den dag då beslutet om godkännande överfördes.

Om orsaken till överföringen är en fusion, svarar övertagaren för skyldigheterna enligt denna lag och har rätt att utfärda hållbarhetsintyg med stöd av 23 § från den dag då fusionen verkställs.

När Energimyndigheten beslutar om överföring av beslutet om godkännande ska den samtidigt se över beslutet när det gäller de omständigheter som avses i 14 § 2 mom.

Närmare bestämmelser om den anmälan som gäller överföring får utfärdas genom förordning av statsrådet.

20 §
Granskning av att verksamhetsutövarens hållbarhetssystem tillämpas

Verksamhetsutövaren ska regelbundet och i enlighet med vad som närmare bestäms i beslutet om godkännande ge en kontrollör i uppdrag att granska att verksamhetsutövarens hållbarhetssystem tillämpas i enlighet med beslutet.

Vid granskningen ska det systematiskt och i tillräcklig omfattning bedömas hur hållbarhetssystemet tillämpas samt fastställas att inga nämndvärda avvikelser från hållbarhetssystemet förekommer.

Närmare bestämmelser om granskningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

21 §
Granskningrapport

Kontrollören ska sammanställa en daterad och undertecknad rapport (granskningsrapport) över granskningar som gjorts enligt 20 §.

Granskningsrapporten ska innehålla specificerade uppgifter om det hållbarhetssystem som är föremål för granskning och granskningens förlopp samt konstaterade avvikelser, utvecklingsbehov och andra omständigheter som framkommit vid granskningen. Granskningsrapporten ska innehålla kontrollörens verifiering av att verksamhetsutövaren tillämpar hållbarhetssystemet i enlighet med beslutet om godkännande och ett utlåtande om de korrigerande åtgärder som krävs.

Närmare bestämmelser om granskningsrapporten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

22 §
Verksamhetsutövares anmälningsskyldighet

En verksamhetsutövare ska utan dröjsmål anmäla följande omständigheter till Energimyndigheten: (11.12.2020/967)

1) varaktiga förändringar i förutsättningarna för godkännande av verksamhetsutövarens hållbarhetssystem eller i grunderna för en bestämmelse i beslutet om godkännande,

2) de korrigerande åtgärder som krävs enligt utlåtandet i granskningsrapporten,

3) sådana med tanke på hållbarhetssystemet väsentliga ändringar som gäller verksamhetsutövaren eller verksamhetsutövarens organisation,

4) avbrott som pågår längre än ett år i produktionen, framställningen, importen, frisläppandet för konsumtion eller användningen av i hållbarhetssystemet avsedda biodrivmedel, flytande biobränslen, biomassabränslen eller råvaror, eller bränslen som innehåller sådana. (11.12.2020/967)

Närmare bestämmelser om de omständigheter som ska anmälas får utfärdas genom förordning av statsrådet.

23 § (11.12.2020/967)
Hållbarhetsintyg

En verksamhetsutövare vars hållbarhetssystem är godkänt genom ett lagakraftvunnet beslut på det sätt som anges i detta kapitel och som iakttar kraven i detta kapitel och bestämmelserna i beslutet om godkännande, får utfärda ett hållbarhetsintyg för ett parti biodrivmedel, flytande biobränsle, biomassabränsle eller råvara som bevis på att partiet uppfyller hållbarhetskriterierna.

Verksamhetsutövaren får utfärda ett hållbarhetsintyg för ett parti biodrivmedel, flytande biobränsle, biomassabränsle och råvaror som den producerat, framställt, förvärvat, importerat, frisläppt för konsumtion eller använt efter inlämnandet av en ansökan enligt 13 § eller en ändringsansökan enligt 17 §, om verksamhetsutövaren kan visa att den har tillämpat lämpliga förfaranden för att säkerställa att hållbarhetskriterierna är uppfyllda och att partiet har redovisats i massbalansen på ett tillförlitligt sätt.

Närmare bestämmelser om hållbarhetsintyget får utfärdas genom förordning av statsrådet.

24 § (11.12.2020/967)
Frivilliga system

En verksamhetsutövare som är certifierad eller godkänd i enlighet med ett frivilligt nationellt eller internationellt system som Europeiska kommissionen har erkänt, får utfärda intyg över eller informera om att partier med biodrivmedel, flytande biobränsle, biomassabränsle eller råvaror uppfyller hållbarhetskriterierna enligt systemet, till den del som kommissionen har ansett att systemet omfattar noggranna uppgifter med tanke på tillämpningen av 6 § eller visar att partiet med biodrivmedel, flytande biobränsle, biomassabränsle eller råvaror uppfyller hållbarhetskriterierna i 5 a § 2 mom., 7–10 och 10 a § och till övriga delar enligt vad som föreskrivs i detta kapitel.

25 §
Bevarande av uppgifter för tillsynen

Ett hållbarhetsintyg godkänns som bevis på att hållbarhetskriterierna är uppfyllda, om verksamhetsutövaren bevarar

1) det material om partier med biodrivmedel, flytande biobränsle, biomassabränsle och råvaror som hänför sig till verksamhetsutövarens hållbarhetssystem samt de uppgifter som gäller utfärdade hållbarhetsintyg till dess att fem år förflutit från det att partiet med biodrivmedel, flytande biobränsle eller biomassabränsle användes eller frisläpptes för konsumtion eller från det att råvarupartiet överläts, samt (11.12.2020/967)

2) det material som gäller granskning av hållbarhetssystemet till dess att fem år har förflutit från det att beslutet om godkännande upphörde att gälla eller återkallades.

De intyg eller uppgifter som avses i 24 § godkänns som bevis på att hållbarhetskriterierna har uppfyllts, om verksamhetsutövaren bevarar uppgifterna och materialet den tid som anges i 1 mom.

Närmare bestämmelser om bevarandet av uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 kap

Kontrollörer

26 §
Förutsättningar för att bli godkänd som kontrollör

För att bli godkänd som kontrollör ska sökanden

1) vara oberoende i de kontrollörsuppdrag som avses i denna lag,

2) ha tillräckligt stor, kvalificerad och oberoende personal för de uppdrag som avses i denna lag,

3) ha de anläggningar, den utrustning och de system som behövs för verksamheten,

4) ha tillräcklig ansvarsförsäkring eller något annat motsvarande arrangemang som kan anses vara tillräckligt med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för att bli godkänd som kontrollör får utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 §
Godkännande som kontrollör

Energimarknadsverket godkänner på ansökan en finländsk sammanslutning eller stiftelse eller en del en finländsk sammanslutning eller stiftelse som kontrollör, om det har visats att de förutsättningar som anges i 26 § är uppfyllda i enlighet med lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005).

I beslutet om godkännande ska kontrollörens kompetensområde anges och sådana bestämmelser om kontrollörens verksamhet meddelas som behövs för att trygga allmänna och enskilda intressen. Beslutet kan meddelas för viss tid.

En kontrollör som är godkänd i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet jämställs med en kontrollör som avses i 1 mom., om kontrollören är en sammanslutning eller en stiftelse eller en del av en sammanslutning eller en stiftelse och uppfyller de förutsättningar som anges i 26 § och om förfarandet vid godkännandet motsvarar det som föreskrivs i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven.

Närmare bestämmelser om förfarandet för godkännande av kontrollörer och bedömningen av förutsättningarna för godkännande får utfärdas genom förordning av statsrådet.

28 §
Kontrollörens uppgifter

Kontrollören lämnar utlåtanden enligt 13 och 17 §, genomför granskningar enligt 20 § och sammanställer en granskningsrapport över varje granskning i enlighet med 21 §.

Kontrollören ska bevaka hur bestämmelser och standarder inom dess ansvarsområde utvecklas och samverka med andra kontrollörer inom sitt ansvarsområde i den omfattning som behövs för att säkerställa att arbetsmetoderna är enhetliga.

Kontrollören ska underrätta Energimarknadsverket om förändringar som kan påverka uppfyllandet av de förutsättningar som anges i 26 §.

Kontrollören ska årligen lämna en rapport till Energimarknadsverket om sin verksamhet och resultaten av den.

Närmare bestämmelser om kontrollörens uppgifter och hur de ska utföras samt om rapporteringsskyldigheten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

29 §
Övrig lagstiftning som ska tillämpas på kontrollörer

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003) och språklagen (423/2003) tillämpas på kontrollörer när de utför offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna lag.

På dem som är anställda hos en kontrollör tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppgifter som avses i 1 mom.

Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

30 § (11.12.2020/967)
Ändring och återkallelse av beslut om godkännande som kontrollör

Energimyndigheten kan ändra det kompetensområde som angetts i myndighetens beslut om godkännande som kontrollör. På ändringar av kompetensområdet tillämpas vad som i 26 § och 27 § 1 mom. föreskrivs om godkännande som kontrollör och förutsättningarna för att bli godkänd. Energimyndigheten kan också ändra en bestämmelse i beslutet om godkännande, om det behövs för att säkerställa att kontrollörsuppgifterna utförs på behörigt sätt. Vid ändring av en bestämmelse tillämpas 27 § 2 mom. Ändringen av kompetensområdet eller en bestämmelse kan också initieras på ansökan av kontrollören.

Om en kontrollör inte uppfyller förutsättningarna enligt 26 eller 27 § eller handlar väsentligt i strid med denna lag, bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller villkoren i beslutet om godkännande, kan Energimyndigheten ge kontrollören en anmärkning eller en varning.

Energimyndigheten kan återkalla ett beslut om godkännande som kontrollör, om

1) det i ansökan eller någon bilaga till den har lämnats felaktiga eller bristfälliga uppgifter som i väsentlig grad har påverkat prövningen av beslutet,

2) kontrollören inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande eller kontrollören på ett väsentligt sätt har försummat eller överträtt en skyldighet eller en begränsning enligt denna lag eller en bestämmelse i beslutet och trots anmärkningar och varningar inte har rättat till bristerna i verksamheten.

Energimyndigheten ska återkalla ett beslut om godkännande av en kontrollör, om kontrollören ansöker om detta.

5 kap

Tillsyn

31 §
Rapport om uppfyllande av hållbarhetskriterierna

Verksamhetsutövaren ska sammanställa en rapport om uppfyllande av hållbarhetskriterierna i fråga om de partier med biodrivmedel, flytande biobränsle och biomassabränsle som verksamhetsutövaren har producerat, framställt, frisläppt för konsumtion eller använt i Finland under ett kalenderår (rapport om uppfyllande av hållbarhetskriterierna) och lämna rapporten till Energimyndigheten före utgången av mars månad året efter det aktuella kalenderåret. (11.12.2020/967)

Rapporten om uppfyllande av hållbarhetskriterierna ska innehålla information om råvarorna i de partier med biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som avses i 1 mom., uppgift om mängderna biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen i dessa partier och uppgift om hur det har visats att hållbarhetskriterierna för partierna är uppfyllda. Rapporten om uppfyllande av hållbarhetskriterierna ska dessutom innehålla uppgift om mängderna el, värme och kyla som producerats från flytande biobränslen och biomassabränslen. En kopia av granskningsrapporten eller motsvarande uppgifter om granskningen ska fogas till rapporten om uppfyllande av hållbarhetskriterierna. (11.12.2020/967)

Närmare bestämmelser om lämnande av rapporten om uppfyllande av hållbarhetskriterierna och om den information som ska ingå i den får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Energimyndigheten ska årligen på sin webbplats publicera information om geografiskt ursprung och råvara när det gäller biodrivmedel, flytande biobränslen och biogas för varje distributör som omfattas av lagen om distributionsskyldighet utifrån informationen i rapporterna om uppfyllande av hållbarhetskriterierna. (29.6.2021/604)

32 § (11.12.2020/967)
Rätt att få uppgifter

Energimyndigheten har rätt att av verksamhetsutövarna få de uppgifter som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag.

Av övriga myndigheter och andra som utför offentliga förvaltningsuppgifter har Energimyndigheten trots sekretessbestämmelserna rätt att för tillsynen över efterlevnaden av denna lag få nödvändiga uppgifter om sådana omständigheter som gäller en verksamhetsutövare och som är av väsentlig betydelse för bedömningen av förutsättningarna för att godkänna och för godkännandet av verksamhetsutövarens hållbarhetssystem och för bedömningen av den information som lämnats i rapporten om uppfyllande av hållbarhetskriterierna.

Kontrollörerna är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna varandra uppgifter som behövs för samarbetet mellan dem och att lämna Energimyndigheten de uppgifter som behövs för tillsynen.

Energimyndigheten har rätt att av certifieringsorganen för de frivilliga nationella och internationella system som Europeiska kommissionen har erkänt få de uppgifter som behövs för tillsynen.

33 § (23.11.2018/952)
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till andra myndigheter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får Energimyndigheten trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter som myndigheten har fått vid utförande av uppdrag enligt denna lag

1) till åklagare och polis för att förebygga och utreda brott,

2) till Skatteförvaltningen för verkställandet av och tillsynen över beskattningen och för utförande av uppdrag enligt lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport,

3) till Transport- och kommunikationsverket för tillsynsuppdrag som avses i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart,

4) till statsbidragsmyndigheten för övervakningen av statsunderstöd som avses i 2 § 2 mom.,

5) till arbets- och näringsministeriet för beredning och genomförande av energi- och klimatpolitiska mål samt för vidarebefordran till den behöriga institutionen inom Europeiska unionen eller något annat organ inom unionen, om detta krävs enligt Europeiska unionens lagstiftning eller någon annan förpliktelse som har samband med Finlands medlemskap i Europeiska unionen.

34 § (11.12.2020/967)
Energimyndighetens inspektionsrätt

Energimyndigheten har rätt att få tillträde till lokaler och områden som verksamhetsutövaren besitter eller där biodrivmedel, flytande biobränslen, biomassabränslen eller råvaror produceras, framställs eller används, om detta behövs för tillsynen enligt denna lag, samt att göra inspektioner där och vidta andra åtgärder som föranleds av tillsynen. Vid inspektionen ska bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen iakttas. Även företrädare för andra myndigheter får vara närvarande vid inspektionen.

Tillsynsåtgärder får vidtas i utrymmen som är avsedda för boende av permanent natur bara om det finns anledning att misstänka att ett brott enligt 16 kap. 8 §, 30 kap. 1 § eller 33 kap. 1 § i strafflagen (39/1889) har begåtts och inspektionen är nödvändig för att utreda de omständigheter som är föremål för inspektionen.

Verksamhetsutövaren och andra som är föremål för en inspektion ska bistå Energimyndigheten vid inspektionen.

Vid en inspektion har Energimyndigheten rätt att omhänderta handlingar som gäller verksamhetsutövarens hållbarhetssystem eller kopior av dem, material som gäller biodrivmedlens, de flytande biobränslenas och biomassabränslenas samt råvarornas uppfyllande av hållbarhetskriterierna eller kopior av materialet samt annat material som ska inspekteras, om det är nödvändigt för att målen för inspektionen ska nås. Materialet ska återlämnas så snart det inte längre behövs för inspektionen.

35 §
Åtgärder vid överträdelser eller försummelser

Energimarknadsverket kan

1) förbjuda den som bryter mot vad som föreskrivs i denna lag eller mot vad som föreskrivs eller bestäms med stöd av den att fortsätta tillämpa eller upprepa det förfarande genom vilket bestämmelserna överträds,

2) förelägga den som bryter mot vad som föreskrivs i denna lag eller mot vad som föreskrivs eller bestäms med stöd av den att fullgöra sin skyldighet.

Energimarknadsverket kan förena sitt förbud eller sitt föreläggande enligt denna lag med vite eller med hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande på det sätt som föreskrivs i viteslagen (1113/1990).

36 § (11.12.2020/967)
Handräckning

Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning finns i polislagen (872/2011). Inom sitt ansvarsområde är tullmyndigheterna skyldiga att ge handräckning för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av bestämmelser som har utfärdats och föreskrifter som har meddelats med stöd av den.

37 §
Brott mot bestämmelserna om hållbarhetskriterier

Den som uppsåtligen

1) bryter mot en bestämmelse enligt 14 § 2 mom. i ett beslut om godkännande, mot skyldigheten att ge ett uppdrag enligt 20 § 1 mom., mot anmälningsskyldigheten enligt 22 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller mot skyldigheten enligt 31 § att lämna en rapport om uppfyllande av hållbarhetskriterierna eller de krav som gäller innehållet i rapporten, eller

2) utfärdar ett hållbarhetsintyg enligt 23 § 1 mom. eller visar att hållbarhetskriterierna uppfylls enligt 24 § utan att de förutsättningar som anges i de bestämmelserna är uppfyllda,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om hållbarhetskriterier dömas till böter.

För en sådan gärning som avses i 1 mom. ska det dock inte dömas till straff, om gärningen, med hänsyn till dess menlighet och skadlighet samt andra omständigheter som har samband med den, som helhet bedömd är ringa.

Den som bryter mot ett förbud eller ett föreläggande enligt 35 § som har förenats med vite behöver inte dömas till straff för samma gärning.

6 kap

Särskilda bestämmelser

38 §
Förhandsbesked

Energimyndigheten kan på verksamhetsutövarens ansökan besluta ge förhandsbesked om huruvida en råvara ska betraktas som avfall, restprodukt, cellulosa från icke-livsmedel eller material som innehåller både cellulosa och lignin vid tillämpningen av lagen om punktskatt på flytande bränslen. (16.6.2017/388)

Ansökan ska innehålla uppgifter om råvaran och den utredning som behövs för att ärendet ska kunna bedömas och avgöras. Ansökan får inte gälla frågor som Energimarknadsverket redan har avgjort genom ett beslut om godkännande av verksamhetsutövarens hållbarhetssystem.

Ett förhandsbesked gäller tills vidare. Energimarknadsverket kan återkalla ett förhandsbesked på grund av att tolkningen av bestämmelsen ändrats genom en rättskipningsmyndighets beslut eller av något annat särskilt skäl.

Närmare bestämmelser om sådana råvaror som avses i 1 mom. och om ansökan om förhandsbesked får utfärdas genom förordning av statsrådet.

39 § (11.12.2020/967)
Ändringssökande

Omprövning av Energimyndighetens beslut enligt 14 §, 15 § 2 mom., 16, 17, 19 och 27 § samt 30 § 1 mom. och 38 § får begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

I beslut av Energimyndigheten om att inte ge förhandsbesked får emellertid ändring inte sökas.

40 §
Verkställighet av beslut

Ett beslut som Energimarknadsverket har fattat med stöd av 18 §, 30 § 2 mom. eller 35 § ska iakttas även om det överklagas, om inte fullföljdsdomstolen bestämmer något annat.

Ett beslut som Energimarknadsverket har fattat med stöd av 38 § och som har vunnit laga kraft ska på sökandens begäran iakttas, om inte den bestämmelse som tillämpades när beslutet fattades har ändrats eller beslutet har återkallats. Ett beslut som har återkallats ska dock på sökandens begäran iakttas under två kalendermånader från ingången av kalendermånaden efter den då återkallandet delgavs sökanden.

41 §
Avgifter

Bestämmelser om de allmänna grunderna för när Energimarknadsverkets prestationer enligt denna lag är avgiftsbelagda, om de allmänna grunderna för storleken på avgifterna och om andra grunder för avgifterna finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Avgifter och kostnader enligt denna lag är direkt utsökningsbara. Bestämmelser om indrivningen av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

7 kap

Ikraftträdande

42 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

43 §
Lämnande av rapport om uppfyllande av hållbarhetskriterierna

Rapporten om uppfyllande av hållbarhetskriterierna ska första gången lämnas till Energimarknadsverket för de partier med biodrivmedel och flytande biobränslen som frisläpps för konsumtion 2014.

RP 13/2013, GrUU 12/2013, MiUU 8/2013, EkUB 9/2013, RSv 58/2013, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/30/EG

Ikraftträdelsestadganden:

16.6.2017/388:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

2 mom. har upphävts genom L 11.12.2020/968.(11.12.2020/968)

De ansökningar om förhandsbesked som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag och som gäller tillämpningen av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transporter (446/2007) behandlas och avgörs med iakttagande av bestämmelserna i 5 a § i den lagen. På förhandsbesked som getts av Energimyndigheten och som gäller vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 17/2017, JsUU 7/2017, EkUB 9/2017, RSv 41/2017, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513 (32015L1513); EUT L 239, 15.9.2015, s. 1

9.3.2018/171:

Denna lag träder i kraft den 16 mars 2018.

RP 184/2017, MiUB 2/2018, RSv 1/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/30/EG (32009L0030); EUT L 140, 5.6.2009, s. 88, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513 (32015L1513); EUT L 239, 15.9.2015, s. 1

23.11.2018/952:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 952/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

29.3.2019/420:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 199/2018, KoUU 38/2018, MiUU 37/2018, EkUB 29/2018, RSv 228/2018

11.12.2020/967:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Trots 23 § i denna lag kan verksamhetsutövaren redan innan inlämnandet av en ansökan om godkännande enligt 13 § eller en ändringsansökan enligt 17 § påvisa hållbarheten hos partier med biomassabränsle och råvaror som producerats, framställts eller använts under år 2021, om verksamhetsutövaren lämnar in ansökan till Energimyndigheten senast den 30 juni 2021 och kan visa att den har tillämpat lämpliga förfaranden för att säkerställa att hållbarhetskriterierna är uppfyllda och att partiet har redovisats i massbalansen på ett tillförlitligt sätt. Verksamhetsutövaren har dock kunnat förvärva eller importera de ifrågavarande partierna med biomassabränslen eller råvaror redan före år 2021.

En verksamhetsutövare som när denna lag träder i kraft har ett av Energimyndigheten godkänt hållbarhetssystem ska till och med den 30 juni 2021 följa de bestämmelser om påvisande av hållbarhet som gällde vid lagens ikraftträdande. Verksamhetsutövaren kan dock från och med lagens ikraftträdande lämna Energimyndigheten en ändringsansökan enligt 17 §.

Rapporten om uppfyllande av hållbarhetskriterierna ska första gången lämnas till Energimyndigheten för partier med biomassabränslen som använts för produktion av el, värme och kyla under 2021.

RP 70/2020, EkUB 30/2020, RSv 146/2020, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 (32018L2001); EUT L 328, 21.12.2018, s. 82

11.12.2020/968:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 70/2020, EkUB 30/2020, RSv 146/2020

29.6.2021/604:

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2021.

RP 48/2021, EkUB 17/2021, RSv 98/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 (32018L2001); EUT L 328, 21.12.2018, s. 82

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.