Beaktats t.o.m. FörfS 461/2022.

7.6.2013/387

Lag om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att skydda människors hälsa och miljön genom att begränsa användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning och främja för miljön skonsamma sätt att återvinna och bortskaffa avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning. Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, nedan RoHS-direktivet.

2 § (22.2.2019/245)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på elektrisk och elektronisk utrustning.

Lagen tillämpas dock inte på

1) vapen, ammunition och materiel som är avsedda för militära ändamål eller på annan utrustning som hänför sig till tryggandet eller bevakningen av rikets centrala säkerhetsintressen,

2) utrustning som är utformad för att sändas ut i rymden,

3) sådana storskaliga stationära industriverktyg som består av storskaliga grupper av maskiner, utrustning eller komponenter, som fungerar för en viss tillämpning, som installeras permanent och monteras ned av fackmän på en viss plats och som används och underhålls av fackmän i en industriell produktionsanläggning eller anläggning för forskning eller utveckling,

4) sådana storskaliga fasta installationer som består av storskaliga kombinationer av apparater eller av andra utrustningar, som sätts samman och installeras av fackmän, som är avsedda att användas permanent på en på förhand bestämd och särskilt avsedd plats och som monteras ned av fackmän,

5) transportmedel för personer eller varor, med undantag för elektriska tvåhjuliga fordon som inte är typgodkända,

6) sådana mobila maskiner som uteslutande görs tillgängliga för yrkesmässig användning, som har en inbyggd källa för kraftgenerering eller traktionsdrift med extern strömkälla och vars drift kräver endera mobilitet eller kontinuerlig eller halvkontinuerlig förflyttning mellan en följd av fasta arbetsstationer under arbetet,

7) sådana aktiva medicintekniska produkter för implantation som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten i lagen om vissa medicintekniska produkter enligt EU-direktiv (629/2010) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG, nedan MD-förordningen, (15.7.2021/727)

8) solcellspaneler som är avsedda för ett system som fackmän har utformat, satt samman och installerat för permanent användning på en bestämd plats i syfte att producera energi av solljus för offentliga, kommersiella eller industriella tillämpningar eller tillämpningar i bostäder,

9) utrustning som är särskilt utformad för forsknings- och utvecklingssyften och som endast görs tillgänglig för yrkesmässig verksamhet,

10) piporglar,

11) utrustning som är särskilt utformad och avsedd att installeras som en del av utrustningar som avses i 1–10 punkten och som kan fylla sin funktion endast om den är en del av dessa utrustningar, och som endast kan ersättas av samma särskilt utformade utrustning.

3 § (1.4.2022/263)
Definitioner

I denna lag avses med

1) elektrisk och elektronisk utrustning utrustning som är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att uppfylla åtminstone en av de avsedda funktionerna samt utrustning som används för generering, överföring och mätning av sådan ström och sådana fält och som är utformad för att användas med en spänning på högst 1  000 volt växelström eller högst 1 500 volt likström,

2) kabel en kabel som har en märkspänning under 250 volt och som tjänar som anslutning eller förlängning för att förbinda elektrisk eller elektronisk utrustning till eluttaget eller för att ansluta två eller flera elektriska eller elektroniska utrustningar till varandra,

3) reservdel en sådan separat del av en elektrisk eller elektronisk utrustning som behövs för att utrustningen ska fungera som avsett, som kan ersätta en del i en elektrisk eller elektronisk utrustning och som gör att utrustningens funktionsduglighet återställs eller uppgraderas,

4) tillverkare varje fysisk eller juridisk person som tillverkar, låter tillverka eller låter utforma en elektrisk eller elektronisk utrustning och marknadsför utrustningen i eget namn eller under eget varumärke,

5) tillverkarens representant varje inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet etablerad fysisk eller juridisk person som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att utföra särskilda uppgifter i tillverkarens ställe,

6) distributör varje fysisk eller juridisk person i leverantörskedjan, andra än tillverkaren eller importören, som tillhandahåller en elektrisk eller elektronisk utrustning på marknaden,

7) importör varje inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet etablerad fysisk eller juridisk person som släpper ut elektrisk eller elektronisk utrustning som härrör från ett tredjeland på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

8) ekonomisk aktör en i artikel 3.13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen, avsedd tillverkare, tillverkares representant, importör, distributör och leverantör av distributionstjänster,

9) tillhandahållande på marknaden varje leverans av en elektrisk eller elektronisk utrustning för distribution, förbrukning eller användning på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt,

10) utsläppande på marknaden tillhandahållande av en elektrisk eller elektronisk utrustning på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för första gången,

11) CE-märkning märkning som avses i artikel 30 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och genom vilken tillverkaren visar att produkten överensstämmer med tillämpliga krav som fastställs i harmoniserad unionslagstiftning om märkning,

12) homogent material material med genomgående konstant sammansättning eller material som består av en kombination av material och som inte kan åtskiljas eller separeras i enskilda material genom mekaniska åtgärder såsom isärskruvning, kapning, krossning eller slipning,

13) harmoniserad standard europeisk standard som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG och som antagits på grundval av Europeiska kommissionens begäran för tillämpningen av unionens harmoniseringslagstiftning,

14) teknisk dokumentation dokument som innehåller en lämplig analys och bedömning av riskerna, som upprättas av tillverkaren och som utgör grund för en bedömning av om en elektrisk eller elektronisk utrustning uppfyller de tillämpliga kraven,

15) teknisk specifikation dokument där det fastställs vilka tekniska krav som ska uppfyllas av en elektrisk eller elektronisk utrustning,

16) leverantör av distributionstjänster en sådan fysisk eller juridisk person som avses i artikel 3.11 i marknadskontrollförordningen.

2 kap

Överensstämmelse med kraven och tillverkarens skyldigheter

4 § (1.4.2022/263)
Begränsningar i användningen av farliga ämnen och undantag från dem

Elektrisk och elektronisk utrustning, inklusive kablar och reservdelar för reparation, återanvändning, uppgradering av funktioner eller förbättrad kapacitet, får inte innehålla sådana halter av farliga ämnen som överskrider maximikoncentrationerna enligt RoHS-direktivet. Bestämmelser enligt RoHS-direktivet om vilka farliga ämnen begränsningarna gäller, maximikoncentrationerna och undantag från dessa utfärdas genom förordning av miljöministeriet.

En tillverkare, tillverkares representant, importör eller distributör får hos Europeiska kommissionen ansöka om beviljande, förnyelse eller återkallelse av ett undantag som avses i artikel 5 i RoHS-direktivet. När ansökan görs och behandlas ska förfarandet enligt RoHS-direktivet iakttas.

5 §
Säkerställande av överensstämmelse med kraven

Tillverkarna ska innan de släpper ut elektrisk och elektronisk utrustning på marknaden säkerställa att utrustningen har utformats och tillverkats i enlighet med kraven i denna lag.

Tillverkarna ska för att säkerställa att den elektriska och elektroniska utrustningen stämmer överens med kraven sörja för den interna tillverkningskontrollen och upprättandet av teknisk dokumentation enligt modul A i bilaga II till Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av rådets beslut 93/465/EEG. Utrustningens överensstämmelse med kraven kan säkerställas också inom ramen för något annat förfarande för bedömning av överensstämmelse som är minst lika strängt och uppfyller vad som föreskrivs i unionslagstiftningen.

Tillverkarna ska bevara den tekniska dokumentationen i tio år efter det att den elektriska eller elektroniska utrustningen har släppts ut på marknaden.

6 § (1.4.2022/263)
EU-försäkran om överensstämmelse

När en tillverkare har försäkrat sig om att en elektrisk eller elektronisk utrustning uppfyller vad som föreskrivs i 4 §, ska tillverkaren upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse enligt bilaga VI till RoHS-direktivet på finska eller svenska eller på något annat språk som godtas av marknadskontrollmyndigheten. Tillverkaren ska bevara EU-försäkran om överensstämmelse i tio år efter det att den elektriska eller elektroniska utrustningen har släppts ut på marknaden.

I EU-försäkran om överensstämmelse ska det på lämpligt sätt tas hänsyn till ändringar i en serietillverkad elektrisk eller elektronisk utrustnings utformning eller egenskaper och till ändringar i de harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer som det hänvisas till vid försäkran om överensstämmelse för en elektrisk eller elektronisk utrustning.

7 §
Märkning och kontaktuppgifter på elektrisk och elektronisk utrustning

Tillverkaren ska förse färdig elektrisk eller elektronisk utrustning som uppfyller kraven i denna lag eller utrustningens märkskylt med CE-märkning innan utrustningen släpps ut på marknaden. Märkningen ska vara synlig, lätt läsbar och permanent. Om det inte är möjligt eller motiverat att förse utrustningen eller dess märkskylt med CE-märke, ska märket fästas på förpackningen och på de medföljande dokumenten.

Tillverkaren ska säkerställa att den elektriska eller elektroniska utrustningen förses med typnummer, partinummer, serienummer eller annan identifieringsmärkning. Om det inte är möjligt att fästa sådan märkning på utrustningen, ska den fästas på förpackningen eller på de medföljande dokumenten.

Tillverkaren ska ange sitt namn, sitt registrerade firmanamn eller registrerade varumärke och sin adress på den elektriska eller elektroniska utrustningen eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller på ett dokument som följer med utrustningen. Av adressen ska framgå en kontaktpunkt där tillverkaren kan nås.

8 §
Presumtion om överensstämmelse

Utrustning som är CE-märkt ska anses uppfylla kraven i denna lag, om inte något annat visas. Innan utrustningen förses med CE-märkning ska tillverkaren bedöma utrustningens eller materialens och komponenternas överensstämmelse med kraven med hjälp av mätmetoder som följer harmoniserade standarder eller som allmänt anses vara de exaktaste och tillförlitligaste och som kan upprepas.

9 § (1.4.2022/263)
Förfarandet vid bristande överensstämmelse

En tillverkare som har skäl att misstänka att elektrisk eller elektronisk utrustning som tillverkaren har släppt ut på marknaden inte uppfyller kraven i denna lag ska omedelbart vidta åtgärder för att få utrustningen att överensstämma med kraven eller för att dra tillbaka utrustningen, eller vid behov vidta åtgärder för att utrustning som redan tillhandahållits användarna ska återkallas till tillverkaren. Tillverkaren ska omedelbart underrätta marknadskontrollmyndigheten om utrustningens bristande överensstämmelse och om alla åtgärder som vidtagits.

Tillverkarna ska föra register över elektrisk och elektronisk utrustning som inte överensstämmer med kraven och över återkallelse av utrustning i enlighet med 1 mom. samt informera distributörerna om sådan utrustning och om återkallelse av den.

10 § (1.4.2022/263)
Tillverkarens representant

En tillverkare får skriftligen utse en representant. Representanten ska få fullmakt att åtminstone

1) hålla EU-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen tillgänglig för marknadskontrollmyndigheten i tio år efter det att en elektrisk eller elektronisk utrustning har släppts ut på marknaden,

2) ge marknadskontrollmyndigheten alla dokument som behövs för att visa att den elektriska eller elektroniska utrustningen överensstämmer med kraven,

3) i övrigt samarbeta med marknadskontrollmyndigheten för att säkerställa att den elektriska eller elektroniska utrustningen uppfyller kraven i denna lag.

Tillverkaren får inte överföra sina skyldigheter enligt 5 § 1 och 2 mom. på sin representant.

3 kap

Importörens och distributörens skyldigheter

11 § (1.4.2022/263)
Importörens skyldigheter när utrustning släpps ut på marknaden

Importören ska innan en elektrisk eller elektronisk utrustning släpps ut på marknaden säkerställa att tillverkaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 5 § 1 och 2 mom., 6 och 7 § och 9 § 2 mom. Om en importör har skäl att misstänka att en elektrisk eller elektronisk utrustning inte uppfyller kraven i denna lag, ska importören omedelbart underrätta tillverkaren och marknadskontrollmyndigheten om detta. Importören får inte släppa ut utrustningen på marknaden förrän den uppfyller kraven i denna lag.

Importören ska ange sitt namn, sitt registrerade firmanamn eller registrerade varumärke och en adress där importören kan nås på den elektriska eller elektroniska utrustningen eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller på ett dokument som följer med utrustningen.

Importören ska hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för marknadskontrollmyndigheten i tio år efter det att den elektriska eller elektroniska utrustningen har släppts ut på marknaden och säkerställa att myndigheten på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen.

12 § (1.4.2022/263)
Importörens skyldigheter när utrustning som släppts ut på marknaden inte överensstämmer med kraven

En importör som har skäl att misstänka att en elektrisk eller elektronisk utrustning som importören har släppt ut på marknaden inte uppfyller kraven i denna lag ska omedelbart vidta åtgärder för att få utrustningen att överensstämma med kraven eller för att dra tillbaka utrustningen, eller vid behov vidta åtgärder för att utrustning som redan tillhandahållits användarna ska återkallas till importören.

Importören ska omedelbart underrätta marknadskontrollmyndigheten om den elektriska eller elektroniska utrustningens bristande överensstämmelse och om alla åtgärder som vidtagits.

Importören ska föra register över elektrisk och elektronisk utrustning som inte överensstämmer med kraven och över återkallelse av utrustning samt informera distributörerna om sådan utrustning och om återkallelse av den.

13 § (1.4.2022/263)
Distributörens skyldigheter när utrustning tillhandahålls på marknaden

Distributören ska innan en elektrisk eller elektronisk utrustning tillhandahålls på marknaden kontrollera att utrustningen är försedd med all den märkning och information som avses i 7 § och 11 § 2 mom. Om en distributör har skäl att misstänka att en elektrisk eller elektronisk utrustning inte uppfyller kraven i denna lag, ska distributören informera såväl tillverkaren eller importören som marknadskontrollmyndigheten om detta. Distributören får inte tillhandahålla utrustningen på marknaden förrän den uppfyller kraven i denna lag.

14 § (1.4.2022/263)
Distributörens skyldigheter när utrustning som tillhandahållits på marknaden inte överensstämmer med kraven

En distributör som har skäl att misstänka att en elektrisk eller elektronisk utrustning som distributören har tillhandahållit på marknaden inte uppfyller kraven i denna lag ska säkerställa att tillverkaren, importören eller vid behov distributören själv vidtar åtgärder för att få utrustningen att överensstämma med kraven, för att dra tillbaka utrustningen eller vid behov för att utrustning som redan tillhandahållits användarna ska återkallas till distributören.

Distributören ska omedelbart underrätta marknadskontrollmyndigheten om utrustningens bristande överensstämmelse och om alla åtgärder som vidtagits.

15 §
Tillämpning av tillverkares skyldigheter på importörer och distributörer

Importörer och distributörer har en tillverkares skyldigheter, om de släpper ut elektrisk eller elektronisk utrustning på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en elektrisk eller elektronisk utrustning som redan har släppts ut på marknaden på ett sätt som kan inverka på hur kraven i denna lag uppfylls.

4 kap

Styrning och tillsyn

16 §
Styrning och utveckling

Miljöministeriet svarar för den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklingen av verksamhet som avses i denna lag.

17 § (1.4.2022/263)
Marknadskontroll

Säkerhets- och kemikalieverket är marknadskontrollmyndighet enligt denna lag. För de medicintekniska produkter som omfattas av lagen om vissa medicintekniska produkter enligt EU-direktiv, MD-förordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU samt lagen om medicintekniska produkter (719/2021) är det Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet som är marknadskontrollmyndighet.

Bestämmelser om marknadskontroll och yttre gränskontroll samt om sökande av ändring i marknadskontrollmyndighetens beslut finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016).

Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i marknadskontrollförordningen.

18 §
Information om beredning och ikraftträdande av ändringar i RoHS-direktivet

Miljöministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket ska i ett datanät informera om innehållet i RoHS-direktivets begränsningar av användningen av farliga ämnen och i undantagen från dem samt om beredningen och ikraftträdandet av ändringar i begränsningarna och undantagen.

19 § (1.4.2022/263)

19 § har upphävts genom L 1.4.2022/263.

20 § (1.4.2022/263)
Utlämnande av uppgifter

Bestämmelser om marknadskontrollsmyndighetens rätt att för tillsynen få uppgifter av ekonomiska aktörer finns i 8 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter. Uppgifter och dokument ska lämnas på finska eller svenska eller på något annat språk som godtas av marknadskontrollmyndigheten.

Marknadskontrollmyndigheten har i tio år efter det att en elektrisk eller elektronisk utrustning har släppts ut på marknaden rätt att av en tillverkare, tillverkares representant, importör eller distributör på begäran få uppgifter om alla ekonomiska aktörer som har levererat elektrisk eller elektronisk utrustning till tillverkaren, tillverkarens representant, importören eller distributören eller som den har levererat elektrisk eller elektronisk utrustning till.

21 § (1.4.2022/263)

21 § har upphävts genom L 1.4.2022/263.

22 § (1.4.2022/263)

22 § har upphävts genom L 1.4.2022/263.

23 § (1.4.2022/263)

23 § har upphävts genom L 1.4.2022/263.

24 § (1.4.2022/263)

24 § har upphävts genom L 1.4.2022/263.

25 § (1.4.2022/263)

25 § har upphävts genom L 1.4.2022/263.

26 § (1.4.2022/263)

26 § har upphävts genom L 1.4.2022/263.

27 § (1.4.2022/263)

27 § har upphävts genom L 1.4.2022/263.

28 § (1.4.2022/263)

28 § har upphävts genom L 1.4.2022/263.

28 a § (1.4.2022/263)
Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1) tillverkarens skyldighet enligt 4 § 1 mom. att säkerställa att elektrisk och elektronisk utrustning inte innehåller farliga ämnen,

2) tillverkarens skyldighet enligt 5 § att säkerställa att elektrisk och elektronisk utrustning överensstämmer med kraven,

3) tillverkarens skyldighet enligt 6 § 1 mom. att upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse,

4) tillverkarens skyldighet enligt 7 § att iaktta kraven på märkning och kontaktuppgifter på elektrisk och elektronisk utrustning

5) tillverkarens skyldighet enligt 9 § att vidta åtgärder vid bristande överensstämmelse med kraven,

6) importörens skyldigheter enligt 11 § när utrustning släpps ut på marknaden,

7) importörens skyldigheter enligt 12 § när utrustning som släppts ut på marknaden inte överensstämmer med kraven,

8) distributörens skyldigheter enligt 13 § när utrustning tillhandahålls på marknaden,

9) distributörens skyldigheter enligt 14 § när utrustning som tillhandahållits på marknaden inte överensstämmer med kraven,

10) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att iaktta det som gäller EU-försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation,

11) skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att ge information och dokumentation,

12) skyldigheten enligt artikel 4.3 c i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att informera om en risk, eller

13) skyldigheten enligt artikel 4.3 d i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att vidta korrigerande åtgärder och minska riskerna,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning dömas till böter.

5 kap

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

29 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 20 juni 2013.

Genom denna lag upphävs statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (853/2004).

30 §
Övergångsbestämmelser

Elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattas av tillämpningsområdet för statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter och som inte uppfyller kraven i denna lag får fortsätta att tillhandahållas på marknaden till och med den 22 juli 2019, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i artikel 4.3 i RoHS-direktivet.

RP 6/2013, MiUB 2/2013, RSv 53/2013, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU (32011L0065); EUT L 174, 1.7.2011, s. 88

Ikraftträdelsestadganden:

22.2.2019/245:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

Fotnoten (245/2019) har tillfogats som rättelse.

RP 249/2018, MiUB 18/2018, RSv 219/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2017/2102/EU (32017L2102); EUT L 305, 21.11.2017, s. 8

19.12.2019/1422:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 72/2019, MiUB 2/2019, RSv 48/2019

30.12.2019/1483:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 81/2019, ShUB 13/2019, RSv 40/2019

15.7.2021/727:

Denna lag träder i kraft den 19 juli 2021.

RP 67/2021, ShUB 13/2021, RSv 87/2021

1.4.2022/263:

Denna lag träder i kraft den 11 april 2022.

RP 139/2021, EkUB 2/2022, RSv 7/2022, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 (32019R1020); EUT L 169, 25.6.2019, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU (32011L0065); EUT L 174, 1.7.2011, s. 88

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.