Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

3.5.2013/325

Lag om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Syfte och tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om frysning av tillgångar i syfte att fullgöra medlemsstaternas förpliktelser enligt resolution 1373 (2001) antagen av Förenta nationernas (FN) säkerhetsråd den 28 september 2001.

Denna lag gäller inte fysiska eller juridiska personers sådana tillgångar som omfattas av frysningsåtgärder enligt rådets förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism.

Denna lag tillämpas inte på tillgångar medan de är tagna i beslag eller belagda med kvarstad med stöd av tvångsmedelslagen (806/2011) eller utifrån en internationell begäran om rättshjälp. (30.12.2013/1162)

2 §
Definition

Med frysning av tillgångar avses i denna lag åtgärder för förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring av mängd, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art eller användningssyfte eller för förhindrande av någon annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna.

3 §
Frysning av tillgångar

Tillgångar ska frysas i enlighet med denna lag, om de tillhör

1) fysiska eller juridiska personer som avses i artikel 1 i rådets gemensamma ståndpunkt (2001/931/GUSP) om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och inte omfattas av rådets förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism,

2) fysiska eller juridiska personer som skäligen kan misstänkas för, är föremål för straffanspråk för eller har dömts för en gärning som är straffbar enligt 34 a kap. i strafflagen (39/1889),

3) fysiska eller juridiska personer vars tillgångar omfattas av en specificerad och grundad begäran om frysning från behöriga myndigheter i en annan stat, om myndigheterna i den staten utifrån trovärdigt bevismaterial har inlett en förundersökning som hänför sig till denna fysiska eller juridiska person eller ställt straffanspråk för en gärning som, hade den begåtts i Finland, uppenbarligen uppfyller rekvisitet för ett brott enligt 34 a kap. i strafflagen, eller om en domstol i den staten har dömt den berörda personen för en sådan gärning,

4) juridiska personer som till minst 50 procent ägs av en i 1–3 punkten avsedd fysisk eller juridisk person ensam eller tillsammans med andra sådana fysiska eller juridiska personer,

5) juridiska personer där bestämmande inflytande som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) utövas av en i 1–3 punkten avsedd fysisk eller juridisk person ensam eller tillsammans med andra sådana fysiska eller juridiska personer, eller

6) personbolag för vars förpliktelser en i 1–3 punkten avsedd fysisk eller juridisk person svarar till fullt belopp som för egen skuld.

En anhållningsberättigad polisman eller åklagare ska vid misstanke eller dom som avses i 1 mom. 2 punkten göra en anmälan till den i 2 § i lagen om centralen för utredning av penningtvätt (445/2017) avsedda centralen för utredning av penningtvätt som finns vid centralkriminalpolisen. (28.6.2017/456)

4 §
Beslut om frysning av tillgångar

Centralkriminalpolisen fattar beslut om frysning av tillgångar.

Beslutet ska publiceras i Officiella tidningen och utan dröjsmål delges dem som är föremål för åtgärden.

Beslutet anses ha kommit tredje parter till kännedom senast den dag det offentliggörs i Officiella tidningen.

5 §
Innehållet i ett frysningsbeslut

En frysning omfattar alla tillgångar som tillhör den som är föremål för beslutet. Frysningen gäller dock inte tillgångar som behövs för att

1) täcka mat-, boende- och hälsovårdskostnader eller andra motsvarande behövliga kostnader för den fysiska person som är föremål för beslutet eller personer som denne försörjer,

2) betala skatter, avgifter av skattenatur, myndighetsavgifter eller obligatoriska försäkringsavgifter eller kostnader för skötseln av tillgångarna,

3) betala skadestånd eller uppfylla en förpliktelse där betalningsskyldigheten har uppkommit före frysningsbeslutet, förutsatt att betalningsmottagarens tillgångar inte är frysta.

I ett frysningsbeslut får det bestämmas vilken del av tillgångarna som inte ska frysas, om det behövs för att täcka utgifterna som avses i 1 mom., för att förhindra att tillgångarna förstörs eller för att deras värde ska bevaras eller av något annat vägande skäl. På dessa grunder får beslutet också ändras eller förenas med villkor.

6 §
Förbud mot överföring och förändring

Tillgångar som är föremål för frysning får inte flyttas, överföras, förändras, användas eller hanteras på ett sätt som skulle leda till en förändring av mängd, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art eller användningssyfte.

7 §
Förbud mot överlåtelse

Ingen får överlåta tillgångar, varken direkt eller indirekt, till fysiska eller juridiska personer vars tillgångar med stöd av denna lag omfattas av frysning, om inte överlåtelsen med medverkan av myndigheter, kreditinstitut eller finansinstitut har ordnats så att de tillgångar som överlåts blir frysta.

Det förbud som avses i 1 mom. gäller inte tillgångar som är avsedda endast för privat bruk eller konsumtion av den fysiska person som är föremål för frysningsbeslutet eller dennes familj.

8 §
Handläggning av frysningsanmälningar och förteckning över frysningsbeslut

Bestämmelser om frysningsanmälningar som avses i 3 § 2 mom. och om handläggningen av dem finns i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Centralkriminalpolisen för en offentlig förteckning över frysningsbeslut.

9 §
Internationellt tillkännagivande om frysningsbeslut

Centralkriminalpolisen ska underrätta utrikesministeriet om sina frysningsbeslut och om beslutsgrunderna.

Utrikesministeriet underrättar den behöriga arbetsgruppen eller kommittén vid Europeiska unionens råd eller Förenta nationernas säkerhetsråd om frysningsbeslut som har fattats med stöd av 3 § 1 mom. 2 och 4–6 punkten och om beslutsgrunderna.

10 §
Underrättelse om att grunden för en frysning har upphört

En anhållningsberättigad polisman eller åklagare ska utan dröjsmål underrätta Centralkriminalpolisen när det inte längre finns någon i 3 § 1 mom. 2 punkten avsedd grund för en frysning.

11 §
Ny prövning av grunderna för ett frysningsbeslut

Centralkriminalpolisen ska med sex månaders mellanrum från beslutet räknat pröva om det fortfarande finns grunder för frysning enligt 3 § 1 mom.

Dessutom ska Centralkriminalpolisen utan dröjsmål ta en frysning till ny prövning

1) om den som är föremål för ett beslut som fattats med stöd av 3 § 1 mom. 1 punkten stryks från förteckningen i bilagan till rådets gemensamma ståndpunkt (2001/931/GUSP) om tilllämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism,

2) om en förundersökning som hänför sig till en brottsmisstanke som ligger till grund för ett beslut som har fattats med stöd av 3 § 1 mom. 2 punkten läggs ned, åklagaren beslutar att inte väcka åtal i ärendet eller åtalet förkastas och det beslutet vinner laga kraft,

3) när en fysisk person som är föremål för ett beslut som har fattats med stöd av 3 § 1 mom. 2 punkten har avtjänat det straff som den har dömts till för det brott som beslutet grundar sig på,

4) om de behöriga myndigheterna i en annan stat, vars begäran ligger till grund för ett beslut som har fattats med stöd av 3 § 1 mom. 3 punkten, begär upphävande av detta beslut,

5) om en juridisk person som är föremål för ett beslut som har fattats med stöd av 3 § 1 mom. 4–6 punkten inte längre ägs eller där inte längre bestämmande inflytande utövas av någon som avses i 3 § 1 mom. 1–3 punkten,

6) om tillgångar som är föremål för ett beslut som har fattats med stöd av 3 § 1 mom. blir frysta på grundval av Europeiska unionens råds förordning,

7) om den som är föremål för ett beslut avlider eller blir upplöst, eller

8) om den som är föremål för ett beslut som har fattats med stöd av 3 § 1 mom. 2–6 punkten för fram omständigheter, eller sådana på annat sätt kommer till myndigheternas kännedom, enligt vilka det kan antas att den som är föremål för beslutet inte är delaktig i terroristisk verksamhet.

Den vars tillgångar har blivit frysta ska ges tillfälle att bli hörd i situationer som avses i 2 mom., om det inte är uppenbart att frysningsbeslutet blir upphävt.

12 §
Upphävande av frysningsbeslut

Ett frysningsbeslut ska utan dröjsmål upphävas när det inte längre finns i 3 § avsedda grunder för en frysning eller när det finns i 11 § 2 mom. 6–8 punkten avsedda grunder för att upphäva beslutet.

Ett upphävandebeslut ska delges på det sätt som föreskrivs i 4 och 9 §.

13 §
Överlämnande av uppgifter till FN:s ombudsperson för sanktioner

Centralkriminalpolisen får oberoende av bestämmelserna om sekretess överlämna sådana dokument och uppgifter till FN:s sanktionsombudsperson som behövs för uppfyllande av medlemsstaternas förpliktelser enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1989 (2011).

När Centralkriminalpolisen överlämnar uppgifter som den innehar och som den har fått från en annan stat eller ett internationellt organ till sanktionsombudspersonen ska den följa överlåtarens villkor om sekretess, tystnadsplikt, användningsbegränsningar, vidarelämnande och återlämnande av överlåtet material.

14 §
Verkställighet av frysningsbeslut

Utmätningsmannen verkställer frysningsbeslut med iakttagande av bestämmelserna i 8 kap. 1, 2, 5–10 och 12–15 § i utsökningsbalken (705/2007). För de utgifter som verkställigheten av ett frysningsbeslut och förvaringen och skötseln av de frysta tillgångarna föranleder svarar den som är föremål för beslutet.

Beslut om frysning och beslut om upphävande av frysning verkställs omedelbart oberoende av ändringssökande.

Kredit- och finansinstitut och försäkringsbolag samt andra som innehar för verkställigheten av ett frysningsbeslut behövliga uppgifter om tillgångar som tillhör den som är föremål för beslutet ska oberoende av bestämmelserna om sekretess utan dröjsmål lämna utmätningsmannen dessa uppgifter.

15 §
Skadeståndsskyldighet i vissa fall

Den som har vägrat att överföra, förändra eller överlåta tillgångar, trots att skyldighet till vägran inte funnits enligt 6 eller 7 §, är skyldig att ersätta den ekonomiska skada som uppstått på grund av vägran endast om denne inte iakttagit sådan noggrannhet som med beaktande av omständigheterna rimligtvis kan krävas.

16 §
Statens skadeståndsansvar

Om tillgångar har frysts utan grund, ska staten ersätta den som är föremål för beslutet för den skada som frysningen har orsakat och för utgifterna i ärendet.

Talan om ersättning för skada och utgifter ska väckas inom ett år från den dag då frysningsbeslutet upphävdes, annars går talerätten förlorad. Om besvären över frysningsbeslutet ännu inte har avgjorts vid den tidpunkten, ska talan väckas inom ett år från den dag ärendet har avgjorts slutgiltigt.

17 §
Begäran om omprövning

Omprövning av ett beslut som Centralkriminalpolisen har fattat med stöd av denna lag får begäras hos Centralkriminalpolisen. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

Ändring i ett beslut med anledning av en begäran om omprövning får sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol med iakttagande av bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

18 §
Straffbestämmelse

Straffet för brott mot ett förbud som avses i 6 och 7 § bestäms enligt 46 kap. 1–3 § i strafflagen.

19 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

RP 61/2012, FvUB 3/2013, RSv 41/2013

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.2013/1162:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 14/2013, LaUB 17/2013, RSv 203/2013

28.6.2017/456:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

RP 228/2016, FvUB 8/2017, RSv 57/2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.