Beaktats t.o.m. FörfS 461/2022.

18.4.2013/293

Statsrådets förordning om medborgarskap

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 51 § i medborgarskapslagen (359/2003):

1 § (19.12.2019/1336)
Skyldighet att begära bestämmande av medborgarskapsstatus

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Statens ämbetsverk på Åland ska senast tre månader från det att myndigheten eller ämbetsverket har fått vetskap om att ett barn som ska antecknas i befolkningsdatasystemet har fötts i Finland begära att Migrationsverket bestämmer barnets medborgarskapsstatus, om

1) barnet är fött utom äktenskapet och modern inte är finsk medborgare, och

a) faderskapet inte har fastställts, eller

b) den fastställda fadern är medborgare i en främmande stat,

2) barnet är fött inom äktenskapet, ingendera av föräldrarna är finsk medborgare och föräldrarna inte är medborgare i samma främmande stat,

3) barnet är fött inom äktenskapet, ingendera av föräldrarna är finsk medborgare och föräldrarna är medborgare i samma främmande stat, men föräldrarnas medborgarskap inte överförs till barnet direkt med stöd av lag enligt lagstiftningen i den främmande staten.

I de fall som avses i 1 mom. behöver Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Statens ämbetsverk på Åland inte begära att barnets medborgarskapsstatus bestäms om tillförlitligheten hos den information om barnets medborgarskap som ska antecknas i befolkningsdatasystemet har kontrollerats med iakttagande av 19 § 1 och 2 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Statens ämbetsverk på Åland ska begära att Migrationsverket bestämmer medborgarskapsstatus för i 12 § i medborgarskapslagen (359/2003) avsedda hittebarn och barn till föräldrar vars medborgarskap är okänt.

Om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Statens ämbetsverk på Åland, polisen eller en finsk beskickning har grundad anledning att anta att en person som har antecknats i befolkningsdatasystemet som finsk medborgare inte är finsk medborgare, ska de begära att Migrationsverket bestämmer personens medborgarskapsstatus.

2 § (19.12.2019/1336)
Meddelande om upphävande av faderskap

Om ett barn har förvärvat finskt medborgarskap på basis av faderns finska medborgarskap och faderskapet i fråga har blivit upphävt, ska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Statens ämbetsverk på Åland efter att ha fått vetskap om saken göra en anmälan om detta till Migrationsverket.

3 §
Identitetskontroll

Kontrollen av den sökandes, vårdnadshavarens eller den medsökandes identitet enligt 44 § 2 mom. i medborgarskapslagen ska göras med hjälp av gällande pass eller annat tillförlitligt identitetsbevis. Polisen kontrollerar dessutom alltid uppgifterna om dessa personer i befolkningsdatasystemet.

Om ett barn inte har eget pass eller annat tillförlitligt identitetsbevis, ska hans eller hennes identitet fastställas genom att ytterligare utredning begärs av den som gjort ansökan eller medborgarskapsanmälan, genom att denna hörs eller på något annat tillförlitligt sätt.

4 §
Den mottagande myndighetens utlåtande

Polisen och beskickningen meddelar i sitt utlåtande Migrationsverket hur den sökandes och medsökandes identitet har kontrollerats samt sin syn på tillförlitligheten hos de handlingar som den sökande fogat till sin ansökan eller medborgarskapsanmälan.

Polisen och beskickningen nämner i sitt utlåtande också motstridigheter mellan uppgifterna i ansökan eller medborgarskapsanmälan och de uppgifter som kommit fram vid behandlingen av ärendet hos den mottagande myndigheten samt andra omständigheter som myndigheten har kännedom om och som kan vara av betydelse när ärendet avgörs. Sökande och medsökande som har fyllt 12 år och vårdnadshavare som har lämnat in ansökan eller anmälan för ett barns räkning ska ges tillfälle att bli hörda om motstridigheter som konstaterats.

5 §
Anhängiggörande vid ett honorärkonsulat

Till en medborgarskapsanmälan eller en ansökan om befrielse från finskt medborgarskap som lämnas in till ett honorärkonsulat ska fogas utredning som visar att Migrationsverkets behandlingsavgift är betald.

6 § (19.12.2019/1336)
Myndighetssamarbete

Migrationsverket, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Statens ämbetsverk på Åland, polisen, Huvudstaben, civiltjänstcentralen, utrikesministeriet och beskickningarna kommer överens om ändamålsenlig samordning, samarbete och informationsutbyte i frågor som gäller finskt medborgarskap.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om medborgarskap 799/2004.

Ikraftträdelsestadganden:

19.12.2019/1336:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.