Beaktats t.o.m. FörfS 461/2022.

15.3.2013/185

Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Genomförande av direktivet

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG, nedan handräckningsdirektivet, sådant det lyder senast ändrat genom rådets direktiv (EU) 2018/822 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang, ska iakttas som lag, om inte något annat följer av denna lag. (30.12.2019/1561)

Bestämmelser om verkställigheten av handräckningsdirektivet i övrigt utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

2 §
Tillämpningsområde

I enlighet med denna lag och handräckningsdirektivet

1) verkställs i Finland en sådan i handräckningsdirektivet avsedd begäran om samarbete som en behörig myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen framställer hos en behörig myndighet i Finland,

2) översänds en begäran om samarbete som framställs av en finsk behörig myndighet till en annan medlemsstat i Europeiska unionen för verkställighet,

3) behandlas ärenden som gäller vidarebefordran av upplysningar som tagits emot från ett tredjeland och ärenden som gäller upplysningar som överlämnas till ett tredjeland, (30.12.2015/1703)

4) lämnas upplysningar om rapporteringspliktiga konton till behöriga myndigheter i andra medlemsstater, (29.12.2016/1488)

5) lämnas upplysningar om utfärdade, ändrade eller förnyade förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning till behöriga myndigheter i andra medlemsstater och till Europeiska kommissionen, (29.12.2016/1488)

6) lämnas upplysningar om land-för-land-rapporter för beskattningen till andra berörda medlemsstater och till alla medlemsstater upplysningar om vägran att lämna en land-för-land-rapport för beskattningen, (30.12.2019/1561)

7) lämnas upplysningar om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang till behöriga myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen och till Europeiska kommissionen. (30.12.2019/1561)

3 § (29.12.2016/1488)
Samarbetsformer

Samarbetet omfattar

1) utbyte av upplysningar utan föregående begäran,

2) utbyte av upplysningar på begäran,

3) automatiskt utbyte av upplysningar om specificerade kategorier av inkomst och kapital,

4) lämnande av upplysningar om rapporteringspliktiga konton genom automatiskt utbyte av upplysningar,

5) lämnande av upplysningar genom automatiskt utbyte om utfärdade, ändrade eller förnyade förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning,

6) lämnande av upplysningar om land-för-land-rapporter för beskattningen genom automatiskt utbyte av upplysningar,

7) rätt för tjänstemän som bemyndigats av en behörig myndighet i en medlemsstat att närvara vid kontor och medverka i administrativa utredningar i en annan medlemsstat, samtidiga kontroller, delgivning och givande av återkoppling, (30.12.2019/1561)

8) lämnande av upplysningar om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang genom automatiskt utbyte av upplysningar. (30.12.2019/1561)

4 §
Skatter som omfattas av samarbetet

Samarbetet gäller de skatter som tas ut av en medlemsstat och dess territoriella eller administrativa underenheter eller av dess lokala myndigheter, eller på dessas vägnar, under förutsättning att de tas ut på de territorier där fördragen är tillämpliga enligt artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen.

Samarbetet gäller inte

1) mervärdesskatt, tullar och punktskatter som omfattas av annan unionslagstiftning om administrativt samarbete mellan medlemsstaterna,

2) obligatoriska sociala avgifter som ska betalas till medlemsstaten eller en underenhet i medlemsstaten eller till offentligrättsliga socialförsäkringsinstitutioner.

De skatter som avses i 1 mom. omfattar inte

1) avgifter, t.ex. för intyg och andra handlingar som utfärdas av offentliga myndigheter, eller

2) avgifter av avtalsmässig karaktär, t.ex. ersättning för allmännyttiga tjänster.

5 §
Kategorier av inkomst och kapital som omfattas av automatiskt utbyte av upplysningar

En behörig myndighet ska genom ett automatiskt utbyte av upplysningar lämna en behörig myndighet i en annan medlemsstat tillgängliga upplysningar om personer bosatta i den medlemsstaten och om följande specificerade kategorier av inkomst och kapital

1) inkomster från anställning,

2) styrelsearvoden,

3) livförsäkringsprodukter som inte omfattas av andra unionsrättsakter om utbyte av upplysningar och andra liknande åtgärder,

4) pensioner,

5) ägande av och inkomster från fast egendom.

5 a § (30.12.2015/1703)
Skyldigheter för finansiella institut i fråga om rapportering av upplysningar om finansiella konton

Rapporterande finska finansiella institut ska

1) föra register över de åtgärder som vidtas vid tillämpning av reglerna för rapportering och kundkännedom i avsnitten I–IX i bilaga I och bilaga II till handräckningsdirektivet och vid lämnande av upplysningarna och de belägg som åberopas för att genomföra dessa förfaranden samt genomföra lämpliga åtgärder för att inhämta dessa upplysningar,

2) säkerställa att en kundansvarig identifierar varje ändring i förhållandena avseende ett konto som denne är kundansvarig för samt rapportera på begäran om detta förfarande till den behöriga myndigheten,

3) underrätta varje rapporteringsskyldig fysisk person om säkerhetsöverträdelser med avseende på hans eller hennes uppgifter, om överträdelserna sannolikt kommer att påverka skyddet av hans eller hennes personuppgifter eller integritet negativt,

4) underrätta varje rapporteringsskyldig fysisk person om att de upplysningar om honom eller henne som avses i artikel 8.3 a i handräckningsdirektivet kommer att samlas in och överföras enligt direktivet samt tillhandahålla personen i fråga alla upplysningar han eller hon är berättigad till enligt personuppgiftslagen (523/1999) i tillräckligt god tid för att han eller hon ska kunna utöva sina rättigheter enligt 6 kap. i personuppgiftslagen vad gäller uppgiftsskydd och, under alla omständigheter, innan upplysningarna rapporteras till den behöriga myndigheten,

5) bevara upplysningar som behandlats i enlighet med handräckningsdirektivet i sex år från det år då åtgärder för att identifiera konton utfördes eller ett konto avslutades.

5 b § (30.12.2015/1703)
Den behöriga myndighetens skyldigheter i fråga om rapportering av upplysningar om finansiella konton

Den behöriga myndigheten ska

1) säkerställa att sådana finska icke rapporteringsskyldiga finansiella institut och finska undantagna konton som befriats uppfyller de krav som anges i punkterna B.1 c och C.17 g i avsnitt VIII i bilaga I till handräckningsdirektivet och att risken är låg för att de ska användas för skatteundandragande och att inte deras status som icke rapporteringsskyldigt finansiellt institut eller undantaget konto äventyrar handräckningsdirektivets syften,

2) underrätta varje rapporteringsskyldig fysisk person om säkerhetsöverträdelser med avseende på hans eller hennes uppgifter, om överträdelserna sannolikt kommer att påverka skyddet av hans eller hennes personuppgifter eller integritet negativt,

3) verifiera rapporteringsskyldiga finansiella instituts efterlevnad av förfarandena för rapportering och åtgärderna för kundkännedom och idka kontroll över de rapporteringsskyldiga finansiella institut som rapporterar icke dokumenterade konton.

5 c § (30.12.2015/1703)
Kringgående av bestämmelserna om rapportering av upplysningar om finansiella konton

Trots vad som föreskrivs i handräckningsdirektivet och i denna lag kan ett finansiellt konto betraktas som ett rapporteringspliktigt konto och ett finansiellt institut som ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut, om

1) en person med hemvist i en annan medlemsstat eller jurisdiktion eller ett finansiellt institut vidtar åtgärder som ingår i ett förfarande som medför att ett konto inte är ett rapporteringspliktigt konto enligt punkt D i avsnitt VIII i bilaga I till handräckningsdirektivet eller att ett finansiellt institut inte är ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut enligt punkt A i avsnitt VIII i bilaga I till handräckningsdirektivet, och detta med hänsyn till omständigheterna kan antas ha varit det huvudsakliga syftet med förfarandet, och

2) det skulle strida mot handräckningsdirektivets syfte om kontot inte är ett rapporteringspliktigt konto eller det finansiella institutet inte är ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut.

5 d § (14.12.2017/881)
Rapportering av upplysningar om finansiella konton vid tillämpningen av avtalen mellan Europeiska unionen och Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino och Schweiz om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Vad som föreskrivs i 5 a–5 c § ska också iakttas vid tillämpningen av de avtal som Europeiska unionen har ingått med Andorra i Bryssel den 12 februari 2016, med Liechtenstein i Strasbourg den 28 oktober 2016, med Monaco i Bryssel den 12 juli 2016, med San Marino i Bryssel den 8 december 2015 eller med Schweiz i Bryssel den 27 maj 2015 om utbyte av upplysningar om finansiella konton i syfte att förbättra efterlevnaden av skatteregler på internationell nivå.

5 e § (30.12.2019/1561)
Tjänsteleverantörers och berörda skattskyldigas skyldigheter som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

Bestämmelser om sådana rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang samt tjänsteleverantörer och berörda skattskyldiga som avses i handräckningsdirektivet ingår i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) och i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning (1559/2019).

6 § (23.11.2018/960)
Behöriga myndigheter

Behöriga myndigheter enligt denna lag är Energimyndigheten, Transport- och kommunikationsverket, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Tullen, Skatteförvaltningen och Statens ämbetsverk på Åland samt de myndigheter dessa har bemyndigat, i enlighet med vad som i annan lagstiftning föreskrivs om dessa myndigheters behörighet i fråga om beskattning.

Skatteförvaltningen svarar för kontakten till Europeiska kommissionen.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 18 mars 2013. Lagen tillämpas redan från och med den 1 januari 2013.

Lagens 5 § träder dock i kraft först den 1 januari 2015 och tillämpas från den tidpunkten.

Genom denna lag upphävs lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område (1220/1994).

RP 190/2012, FiUB 4/2013, RSv 16/2013, Rådets direktiv 2011/16/EU; EUT nr L 64, 11.3.2011, s. 1

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.2015/1703:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 129/2015, FiUB 15/2015, RSv 105/2015

29.12.2016/1488:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 142/2016, RP 203/2016, FiUB 18/2016, RSv 179/2016

14.12.2017/881:

Denna lag träder i kraft den 20 december 2017.

RP 130/2017, FiUB 17/2017, RSv 136/2017

23.11.2018/960:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 960/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

30.12.2019/1561:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 69/2019, GrUU 13/2019, FiUB 19/2019, RSv 78/2019, Rådets direktiv (EU) 2018/822 (32018L0822); EUT L 139, 5.6.2018, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.