Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

18.1.2013/50

Lag om energicertifikat för byggnader

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna lag är att förbättra byggnaders energiprestanda samt främja användningen av förnybar energi i byggnader särskilt genom att öka möjligheterna till jämförelse mellan byggnader i fråga om deras energiprestanda.

I denna lag föreskrivs om energicertifikat för byggnader, om upprättandet, skaffandet och användningen av dem, om tillsynen över dessa och om påföljderna vid överträdelse av bestämmelserna.

2 kap

Upprättande, skaffande, användning av och giltighet hos energicertifikat

2 §
Skyldighet att skaffa energicertifikat och att använda det

Den som äger en byggnad har ansvar för att det skaffas ett energicertifikat för byggnaden och för att certifikatet eller uppgifterna i certifikatet används i situationer som anges i denna lag, om inte något annat föreskrivs särskilt. Om byggnadens innehavare har underhållsansvaret för byggnaden med stöd av lag eller avtal eller på något annat sätt, har byggnadens innehavare också ansvaret vad gäller certifikatet.

Om certifikatet upprättas för en del av en byggnad, tillämpas på ägaren eller innehavaren av den delen av byggnaden bestämmelserna i denna lag om ansvar för byggnadens ägare eller innehavare.

3 § (17.11.2017/755)
Byggnader som omfattas av skyldigheten att skaffa energicertifikat och att använda det

Skyldigheten enligt 2 § att skaffa energicertifikat och använda certifikatet omfattar byggnader där det används energi i syfte att upprätthålla ändamålsenliga förhållanden avseende inomhusklimat i byggnadens lokaler.

Det som föreskrivs i 1 mom. ska dock inte tillämpas på

1) byggnader som avses i 117 g § 2 mom. 1 och 3–7 punkten i markanvändnings- och bygglagen (132/1999),

2) byggnader som används som semesterbostäder och som inte används för bedrivande av inkvarteringsverksamhet,

3) byggnader som används av försvarsförvaltningen och vilka som sådana eller vid användning har anknytning till sekretessbelagd information.

4 §
Föremål för energicertifikat

Ett energicertifikat upprättas för hela byggnaden. Däremot ska certifikatet upprättas för en del av byggnaden om användningsändamålet för de betydande delarna av byggnaden väsentligt avviker från varandra.

Närmare bestämmelser om när en sådan del av byggnaden som till sitt användningsändamål är väsentligt avvikande kan anses betydande får utfärdas genom förordning av miljöministeriet.

5 § (17.11.2017/755)
Energicertifikat för nybyggnader

Vid ansökan om i 125 § i markanvändnings- och bygglagen avsett bygglov för nybyggnad ska byggnadens beräknade energiprestanda visas med energicertifikat. Om certifikatet är bristfälligt eller uppgifterna preciseras när projektet framskrider, ska certifikatet ersättas med ett kompletterat och preciserat certifikat innan byggnaden tas i bruk. Byggnaden anses ha tagits i bruk när den vid en slutsyn enligt 153 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen har godkänts att tas i bruk.

Det som föreskrivs i 1 mom. ska dock inte tillämpas på reparation av eller ändringsarbete på byggnaden eller på utbyggnad eller ändring av användningsändamålet för byggnaden.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som krävs i energicertifikatet vid ansökan om bygglov och innan byggnaden tas i bruk får utfärdas genom förordning av miljöministeriet.

6 §
Energicertifikat vid försäljning och uthyrning

När en byggnad, en del av en byggnad som avses i 4 § 1 mom. eller en lägenhet eller besittningsrätten till någon av dessa säljs eller hyrs ut ska ett giltigt energicertifikat för byggnaden eller en del av den vid visningen hållas framlagt för den presumtive köparen eller hyresgästen. Energicertifikatet ska ges antingen i original eller som kopia till köparen eller hyresgästen.

Energicertifikatet behöver dock inte läggas fram eller ges om det är fråga om försäljning eller uthyrning av lokaler inom samma koncern, en situation där en byggnad säljs för att rivas eller om uthyrningen gäller ett tidsbestämt hyresförhållande på högst ett år eller om det är fråga om underuthyrning.

Vid offentligt framlagda annonser om försäljning eller uthyrning ska nämnas den beteckning som beskriver energiprestandan för det objekt som ska säljas eller hyras ut, om det inte är fråga om en sådan situation som avses i 2 mom.

7 §
Framläggande av energicertifikat

När en myndighet eller inrättning tillhandahåller offentliga tjänster i lokaler som besöks av allmänheten och vars våningsyta överstiger 250 kvadratmeter i en och samma byggnad, ska den skala för klassificeringen av energiprestandan som ingår i byggnadens gällande energicertifikat läggas fram i original eller som kopia på en klart synlig plats för allmänheten.

Om det i en annan byggnad än en sådan som nämns i 1 mom. finns lokaler vilkas våningsyta överstiger 500 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten och om det har upprättats ett energicertifikat för byggnaden, tillämpas den skyldighet som anges i 1 mom.

8 §
Giltighetstiden för energicertifikat

Ett energicertifikat är giltigt tills det ersätts med ett nytt energicertifikat, dock högst i tio år från det att det upprättades.

3 kap

Energicertifikatets innehåll

9 § (17.11.2017/755)
Uppgifter som ska ingå i energicertifikat

I energicertifikatet anges byggnadens energiprestanda med en beteckning som beskriver var på klassificeringsskalan byggnadens beräknade jämförelsetal för energiförbrukning (E-tal) ligger. Byggnaderna delas in i kategorier enligt användningsändamålet, och varje kategori har en egen klassificeringsskala. E-talet för en byggnad beräknas genom att den beräknade och med energiformsfaktorer viktade årliga förbrukningen av inköpt energi för standardanvändningen av byggnaden divideras med byggnadens yta.

I energicertifikatet ska dessutom anges den beräknade förbrukningen av inköpt energi vid standardanvändning av byggnaden. Den faktiska förbrukningen av inköpt energi ska anges om uppgiften finns tillgänglig.

I certifikatet ska det ges rekommendationer om åtgärder genom vilka byggnadens energiprestanda kan förbättras kostnadseffektivt, om det inte är fråga om en nybyggnad eller en byggnad där sådana åtgärder är ogenomförbara. I certifikatet kan dessutom meddelas andra uppgifter om byggnadens energiegenskaper och miljömässiga egenskaper.

Om energicertifikatet upprättas för en del av en byggnad, tillämpas det som ovan gäller byggnaden på delen av byggnaden.

Närmare bestämmelser om fastställandet av byggnadens yta i förfarandet med energicertifikat, de klassificeringsskalor och beteckningar som ska användas i energicertifikat, om indelningen av byggnader i kategorier med avseende på klassificering, om utfärdande av rekommendationer, om andra uppgifter som kan meddelas i certifikatet och om formuläret för energicertifikatsblanketten får utfärdas genom förordning av miljöministeriet.

10 § (17.11.2017/755)
Bestämning av energimängden

Den som upprättar energicertifikatet ska bestämma E-talet och den beräknade förbrukningen av inköpt energi vid standardanvändning av byggnaden med beaktande av byggnadens tekniska system och byggnadsdelarnas egenskaper. E-talet för en byggnad bestäms genom att den beräknade förbrukningen av inköpt energi vid standardanvändningen av byggnaden viktas med energiformsfaktorer som anges i bestämmelser som utfärdas med stöd av markanvändnings- och bygglagen. När energimängden bestäms kan de närmare regler för beräkningar som utfärdas med stöd av markanvändnings- och bygglagen tillämpas i enlighet med vad som närmare bestäms genom förordning av miljöministeriet.

Närmare bestämmelser om bestämning av E-talet och den beräknade förbrukningen av inköpt energi vid standardanvändning får utfärdas genom förordning av miljöministeriet.

11 § (17.11.2017/755)
Utredning av en byggnads egenskaper

För utredning av den energimängd som behövs vid standardanvändning av en byggnad samt för utarbetandet av rekommendationer ska den som upprättar energicertifikatet utreda de egenskaper som påverkar en befintlig byggnads energiförbrukning med hjälp av handlingar, iakttagelser på plats av föremålet för certifikatet samt vid behov genom intervjuer med byggnadens användare eller underhållspersonal. Den som upprättar energicertifikatet har rätt att få de behövliga uppgifterna av byggnadens ägare eller innehavare.

Vid bestämning av den energimängd som behövs vid standardanvändning av en nybyggnad ska 1 mom. iakttas i tillämpliga delar.

Närmare bestämmelser om utredning av den energimängd som behövs vid standardanvändning i fråga om byggnadsdelar och tekniska system får utfärdas genom förordning av miljöministeriet.

4 kap

De som upprättar energicertifikat och bedrivande av verksamhet

12 § (17.11.2017/755)
Behörigheten hos den som upprättar energicertifikat

Energicertifikat får upprättas av en person vars behörighet är konstaterad och i kraft och som är registrerad i registret över dem som upprättar energicertifikat och för vars del de allmänna förutsättningarna för bedrivande av verksamhet föreligger.

Den som upprättar energicertifikat ska ha examen inom teknikbranschen som motsvarar kravnivån för uppgiften att upprätta energicertifikatet, eller arbetserfarenhet som ersätter den samt med godkänt resultat i ett prov för dem som ska upprätta energicertifikat ha visat sig vara förtrogen med hur energicertifikat upprättas och med den lagstiftning som gäller energicertifikat.

På erkännande av formell behörighet och yrkeskompetens som förvärvats utomlands tillämpas lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015).

Närmare bestämmelser om kravnivåer, förutsättande av sådana vid upprättande av energicertifikat samt lämpliga examina i enlighet med dem, godkänd ersättande arbetserfarenhet och innehållet i provet för dem som ska upprätta energicertifikat får utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
Behörighetens giltighet

Behörigheten är giltig under en bestämd tid som får vara högst sju år från det att beslutet om den meddelades. För att behörigheten ska fortsätta vara giltig ska den som upprättar energicertifikat upprätthålla sin yrkesskicklighet genom att upprätta energicertifikat, delta i utbildning som upprätthåller yrkesskickligheten eller på något annat därmed jämförbart sätt.

Närmare bestämmelser om upprätthållande av yrkesskickligheten genom upprättande av energicertifikat, utbildning eller på ett därmed jämförbart sätt får utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Allmänna förutsättningar för bedrivande av verksamhet

Den som upprättar energicertifikat ska ha tillgång till de anordningar, redskap och system som behövs för bestämning av energimängderna och byggnadens egenskaper.

Närmare bestämmelser om de anordningar, redskap och system som behövs får utfärdas genom förordning av miljöministeriet.

15 §
Konstaterande av behörigheten

Behörighet för att upprätta energicertifikat söks hos den som konstaterar behörigheten. Denna konstaterar att den utbildning som krävs av den som ska upprätta energicertifikat eller att den arbetserfarenhet som ersätter utbildningen föreligger samt ordnar och tar emot provet för dem som ska upprätta energicertifikat, bedömer dess resultat samt godkänner eller förkastar behörigheten.

Förnyande av behörighet för att upprätta energicertifikat söks hos den som konstaterar behörigheten. Denne konstaterar att yrkesskickligheten har upprätthållits eller i annat fall kräver att det prov som avses i 1 mom. ska avläggas med godkänt resultat för att behörigheten ska förnyas.

I den ansökan om behörighet eller förnyad behörighet som riktas till den som konstaterar behörigheten ska sökanden uppge namn, personbeteckning, postadress, e-postadress och telefonnummer och, om han eller hon så önskar, begära att uppgifterna förs in i registret. (20.2.2015/148)

På den som är anställd hos den som konstaterar behörigheten tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar då han eller hon sköter uppgifter enligt denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

16 §
Utnämning av den som konstaterar behörigheten

Miljöministeriet utnämner som den som konstaterar behörigheten för viss tid eller tills vidare en sammanslutning eller stiftelse som uppfyller de krav som ställs på den som konstaterar behörigheten.

Den som konstaterar behörigheten ska ha

a) tillräcklig och sakkunnig personal för bedömning av behörigheten,

b) övriga praktiska förutsättningar att ordna konstateringsverksamheten,

c) en funktionellt och ekonomiskt oberoende ställning i förhållande till dem som bedöms.

Utnämningen ansöks hos miljöministeriet. Till ansökan ska fogas en utredning om att kraven i 2 mom. är uppfyllda. I ett beslut om utnämning fastställer miljöministeriet arrangemangen i anslutning till konstaterandet av behörigheten samt ställer vid behov närmare villkor för verksamheten.

5 kap

Förenklat förfarande för energicertifikat

17 §
Förenklat förfarande för energicertifikat

Den som ansvarar för anskaffandet av ett energicertifikat kan, om denne så önskar, för en specifik åtgärd skaffa ett offentligt tillgängligt certifikat i enlighet med ett förenklat förfarande för energicertifikat, om den byggnad, fastighet eller bostad som ska säljas eller besittningsrätten till bostaden i en bostadsbyggnad som omfattar högst två bostadslägenheter är av mycket ringa värde eller om det finns någon annan särskild grundad anledning, exempelvis försäljning eller uthyrning mellan nära släktingar, för att ett förenklat förfarande ska användas. På förenklat förfarande tillämpas inte bestämmelserna i 8 § om giltighetstiden för energicertifikat, bestämmelserna i 9 § om uppgifter som ska ingå i ett energicertifikat, bestämmelserna i 10 § om bestämning av energimängden, bestämmelserna i 11 § om utredning av en byggnads egenskaper eller bestämmelserna i 12 § om den som upprättar energicertifikat.

Om energicertifikatet har skaffats genom ett förenklat förfarande i en sådan situation där det inte funnits förutsättningar för detta, ska den som ansvarar för anskaffandet se till att ett ersättande certifikat skaffas utan dröjsmål.

Närmare bestämmelser om när värdet på en byggnad, en fastighet eller en lägenhet eller besittningsrätten till den ska anses vara mycket ringa eller när det finns någon annan särskild grundad anledning till att använda det förenklade förfarandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 kap

Tillsyn samt behandling, bevarande och utlämnande av uppgifter

18 §
Tillsyn

Den högsta ledningen över tillsynen över att denna lag följs utövas av miljöministeriet. Miljöministeriet utövar tillsyn över den som konstaterar behörigheten.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet utövar i övrigt tillsyn över att denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den följs. En bestämd andel av de energicertifikat som upprättas årligen ska kontrolleras. Kontrollen ska inriktas på att certifikatens utgångsvärden, bestämningarna av energimängderna samt rekommendationerna för energisparande är korrekta.

Närmare bestämmelser om antalet energicertifikat som ska kontrolleras och om hur kontrollen ska utföras får utfärdas genom förordning av miljöministeriet.

19 §
Tillsynsmyndighetens rätt till uppgifter

Oberoende av sekretessbestämmelserna har Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet eller en tjänsteman eller tjänsteinnehavare som förordnats av den rätt att av byggnaders ägare eller någon annan som ansvarar för skaffandet av certifikat, av den som upprättat energicertifikat eller av en annan myndighet få de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen över iakttagandet av bestämmelserna i denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, inklusive de handlingar som berör uppdrag. Nämnda uppgifter ska erhållas avgiftsfritt från den andra myndigheten.

20 §
Tillsynsmyndighetens inspektionsrätt

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet eller en tjänsteman eller tjänsteinnehavare som förordnats av den har rätt att få tillträde till ett område eller en lägenhet eller någon annan lokal som det finns behov att få tillträde till med tanke på tillsynen enligt denna lag, samt att där i anslutning till tillsynen förrätta inspektioner för att klarlägga om de uppgifter som legat till grund vid upprättandet av certifikatet är korrekta. Inspektioner får dock inte förrättas i lokaler som används för permanent boende.

21 § (20.2.2015/148)

21 § har upphävts genom L 20.2.2015/148.

22 § (20.2.2015/148)

22 § har upphävts genom L 20.2.2015/148.

23 §
Arkiv hos den som upprättar certifikat

Den som upprättar energicertifikat ska bevara beredningshandlingarna, beräkningarna och övriga uppgifter som han har utarbetat eller skaffat för upprättandet av energicertifikat samt uppgifterna om iakttagelser som gjorts på det objekt som certifikatet gäller. Den som upprättar certifikat ska ha ett arkiv över certifikaten. Handlingarna, uppgifterna och certifikaten ska bevaras i minst 12 år.

7 kap

Förelägganden, förbud och påföljder

24 §
Förelägganden och förbud

Om en byggnads ägare eller någon annan som ansvarar för skyldigheterna enligt denna lag inte fullgör de föreskrivna skyldigheterna eller annars handlar i strid med denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, ska Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet uppmana denne att rätta till situationen och ange en tidsfrist inom vilken situationen ska rättas till. Om saken inte rättas till inom tidsfristen ska centralen ge den som saken gäller en varning och ange en ny tidsfrist. Om situationen inte rättas till inom tidsfristen ska centralen enligt vad situationen kräver meddela beslut om föreläggande eller förbud. Vid allvarliga eller väsentliga överträdelser kan centralen förena föreläggandet eller förbudet med vite eller med hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande, om vilka det bestäms i viteslagen (1113/1990).

Om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet konstaterar att energicertifikatet för en byggnad är väsentligt felaktigt, ska användningen av certifikatet förbjudas. Då kan Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ålägga den som upprättat energicertifikatet att ersätta det felaktiga certifikatet med ett nytt energicertifikat eller i andra hand låta upprätta ett energicertifikat hos någon annan upprättare av energicertifikat. Den som upprättat det felaktiga energicertifikatet svarar för kostnaderna för det nya certifikatet. (20.2.2015/148)

25 §
Förbud att upprätta certifikat och återkallande av utnämning

Om en upprättare av energicertifikat inte uppfyller behörighetskraven eller annars på ett väsentligt eller allvarligt sätt handlar i strid med denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den då denne upprättar energicertifikat eller meddelar, överlåter, arkiverar eller bevarar certifikatuppgifter och om denne i enlighet med 24 § har uppmanats att rätta till situationen samt tilldelats en varning och situationen inte rättas till inom tidsfristen, ska Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet förbjuda denne att upprätta certifikat. Förbudet att upprätta certifikat kan förenas med vite på det sätt som bestäms i 24 § 1 mom. (20.2.2015/148)

Om den som konstaterar behörigheten inte iakttar bestämmelserna om konstaterande av behörighet i sin verksamhet, inte längre uppfyller kraven för utnämnande eller de arrangemang eller villkor som miljöministeriet fastställt i utnämningsbeslutet eller upphör med verksamheten och inte oberoende av en varning som tilldelats av miljöministeriet inom skälig tid avlägsnar de orsaker som föranlett varningen, ska miljöministeriet återkalla utnämningen.

8 kap

Ändringssökande

26 § (19.12.2019/1434)
Ändringssökande

När det gäller beslut av den som konstaterar behörigheten får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Beslut av miljöministeriet och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet samt beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

27 § (7.8.2015/1066)

27 § har upphävts genom L 7.8.2015/1066.

9 kap

Ikraftträdande

28 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

Genom denna lag upphävs lagen om energicertifikat för byggnader (487/2007), nedan den upphävda lagen.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

29 §
Övergångsbestämmelser som gäller energicertifikat

Energicertifikat som är i kraft vid ikraftträdandet av denna lag är i kraft under den tid som bestämts i den upphävda lagen, energicertifikat som utfärdats som en del av ett disponentintyg är dock i kraft till utgången av 2014.

30 §
Övergångsbestämmelser som gäller tillämpningen av lagen

Om en ansökan om bygglov blivit anhängig innan denna lag har trätt i kraft, tillämpas på skyldigheten att skaffa energicertifikat för byggnaden de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft fram till dess att byggnaden tas i bruk.

På byggnader som tagits i bruk tillämpas skyldigheterna enligt denna lag att skaffa energicertifikat och använda det i fråga om byggnader som räknas upp nedan först efter en övergångstid enligt följande:

1) från och med den 1 juli 2014, om det är fråga om

a) ett bostadsradhus med tre eller flera bostadslägenheter eller en grupp av bostadsbyggnader vars byggnader är förbundna med varandra genom ett förråd, skyddstak eller någon motsvarande konstruktion och där det inte finns bostadslägenheter ovanpå varandra,

b) en affärsbyggnad,

c) en kontorsbyggnad,

2) från och med den 1 juli 2015, om det är fråga om

a) en byggnad inom vårdbranschen,

b) en samlingsbyggnad,

c) en undervisningsbyggnad,

3) från och med den 1 juli 2017, om det är fråga om en bostadsbyggnad som består av högst två bostadslägenheter och som vid en slutsyn har godkänts att tas i bruk före 1980.

Det som bestäms i 7 § 1 mom. tillämpas till och med den 30 juni 2015 endast i fråga om lokaler vilkas våningsyta i en byggnad överstiger 500 kvadratmeter. När offentliga tjänster tillhandahålls i hyrda lokaler gäller skyldigheten att hålla ett energicertifikat framlagt endast de lokaler för vilka hyresavtal har ingåtts efter ikraftträdandet av denna lag, om inte skyldigheten att hålla ett energicertifikat framlagt har gällt redan med stöd av den upphävda lagen.

31 §
Övergångsbestämmelser som gäller beteckningar och behörigheter

Av en beteckning som anger energieffektivitet ska i en försäljnings- och hyresannons framgå om det är fråga om en beteckning enligt ett energicertifikat som upprättats i enlighet med den upphävda lagen.

Sådan behörighet att utfärda ett separat energicertifikat som är giltig enligt den upphävda lagen när denna lag träder i kraft anses motsvara behörigheten enligt den lägsta kravnivån enligt 12 § i denna lag hos den som upprättar energicertifikat. Behörigheten är giltig högst till utgången av år 2017. Den som har konstaterat behörigheten ska lämna uppgifter om dem som fått behörighet till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

RP 161/2012, MiUB 8/2012, RSv 167/2012, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU (32010L0031); EGT nr L 153, 18.6.2010, s. 13

Ikraftträdelsestadganden:

20.2.2015/148:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 335/2014, MiUB 18/2014, RSv 263/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU (32010L0031; EGT nr 153, 18.6.2010, s.13

7.8.2015/1066:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

29.4.2016/326:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

Lagen tillämpas på byggnader och sådana lokaler i byggnader som tagits i bruk före lagens ikraftträdande dock först från och med den 1 januari 2017. Till dess tillämpas på sådana byggnader och lokaler i dem de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 150/2015, MiUB 4/2016, RSv 19/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU (32010L0031); EGT nr 18.6.2010, s. 13

17.11.2017/755:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

Om en ansökan om bygglov blivit anhängig före ikraftträdandet av denna lag, ska de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet tillämpas på skyldigheten att skaffa energicertifikat för byggnaden fram till dess att byggnaden tas i bruk.

Av en beteckning som anger energieffektivitet i en försäljnings- och hyresannons ska det framgå om det är fråga om en beteckning enligt ett energicertifikat som upprättats med stöd av den upphävda lagen om energicertifikat för byggnader (487/2007), med stöd av den lag som gällde vid ikraftträdandet av denna lag eller med stöd av denna lag.

RP 86/2017, MiUB 12/2017, RSv 103/2017, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU (32010L0031); EUT L 153, 18.6.2010, s. 13

19.12.2019/1434:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 72/2019, MiUB 2/2019, RSv 48/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.