Beaktats t.o.m. FörfS 318/2022.

28.12.2012/1073

Statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012):

1 kap

Anskaffning av offentlig arbetskrafts- och företagsservice

1 §
Myndighet som anskaffar offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Närings-, trafik- och miljöcentralerna ansvarar för anskaffningarna av offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Arbets- och näringsbyråerna kan göra anskaffningar av offentlig arbetskrafts- och företagsservice inom de gränser som närings-, trafik- och miljöcentralerna fastställer. Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna kan även sköta anskaffningarna gemensamt.

2 §
Innehållet i anbudsförfrågan om arbetskraftsutbildning

Utöver vad som bestäms om innehållet i anbudsförfrågan i lagen om offentlig upphandling (348/2007) och i statsrådets förordning om offentlig upphandling (614/2007) ska i anbudsförfrågan om arbetskraftsutbildning ingå en begäran om en specifikation som behövs för bedömningen av förhållandet mellan utbildningens pris och kvalitet information om att

1) sådana allmänna villkor för utbildningsanskaffningar som arbets- och näringsministeriet fastställt ska tillämpas på anskaffningen,

2) grunderna för studerandens rättsliga ställning ska framgå av anbudet,

3) studiematerial och läromedel som används under utbildningstiden ingår i anskaffningspriset.

I anskaffningspriset inkluderas inte sådana kostnader som omedelbart hänför sig till erhållande eller inlösning av handlingar eller som föranleds av avgifter till myndigheterna för handlingar, när det är fråga om tillstånd, licenser och motsvarande handlingar som krävs för utövande av det yrke som är målet för utbildningen.

Om avsikten är att anskaffa arbetskraftsutbildning som gemensam anskaffning av utbildning enligt 5 kap. 7 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), ska av anbudsförfrågan framgå att arbetsgivaren, uppdragsgivaren för den som tänker bli företagare eller det företag som överlåter företagarrättigheterna deltar i utbildningsanskaffningen.

3 §
Beslut om gemensam anskaffning av utbildning och anskaffningsavtal

Om arbetskraftsutbildning anskaffas som gemensam anskaffning av utbildning, får arbetsgivaren, uppdragsgivaren för den som tänker bli företagare eller det företag som överlåter företagarrättigheterna delta i jämförelserna och utvärderingen av anbuden. Närings-, trafik- och miljöcentralen eller arbets- och näringsbyrån beslutar om ett anbud ska antas eller avslås.

Avtal om anskaffning av utbildning kan vid behov uppgöras i flera delar.

2 kap

Sysselsättningsplan och plan som ersätter sysselsättningsplanen

4 §
Strukturen för sysselsättningsplan och plan som ersätter sysselsättningsplanen

Sysselsättningsplanen och den plan som ersätter sysselsättningsplanen består av en kartläggning och en handlingsplan. Kartläggningen innehåller arbetssökandens uppskattade servicebehov och en sammanfattning av arbetssökandens situation. I handlingsplanen antecknas en sammanfattning av arbetssökandens mål samt specificerade överenskomna åtgärder och tjänster för att målet ska kunna nås, en tidtabell för åtgärderna och tjänsterna samt uppföljningssättet.

5 § (28.4.2022/309)
Godkännande och arkivering av sysselsättningsplan och plan som ersätter sysselsättningsplanen

Parterna i planen godkänner handlingsplansdelen i sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen.

Arbetssökanden godkänner planen elektroniskt i den för ändamålet avsedda webbtjänsten eller genom att underteckna planen. Om planen godkänns genom underskrift, ges den undertecknade planen till arbetssökanden. Arbets- och näringsbyrån kan också förutsätta att arbetssökanden ska godkänna planen på något annat sätt. Arbets- och näringsbyrån ska då försäkra sig om att arbetssökanden förstår planens innehåll och betydelse, och den godkända planen ska tillställas arbetssökanden via webbtjänsten eller på något annat lämpligt sätt.

Arbets- och näringsbyråns exemplar godkänns och arkiveras elektroniskt i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem. Om arbetssökanden godkänner planen på något annat sätt än i webbtjänsten eller genom att underteckna planen, ska en anteckning om godkännandet göras i kundinformationssystemet. Om en företrädare för kommunen har deltagit i utarbetandet av planen, har kommunen på begäran rätt att få en kopia av planen.

5 § har ändrats genom F 309/2022 och gäller temporärt 2.5.2022–31.12.2022. Den tidigare formen lyder:

5 §
Godkännande och arkivering av sysselsättningsplan och plan som ersätter sysselsättningsplanen

Parterna i planen godkänner handlingsplansdelen i sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen. Arbetssökanden godkänner planen elektroniskt i den för ändamålet avsedda webbtjänsten eller genom att underteckna planen. Om planen godkänns genom underskrift, ges den undertecknade planen till arbetssökanden. Arbets- och näringsbyråns exemplar godkänns och arkiveras elektroniskt i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem. Om en företrädare för kommunen har deltagit i utarbetandet av planen, har kommunen på begäran rätt att få en kopia av planen.

3 kap

Arbetsförmedling från Finland till utlandet och från utlandet till Finland

6 § (28.4.2022/309)
Internationell arbetsförmedling från avtalsslutande stat till Finland eller från Finland till avtalsslutande stat

Arbets- och näringsbyrån tillhandahåller arbetsförmedlingsservice enligt 3 kap. 2 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice åt arbetssökande som söker sig till arbete i Finland från en stat vars medborgare på basis av de internationella avtal som binder Finland och gäller arbetskraftens fria rörlighet har rätt att utan arbets- och näringsbyråns arbetskraftspolitiska prövning komma till Finland för att söka arbete och ta emot arbete (avtalsslutande stat), eller arbetssökande som från Finland söker sig till arbete i en avtalsslutande stat.

Arbets- och näringsmyndigheten tillhandahåller arbetsförmedlingsservice enligt 3 kap. 2 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice åt arbetsgivare som söker arbetstagare från en avtalsslutande stat enligt 1 mom. till arbete i Finland eller från Finland till arbete i en avtalsslutande stat.

7 §
Internationell arbetsförmedling från stat som inte är avtalsslutande till Finland eller från Finland till stat som inte är avtalsslutande

Arbets- och näringsbyrån kan tillhandahålla arbetsförmedlingsservice åt arbetsgivare som söker arbetstagare från en stat som inte är avtalsslutande enligt 6 § till arbete i Finland, om tillhandahållandet av service är ändamålsenligt med tanke på tillgången på arbetskraft.

Om en arbetsgivare söker arbetstagare från Finland till arbete i en stat som inte är avtalsslutande enligt 6 §, kan arbets- och näringsmyndigheten av särskilda skäl publicera och förmedla information om jobb som anmälts vara ledigt.

7 a § (28.4.2022/309)
Uppgifter om fullgörande av jobbsökningsskyldigheten

En arbetssökande som ansöker om arbetslöshetsförmån ska underrätta arbets- och näringsbyrån om

1) hur han eller hon har fullgjort sin jobbsökningsskyldighet,

2) när han eller hon har vidtagit den jobbsökningsrelaterade åtgärden,

3) övriga uppgifter om den arbetsmöjlighet eller arbetsuppgift som sökts samt uppgifter om arbetsgivaren eller om den som låter utföra arbetet,

4) övriga sådana uppgifter om arbetsmöjligheten som behövs för genomförandet av arbetsförmedlingen.

4 kap

Maximitid för träning och prövning

8 §
Maximitid för träning och utbildningsprövning

Träning enligt 4 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice pågår under 12 månader högst:

1) 20 dagar, när det är fråga om jobbsökarträning,

2) 40 dagar, när det är fråga om karriärträning, och

3) 50 timmar, när det är fråga om arbetsträning.

Utbildningsprövning enligt 4 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice pågår högst 10 dagar åt gången.

5 kap

Antagning av studerande till arbetskraftsutbildning

9 §
Ansökan till arbetskraftsutbildning

Till arbetskraftsutbildning söks elektroniskt via den för ändamålet avsedda webbtjänsten. Till arbetskraftsutbildning kan också sökas med arbets- och näringsministeriets blankett, som undertecknas och lämnas in till arbets- och näringsbyrån.

Om utbildningen genomförs som gemensam anskaffning av utbildning och utbildningen i huvudsak ordnas för anställda eller inhyrda arbetstagare i ett visst företag, söks till arbetskraftsutbildning med en av arbets- och näringsministeriet fastställd gruppansökningsblankett, någon annan blankett som innehåller motsvarande uppgifter eller genom ett elektroniskt förfarande.

Den som söker till arbetskraftsutbildning ska på begäran som bilaga till sin ansökan tillställa sådana kompletterande redogörelser och betyg som behövs för antagningen av studerande och genomförandet av utbildningen.

10 §
Antagning av studerande till arbetskraftsutbildning

Den arbets- och näringsbyrå som ansvarar för antagningen av studerande ska säkerställa att sökanden uppfyller de allmänna kraven för utbildning och övriga inträdeskrav som uppställts särskilt för respektive utbildning.

Vid antagningen av studerande kan sakkunniga utanför arbets- och näringsförvaltningen anlitas, intervjuer göras samt lämpliga testmetoder användas.

Om utbildningen genomförs som gemensam anskaffning av utbildning, kan den arbetsgivare som deltar i finansieringen av utbildningen, uppdragsgivaren för den som tänker bli företagare eller det företag som överlåter företagarrättigheterna delta i antagningen av studerande som medlem i antagningsgruppen.

11 §
Beslut om antagning

Den arbets- och näringsbyrå som namngetts i anskaffningsavtalet fattar beslut om antagning. Av beslutet om antagning ska framgå:

1) de som sökt till utbildningen,

2) grunderna för och förfarandet vid antagningen,

3) de som blivit antagna, de som står i reserv och de vilkas ansökan har avslagits, och

4) motiveringen till avslaget.

Om det är fråga om utbildning till vilken det sökts med gruppansökan enligt 9 § 2 mom., bekräftar den arbets- och näringsbyrå som namngetts i anskaffningsavtalet antagningen genom att godkänna ansökan.

12 §
Information om antagningsbeslutet

Den arbets- och näringsbyrå som beslutat om antagningen ska förutom sökanden också delge den arbets- och näringsbyrå som skickat ansökan beslutet samt även informera utbildningsproducenten om dem som antagits till utbildningen och dem som står i reserv.

Det beslut som ska ges en sökande vars ansökan har avslagits ska innehålla en uppgift om det totala antalet sökande, en motivering till avslaget och kontaktuppgifter till den som ger ytterligare information.

Utbildningsproducenten skickar en kallelse och annat material som behövs för inledandet av utbildningen till dem som har antagits, om inte något annat har avtalats i anskaffningsavtalet.

6 kap

Lönesubvention

13 § (30.12.2014/1388)

13 § har upphävts genom F 30.12.2014/1388.

14 § (30.12.2014/1388)

14 § har upphävts genom F 30.12.2014/1388.

15 § (30.12.2014/1388)

15 § har upphävts genom F 30.12.2014/1388.

16 § (29.12.2016/1542)
Ansökan om och utbetalning av lönesubvention

Lönesubvention betalas ut i efterskott i utbetalningsperioder på en månad, två månader eller tre månader, enligt vad arbetsgivaren valt. Om lönesubventionsperioden löper ut eller anställningsförhållandet för den som anställts med lönesubvention upphör under utbetalningsperioden, löper utbetalningsperioden ut vid samma tidpunkt.

Ansökan om utbetalning av lönesubvention ska lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret) inom två månader från utgången av den kalendermånad under vilken utbetalningsperioden löper ut.

17 § (29.12.2016/1542)
Kontroll av anslag som anvisats statliga ämbetsverk eller inrättningar

Statliga ämbetsverk och inrättningar ska för varje kalendermånad lämna uppgifter om användningen av anslagen för sysselsättning och arbetslöshetsförmåner för täckande av lönekostnaderna för de personer som har avlönats med anslagen. De månatliga uppgifterna ska lämnas till utvecklings- och förvaltningscentret inom en månad från utgången av den period som de använda anslagen för sysselsättning och arbetslöshetsförmåner hänför sig till.

7 kap

Service för inledande och utvecklande av företagsverksamhet

18 § (30.12.2014/1388)
Ansökan om och utbetalning av startpeng

Startpeng betalas för de dagar då en enskild kund som får startpeng arbetar i sitt företag.

Startpeng betalas ut månatligen i efterskott. Ansökan om utbetalning av startpeng ska lämnas in till utvecklings- och förvaltningscentret inom två månader från utgången av utbetalningsperioden.

19 §
Statens finansieringsandel av service för utvecklande av företagsverksamhet

Statens finansieringsandel av kostnaderna för service för utvecklande av företagsverksamhet som erbjuds SMF-företag är

1) 80 procent, när det är fråga om sakkunnigservice för bedömning av utvecklingsbehov i SMF-företag eller för att utarbeta en utvecklingsplan,

2) 75 procent, när det är fråga om sakkunnigservice för att stödja genomförandet av en utvecklingsplan som utarbetats för ett SMF-företag eller sakkunnigservice för att stödja nätverksbildningen mellan SMF-företag,

3) 70 procent, när det är fråga om utbildningsservice som erbjuds SMF-företag.

20 §
Maximitiden för sakkunnigservice som erbjuds åt SMF-företag

Sakkunnigservice för att stödja genomförandet av en utvecklingsplan som utarbetats för ett SMF-företag erbjuds högst 15 dagar under loppet av tre år.

Maximitiden för sakkunnigservice som tillhandahålls för att stödja nätverksbildning mellan SMF-företag är högst 15 dagar under loppet av tre år för varje SMF-företag som deltar i nätverksbildningsprojektet.

Den i 1 eller 2 mom. avsedda granskningsperioden på tre år börjar löpa, när företaget för första gången har fått sakkunnigservice.

8 kap

Kostnadsersättning

21 §
Kostnadsersättningens belopp

Om servicen i huvudsak ordnas på ett ställe inom arbetssökandens pendlingsregion, anses det att servicen i sin helhet ordnas inom arbetssökandens pendlingsregion.

Om servicen i huvudsak ordnas på ett ställe utanför arbetssökandens pendlingsregion, anses det att servicen i sin helhet ordnas utanför arbetssökandens pendlingsregion.

Om det inte finns något huvudsakligt ställe där servicen ordnas, anses det att servicen ordnas inom eller utanför arbetssökandens pendlingsregion, beroende på var arbetssökanden varje gång faktiskt deltar i servicen.

22 §
Kostnadsersättning i samband med utbildning som anordnas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

Till en arbetssökande som deltar i arbetskraftsutbildning som anordnas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten och som under utbildningen bor i Finland betalas kostnadsersättning för högst fem dagar per kalendervecka.

23 § (29.12.2016/1542)
Meddelanden och uppgifter i anslutning till utbetalning av kostnadsersättning

För utbetalning av kostnadsersättning enligt 9 kap. 1 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ska arbets- och näringsbyrån lämna arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten

1) uppgift om huruvida arbetssökanden deltar i service inom sin pendlingsregion, utanför pendlingsregionen eller inom sin pendlingsregion, men utanför sin hemkommun,

2) uppgift om ferieperioder under arbetskraftsutbildningen och under sådana frivilliga studier som avses i 22–24 § i lagen om främjande av integration (1386/2010),

3) uppgift om dagar för deltagande i jobbsökarträning, karriärträning och sådan prövning som avses i 4 kap. 5 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Arbets- och näringsbyrån får lämna arbetslöshetskassan och Folkpensionsanstalten de uppgifter som avses i 1 mom. med hjälp av teknisk anslutning.

24 § (18.2.2021/149)
Kostnadsersättning som söks hos arbets- och näringsbyrån och utbetalning av ersättningen

Arbets- och näringsbyrån ska fatta beslut om kostnadsersättning enligt 9 kap. 1 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samtidigt som byrån och en enskild kund i sysselsättningsplanen eller en plan som ersätter den kommer överens om deltagande i sådan service som stödjer sysselsättning. Om de kostnader som deltagandet i servicen medför för kunden inte har kunnat förutses när planen utarbetades eller reviderades, kan arbets- och näringsbyrån fatta beslutet om kostnadsersättningen även vid en senare tidpunkt.

Den kostnadsersättning som avses i 1 mom. betalas ut månatligen i efterskott. En enskild kund ska ansöka om utbetalning av kostnadsersättningen hos närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter inom en kalendermånad från utgången av varje sådan kalendermånad under vilken kunden har deltagit i servicen.

24 § har ändrats genom F 149/2021, som gäller temporärt 1.3.2021–30.6.2023. Den tidigare formen lyder:

24 §
Kostnadsersättning som söks hos arbets- och näringsbyrån och utbetalning av ersättningen

Kostnadsersättning enligt 9 kap. 1 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice betalas ut månatligen i efterskott. Kostnadsersättning ska sökas hos arbets- och näringsbyrån inom en månad från det att utbetalningsperioden gick ut.

9 kap

Förmåner enligt prövning i anslutning till service och sakkunnigbedömningar

25 § (29.12.2016/1542)
Resor som ersätts

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja ersättning för följande rese- och inkvarteringskostnader i samband med resor tur och retur i Finland:

1) resa till anställningsintervju, om arbetet pågår i minst två veckor och arbetstiden i genomsnitt är minst 18 timmar per vecka,

2) resa till antagning av studerande till arbetskraftsutbildning eller till lämplighetsprov,

3) resa till läroanstalt eller i syfte att bekanta sig med förhållandena på platsen, om en enskild kund har en skada eller sjukdom som förutsätter en möjlighet att bekanta sig med läroanstaltens lämplighet och tillgänglighet innan arbetskraftsutbildningen inleds,

4) resa för att delta i sakkunnigbedömning,

5) resa till arbets- och näringsbyrån för utarbetande eller revidering av sysselsättningsplan eller plan som ersätter sysselsättningsplanen, eller för att få personlig yrkes- och karriärvägledning, om det är fråga om en enskild kund enligt 10 kap. 1 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja ersättning för rese- och inkvarteringskostnader också i samband med resor tur och retur för anställningsintervju i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om de förutsättningar som anges i 1 mom. 1 punkten är uppfyllda.

26 § (29.12.2016/1542)
Ersättningsgrund för rese- och inkvarteringskostnader

Ersättningsgrunden för resekostnader enligt 25 § är resan i kilometer multiplicerat med 0,21 euro. Av resekostnaderna ersätts den del som överstiger 12 euro, dock högst 200 euro.

När resans längd bestäms, anses resan ha börjat från den arbetslösa arbetssökandens faktiska bostad. Om det inte är befogat att göra någon annan bedömning, betraktas som personens faktiska bostad den bostad som antecknats för personen i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem.

För inkvarteringskostnaderna beviljas ersättning på basis av de kostnader som inkvarteringen gett upphov till, dock högst 80 euro per dygn.

27 § (29.12.2016/1542)
Ansökan om och utbetalning av ersättning för rese- och inkvarteringskostnader

Ersättning för rese- och inkvarteringskostnader ska sökas hos arbets- och näringsbyrån inom en månad från det att resan avslutades. Arbets- och näringsbyrån kan godkänna att ersättningen betalas helt eller delvis i förskott.

28 §
Kostnader som ersätts med stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja högst 4000 euro i stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen per person för följande kostnader:

1) arbetsredskap, möbler eller ändringar av förhållandena på arbetsplatsen som är nödvändiga för att eliminera eller lindra de olägenheter som en skada eller sjukdom medför,

2) kostnader för anskaffning av ett nytt arbetsredskap eller en möbel, om kostnaderna understiger kostnaderna för ändring enligt 1 punkten.

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen för att ersätta den hjälp en annan arbetstagare ger högst 20 timmar i månaden under högst 18 månader. Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen betalas enligt de faktiska timmarna 20 euro per timme.

Om arbetsgivaren har ansökt om stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen för kostnader som föranleds av en arbetstagares skada eller sjukdom enligt 1 mom., förutsätter beviljandet av stöd att arbetsgivaren deltar i finansieringen av kostnaderna med ett belopp som anses vara rimligt.

Arbetsgivaren ska tillställa arbets- och näringsbyrån de redogörelser som behövs för att bedöma behovet av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen.

29 §
Ansökan om och utbetalning av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen för kostnader som avses i 28 § 1 mom. ska sökas hos arbets- och näringsbyrån inom en månad från det att ändringsarbetet gjordes eller arbetsredskapet eller möbeln anskaffades. Arbets- och näringsbyrån kan godkänna att stödet för specialarrangemang på arbetsplatsen betalas helt eller delvis i förskott.

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen för att ersätta den hjälp en annan arbetstagare ger betalas månatligen i efterskott. Utbetalningsansökan om stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen ska lämnas in inom två månader från det att utbetalningsperioden gick ut.

10 kap

Sysselsättningsskyldigheten och tilläggsstöd som beviljas kommuner

30 § (23.1.2014/55)
Skyldighet att ge upplysningar om möjligheterna till rehabilitering, utbildning och arbete

Arbets- och näringsbyrån ska upplysa arbetssökande som avses i 11 kap. 1 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice om deras rätt till

1) sysselsättningsfrämjande rehabilitering,

2) sysselsättningsfrämjande arbetskraftsutbildning,

3) arbete som kommunen erbjuder möjlighet till, om den arbetssökande inte får sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden eller om det inte kan ordnas lämplig arbetskraftsutbildning eller rehabilitering för honom eller henne.

Arbets- och näringsbyrån ska informera arbetssökande som avses i 11 kap. 1 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice om deras rätt till

1) sysselsättningsfrämjande service,

2) lönesubventionerat arbete hos någon annan än kommunen,

3) arbete som kommunen erbjuder möjlighet till, om den arbetssökande inte får sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden eller om det inte kan ordnas lämplig sysselsättningsfrämjande service eller möjlighet till lönesubventionerat arbete hos någon annan än kommunen.

31 §
Sysselsättningsförfarande

Arbets- och näringsbyrån ska informera den sysselsättningsskyldiga kommunen om kommunens sysselsättningsskyldighet. Av sysselsättningsanmälan ska framgå grunden för sysselsättningsskyldigheten, den utbildning och arbetserfarenhet som den som ska sysselsättas har samt övriga uppgifter som behövs med tanke på sysselsättandet.

Sysselsättningsanmälan ska göras senast två veckor före utgången av maximitiden för dagpenningsperioden enligt 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

Om arbetet som ordnas på grundval av sysselsättningsskyldigheten ingås ett arbetsavtal för viss tid som arbetstagaren får upphäva under avtalsperioden för att övergå till ett nytt anställningsförhållande.

32 § (30.12.2014/1388)
Tilläggsstöd som beviljas kommuner

Kommunen ska kvartalsvis lämna utvecklings- och förvaltningscentret en redogörelse för utbetalning av tilläggsstöd enligt 11 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice för godkännande.

11 kap

Delegation för arbetskrafts- och företagsservice

33 §
Uppgifter och sammanträden för delegationerna för arbetskrafts- och företagsservice

Delegationerna för arbetskrafts- och företagsservice har till uppgift att regionalt stödja:

1) förverkligandet av principen om en snabb övergång från ett arbete till ett annat,

2) en kontinuerlig förnyelse av närings- och arbetslivet,

3) tillvaratagandet av hela arbetskraftspotentialen.

I syfte att fullgöra de uppgifter som föreskrivs i 1 mom. gör delegationen följande:

1) avtalar om handlingsmodeller, med hjälp av vilka förändringar på arbetsmarknaden kan hanteras,

2) ger utlåtanden som anknyter till deras uppgiftsområde till myndigheter och andra aktörer i syfte att trygga tillgången på arbetskraft och främja sysselsättningen,

3) kontrollerar hur de mål som satts upp för arbets- och näringsbyråerna nås samt bedömer verkningsfullheten och kvaliteten av arbets- och näringsbyråns verksamhet.

Delegationen avtalar årligen om en preliminär arbetsplan. Delegationen sammanträder minst fyra gånger om året.

34 §
Sammansättningen för delegationerna för arbetskrafts- och företagsservice

Direktören för arbets- och näringsbyrån är medlem i delegationen. Om det i samband med arbets- och näringsbyrån finns flera delegationer, kan även andra tjänstemän vid arbets- och näringsbyrån vara medlemmar.

Arbets- och näringsbyrån utser högst nio andra medlemmar till delegationen och en personlig suppleant för varje medlem. Sex medlemmar, av vilka hälften företräder arbetsgivare och företagare och hälften arbetstagare, samt deras personliga suppleanter utses på framställning av de viktigaste arbetslivsorganisationerna. En medlem och en suppleant för denna utses på förslag av kommunerna inom området. Dessutom kan arbets- och näringsbyrån till delegationen utse högst två medlemmar som företräder andra centrala aktörer inom området samt deras suppleanter.

Delegationen utser bland sig en ordförande och en vice ordförande. Till ordförande och vice ordförande får inte utses en företrädare för arbets- och näringsbyrån. Ordförandens och vice ordförandens mandattid är ett år eller, om det återstår en kortare tid av delegationens mandatperiod, den resterande mandatperioden för delegationen.

Delegationen kan anlita sakkunniga. Delegationen har en sekreterare som förordnas av arbets- och näringsbyrån.

35 §
Mötesarvoden och ersättning för kostnader

Till ordföranden, vice ordföranden och de övriga medlemmarna, suppleanterna, de sakkunniga och sekreteraren i delegationerna betalas ersättning för resekostnader i enlighet med tjänstekollektivavtalet om ersättande av statstjänstemäns resekostnader och arvode för arbetet i delegationen enligt finansministeriets rekommendation.

12 kap

Privat arbetskraftsservice

36 §
Skyldighet att lämna uppgifter för privat arbetskraftsservice

Tillhandahållare av privat arbetskraftsservice ska på begäran lämna följande uppgifter till arbets- och näringsministeriet:

1) antalet personer per yrkesgrupp som fått arbete via förmedlingen,

2) de uthyrda personernas antal och den genomsnittliga längden på de uthyrda personernas anställningsförhållanden,

3) antalet kunder som anlitat arbetsförmedlingsservice och hyrt in arbetskraft,

4) annan service i samband med jobbsökning som de tillhandahållit.

En sammanslutning som representerar tillhandahållare av privat arbetsförmedlingsservice får enligt avtal lämna in de uppgifter som anges 1 mom. på tillhandahållarnas vägnar.

De uppgifter som avses i 1 mom. ska tillställas arbets- och näringsministeriet på ett sätt som ministeriet närmare bestämmer. Arbets- och näringsministeriet publicerar regelbundet ett sammandrag av uppgifterna.

37 §
Samarbete

Arbets- och näringsministeriet behandlar tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna frågor om samarbete mellan arbets- och näringsmyndigheterna och privat arbetskraftsservice samt frågor om verkställigheten av skyldigheten att lämna uppgifter som föreskrivs i 36 §.

13 kap

Ansökan om, beviljande av och utbetalning av stöd och ersättningar

38 § (30.12.2014/1388)
Beslut som gäller flera år

Om arbets- och näringsbyrån eller närings-, trafik- och miljöcentralen med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice eller denna förordning fattar beslut som gäller flera år om beviljande av stöd eller ersättning, anskaffning av service eller anvisande eller beviljande av sysselsättningsanslag och det i statsbudgeten inte har anvisats fullmakt eller reservationsanslag för att fatta ett sådant beslut, ska beslutet fattas på villkor att de anslag som behövs står till förfogande.

Ett i 1 mom. avsett villkor tas dock inte in i beslut som följer av sysselsättningsskyldigheten enligt 11 kap. 1 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

14 kap

Sysselsättningspolitiskt understöd

39 § (30.12.2014/1388)
Verksamhet som stöds med sysselsättningspolitiskt understöd

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja sysselsättningspolitiskt understöd till aktörer som för arbetslösa arbetssökande ordnar och utvecklar arbetsmöjligheter eller arbetsprövningar samt service och handlingsmodeller som hänger samman med dessa.

Dessutom kan understöd beviljas i det syfte som anges i 3 § 1 mom. i lagen om sociala företag (1351/2003).

Arbets- och näringsbyrån kan vid beviljandet av understöd ställa sådana villkor för erhållandet av understöd som är behövliga med tanke på uppnåendet av syftet med understödet.

40 §
Mottagare av understöd

Understöd kan beviljas föreningar, stiftelser, kommuner och samkommuner. Dessutom kan understöd beviljas sammanslutningar för grundande av sociala företag och etablering av deras verksamhet samt för sammanslutningar som har för avsikt att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag.

41 §
Beviljande av understöd till social företagsverksamhet

Understödet beviljas som de minimis-stöd till sammanslutningar som har för avsikt att grunda eller etablera ett socialt företag eller att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag.

42 §
Begränsningar för beviljande och användning av understödet

Understöd beviljas inte för och får inte användas till

1) kostnader med anknytning till näringsverksamhet,

2) tjänster som ordnas i form av offentlig arbetskrafts- och företagsservice,

3) produktion eller upphandling av sådana tjänster som kommunen eller samkommunen enligt lag är skyldig att ordna,

4) investeringar och anskaffningsutgifter för lösa anläggningstillgångar,

5) hyreskostnader.

43 § (30.12.2014/1388)
Understödets belopp

Föreningar och stiftelser kan beviljas understöd till högst 100 procent av de kostnader som arbets- och näringsbyrån har godkänt att kan täckas med understödet.

Sociala företag och sådana andra sammanslutningar som har för avsikt att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag, med undantag av kommuner och samkommuner, kan beviljas understöd till högst 75 procent av de kostnader som arbets- och näringsbyrån har godkänt att kan täckas med understödet.

Kommuner och samkommuner kan beviljas understöd till högst 50 procent av de kostnader som arbets- och näringsbyrån har godkänt att kan täckas med understödet.

Vid bestämmande av understödets stödnivå och belopp beaktas innehållet i den verksamhet som understöds samt antalet personer som hör till verksamhetens målgrupp och behovet av personlig vägledning och personligt stöd. Dessutom kan de inkomster som fås av den understödda verksamheten beaktas.

44 § (30.12.2014/1388)

44 § har gällde temporärt 1.1.2013–31.12.2015.

45 § (30.12.2014/1388)
Understödets förhållande till övrig statlig finansiering

Understödet får tillsammans med övrig statlig finansiering som beviljats för samma kostnader inte överstiga de totalkostnader som godkänts av arbets- och näringsbyrån. Som statligt finansieringsstöd vid beräkningen av understödets maximibelopp betraktas statsandel och statsunderstöd som har betalats av ett anslag i statsbudgeten eller ur en av staten förvaltad fond som står utanför statsbudgeten, ränteförmån som hänför sig till ett lån som beviljats med lägre ränta än den ränta som avses i 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) samt räntestöd som hänför sig till räntor på andra lån.

46 §
Understödets varaktighet

Understöd kan beviljas för högst tre år i sänder. För kostnaderna för att inleda och etablera företagsverksamheten i ett socialt företag kan understöd beviljas endast för den tid som det beräknas ta att inleda och etablera företagsverksamheten.

47 § (30.12.2014/1388)

47 § har upphävts genom F 30.12.2014/1388.

48 § (30.12.2014/1388)
Ansökan om understöd

Arbets- och näringsbyrån meddelar att understödet kan sökas offentligt för det ändamål som byrån fastställt.

Av understödsansökan som lämnas in till arbets- och näringsbyrån ska framgå verksamhetens innehåll, kostnadskalkyl och finansieringsplan samt andra uppgifter som behövs med tanke på beviljandet av understödet.

49 § (30.12.2014/1388)

49 § har upphävts genom F 30.12.2014/1388.

50 § (30.12.2014/1388)
Utbetalning av understöd i förskott

Understöd kan betalas i förskott. Förskottet får uppgå till högst 50 procent av det understöd som hänför sig till respektive utbetalningsperiod. Till en registrerad förening som bildats av arbetslösa kan dock hela det understöd som hänför sig till en utbetalningsperiod betalas i förskott.

Ansökan om utbetalning av förskott ska lämnas in till utvecklings- och förvaltningscentret före ingången av den utbetalningsperiod som förskottet hänför sig till. I ansökan om utbetalning av förskott ska mottagaren av understödet redogöra för de kostnader som mottagaren uppskattar att förfaller till betalning under följande utbetalningsperiod.

51 § (30.12.2014/1388)
Utbetalning av understöd

Understödet betalas ut i efterskott i utbetalningsperioder på tre månader, om det inte i beslutet om beviljande av understöd anges en utbetalningsperiod av annan längd. Understödet betalas enligt de faktiska kostnader under utbetalningsperioden som godkänts att kan täckas med understödet.Utbetalningsansökan ska lämnas in till utvecklings- och förvaltningscentret inom två månader från utgången av den utbetalningsperiod som ansökan gäller.

Om understöd har betalats ut i förskott, ska en utbetalningsansökan där de faktiska kostnader under utbetalningsperioden som har godkänts att kan täckas med understödet framgår lämnas in i enlighet med 1 mom.

52 §
Bokföring

En mottagare av understöd är, med undantag för ett socialt företag, skyldig att föra separat bok enligt bokföringslagen (1336/1997) över verksamhet som understöds, om inte finansieringen av den understödda verksamheten bokförs på separata konton i en sammanslutnings eller stiftelses bokföring och om övervakning inte kan ske utan svårigheter.

Om en mottagare av understöd är skyldig att föra separat bok i enlighet med 1 mom. ska hela den bokföring som gäller den verksamhet som understöds och de verifikationer som hänför sig till den förvaras så att de lätt kan granskas. Bestämmelser om hur bokföringsmaterialet ska förvaras finns i 2 kap. 10 § i bokföringslagen.

53 § (30.12.2014/1388)
Kontroll av hur anslaget används

Mottagare av understöd ska årligen i enlighet med vad som bestäms i beslutet om beviljande av understöd lämna arbets- och näringsbyrån en redogörelse för hur understödet använts.

54 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013. Förordningens 19 och 20 § träder dock i kraft först den 1 januari 2014. 44 § i förordningen gäller till och med den 31 december 2015.

Sysselsättningspolitiskt understöd som beviljats med stöd av 44 § i förordningen kan betalas högst till och med den 31 mars 2016.

Ikraftträdelsestadganden:

15.8.2013/611:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

Denna förordning tillämpas också på sådana månatliga uppgifter samt sådana kommunredogörelser för utbetalning av tilläggsstöd enligt 11 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice som är anhängiga vid arbets- och näringsbyrån när förordningen träder i kraft.

23.1.2014/55:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014. Bestämmelsen i 30 § 2 mom. tillämpas dock först från och med den 1 januari 2017.

30.12.2014/1388:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015. Bestämmelserna i 39, 43, 44, 45, 48 och 53 § träder dock i kraft den 1 juni 2015. Bestämmelserna i upphävda 47 och 49 § tillämpas till och med den 31 maj 2015.

29.12.2016/1542:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Om en arbetsprövning eller arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån har inletts före denna förordnings ikraftträdande, tillämpas på arbets- och näringsbyråns skyldighet att lämna arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten uppgifter för utbetalning av kostnadsersättning 23 § i den lydelse den hade när denna förordning trädde i kraft.

Om en resa har företagits före ikraftträdandet av denna förordning, tillämpas på en ersättning för rese- och inkvarteringskostnader 25–27 § i den lydelse de hade när denna förordning trädde i kraft.

Om ett anställningsförhållande har börjat före ikraftträdandet tillämpas på en ersättning för flyttningskostnader 25–27 § i den lydelse de hade när denna förordning trädde i kraft.

19.12.2018/1168:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller till och med den 30 juni 2019. På arbetsavtal som ingåtts före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

26.3.2020/141:

Denna förordning träder i kraft den 27 mars 2020 och gäller till och med den 31 december 2020. Denna förordning tillämpas på beslut som har fattats under förordningens ikraftträdande.

F 141/2020 har upphävts genom F 10.9.2020/660, som gäller fr.o.m. 24.9.2020.

16.4.2020/221:

Denna förordning träder i kraft den 17 april 2020 och gäller till och med den 31 december 2020. (26.6.2020/527)

Förordningen tillämpas på startpeng som betalas tidigast för den 16 mars 2020 och senast för den 31 december 2020. (26.6.2020/527)

26.6.2020/527:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

18.2.2021/149:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021 och gäller till och med den 30 juni 2023.

Denna förordning tillämpas på utbetalning av kostnadsersättning som avses i 9 kap. 1 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, om beslutet om kostnadsersättning har fattats senast den 30 juni 2023.

28.4.2022/309:

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2022. Förordningens 5 § är i kraft till och med den 31 december 2022.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.