Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

20.12.2012/1021

Finansministeriets förordning om anmälan om betydande ägar- och röstandelar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 kap. 12 § 1–4 punkten i värdepappersmarknadslagen (746/2012):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller anmälan om i 9 kap. i värdepappersmarknadslagen avsedda betydande ägar- och röstandelar, innehållet i flaggningsanmälan och offentliggörande av anmälan.

2 §
Sammanräkning av ett fondbolags och en tillhandahållare av investeringstjänsters ägar- och röstandelar med moderbolagets ägar- och röstandelar

Ett moderbolag till ett fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999) eller till ett fondbolag som beviljats verksamhetstillstånd i en annan EES-stat (moderbolag) behöver inte räkna samman sina ägar- och röstandelar med de ägar- och röstandelar som en placeringsfond som förvaltas av fondbolaget eller ett fondföretag innehar, om den rösträtt som hänför sig till aktierna nyttjas oberoende av moderbolaget. Moderbolaget får i detta fall inte ge direkta eller indirekta anvisningar eller på något annat sätt försöka påverka fondbolaget vad gäller nyttjandet av de rösträtter som hänför sig till aktierna.

Moderbolaget till en tillhandahållare av investeringstjänster som beviljats verksamhetstillstånd i Finland eller i en annan EES-stat behöver inte räkna samman sina ägar- och röstandelar med de ägar- och röstandelar som tillhandahållaren av investeringstjänster förvaltar med stöd av förmögenhetsförvaltningsavtal, förutsatt att tillhandahållaren av investeringstjänster kan nyttja den rösträtt som hänför sig till aktierna endast i enlighet med givna anvisningar och att den utnyttjar rösträtten oberoende av moderbolaget. Moderbolaget till tillhandahållaren av investeringstjänster får i detta fall inte ge direkta eller indirekta anvisningar eller på något annat sätt försöka påverka tillhandahållaren av investeringstjänster vad gäller nyttjandet av de rösträtter som hänför sig till aktierna.

L om placeringsfonder 48/1999 har upphävts genom L om placeringsfonder 213/2019.

3 §
Anmälan om tillämpning av undantag till Finansinspektionen av moderbolag till fondbolag och tillhandahållare av investeringstjänster

Moderbolaget ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen då den avser tillämpa det undantag från sammanräkning av ägar- och röstandelar som avses i 2 §. Av anmälan ska framgå följande uppgifter:

1) fullständigt namn och företags- och organisationsnummer eller motsvarande utländsk registerbeteckning för det fondbolag och den tillhandahållare av investeringstjänster på vilka moderbolaget önskar tillämpa undantaget,

2) de myndigheter som utövar tillsyn över fondbolaget och tillhandahållaren av investeringstjänster i fråga,

3) meddelande om att moderbolaget uppfyller kraven i 2 § i fråga om vart och ett fondbolag och företag som tillhandahåller investeringstjänster.

Moderbolaget ska även utan obefogat dröjsmål meddela Finansinspektionen om ändringar i de uppgifter som anges i 1 mom.

Moderbolaget ska dessutom på begäran lämna Finansinspektionen uppgifter om:

1) de förfaranden genom vilka man förhindrar utbyte av information mellan moderbolaget och fondbolaget eller tillhandahållaren av investeringstjänster om utnyttjandet av rösträtter,

2) den oberoende ställningen för dem som beslutar om utnyttjandet av rösträtterna,

3) uppdragsförhållandet och dess villkor, om moderbolaget samtidigt är kund hos det fondbolag eller den tillhandahållare av investeringstjänster där det har bestämmande inflytande.

4 §
Marknadsgarants anmälan om tillämpning av undantag till Finansinspektionen

En marknadsgarant ska underrätta Finansinspektionen då den avser tillämpa undantaget i 9 kap. 8 § 2 punkten i värdepappersmarknadslagen och då den inte längre avser tillämpa det. Anmälan till Finansinspektionen ska göras målbolagsvis. Anmälan ska göras utan obefogat dröjsmål enligt 9 kap. 9 § 1 mom. i värdepappersmarknadslagen.

För att kunna tillämpa det undantag som avses i 9 kap. 8 § 2 punkten i värdepappersmarknadslagen, måste marknadsgaranten kunna särskilja de förvärv eller avyttringar av ägar- eller röstandelar som denne gjort i egenskap av marknadsgarant från andra förvärv och avyttringar.

5 §
Beräkning av ägar- och röstandelen

Uppkomsten av den anmälningsskyldighet som avses i 9 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen beräknas i förhållande till de uppgifter om målbolagets sammanlagda röstetal och totalantalet aktier som målbolaget offentliggjort enligt 8 kap. 6 § i värdepappersmarknadslagen.

Om anmälningsskyldigheten grundar sig på 9 kap. 5 § 2 mom. i värdepappersmarknadslagen, kan aktieägaren dock beräkna uppkomsten av anmälningsskyldigheten i förhållande till målbolagets sammanlagda röstetal och totalantalet aktier som följer av ett avtal eller annat arrangemang, om målbolaget är part i avtalet eller det andra arrangemanget och man känner till ändringens omfattning.

När ägar- och röstandelen beräknas ökas eller minskas den befintliga andelen med den ändring i andelen som ett avtal eller något annat arrangemang leder till när den förverkligas, till den del man känner till ändringens omfattning.

VärdepappersmarknadsL 746/2012 9 kap. 5 § 2 mom. har upphävts genom L 1278/2015.

6 §
Flaggningsanmälan

I den flaggningsanmälan som avses i 9 kap. 5 § 1 mom. i värdepappersmarknadslagen ska ges följande uppgifter:

1) målbolagets fullständiga namn,

2) orsaken till att flaggningsanmälan görs,

3) den tidpunkt då ägar- och röstandelen har uppnått, överskridit eller underskridit en gräns som nämns i 9 kap. 5 § 1 mom. i värdepappersmarknadslagen,

4) den exakta andelen av såväl direkt som indirekt förvaltade aktier och röstetal i målbolaget enligt aktieslag, utom då aktieägarens andel underskrider gränsen på 5 procent,

5) fullständigt namn samt företags- och organisationsnummer eller motsvarande utländsk registerbeteckning för aktieägaren eller en person som enligt 9 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen jämställs med aktieägare,

6) fullständigt namn samt företags- och organisationsnummer eller annan registerbeteckning eller motsvarande utländsk registerbeteckning för en ägare till andelar som enligt 9 kap. 6 och 7 § i värdepappersmarknadslagen räknas till en aktieägares ägar- och röstandelar samt orsaken till att andelarna räknas till aktieägarens ägar- och röstandelar,

7) hur ägar- och röstandelen fördelar sig mellan de personer som nämns i 5 och 6 punkten,

8) den juridiska strukturen och de andra grunder på vilka det samfund som nämns i flaggningsanmälan står under aktieägarens bestämmande inflytande,

9) utöver de uppgifter som avses i 1–8 punkten det väsentliga innehållet i, parterna i och giltighetstiden för ett avtal eller annat arrangemang som avses i 9 kap. 5 § 2 mom. i värdepappersmarknadslagen.

De uppgifter som avses i 1 mom. 4–8 punkten behöver inte ges över ägare till indirekt förvaltade ägar- och röstandelar när den berörda personens ägar- och röstandel understiger 5 procent.

Om i flaggningsanmälan i enlighet med 5 § 2 mom. också anges ändringen i målbolagets sammanlagda röstetal och totalantalet aktier, ska grunden nämnas i anmälan.

Om flaggningsanmälan grundar sig på 9 kap. 6 § 7 punkten i värdepappersmarknadslagen, ska av flaggningsanmälan också framgå ägar- och röstandelen efter det att grunden för anmälningsskyldigheten upphör att gälla.

VärdepappersmarknadsL 746/2012 9 kap. 5 § 2 mom. har upphävts genom L 1278/2015.

7 §
Målbolagets skyldighet att offentliggöra uppgifter

Målbolag som avses i 9 kap. i värdepappersmarknadslagen ska offentliggöra de uppgifter som ingår i flaggningsanmälan och som nämns i 5 § i denna förordning, om målbolaget har fått information om dem.

Om emittenten inte känner till alla de uppgifter som nämns i 5 § ska även detta meddelas i samband med offentliggörandet.

Om det i flaggningsanmälan utöver de uppgifter som nämns i 5 § har lämnats andra uppgifter, ska också dessa uppgifter offentliggöras samtidigt.

8 §
Fondbolag och tillhandahållare av investeringstjänster med verksamhetstillstånd från ett tredjeland

Finansinspektionen ska bevilja ett moderbolag till ett fondbolag eller en tillhandahållare av investeringstjänster som beviljats verksamhetstillstånd i ett tredjeland tillstånd att tillämpa ett undantag som avses i 1 eller 2 mom., om bestämmelserna i fondbolagets eller tillhandahållaren av investeringstjänsters hemstat motsvarar kraven i 2 § 1 eller 2 mom. På moderbolaget tillämpas i detta fall dessutom 3 § 1–3 mom. Moderbolaget ska lägga fram en utredning om överensstämmelse med kraven för Finansinspektionen.

9 §
Målbolag med bolagsrättsligt säte i ett tredjeland

Finansinspektionen ska bevilja ett målbolag med bolagsrättslig hemort i ett tredjeland tillstånd till att offentliggöra en flaggningsanmälan som målbolaget fått kännedom om i enlighet med bestämmelserna i tredjelandet, om flaggningsanmälan till målbolaget och offentliggörandet av anmälan ska enligt bestämmelserna i tredjelandet göras högst sju handelsdagar från det att ägar- eller röstandelen uppnår, överskrider eller sjunker under den föreskrivna gränsen. Målbolaget ska lägga fram en utredning om överensstämmelse med kraven för Finansinspektionen.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.