Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

20.12.2012/1019

Finansministeriets förordning om prospekt som avses i 3–5 kap. i värdepappersmarknadslagen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 kap. 11 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) och 22 § i lagen om fastighetsfonder (1173/1997):

1 kap

Gemensamma bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller prospekt som avses i 3–5 kap. i värdepappersmarknadslagen (746 /2012 ).

Bestämmelserna i 9 § i detta kapitel och i 2 och 3 kap. tillämpas på prospekt enbart om värdepappren ingår i erbjudanden vars sammanlagda vederlag beräknat på de erbjudanden som gjorts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för en 12 månaders period understiger fem miljoner euro och om värdepappren inte ansöks bli upptagna till handel på en reglerad marknad.

2 §
Offentliggörande av prospekt

Ett prospekt som Finansinspektionen har godkänt ska lämnas till Finansinspektionen senast när det offentliggörs. Prospektet anses offentliggjort då det har tillhandahållits allmänheten

1) i elektronisk form antingen på emittentens webbplats eller på webbplatsen för sådana tillhandahållare av investeringstjänster som förmedlar eller säljer värdepapper eller på sådana ombuds webbplatser som för emittentens räkning ombesörjer betalningar förknippade med värdepappren,

2) i elektronisk form på webbplatsen för operatörer av reglerade marknader där upptagandet av värdepapper till handel på en reglerad marknad söks,

3) kostnadsfritt och i tryckt form vid driftställena för operatören av den reglerade marknad där upptagandet av värdepapper till handel söks, på emittentens driftställe samt på sådana ombuds driftställen som för emittentens räkning ombesörjer värdepappersrelaterade betalningar, eller

4) genom publicering i en eller flera rikstidningar eller tidningar med stor spridning som ges ut i de till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hörande stater där erbjudandet görs eller där upptagandet av värdepapper till handel söks.

Prospekt som har offentliggjorts så som avses i 1 mom. 3 eller 4 punkten ska alltid offentliggöras också på det sätt som avses i 1 mom. 1 punkten i elektronisk form. Ett prospekt som har offentliggjorts i elektronisk form ska på begäran kostnadsfritt tillhandahållas investerarna i pappersform.

Om prospektet består av ett registreringsdokument, en värdepappersnot och en sammanfattning, får dessa delar tillhandahållas som separata dokument förutsatt att det i dem anges var de övriga delarna av prospektet finns tillgängliga för allmänheten.

Prospektet ska under hela erbjudandetiden hållas tillgängligt för allmänheten på det sätt som avses i 1 och 2 mom. eller, om upptagande av värdepappren till handel på en reglerad marknad söks, tills värdepappren har tagits upp till handel.

3 §
Tiden för offentliggörande av prospekt

Prospekt ska offentliggöras senast två bankdagar innan värdepappren erbjuds till allmänheten. När erbjudandet till allmänheten gäller ett aktieslag som ansöks bli upptaget till handel på en reglerad marknad för första gången, ska prospektet emellertid offentliggöras minst sex bankdagar innan erbjudandet tidigast avslutas.

Om värdepapper inte erbjuds till allmänheten i samband med att de upptas till handel på en reglerad marknad, ska prospektet trots 1 mom. offentliggöras senast två bankdagar innan handeln inleds med de värdepapper som prospektet avser.

Prospektet kan med Finansinspektionens samtycke i samband med godkännandet offentliggöras efter den tidsfrist som avses i den första meningen i 1 mom. och i 2 mom., likväl senast i samband med att erbjudandet inleds eller värdepappren tas upp till handel.

4 §
Viktig information som ska framgå av sammanfattningen

Av prospektsammanfattningen ska följande viktiga information framgå:

1) en kort beskrivning av väsentliga karakteristika och risker förenade med emittenten och eventuell borgensman, inbegripet tillgångar, skulder och finansiell ställning,

2) en kort beskrivning av väsentliga karakteristika och risker som är förknippade med investeringen i värdepapperet, inbegripet eventuella rättigheter förknippade med värdepappren,

3) erbjudandets allmänna villkor, inbegripet uppskattade avgifter som emittenten eller erbjudaren tar ut av investeraren,

4) närmare upplysningar om upptagandet till handel,

5) motiven för erbjudandet och användningen av de medel som emissionen tillför.

5 §
Varningstext i sammanfattningen

I sammanfattningen ska nämnas att

1) sammanfattningen ska ses som en introduktion till prospektet,

2) investerare ska basera investeringsbeslut på en bedömning av prospektet i dess helhet,

3) en kärande i det fallet att informationen i ett prospekt leder till att talan väcks vid domstol, enligt den nationella lagstiftningen i en EES-stat, kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan rättegången inleds,

4) de som har utarbetat sammanfattningen och begärt att den ska bli anmäld kan åläggas civilrättsligt ansvar för sammanfattningen eller en översättning av denna endast i det fall att sammanfattningen är vilseledande, inexakt eller inkonsekvent i förhållande till de övriga delarna av prospektet.

6 §
Hänvisningar till tidigare dokument

Om prospektet innehåller hänvisningar till information i enlighet med 4 kap. 11 § i värdepappersmarknadslagen, ska i prospektet tas in en förteckning varav framgår vilka dokument hänvisningarna avser. Hänvisningarna ska avse den senaste information som emittenten har tillgång till i det aktuella ärendet. Också de dokument som det hänvisas till i prospektet ska göras tillgängliga för allmänheten på det sätt som avses i 2 och 3 §.

7 §
Företag med begränsat börsvärde

Med ett företag med begränsat börsvärde avses en i artikel 2.1 t i prospektdirektivet avsedd emittent vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har ett genomsnittligt börsvärde på mindre än 100 000 000 euro. Börsvärdet räknas som ett medeltal av företagets börsvärde för de tre senaste kalenderåren utifrån värdet på aktiens slutkurs vid utgången av dessa kalenderår.

8 §
Små och medelstora företag

Med små och medelstora företag avses i artikel 2.1 f i prospektdirektivet avsedda emittenter som enligt bokslutet eller koncernbokslutet för den senast avslutade räkenskapsperioden uppfyller minst två av följande kriterier:

1) ett genomsnittligt antal anställda under räkenskapsperioden på under 250,

2) en balansomslutning som inte överstiger 43 000 000 euro,

3) en årlig nettoomsättning som inte överstiger 50 000 000 euro.

9 §
Innehåll och struktur för prospekt då prospektdirektivet inte tillämpas

Ett prospekt som offentliggörs om värdepapper som avses i 1 § 2 mom. ska innehålla de uppgifter om värdepapper som emitteras eller erbjuds som avses i 2 eller 3 kap. beroende på hurdana värdepapper som erbjuds. Uppgifterna ska anges i den ordning som avses i 2 eller 3 mom.

Om prospektet offentliggörs som en handling, ska uppgifterna anges i följande ordning:

1) innehållsförteckning,

2) sammanfattning,

3) uppgifter om de risker som hänför sig till emittenten och värdepappren och som krävs enligt 2 kap. 1 och 11 § eller 3 kap. 1 och 10 §,

4) övriga uppgifter som krävs enligt 2 eller 3 kap.

Om prospektet offentliggörs som en handling bestående av tre separata delar, ska uppgifterna i registreringsdokumentet och värdepappersnoten anges i följande ordning:

1) innehållsförteckning,

2) uppgifter om de risker som hänför sig till emittenten och värdepappren och som krävs enligt 2 kap. 1 och 11 § eller 3 kap. 1 och 10 §,

3) övriga uppgifter som krävs enligt 2 eller 3 kap.

2 kap

Prospekt som gäller aktier och andra aktierelaterade värdepapper

Uppgifterna i registreringsdokumentet
1 §
Risker

Av registreringsdokumentet ska framgå de risker som hänför sig till emittenten, emittentens affärsverksamhet och verksamhetsområde, vilka, om de förverkligas, väsentligen kan påverka emittentens verksamhet, ekonomiska ställning eller värdepapprens värde.

2 §
De personer som är ansvariga för registreringsdokumentet och revisionen

I registreringsdokumentet ska uppges

1) namn för de personer som är ansvariga för registreringsdokumentet eller eventuellt för vissa delar av detta; i fråga om fysiska personer ska även deras eventuella befattning hos emittenten eller den juridiska person som erbjuder värdepapper anges; i fråga om juridiska personer ska även säte anges; om ansvaret gäller vissa delar, ska det anges för vilken del vederbörande ansvarar,

2) en av de för registreringsdokumentet eller för vissa delar av detta ansvariga personerna given förklaring om att, enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i registreringsdokumentet eller i den del av registreringsdokumentet för vilken de är ansvariga, med sakförhållandena och att någon uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd inte har utelämnats,

3) namn och adresser för dem som har ordnat emissionen samt för de professionella rådgivare som har anlitats vid avfattandet av registreringsdokumentet,

4) namn samt hem- eller arbetsadress och uppgifter om kompetens för den av bolagsstämman utsedda revisor som har granskat emittentens bokslut för de två senast avslutade räkenskapsperioderna samt motsvarande upplysningar om den huvudansvariga revisorn, om en CGR- eller GRM-revisionssammanslutning har utsetts till revisor.

3 §
Allmänna upplysningar om emittenten

I registreringsdokumentet ska ges följande allmänna upplysningar om emittenten och den tillämpliga lagstiftningen:

1) namn, firma, säte samt huvudsakliga driftställe, om detta inte finns där sätet finns,

2) registreringsdatum, registreringsstat och verksamhetsperiod, om denna har bestämts,

3) rättslig form och tillämplig lag,

4) koncern till vilken emittenten hör, generell beskrivning av koncernen och emittentens ställning i koncernen,

5) verksamhetsområde enligt bolagsordningen och verksamhetens syfte, om detta är annat än att bereda aktieägarna vinst, samt en hänvisning till vederbörande bestämmelse i bolagsordningen,

6) det register som emittenten är införd i och registernummer samt företags- och organisationsnummer eller motsvarande utländska beteckning samt kontaktinformation för det driftställe som antecknats i registret,

7) uppgift om var de handlingar som nämns i prospektet hålls tillgängliga,

8) händelser som är viktiga med tanke på utvecklingen av affärsverksamheten.

Ett slutet företag för kollektiva investeringar ska lämna de uppgifter om investeringsförvaltaren eller investeringsrådgivaren som avses i punkt 4.1 i bilaga XV till kommissionens prospektförordning och, om det slutna företaget för kollektiva investeringar investerar i fastigheter, de i punkt 4.1 i bilagan avsedda uppgifterna om enheter som anges i punkt 2.7 i bilagan.

Ett slutet företag för kollektiva investeringar ska lämna de uppgifter om förvaringen av tillgångarna som förutsätts i punkt 5 i den bilaga som avses i 2 mom.

4 §
Upplysningar om emittentens förvaltning

I registreringsdokumentet ska ges följande upplysningar om emittentens förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan:

1) namn, arbetsadress, befattning och sysselsättning för medlemmarna av förvaltningsråd och styrelse, för verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt för dem som hör till den övriga högsta ledningen, samt uppgift om deras viktigaste sysselsättningar utanför det emitterande bolaget,

2) löner, arvoden och naturaförmåner som emittenten och till samma koncern hörande företag har betalat och beviljat personer som nämns i 1 punkten under den senast avslutade räkenskapsperioden, sammanräknade för varje organ,

3) de i 1 punkten nämnda personernas samt sådana sammanslutningars och stiftelsers där de har bestämmande inflytande enligt vad som avses i 2 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen sammanlagda andelar av emittentens emitterade aktier och röstetalet för dessa samt upplysningar om optionsrätter och andra särskilda rättigheter till aktier inklusive deras andel av aktier och röstetal som de kan få med stöd av dessa rättigheter,

4) art och omfattning av det utbyte som de i 1 punkten nämnda personerna och andra som hör till emittentens närmaste krets enligt 8 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) haft av transaktioner som är ovanliga till sin karaktär eller villkor,

5) det sammanlagda eurobeloppet av de utestående lån som emittenten har beviljat sådana personer, sammanslutningar och stiftelser som avses i 4 punkten samt av borgensförbindelser som emittenten har ställt till dessa personers, sammanslutningars och stiftelsers förmån,

6) beskrivning av incitamentprogram, belöningssystem eller andra motsvarande arrangemang innefattande aktierelaterade rättigheter som har getts eller kommer att ges till de personer som avses i 1 punkten,

7) eventuella intressekonflikter mellan personers, som avses i 1 punkten, uppgifter i anslutning till emittenten och deras privata intressen och/eller andra uppgifter ska beskrivas på ett tydligt sätt; om sådana intressekonflikter inte finns ska också detta nämnas.

5 §
Upplysningar om emittentens kapital

I registreringsdokumentet ska åtminstone ges följande upplysningar om emittentens aktier och kapital:

1) aktiekapitalets storlek och hur stor del av aktiekapitalet som eventuellt återstår att betala, aktiernas antal och deras eventuella minimi- och maximiantal samt aktieslag och de viktigaste rättigheter som aktierna medför enligt aktieslag,

2) uppgifter om emittentens övriga bundna kapital än aktiekapitalet och om emittentens fria egna kapital,

3) eventuellt outnyttjat bemyndigande för det emitterande bolagets styrelse att öka aktiekapitalet eller antalet aktier genom aktieemission mot vederlag eller vederlagsfri aktieemission eller genom optionsrätter och andra till aktier berättigande särskilda rättigheter, med angivande av bemyndigandets innehåll och giltighetstid,

4) det sammanlagda beloppet av de emitterade optionsrätterna och de andra till aktier berättigande särskilda rättigheterna samt för vart och ett av finansiella instrumenten huvuddrag av de villkor och förfaranden som gäller vid konvertering eller teckning,

5) den ägarandel och det röstetal som kan erhållas med stöd av de emitterade optionsrätterna och de andra till aktier berättigande särskilda rättigheterna,

6) de i bolagsordningen angivna villkoren för ändring av aktiekapitalet, antalet aktier eller de rättigheter som är knutna till olika slag av aktier, när villkoren är strängare än vad som föreskrivs i aktiebolagslagen,

7) en kortfattad beskrivning av de röstningsregler som följer av bolagsordningen och en beskrivning av eventuella röstningsbegränsningar,

8) en kortfattad beskrivning av de transaktioner som under de två senast avslutade räkenskapsperioderna och den innevarande räkenskapsperioden har medfört ändringar i aktiekapitalets storlek eller i antalet aktier och aktieslag som kapitalet består av,

9) uppgifter, i den mån de är kända av emittenten, om de aktieägare eller andra som på det sätt som avses i 2 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen utövar bestämmande inflytande över emittenten samt om den andel som dessa personer har av emittentens sammanlagda röstetal och totalantal aktier,

10) uppgifter om de tio aktieägare som innehar mest av emittentens sammanlagda röstetal och de tio aktieägare som innehar mest av emittentens totalantal aktier samt om varje sådan aktieägares röstetal och ägarandel,

11) uppgifter, i den mån de är kända av emittenten, om mellan aktieägare ingångna avtal avseende aktieinnehav och utövande av rösträtt, om avtal mellan emittenten och aktieägarna samt om andra avtal eller arrangemang avseende aktieägarnas innehav och utövande av rösträtt, som är ägnade att väsentligt påverka värdepapprens värde,

12) för varje aktieslag uppgift om antalet, det eventuella sammanlagda nominella värdet eller det bokföringsmässiga motvärdet och den sammanlagda anskaffningsutgiften för emittentens samtliga egna aktier som har förvärvats och innehas av emittenten eller dennas dotterföretag samt uppgift om dessa aktiers andel av emittentens totalantal aktier och det sammanlagda röstetalet, om dessa aktier inte tas upp som en särskild post i emittentens bokslut, verksamhetsberättelse eller delårsrapport,

13) uppgift om en eventuell fullmakt för det emitterande bolagets styrelse att förvärva eller avyttra egna aktier,

14) en kortfattad beskrivning av de kapitallån som emittenten har upptagit.

6 §
Upplysningar om emittentens huvudsakliga verksamhet och övriga därtill hörande omständigheter

I registreringsdokumentet ska ges följande upplysningar om emittentens huvudsakliga verksamhet och övriga därtill hörande omständigheter:

1) beskrivning av emittentens huvudsakliga verksamhet och de viktigaste kategorierna av de varor som säljs och de tjänster som utförs samt uppgift om eventuella nya produkter och verksamheter av betydelse,

2) beroende av koncessioner, immateriella rättigheter, såsom patent och licenser eller avtal, om de är av väsentlig betydelse,

3) de mest betydande aktuella placeringarna, pågående investeringar samt kommande placeringar eller investeringar som emittenten redan har beslutat om,

4) rättegångar samt förvaltnings- och skiljeförfaranden under minst de senaste tolv månaderna som har kunnat eller kan betydligt påverka emittentens finansiella ställning. Till dessa räknas sådana förfaranden som emittenten har varit medveten om att kan inledas,

5) alla osedvanliga omständigheter som avsevärt har påverkat emittentens verksamhet.

Ett slutet företag för kollektiva investeringar ska i registreringsdokumentet lämna i punkt 2.1–2.5 i bilaga XV till kommissionens prospektförordning avsedda uppgifter om eventuella restriktioner i anslutning till de investeringar som det slutna företaget för kollektiva investeringar gjort. Om det är fråga om ett slutet företag för kollektiva investeringar som investerar i fastigheter, ska emittenten dessutom lämna de uppgifter som avses i punkt 2.7 i bilaga XV till kommissionens prospektförordning.

7 §
Upplysningar om emittentens tillgångar, skulder, finansiella ställning och resultat

I registreringsdokumentet ska ges följande upplysningar som inverkar på emittentens tillgångar, skulder, finansiella ställning och resultat:

1) de balansräkningar, resultaträkningar och finansieringsanalyser som har upprättats för de två senaste räkenskapsperioderna samt noterna till bokslutet samt verksamhetsberättelsen för den senast avslutade räkenskapsperioden,

2) om emittenten utöver sitt eget bokslut upprättar ett koncernbokslut som moderbolag i en koncern ska båda ingå i registreringsdokumentet i enlighet med 1 punkten; om någotdera bokslutet inte innehåller någon ytterligare väsentlig information får det utelämnas med Finansinspektionens samtycke, som getts i samband med godkännandet av prospektet,

3) den senaste delårsrapporten om en sådan har offentliggjorts efter den senast avslutade räkenskapsperioden. Om delårsrapporten har varit föremål för revision eller om den har genomgått översiktlig granskning ska omfattningen av revisionen eller granskningen anges; om delårsrapporten inte har varit föremål för revision ska även detta anges; när emittenten upprättar ett koncernbokslut ska delårsrapporten ges som koncernens information,

4) enligt Finansinspektionens anvisningar uträknade relationstal som beskriver emittentens eller, om emittenten är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska utveckling under de två senast avslutade räkenskapsperioderna:

a) omsättning,

b) rörelsevinst eller rörelseförlust och dess andel i procent av omsättningen,

c) vinst eller förlust före extraordinära poster och dess andel i procent av omsättningen,

d) vinst eller förlust före bokslutsdispositioner och skatter samt dess andel i procent av omsättningen eller koncernens resultat före skatter och dess andel i procent av omsättningen,

e) avkastningen på eget kapital i procent,

f) avkastningen på investerat kapital i procent,

g) soliditeten i procent,

h) bruttoinvesteringar i balansräkningens bestående aktiva, angivna i euro och i procent av omsättningen,

i) forsknings- och utvecklingsutgifter, angivna i euro och i procent av omsättningen,

j) orderstocken, om uppgiften ska anses viktig med tanke på arten av emittentens verksamhet,

k) antalet anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden,

5) enligt Finansinspektionens anvisningar särskilt uträknade relationstal per aktie för emittentens eller, om emittenten är moderbolag i en koncern, koncernens samtliga aktieslag under de två senast avslutade räkenskapsperioderna:

a) resultatet per aktie; om emittenten ska upprätta såväl ett eget bokslut som ett koncernbokslut ska detta relationstal ges för båda,

b) det egna kapitalet per aktie,

c) vinstutdelningen per aktie,

d) vinstutdelningen i procent av resultatet,

6) formlerna för uträkning av relationstalen och, om Finansinspektionen kräver det, också beräkningsgrunderna.

Om emittentens antal aktier har ändrats inom loppet av de två senast avslutade räkenskapsperioderna exempelvis på grund av en ökning eller minskning av aktiekapitalet eller antalet aktier eller en ökning av aktiernas nominella värde eller en uppdelning av aktierna, ska relationstalen per aktie korrigeras enligt Finansinspektionens anvisningar så att de blir jämförbara; i sådana fall ska även omräkningsfaktorn anges.

Om emittentens räkenskapsperiod avviker från 12 månader, ska detta uppges särskilt i samband med relationstalen.

Relationstal får utelämnas om Finansinspektionen för bokslutet har beviljat dispens i fråga om vissa verksamhetsområden. Om det inte är ändamålsenligt att sätta ut ett relationstal får det utelämnas med Finansinspektionens samtycke, som getts i samband med godkännandet av prospektet.

Av registreringsdokumentet ska framgå de mest centrala redovisningsprinciper som iakttagits vid upprättandet av koncernbokslutet.

Om inte bokslutet eller koncernbokslutet ger en sann och rättvisande bild av emittentens tillgångar och skulder, finansiella ställning och resultat vid den tidpunkt då prospektet offentliggörs, ska i registreringsdokumentet lämnas mer detaljerade eller ytterligare uppgifter samt upplysning om orsakerna till den uppkomna situationen.

En emittent som har säte i någon annan stat än Finland kan med Finansinspektionens i samband med godkännandet av registreringsdokumentet lämnade samtycke till registreringsdokumentet foga sin i hemstaten offentliggjorda delårsrapport och sitt bokslut. I så fall ska emittenten emellertid ge en utredning om hur delårsrapporten och bokslutet skiljer sig från de upplysningar som förutsätts i Finland.

Emittenten kan med Finansinspektionens tillstånd till registreringsdokumentet foga pro forma -information utöver bokslut och delårsrapport.

Det till registreringsdokumentet fogade, senast fastställda bokslutet får inte hänföra sig till en räkenskapsperiod som avslutats mer än 18 månader tidigare, om inte Finansinspektionen av särskild anledning samtycker därtill i samband med godkännandet av registreringsdokumentet.

8 §
Upplysningar om revision

I registreringsdokumentet ska uppges

1) revisionsberättelser för de räkenskapsperioder som avses i 2 punkten, eller

2) utredning om att boksluten för de två senast avslutade räkenskapsperioderna har granskats och att revisorn har gett revisionsberättelser om dem; i utredningen ska anges om revisorn i fråga om de räkenskapsperioder som framgår av registreringsdokumentet har gett ett annat uttalande än ett uttalande utan reservation enligt 15 § 3 mom. i revisionslagen (459/2007), gett sådana tilläggsuppgifter som avses i nämnda paragraf utöver uttalandet eller på basis av revisionen gjort ett påpekande enligt 15 § 4 mom. i revisionslagen, samt innehållet i och orsakerna till uttalandet, tilläggsuppgifterna eller påpekandet.

Om revisorn har granskat andra uppgifter i registreringsdokumentet än de fastställda boksluten, ska i registreringsdokumentet dessutom nämnas i vilken omfattning och vilka uppgifter revisorn har granskat.

9 §
Upplysningar om den senaste utvecklingen

Av registreringsdokumentet ska framgå de senaste, mest betydande tendenserna i utvecklingen av emittentens produktion, försäljning, lager, kostnader och försäljningspriser från den senast avslutade räkenskapsperioden till datumet för registreringsdokumentet.

Av registreringsdokumentet ska också framgå sådana tendenser, osäkerhetsfaktorer, krav, åtaganden eller händelser för åtminstone den innevarande räkenskapsperioden som relativt sannolikt kan förväntas ha en väsentlig inverkan på emittentens framtidsutsikter.

Informationen i värdepappersnoten
10 §
Värdepappersnot som gäller aktier och andra aktierelaterade värdepapper

En värdepappersnot som gäller aktier ska innehålla de uppgifter som avses i 11–15 §.

En värdepappersnot som gäller optionsrätter och andra till aktier berättigande särskilda rättigheter ska endast i tillämpliga delar innehålla de uppgifter som avses i 11–15 §. Om värdepappren emellertid är förbundna med en skuldandel, ska värdepappersnoten innehålla de uppgifter som avses i 3 kap. 10–13, 15 och 16 §.

En värdepappersnot som gäller sådana värdepapper som avses i 2 mom. ska dessutom innehålla följande uppgifter:

1) villkor och förfaranden för utbyte till aktiekapital eller teckning av aktier,

2) situationer då villkoren för skulden får ändras,

3) aktiernas slag och tillhörande rättigheter vid byte eller teckning av aktier,

4) omfattningen av emittentens ökning av aktiekapitalet eller antalet aktier vid teckning med optionsrätter och andra särskilda rättigheter.

11 §
Risker

Av värdepappersnoten ska framgå de risker som hänför sig till emissionen eller de aktier som emitteras, vilka, om de förverkligas, väsentligen kan påverka aktiernas värde.

12 §
De personer som är ansvariga för värdepappersnoten

I värdepappersnoten ska uppges

1) namn för de personer som är ansvariga för värdepappersnoten eller eventuellt för vissa delar av denna; i fråga om fysiska personer ska även deras eventuella befattning hos emittenten eller den juridiska person som erbjuder värdepapper anges; i fråga om juridiska personer ska även säte anges. Om ansvaret gäller vissa delar, ska det anges för vilken del vederbörande ansvarar,

2) en av de för värdepappersnoten eller eventuellt för vissa delar av denna ansvariga personerna given förklaring om, att enligt deras kännedom överensstämmer den information, som ges i prospektet eller i den del av prospektet för vilken de är ansvariga, med sakförhållandena och att någon uppgift, som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd inte har utelämnats ,

3) namn och adresser för dem som har ordnat emissionen samt för de professionella rådgivare som har anlitats vid avfattandet av värdepappersnoten.

13 §
Revision av uppgifter i värdepappersnoten

Om revisorn har granskat uppgifter i värdepappersnoten, ska i värdepappersnoten nämnas i vilken omfattning och vilka uppgifter revisorn har granskat.

14 §
Information om aktier som erbjuds

I värdepappersnoten ska ges följande upplysningar om aktier som erbjuds:

1) antalet aktier som erbjuds eller beräkningsgrund för antalet, slag, det eventuella nominella värdet samt eventuellt tillhörande överlåtbara rättigheter,

2) en sammanfattning av de rättigheter och skyldigheter som är förenade med aktierna,

3) datum då rätt till utdelning uppkommer och upphör samt uppgift om vem utdelningen tillfaller efter preskriptionstiden,

4) uppgift om eventuellt källskatteavdrag från utdelning samt uppgift om huruvida emittenten gör avdrag för källskatt,

5) uppgift om eventuella inskränkningar i aktiernas överlåtbarhet och om av bolagsordningen följande, med aktieinnehav sammanhängande inlösningsskyldighet,

6) uppgift om huruvida värdepappren har anslutits eller kommer att anslutas till värdeandelssystemet eller uppgift om något annat system för förvaring av värdepapper.

15 §
Information om emission av aktier

I värdepappersnoten ska ges följande upplysningar om villkoren för emissionen och övriga uppgifter om emissionen:

1) de beslut och bemyndiganden med stöd av vilka aktierna bjuds ut,

2) hur emissionen ska genomföras samt de utbjudna aktiernas maximi- och minimiandel av röstetalet för emittentens samtliga aktier och av aktiekapitalet eller beräkningsgrunden,

3) de utbjudna aktiernas antal, maximi- eller minimiantalet eller beräkningsgrund uppdelat enligt aktieslag samt deras eventuella sammanlagda nominella belopp,

4) aktieägares företrädesrätt till teckning eller avvikelse från företrädesrätten,

5) vem som ges teckningsrätt om det sker avvikelse från en aktieägares företrädesrätt, uppgift om på vilka grunder teckningspriset fastställs och uppgift om orsakerna till avvikelser från teckningsrätten,

6) eventuellt beslutade begränsningsprinciper i händelse av överteckning, samt vilka bemyndiganden och åtgärder som behövs vid över- och underteckning,

7) kvoterna, om aktier samtidigt bjuds ut på två eller flera geografiska marknadsområden eller riktat till bestämda investerargrupper så att särskilda kvoter reserveras för vissa områden eller investerargrupper,

8) tecknings- eller försäljningskursen för aktierna, om den är känd, eller, om kursen inte är känd vid den tidpunkt då värdepappersnoten görs upp, förfarande och tidtabell för att fastställa kursen,

9) betalningsvillkor och betalningssätt för aktier,

10) förfarandet vid utövande av företrädesrätt, uppgift om teckningsrätters överlåtbarhet och om förfarandet med teckningsrätter som inte utnyttjats,

11) tidpunkten för handel med teckningsrätter eller en uppskattning av tidpunkten och det förfarande för handel som finns allmänt tillgängligt och enligt vilket handeln sker,

12) den period under vilken aktier tecknas eller säljs samt var allmänheten kan teckna eller köpa aktier,

13) vid aktieemission uppgift om hur stor andel av utdelningen aktierna berättigar till för den räkenskapsperiod under vilken teckningen sker,

14) hur och när aktierna lämnas ut och eventuell överlåtelseskatt samt uppgifter om eventuella interimsbevis och handel som bedrivs med dem,

15) vilka som har förbundit sig att teckna emissionen eller som garanterar dess genomförande, antal aktier som utfästelsen eller garantin omfattar samt om villkor som begränsar utfästelsen eller garantin,

16) uppgift om eller uppskattning av emittentens nettobehållning av emissionen, efter avdrag av utbetalda provisioner och kostnader, samt det planerade användningsändamålet för nettobehållningen.

Om aktier som erbjuds har bjudits ut inom 12 månader före erbjudandet, ska av värdepappersnoten åtminstone framgå de i 1 mom. nämnda upplysningarna om erbjudandet till den del de väsentligen kan påverka aktiernas värde.

Om samtidigt eller nästan samtidigt som aktier bjuds ut även bjuds ut aktier av samma slag, till en på förhand bestämd snäv personkrets, ska i värdepappersnoten tas in detaljerade uppgifter om hur dessa erbjudanden genomförs, om villkoren för erbjudandet och om de utbjudna aktiernas antal och kännetecken, om dessa upplysningar väsentligen avviker från det erbjudande som riktas till allmänheten.

3 kap

Prospekt som gäller andra än aktierelaterade värdepapper

Uppgifterna i registreringsdokumentet
1 §
Risker

Av registreringsdokumentet ska framgå de risker som hänför sig till emittenten, emittentens affärsverksamhet och verksamhetsområde, vilka, om de förverkligas, väsentligen kan påverka emittentens förmåga att svara för sina förbindelser eller värdepapprens värde.

2 §
De personer som är ansvariga för registreringsdokumentet och revisionen

I registreringsdokumentet ska uppges:

1) namn för de personer som är ansvariga för registreringsdokumentet eller eventuellt för vissa delar av detta; i fråga om fysiska personer ska även deras eventuella befattning hos emittenten eller den juridiska person som erbjuder värdepapper anges; i fråga om juridiska personer ska även säte anges; om ansvaret gäller vissa delar, ska det anges för vilken del vederbörande ansvarar,

2) en av de för registreringsdokumentet eller för vissa delar av detta ansvariga personerna given förklaring om, att enligt deras kännedom överensstämmer den information, som ges i registreringsdokumentet eller i den del av registreringsdokumentet för vilken de är ansvariga, med sakförhållandena och att någon uppgift, som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd inte har utelämnats,

3) namn och adresser för dem som har ordnat emissionen samt för de professionella rådgivare som har anlitats vid avfattandet av registreringsdokumentet, samt

4) namn samt hem- eller arbetsadress och uppgifter om kompetens för den av bolagsstämman utsedda revisor som har granskat emittentens bokslut för den senast avslutade räkenskapsperioden samt motsvarande upplysningar om den huvudansvariga revisorn, om en CGR- eller GRM-revisionssammanslutning har utsetts till revisor.

3 §
Allmänna upplysningar om emittenten och emittentens förvaltning

I registreringsdokumentet ska ges följande allmänna upplysningar om emittenten och den tillämpliga lagstiftningen:

1) namn, firma, säte samt huvudsakliga driftställe, om detta inte finns där sätet finns,

2) registreringsdatum, registreringsstat och verksamhetsperiod, om denna har bestämts,

3) rättslig form och tillämplig lag,

4) koncern till vilken emittenten hör, generell beskrivning av koncernen och emittentens ställning i koncernen,

5) verksamhetsområde enligt bolagsordningen och verksamhetens syfte, om detta är annat än att bereda aktieägarna vinst, samt en hänvisning till vederbörande bestämmelse i bolagsordningen eller i stadgarna,

6) det register som emittenten är införd i och registernummer samt företags- och organisationsnummer eller motsvarande utländska beteckning samt kontaktinformation för det driftställe som antecknats i registret,

7) uppgift om var de handlingar som nämns i prospektet hålls tillgängliga,

8) händelser som är viktiga med tanke på utvecklingen av affärsverksamheten,

9) namn, arbetsadress, befattning och sysselsättning för medlemmarna av emittentens förvaltningsråd och styrelse, för verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt för dem som hör till den övriga högsta ledningen, samt uppgift om deras viktigaste sysselsättningar utanför det emitterande bolaget.

4 §
Upplysningar om emittentens kapital

I registreringsdokumentet ska åtminstone ges följande upplysningar om emittentens kapital:

1) aktiekapitalets storlek samt antal med aktier förbundna särskilda rättigheter, slag och väsentligaste egenskaper,

2) hur stor del av aktiekapitalet som återstår att betala, med angivande av antalet och arten av de aktier som ännu inte är fullt betalda, om möjligt uppdelade efter inbetalningens omfattning,

3) det sammanlagda beloppet av de emitterade optionsrätterna och de andra till aktier berättigande särskilda rättigheterna samt för vart och ett av finansiella instrumenten huvuddrag av de villkor och förfaranden som gäller vid konvertering eller teckning,

4) för varje aktieslag uppgift om antalet, det sammanlagda nominella värdet eller det bokföringsmässiga motvärdet och den sammanlagda anskaffningsutgiften för emittentens samtliga egna aktier som har förvärvats och innehas av emittenten eller dennas dotterföretag, om dessa aktier inte tas upp som en särskild post i emittentens bokslut eller delårsrapport, samt om de representerar en betydande del av aktiekapitalet,

5) en kortfattad beskrivning av de kapitallån som emittenten har upptagit.

5 §
Upplysningar om emittentens huvudsakliga verksamhet och övriga därtill hörande omständigheter

I registreringsdokumentet ska ges följande upplysningar om emittentens huvudsakliga verksamhet och övriga därtill hörande omständigheter:

1) beskrivning av emittentens huvudsakliga verksamhet och de viktigaste kategorierna av de varor som säljs och de tjänster som utförs samt uppgift om eventuella nya produkter och verksamheter av betydelse,

2) beroende av koncessioner, immateriella rättigheter, såsom patent och licenser eller avtal, om de är av väsentlig betydelse,

3) de mest betydande aktuella placeringarna, pågående investeringar samt kommande placeringar eller investeringar som emittenten redan har beslutat om,

4) rättegångar samt förvaltnings- och skiljeförfaranden under minst de senaste tolv månaderna som har kunnat eller kan betydligt påverka emittentens finansiella ställning; till dessa räknas sådana förfaranden som emittenten har varit medveten om att kan inledas,

5) alla osedvanliga omständigheter som avsevärt har påverkat emittentens verksamhet.

6 §
Upplysningar om emittentens tillgångar, skulder, finansiella ställning och resultat

I registreringsdokumentet ska ges följande upplysningar som inverkar på emittentens tillgångar, skulder, finansiella ställning och resultat:

1) balansräkningen, resultaträkningen och finansieringsanalysen samt noterna till bokslutet samt verksamhetsberättelsen för den senast avslutade räkenskapsperioden,

2) om emittenten upprättar både ett eget bokslut och ett koncernbokslut som moderbolag i en koncern ska båda ingå i registreringsdokumentet i enlighet med 1 punkten; om någotdera bokslutet inte innehåller någon ytterligare väsentlig information får det utelämnas med Finansinspektionens samtycke, som getts i samband med godkännandet av registreringsdokumentet,

3) den senaste delårsrapporten om en sådan har offentliggjorts efter den senast avslutade räkenskapsperioden; om delårsrapporten har varit föremål för revision eller om den har genomgått översiktlig granskning ska omfattningen av revisionen eller granskningen anges; om delårsrapporten inte har varit föremål för revision ska även detta anges; när emittenten upprättar ett koncernbokslut ska delårsrapporten ges som koncernens information,

4) enligt Finansinspektionens anvisningar uträknade relationstal som beskriver emittentens eller, om emittenten är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska utveckling under den senast avslutade räkenskapsperioden:

a) omsättning,

b) rörelsevinst eller rörelseförlust och dess andel i procent av omsättningen,

c) vinst eller förlust före extraordinära poster och dess andel i procent av omsättningen,

d) vinst eller förlust före bokslutsdispositioner och skatter samt dess andel i procent av omsättningen eller koncernens resultat före skatter och dess andel i procent av omsättningen,

e) avkastningen på eget kapital i procent,

f) avkastningen på investerat kapital i procent,

g) soliditeten i procent,

5) formlerna för uträkning av relationstalen och, om Finansinspektionen kräver det, också beräkningsgrunderna,

6) om emittentens räkenskapsperiod inte är 12 månader ska i samband med relationstalen särskilt anges hur lång den är.

Relationstal får utelämnas om Finansinspektionen för bokslutet har beviljat dispens i fråga om vissa verksamhetsområden. Om det inte är ändamålsenligt att sätta ut ett relationstal får det utelämnas med Finansinspektionens samtycke, som getts i samband med godkännandet av prospektet.

Av registreringsdokumentet ska framgå de mest centrala redovisningsprinciper som iakttagits vid upprättandet av koncernbokslutet.

Om inte bokslutet eller koncernbokslutet ger en sann och rättvisande bild av emittentens tillgångar och skulder, finansiella ställning och resultat vid den tidpunkt då registreringsdokumentet offentliggörs, ska i registreringsdokumentet lämnas mer detaljerade eller ytterligare uppgifter samt upplysning om orsakerna till den uppkomna situationen.

En emittent som har säte i någon annan stat än Finland kan med Finansinspektionens i samband med godkännandet av registreringsdokumentet lämnade samtycke till registreringsdokumentet foga sin i hemstaten offentliggjorda delårsrapport och sitt bokslut. I så fall ska emittenten emellertid ge en utredning om hur delårsrapporten och bokslutet skiljer sig från de upplysningar som förutsätts i Finland.

Det till registreringsdokumentet fogade, senast fastställda bokslutet får inte hänföra sig till en räkenskapsperiod som avslutats mer än 18 månader tidigare, om inte Finansinspektionen av särskild anledning samtycker därtill i samband med godkännandet av registreringsdokumentet.

7 §
Upplysningar om revision

Registreringsdokumentet ska innehålla:

1) revisionsberättelsen för den senast avslutade räkenskapsperioden, eller

2) utredning om att revisorn har granskat bokslutet för den senast avslutade räkenskapsperioden och gett en revisionsberättelse om det; i utredningen ska anges om revisorn i fråga om den senast avslutade räkenskapsperioden har gett ett annat uttalande än ett uttalande utan reservation enligt 15 § 3 mom. i revisionslagen, gett sådana tilläggsuppgifter som avses i nämnda paragraf utöver uttalandet eller på basis av revisionen gjort ett påpekande enligt 15 § 4 mom. i revisionslagen, samt innehållet i och orsakerna till uttalandet, tilläggsuppgifterna eller påpekandet.

Om revisorn har granskat andra uppgifter i registreringsdokumentet än de fastställda boksluten, ska i registreringsdokumentet dessutom nämnas i vilken omfattning och vilka uppgifter revisorn har granskat.

8 §
Upplysningar om den senaste utvecklingen

Av registreringsdokumentet ska framgå de senaste, mest betydande tendenserna i utvecklingen av emittentens produktion, försäljning, lager, kostnader och försäljningspriser från den senast avslutade räkenskapsperioden till datumet för registreringsdokumentet.

Av registreringsdokumentet ska också framgå sådana tendenser, osäkerhetsfaktorer, krav, åtaganden eller händelser för åtminstone den innevarande räkenskapsperioden som relativt sannolikt kan förväntas ha en väsentlig inverkan på emittentens framtidsutsikter.

Informationen i värdepappersnoten
9 §
Värdepappersnot som gäller masskuldebrev och därmed jämförbara värdepapper samt andra icke-aktierelaterade värdepapper

En värdepappersnot som gäller masskuldebrev och därmed jämförbara värdepapper ska innehålla de uppgifter som avses i 10–13, 15 och 16 §.

En värdepappersnot som gäller sådana andra icke-aktierelaterade värdepapper som avses i 2 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten i värdepappersmarknadslagen ska i tillämpliga delar innehålla de uppgifter som avses i 10–12, 15 och 16 §. En värdepappersnot som gäller sådana värdepapper ska dessutom innehålla de uppgifter som avses i 14 §.

10 §
Risker

Av värdepappersnoten ska framgå de risker som hänför sig till emissionen eller de värdepapper som emitteras, vilka, om de förverkligas, väsentligen kan påverka emittentens förmåga att svara för sina förbindelser eller värdepapprens värde.

11 §
De personer som är ansvariga för värdepappersnoten

I värdepappersnoten ska uppges:

1) namn för de personer som är ansvariga för värdepappersnoten eller eventuellt för vissa delar av denna; i fråga om fysiska personer ska även deras eventuella befattning hos emittenten eller den juridiska person som erbjuder värdepapper anges; i fråga om juridiska personer ska även säte anges; om ansvaret gäller för vissa delar ska det anges för vilken del vederbörande ansvarar,

2) en av de för värdepappersnoten eller eventuellt för vissa delar av denna ansvariga personerna given förklaring om att, enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i prospektet eller i den del av prospektet för vilken de är ansvariga, med sakförhållandena och att någon uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd inte har utelämnats,

3) namn och adresser för dem som har ordnat emissionen samt för de professionella rådgivare som har anlitats vid avfattandet av värdepappersnoten.

12 §
Revision av uppgifter i värdepappersnoten

Om revisorn har granskat uppgifter i värdepappersnoten, ska i värdepappersnoten nämnas i vilken omfattning och vilka uppgifter revisorn har granskat.

13 §
Upplysningar om värdepapper vid erbjudande av masskuldebrev och därmed jämförbara värdepapper

I värdepappersnoten ska ges följande upplysningar om masskuldebrev och därmed jämförbara värdepapper som erbjuds:

1) lånets nominella belopp; om beloppet inte är fastställt ska detta anges,

2) lånevaluta och möjligheterna att konvertera lånet till en annan valuta,

3) skuldebrevens antal och eventuella littera,

4) skuldebrevens nominella värde samt deras inlösningskurs, då denna är en annan än det nominella värdet,

5) uppgifter om huruvida skuldebreven är registrerade eller utställda på innehavare,

6) eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta skuldebreven,

7) lånets datering, löptid och amorteringsdagar samt preskriptionstiden vad gäller krav på återbetalning av lånebeloppet,

8) bestämmelser som gäller amortering av lånet, inklusive förfarandet vid återbetalning,

9) nominell ränta och regler för beräkning av räntan samt vid behov grunderna för bestämmande av räntan,

10) den dag från vilken räntan räknas, räntans förfallodagar samt preskriptionstiden för räntekrav,

11) förfaranden vid tilldelning av andra förmåner samt beräkningsgrunderna för sådana förmåner,

12) eventuella begränsningar gällande räntor och andra förmåner samt amortering,

13) lånets löptid och beräkningsformeln för denna samt, om Finansinspektionen kräver det, också beräkningsgrunderna för denna,

14) uppgift om lånets företrädesrätt samt om eventuella klausuler enligt vilka lånet har efterställts andra skulder som emittenten redan iklätt sig eller kommer att ikläda sig,

15) art och omfattning av de borgensförbindelser, säkerheter och åtaganden som är avsedda att säkerställa att låntagaren betalar amorteringar och räntor samt uppgift om var allmänheten har tillgång till avtalstexterna för borgensförbindelserna, säkerheterna och åtagandena,

16) uppgifter om de förhållanden under vilka villkoren kan ändras samt om ändringsförfarandet,

17) eventuellt källskatteavdrag som görs från lånets avkastning och uppgift om huruvida emittenten gör avdrag för källskatt,

18) uppgift om vilken lagstiftning som ska tillämpas på skuldebreven och om vilka domstolar som är behöriga i händelse av tvist,

19) uppgift om huruvida skuldebreven har anslutits eller kommer att anslutas till värdeandelssystemet eller uppgift om något annat system för förvaring av skuldebrev.

14 §
Upplysningar om värdepapper vid erbjudande av andra icke-aktierelaterade värdepapper än masskuldebrev och därmed jämförbara värdepapper

Om ett värdepapper som emitteras är ett i 2 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten i värdepappersmarknadslagen avsett värdepapper, ska i värdepappersnoten ges följande upplysningar om de värdepapper som erbjuds:

1) rättigheter och skyldigheter för en emittent och innehavare av värdepapper samt upplysningar om hur rättigheterna och skyldigheterna förverkligas samt övriga villkor för värdepappren,

2) tillräckliga och väsentliga upplysningar om de omständigheter på basis av vilka värdet på värdepapperet bestäms, exempelvis upplysningar om övriga värdepapper som inverkar på värdepapperets värde och om emittenten av sådana, index eller annat relationstal,

3) upplysningar om hur de uppgifter som offentliggörs av emittenten av övriga värdepapper som utgör föremål för det värdepapper som erbjuds och uppgifter om handel med övriga värdepapper som utgör föremål för värdepapperet eller uppgifter om värdet på index eller andra relationstal och sättet att räkna ut dem finns tillgängliga för placerarna,

4) uppgift om värdepapperets företrädesrätt samt om eventuella klausuler enligt vilka värdepapperet har efterställts emittentens övriga förbindelser som redan har ingåtts eller som senare kommer att ingås,

5) till värdepappren anknutna eventuella bankgarantier och övriga säkerheter som är avsedda som säkerhet för att emittenten ska fullgöra sina skyldigheter eller uppgift om att en sådan säkerhet inte har ställts,

6) uppgift om huruvida värdepappren har anslutits eller kommer att anslutas till värdeandelssystemet eller uppgift om något annat system för förvaring av värdepapper,

7) arvoden och kostnader som tas ut av innehavare av värdepapper i samband med emission av värdepapper, giltighetstid och genomförande av rättigheter eller skyldigheter som grundar sig på dem,

8) begränsningar som gäller fri överlåtbarhet av värdepappren,

9) uppgift om hur innehavare av värdepapper beskattas i det land där emissionen av värdepapper sker,

10) uppgift om den lagstiftning med stöd av vilken värdepappren har emitterats samt de domstolar som är behöriga i händelse av tvist.

15 §
Upplysningar om emission av värdepapper

I värdepappersnoten ska ges följande upplysningar om villkoren för emissionen och övriga uppgifter om emissionen:

1) uppgifter om de beslut och bemyndiganden med stöd av vilka masskuldebreven emitteras,

2) typ av emission och eventuellt beloppets storlek samt antal skuldebrev som har blivit emitterade eller kommer att emitteras, om detta har bestämts i förväg,

3) uppgifter om förfarandet vid utövande av teckningsrätt och om teckningsrätternas överlåtbarhet samt om förfarandet med outnyttjade teckningsrätter,

4) hur och var betalningen av tecknings- eller köpesumman ska ske,

5) i andra fall än vid löpande emission av skuldebrev uppgift om tecknings- eller försäljningstiden samt om möjligheter till förkortning eller förlängning av tecknings- eller försäljningstiden,

6) kvoterna, om skuldebrev samtidigt bjuds ut på två eller flera geografiska marknadsområden eller riktat till bestämda investerargrupper så att särskilda kvoter reserveras för vissa områden eller investerargrupper,

7) hänvisning, vid behov, till att teckningarna kan komma att begränsas,

8) eventuella bemyndiganden samt åtgärder i över- och underteckningssituationer,

9) förfaranden och tidsfrister vid utlämnande av skuldebrev samt eventuellt utfärdande av interimsbevis och handel med sådana,

10) emissionskurs och uppgift om att denna eventuellt är rörlig,

11) uppgift om eventuell upplupen ränta,

12) uppgift om eventuell minimiteckning och teckningsarvode,

13) uppgift om avkastning och en kortfattad beskrivning av sättet att beräkna avkastningen,

14) vilka som har förbundit sig att teckna emissionen eller som garanterar dess genomförande samt om villkor som begränsar utfästelsen eller garantin,

15) vid andra än löpande emissioner uppgift om eller uppskattning av emittentens nettobehållning, efter avdrag av emissionsrelaterade externa provisioner och kostnader, samt det planerade användningsändamålet för nettobehållningen.

16 §
Uppgifter om emittentens övriga förpliktelser

I värdepappersnoten ska lämnas daterade och aktuella uppgifter om följande förhållanden, såvida uppgifterna är av väsentlig betydelse:

1) det sammanlagda beloppet av emitterade masskuldebrev varvid lån som har säkerhet, lån som inte har säkerhet, kapitallån och andra lån som är efterställda emittentens övriga förpliktelser ska redovisas särskilt,

2) det sammanlagda beloppet av alla övriga lån och skuldsättningar, varvid lån och skuldsättningar med respektive utan säkerhet ska redovisas särskilt, samt

3) det sammanlagda beloppet av ansvarsförpliktelser utanför balansräkningen.

Om emittenten inte har lån, skuldsättningar eller förpliktelser av det slag som nämns i 1 mom. ska detta anges. Om emittenten upprättar ett koncernbokslut ska skuldförbindelser mellan företag som hör till samma koncern inte beaktas. Detta ska emellertid anges i värdepappersnoten.

Upplysningar om borgensmannen
17 §
Upplysningar om borgensmannen

Om en eller flera juridiska personer har ställt säkerhet för värdepapper, ska de uppgifter som avses i 1, 3–8, 10 och 16 § förutom om emittenten även lämnas om borgensmannen, om inte borgensmannen är finska staten eller någon annan EES-stat.

Denna paragraf tillämpas endast i tillämpliga delar på en borgensman för sådana icke-aktierelaterade värdepapper som avses i 2 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten i värdepappersmarknadslagen.

4 kap

Ikraftträdande

1 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På prospekt vars ansökan om godkännande har lämnats till Finansinspektionen innan denna förordning har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om bestämmelsen inte står i strid med prospektdirektivet.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU (32010L0073); EUT L 327, 11.12.2010, s. 1–12

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.