Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

20.12.2012/1018

Statsrådets förordning om ordningsavgifter och påföljdsavgifter på finansmarknaden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 43 a § i lagen om Finansinspektionen, sådan paragrafen lyder i lag 752/2012:

1 §
Verkställighet av ordningsavgift och påföljdsavgift

Denna förordning innehåller bestämmelser om verkställigheten av ordningsavgifter enligt 38 § och påföljdsavgifter enligt 40 och 41 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

Finansinspektionen ska underrätta Rättsregistercentralen om sina beslut att påföra ordningsavgift eller påföljdsavgift. Marknadsdomstolen ska likaså underrätta Rättsregistercentralen om sina beslut att påföra påföljdsavgift. De uppgifter som behövs för verkställigheten av avgiften ska bifogas underrättelsen.

2 §
Ändring av en ordningsavgift eller påföljdsavgift i marknadsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen

Om marknadsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen ändrar Finansinspektionens beslut eller högsta förvaltningsdomstolen ändrar marknadsdomstolens beslut så att en ordningsavgift eller påföljdsavgift avlyfts eller beloppet ändras, ska marknadsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen underrätta Rättsregistercentralen om sitt beslut.

3 §
Återbetalning av ordningsavgift och påföljdsavgift

Rättsregistercentralen ska utan ansökan återbetala en ordningsavgift eller påföljdsavgift, om det beslut som gäller avgiften har upphävts, eller, om avgiftsbeloppet har nedsatts, återbetala det belopp som motsvarar nedsättningen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om verkställande av ordningsavgifter och påföljdsavgifter (1082/2008).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.