Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

21.12.2012/1013

Lag om skyldighet för medlemmar i evangelisk-lutherska församlingar att betala skatt till församlingen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Skattskyldiga

Kyrkoskatt ska utifrån de beskattningsbara inkomsterna vid kommunalbeskattningen betalas av

1) den som är medlem av en församling vid utgången av det år som föregår skatteåret,

2) dödsboet efter den som avlidit som medlem av en församling.

2 §
Befrielse från kyrkoskatt

Om en skattskyldig i enlighet med föreskrivna jämkningsgrunder helt eller delvis har beviljats befrielse från skatt på inkomst till kommunen eller från påföljder med anledning av försenad skattebetalning, får han eller hon en motsvarande befrielse från den kyrkoskatt som ska betalas för samma inkomst samt från påföljder med anledning av försenad skattebetalning.

Om en skattskyldig inte har fått befrielse enligt 1 mom., kan församlingen eller den kyrkliga samfälligheten av särskilda skäl på ansökan helt eller delvis bevilja befrielse från kyrkoskatt och från påföljder med anledning av försenad skattebetalning, på samma grunder som statliga och kommunala myndigheter kan bevilja befrielse från stats- och kommunalskatt.

Beslut som fattats med stöd av 2 mom. får inte överklagas genom besvär.

3 §
Övriga tillämpliga bestämmelser

Bestämmelser om kyrkoskatt och befrielse från kyrkoskatt finns dessutom i kyrkolagen (1054/1993).

4 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Genom denna lag upphävs lagen angående grunderna för vissa kyrkliga avgifter (1035/1944) och lagen om de evangelisk-lutherska församlingarnas boställen och fonder (106/1966).

Denna lag tillämpas första gången vid kyrkobeskattningen för år 2013.

RP 137/2012, FvUB 20/2012, RSv 146/2012

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.